(12.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Je totiž zřejmé, že státní rozpočet, který je finančním plánem státu, nemůže nic jiného, než je zákonné povolení Ministerstva financí vydávat dluhopisy do limitu, vzniká-li potřeba toto povolení obsahovat.

V novele rozpočtových pravidel, kterou bude Poslanecká sněmovna v brzké době projednávat, Ministerstvo financí navrhuje takovou legislativní změnu, která zabezpečí, že již nebude nutno tento zákon v této podobě předkládat Poslanecké sněmovně. Naplnění platného právního řádu však znemožňuje jiný procesní postup v této době.

Děkuji vám za pozornost a prosím o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády, panu ministru financí Mertlíkovi. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Kocourka. Prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj zrekapituloval, že účelem vládního návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku je profinancování plánovaného deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2000 ve výši 35,18 miliardy korun s tím, že státní dluhopisy budou splatné po 20 letech.

Chtěl bych pouze doplnit vystoupení pana ministra v tom smyslu, že tento zákon podporuji, nicméně si dovoluji pochybovat o dvacetileté lhůtě splatnosti, protože mám pocit, že dosavadní praxe byla taková, že právě až do uzavření hospodaření státu ve státním závěrečném účtu se dlouhodobé dluhopisy nevydávaly a většinou se předfinancovávaly dluhopisy dvouletými. Nicméně to je otázka pro rozpočtový výbor a pro další čtení, takže doporučuji propustit tento návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kocourkovi.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh na zamítnutí ani na vrácení.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu organizačního výboru na rozpočtový výbor.

Kolegyně a kolegové, odhlásím vás a prosím o novou registraci.

 

V tomto nekonfliktním hlasování tedy rozhodneme, v hlasování pořadové číslo 158 rozhodneme o návrhu na přikázání rozpočtovému výboru.

Hlasování pořadové číslo 158 zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 128 pro 124, nikdo proti.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím projednávání bodu 40.

 

Nyní vidím, že ještě chce vystoupit ministr financí a místopředseda vlády České republiky Pavel Mertlík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych Poslanecké sněmovně poděkovat za schválení tohoto návrhu v prvním čtení. Vím, že návrhů státních dluhopisových programů bylo v poslední době větší množství. Zcela konkrétně šlo o dluhopisový program na pokrytí ztráty Konsolidační banky, který byl projednáván před vánoci. Rovněž ve stejné době, a to dokonce v režimu legislativní nouze, byl projednáván další rozsáhlý dluhopisový program na pokrytí stávajících závazků České republiky.

Chtěl bych v této souvislosti upozornit na očekávaný vývoj hospodaření Konsolidační banky, protože to je věc, která souvisí s veřejnými financemi celkem, a myslím si, že by takováto informace mohla být jakýmsi dovětkem dnešní rozpočtové rozpravy, k níž koneckonců věcně a logicky tento bod patří. Konsolidační banka předpokládá, že pokud by došlo k maximálně negativnímu scénáři v oblasti hospodaření s aktivy převedenými z České spořitelny a z Komerční banky v rámci očištění těchto bank před privatizací, a to jak v letošním roce, tak v letech minulých, tak se domnívá, že ztráta by mohla vést k úrovni 50 miliard korun. S tím, že - to podtrhuji - toto je číslo, které počítá s tím, že by se nepodařilo tato aktiva výnosově spravovat a prodávat, jinými slovy, že jejich výnosnost by byla nulová.

Z praxe minulých let víme, že v podobném případě číslo bonity těchto aktiv se pohybuje někde na úrovní kolem 20 % nominálu, a lze tedy spíše očekávat částku někde kolem 35 miliard korun. Zároveň z hlediska závazků, které má dosud veřejný sektor podnikatelský v tomto smyslu, je třeba říci, že tento rok 2000 bude posledním takovým rokem, neboť privatizace bank umožní to, že podobné náklady, jaké vznikaly před privatizací bank, už nikdy v budoucnosti nebudou vznikat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí ČR panu Pavlu Mertlíkovi za tuto doplňující informaci mimo program.

Můžeme nyní, kolegyně a kolegové, přistoupit k bloku prvních čtení, kde jako první bod je bod číslo

 

64.
Návrh poslance Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře
/sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

 

Prosím, aby z předsálí byl zavolán pan poslanec Koudelka, který je předkladatelem tohoto bodu. (Poslanec Koudelka přichází.)

Kolegyně a kolegové, neuvedl jsem, že nemůžeme projednávat to, co mělo být projednáváno, tj. zákon o kampeličkách, neboť bylo rozdáno usnesení výboru, které má sněmovní tisk 244/2, a lhůta, kdy bude možné jej projednávat, je dnes od 15 hodin. Omlouvám se, že jsem toto sdělení neřekl, čímž vznikla chvilka chaosu, měl jsem to uvést.

Nyní to, co můžeme projednávat, je bod číslo 64. Této situace využil pan kolega Koudelka, že se dostavil mezi nás. Vítám vás.

Návrh zákona Zdeňka Koudelky na vydání zákona o Zeměměřické komoře jsme obdrželi ve sněmovním tisku číslo 411. Jde tedy o prvé čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 411/1.

Nyní se slova ujme navrhovatel pan poslanec Zdeněk Koudelka, aby předložený návrh uvedl. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh zákona se hlásí k profesní samosprávě, kterou považuji za nedílnou a důležitou součást občanské společnosti. Profesní samospráva u nás byla znovu obnovena v roce 1990 a konkrétně v oblasti zeměměřičů bylo uvažováno zřízení komory při zřizování tzv. technických komor o autorizovaných architektech, autorizovaných inženýrech, patentových zástupcích a autorizovaných technicích ještě v období federace.

Právě federace byla důvodem, že zeměměřiči byli z tohoto proudu zřizování technických komor vyňati, protože nebylo zcela jasné, jestli patří tato oblast do kompetence republik, resp. do kompetence federace. Např. patentoví zástupci nebo komora patentových zástupců byla upravena zákonem Federálního shromáždění, zatímco zbylé technické komory byly upraveny zákonem České národní rady. Z důvodu rozpadu státu se potom již tato otázka neřešila. Do roku 1994 prakticky zeměměřiči a jejich územní postavení nebylo upraveno, protože monopol na podnikání v této oblasti měly bývalé státní organizace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP