(18.50 hodin)

(pokračuje Teplík)

V § 68, odst. 7 v novém znění: "Účastníci společné havárie se mohou dohodnout na aplikaci mezinárodních zvyklostí, týkajících se společné havárie."

Odst. 3 - Slova "provozovatel" nahradit slovy "vlastník".

V § 74 vypustit nadpis, slovo "provozovatel" nahradit slovem "vlastník".

V § 75, odst. 1 - Před slovo "právnické" doplnit slovo "odpovědné".

Stejně tak v § 75, odst. 2 a 3.

V § 76, odst. 1 - Slovní spojení "dvou let" nahradit slovním spojením "jednoho roku", slovo "pěti" nahradit slovem "tří".

§ 80, odst. 1 navrhuji celý vypustit.

V § 80, odst. 3 - Slovo "provozovatelé" nahradit slovem "vlastníci" .

V § 83 bod 5 a 12 vypustit.

Dámy a pánové, já se omlouvám, děkuji vám za trpělivost, pokusil jsem se pouze zpracovat zlomek času té doby, jako pracoval pan ministr. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Ještě se hlásí o slovo do podrobné rozpravy pan kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych požádat pana předsedajícího, aby svým prostřednictvím vyjádřil panu poslanci Teplíkovi jakési neuspokojení s projednáváním návrhu zákona, protože pan poslanec Teplík je členem hospodářského výboru a hospodářský výbor má k projednávání tohoto zákona dvě usnesení. Jedno usnesení se týká harmonogramu, když jsme návrh projednávali ve dvojím čtení. Pokud se nezúčastnil tohoto jednání, tak si mohl na základě tohoto usnesení přečíst, že písemné pozměňovací návrhy byly podávány zpravodaji panu poslanci Starcovi do určitého datumu, ke kterému se potom také vyjádřil i předkladatel, ministr dopravy a spojů. Na základě toho se potom projednávalo a hlasovalo v hospodářském výboru, tak abychom mohli předložit komplexní usnesení Poslanecké sněmovně.

Považuji toto jednání pana poslance Teplíka za nekorektní a doufám, že k tomu Poslanecká sněmovna při hlasování přihlédne.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi hospodářského výboru Františku Brožíkovi. Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan kolega Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Pane předsedající, já bych se velmi rád zeptal vaším prostřednictvím pana poslance Brožíka, zda jsem v něčem porušil jednací řád Poslanecké sněmovny, zdali podávání pozměňovacích návrhů touto cestou, ačkoliv jsem se ji snažil maximálně zjednodušit, je zakázané jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Za to, že jsem s tímto návrhem vystoupil, jsem se omluvil, ačkoliv jsem nemusel, a proto doufám, že sněmovna při svém rozhodováním se nebude řídit doporučením pana kolegy Brožíka, aby hodnotila tento pozměňovací návrh podle formy, ale že ho bude hodnotit podle věcného obsahu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní opět pan kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, prosím vás, vyřiďte panu poslanci Teplíkovi, že jsem netvrdil, že se zpronevěřil proti jednacímu řádu, ale řekl jsem, že je to pouze nekorektní a zneuctění práce ostatních 21 poslanců z hospodářského výboru, kteří při projednávání tohoto zákona se tomu věnovali, a pan poslanec Teplík se možná někde válel doma.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní opět pan kolega Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já tady nechci dlouho polemizovat s kolegou Brožíkem, protože si myslím, že to je pro nás všechny ztráta času, takže jenom velice krátce. Byl bych rád, aby své názory mě říkali členové hospodářského výboru sami, nikoliv prostřednictvím pana kolegy Brožíka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, nebudeme zkoumat, kde se kdy kdo válel. A ani s kým - slyšel jsem poznámku z leva.

Kolegyně a kolegové, hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu uzavírám. Chce přednést závěrečné slovo navrhovatel, pan kolega Peltrám? Není tomu tak. Zpravodaj? Také ne. Nezazněl zde ani návrh na vrácení k novému projednání do výboru, ani návrh na zamítnutí.

Končím tedy druhé čtení, děkuji ministrovi dopravy a spojů, panu kolegovi Peltrámovi, i zpravodaji poslanci Starcovi.

Kolegyně a kolegové, 18 hodin 54 minut, a chýlíme se tedy k závěru dnešního jednacího dne. Zítra začneme v 9.00. Zítra ráno ještě neuplyne čtyřiadvacetihodinová lhůta od rozdávání usnesení výborů - alespoň pevně doufám. Ještě se podívám, zdali jsme si nestanovili nějaký pevný bod jako bod číslo jedna, ale mám pocit, že tomu tak není.

Začneme tedy zítra v 9.00 projednáváním bodu č. 20, kterým je vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Jde o tisk 374.

Děkuji všem za práci a přeji dobrou noc.

 

(Jednání přerušeno v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP