(10.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Ladislava Skopala.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tisk č. 499 vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, je předložen z důvodu, že již nevyhovuje jak odborné veřejnosti, zpracovatelskému průmyslu, ale i producentům. Rovněž je potřeba tento zákon dát do souladu s legislativou EU, i když - jak bylo řečeno panem ministrem - navrhovaná novela není ještě v plném souladu se zákony, které jsou přijaty v EU.

Myslím, že pan ministr dostatečně zdůvodnil potřebu a nutnost přijetí této novely. Já se rovněž kloním k tomu, abychom pustili tento návrh do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a žádnou nevidím, takže rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Rozhodneme o tomto návrhu hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 87. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 103, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Dalším bodem je

53.
Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
/sněmovní tisk 500/ - prvé čtení

 

Ještě předtím, než zahájím projednávání tohoto bodu, vidím procedurální návrh - žádost o možnost přednést procedurální návrh ze strany paní kolegyně Horníkové.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, děkuji. Skutečně nebudu hovořit k plemenitbě, ale chtěla bych požádat o zařazení bodu č. 116, sněmovní tisk 268, zákon 72 o vlastnictví bytů, jako prvního bodu odpoledního jednání v pátek 28. ledna. Tento návrh předkládám jako zpravodajka, a to z toho důvodu, že se účastním jako členka Rady Evropy zasedání ve Štrasburku. Pan ministr jako předkladatel zákona s tímto návrhem souhlasí.

Ještě jednou zopakuji: navrhuji přeřadit bod 116 na pátek 28. ledna jako první bod hned po polední pauze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Je pro mne smutným zjištěním, že se plemenitbou nezabýváte, nicméně o vašem procedurálním návrhu rozhodneme okamžitě, bez rozpravy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh hlasovalo 104, proti jeden, návrh byl přijat.

 

Otvírám další bod, který byl již avizovaný, tedy plemenářský zákon. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl.

 

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane přesedající, ctěná sněmovno, předkládám vám k posouzení vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě, evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů; pracovně se tento zákon nazývá zákonem plemenářským.

Návrh plemenářského zákona by měl nahradit dosavadní platnou právní úpravu v oblasti šlechtění a plemenitby, a to zákon 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění zákona 166/1999 Sb. Jedním z hlavním důvodů pro vypracování nového plemenářského zákona je zejména požadavek zajistit v této oblasti maximální možnou míru slučitelnosti právních předpisů ČR s právem komunitárním.

Je třeba si uvědomit, že zákon 240/1991 Sb. platí v téměř nezměněné podobě po dobu osmi let, během kterých došlo jak v českém chovatelství, tak také v širším kontextu k řadě změn. Jde-li o české chovatelství, tak např. státní plemenářský podnik, jednotná plemenářská organizace s celostátní působností, která byla v době tvorby a přijetí citovaného zákona a v následujících několika letech dominujícím subjektem na úseku šlechtění a plemenitby, byla v procesu privatizace postupně transformována do řady samostatných subjektů podnikatelského typu, které v současné době v této oblasti vykonávají svoji činnost.

Podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dosud vzniká řada zájmových sdružení chovatelů, kterým předpisy Evropského společenství svěřují hlavní funkce v celém procesu šlechtění a plemenitby, a to zejména vedení plemenných knih, vydávání tzv. řádů plemenných knih. Tento princip nebylo možno uplatnit v době tvorby zákona č. 240/1991 Sb., když se tato zájmová sdružení chovatelů teprve formovala, je však v plné míře obsažen v předloženém návrhu plemenářského zákona apod. Z těchto důvodů je potřeba zohlednit a právně zakotvit změny v českém chovatelství, současně s požadavky komunitárního práva velice aktuální.

Dále bylo třeba reagovat na novelu § 10 zákona č. 240/1991 Sb., kterou přinesl zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, především se jedná o zákon veterinární.

Tento zákon touto novelou oblast šlechtění a plemenitby rozšíří o celou problematiku označování a evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu.

Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropského společenství, které upravují tuto problematiku, a též v souladu s ústavním pořádkem ČR.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. V předmětu a účelu tohoto zákona je napsáno: šlechtění a plemenitbu skotu, koní, prasat, ovcí, koz, drůbeže, běžců, plemenných ryb a plemenných včel, dále jen vyjmenovaná hospodářská zvířata. Dovolím si učinit poznámku, že kategorie běžců jsou pštrosi.

Děkuji za pozornost a prosím, aby tento zákon byl propuštěn do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Už jsem se lekl, že chcete zahrnout do působnosti tohoto zákona i některé naše atlety.

Prosím o vystoupení zpravodaje pro první čtení poslance Jaroslava Pešána.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak již zaznělo v předložené zprávě pana ministra, vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, sněmovní tisk 500, je velice potřebnou normou, která řeší důležitou problematiku šlechtitelské a plemenářské činnosti týkající se hospodářských zvířat.

Současně platný zákon 240 vznikl v roce 1991, tedy v době, kdy ještě neexistovaly určité rozhodující zákony usměrňující nově vznikající směry a trendy v oblasti zemědělství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP