(15.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

V hlasování pořadové číslo 174, které zahajuji, se ptám, kdo je pro, aby tento návrh projednal výbor hospodářský. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 60 a 56 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Blahopřeji panu ministrovi.

 

Dalším bodem je bod 57 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

57.
Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
/sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Miloš Kužvart, kterého prosím, aby se ujal slova. (Hluk.) A prosím o klid.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pevně věřím, že připoutám vaši pozornost k tomuto návrhu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. (Značný hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře, ale myslím, že v takovémto hluku prostě není možné jednat. Chtěla bych ještě jednou požádat všechny poslankyně i poslance, aby ztišili atmosféru v jednacím sále, protože nemohu pokračovat v jednání při takovéto atmosféře. Děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Také velice děkuji, paní předsedající, za zklidnění atmosféry v sále. Je možné se vzájemně poslouchat.

Velmi stručně bych tento zákon charakterizoval jako právní úpravu, která je v zemích EU upravována individuálně národními legislativami. Není to předpis, který by přímo konvenoval nějaké směrnici či direktivě Evropské unie. Každopádně u nás se přijetím tohoto zákona zbavíme obrovské spousty problémů, nejrůznějších dohadování, soudních pří apod., kdy zvláště chránění živočichové způsobují škody především na rybách, případně na hospodářských zvířatech.

Konstrukce zákona je velmi jednoduchá. Jeho účelem je přispět k zachování ohrožených druhů živočichů v naší přírodě a současně - a to chci zdůraznit - poskytnout odškodnění osobám, jimž byla těmito živočichy způsobena nějaká ztráta, újma. Návrh zákona se vztahuje jen na náhradu škod na některých druzích majetku a jen na škodu způsobenou určitými vybranými zvláště chráněnými živočichy, tak jako je tomu v jiných evropských zemích. Zde bych chtěl obrátit vaši pozornost na důvodovou zprávu, která je přílohou této vládní předlohy.

K otázce, proč hradit jen některé škody a jiné nikoli, lze vyslovit následující názor. Volně žijící živočichy vyvolávající škody nelze z hlediska právní teorie označit za něčí vlastnictví. Patří mezi vlivy přírody a jako takové je můžeme označit za charakteristiku prostředí. Jsou to škody, které jsou způsobené složkami životního prostředí stejně jako např. koroze, jako škody způsobené kalamitami apod. Jsou tedy jen projevem systému, jehož součástí je i člověk.

Zákon o ochraně přírody a krajiny však některým živočichům poskytuje zvýšenou ochranu, zejména před usmrcením. A v tom je podstata problému. Stát, který garantuje tuto ochranu zvláště chráněným druhům živočichů, současně musí nějakým způsobem - a protože se zde ukládá povinnost, tak zákonem - stanovit, za jakých podmínek a v jaké výši má poškozená osoba nárok na onu finanční úhradu způsobené újmy. Kompenzaci škod lze považovat za specifický způsob ochrany těchto zvláště chráněných druhů, které je potřeba zachovat v naší přírodě, do níž odedávna patřily a patří. Je to součást snahy o zachování ekosystémů a druhové rozmanitosti v naší přírodě, což je celospolečenský zájem související i s dodržováním některých mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody, jako je Úmluva o biodiverzitě, Bernská úmluva o ochraně evropské fauny a flóry, Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že právě přijetím tohoto zákona budeme naplňovat konkrétně požadavky těch úmluv, kterými jsme účastnickými stranami.

A úplně na závěr - protože o penězích je vždy vše až na prvním místě - celkové požadavky na státní rozpočet vyplývající z přijetí tohoto zákona, tak jak byly propočítány za spolupráce Ministerstva financí, jsou 13 600 000 Kč.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kužvartovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, slyšeli jste velmi podrobný výklad pana ministra, proč se předkládá tento návrh zákona. Je vidět, že tato oblast ochrany živočichů je koníčkem pana ministra. Nicméně si dovoluji poznamenat, že je tu konečně návrh, který také zohledňuje to, co zná mnoho z nás jak z TV Nova a jiných sdělovacích prostředků v dávné historii, kdy vznikaly spekulace na téma: poškodil mi ten vlk, který tu teď právě je, mé ovce v ohradě, nebo to byl zdivočelý pes, a jak mohu nebo nemohu uplatnit nárok škody, jestliže pojišťovna např. takovéto věci ne zcela postihuje, nebo jen minimálně.

A druhé straně je třeba také říci, že tu existuje včetně všech pozměňovacích návrhů např. zákon 24/62 Sb., o myslivosti, kde se kdysi historicky předpokládalo, že by také v úvaze měla existovat ochrana poškozených proti volně žijící zvěři. Velice vítám, že je tady návrh, který, pravda, v řadě států - a je to v příloze uvedeno - je řešen velmi rozdílně, velmi rozmanitě, ale vždy velice úzce, že je tu zákon, který přímo navazuje na zákon 114/92 Sb. a vlastně říká, že stát je ochoten a vnímá za konkrétně stanovených podmínek tu vazbu, jestliže chci chránit živočicha ohroženého - a asi vnímáme, že je to ochrana přírody, krajiny a že je to otázka nejen etická, ale i morální - že z těch pohledů morálky by měla existovat určitá možnost náhrad za stanovených podmínek, řekněme u nejvíce ohrožených druhů živočichů, tak jak jsou uvedeny v návrhu § 3 tohoto zákona.

Jak už jsem řekl, tím reaguje nejen na zákon 114, ale i na řadu dalších zákonů, i když zčásti, včetně zmíněného zákona o myslivosti. Už tu bylo zmíněno, že je odhad, pokud zůstane tato úprava zákona, řádově na necelých 14 mil. ročně k vyplácení škod podle těchto pravidel.

Věřím, že tento zákon je zákonem nekonfliktním, že je zákonem řešícím spory, které v minulosti existovaly, alespoň v té možnosti, jak je řešit lze, a že zákon bude zajisté přijat do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bláhovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Jaroslav Pešán, připraví se pan poslanec Václav Grüner.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Paní předsedající, děkuji. Dámy a pánové, ačkoli má předložený návrh zákona, sněmovní tisk 445, celou řadu nedostatků, musím říci, i po tom, co zde bylo řečeno, že je dobře, že tento návrh zákona byl předložen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP