(15.10 hodin)

(pokračuje Kvapil)

To je tedy znění mého pozměňovacího návrhu. Chtěl bych říci, že tento návrh byl součástí sněmovního tisku 193, který byl ve druhém čtení vrácen vládou zpět. Jde o osvobození od daně z převodu nemovitostí při prvním úplatném převodu vlastnictví nových staveb u právnických osob, což se zpřesňuje v tom smyslu, že toto osvobození se vztahuje pouze na převod stavby, je-li prováděn v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou činností, kterou je výstavba nebo prodej staveb. Osvobození se také rozšiřuje na byty, které vznikly změnou dokončené stavby, to znamená nástavby, přestavby, případně stavební úpravy, a tyto byty nebyly dosud užívány. V tomto směru je zde problém, protože při půdních vestavbách nejsou nově dokončené byty osvobozeny jako v jiných případech od daně z převodu nemovitosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Nyní se slova ujme pan kolega Stanislav Křeček, připraví se paní kolegyně Horníková.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Kolegové a kolegyně, navrhuji vypustit ustanovení § 58. Nebude-li však § 5 vypuštěn, navrhuji vypustit odstavce 2, 3, 4 a 5 tohoto paragrafu. V platnosti by pak zůstaly jen § 1 a § 6, který by byl přečíslován.

Odůvodnění jsem tady již jednou říkal. Toto ustanovení likviduje předkupní právo nájemců k bytům. Podle § 22 zákona 72/1994 může dnes být byt prodán jen tehdy, jestliže byl nejprve nabídnut nájemci bytu. Toto nově vložené ustanovení zavádí jinou možnost, že byt bude prodán i bez využití předkupního práva nájemníka tím, že se vypořádá spoluvlastnický podíl, tedy majitel domu prodá jednu desetinu činžovního domu, v téže listině vypořádá toto spoluvlastnictví tak, že se vlastně jedná o byt ve třetím patře vpravo, a předkupní právo nájemníka je zlikvidováno. Navrhuji proto vypustit.

Navrhuji vypustit ustanovení § 9, které stanoví povinnost vlastníků bytů uzavírat nebo založit právnickou osobu povinně, a to ne jakoukoliv právnickou osobu, ale právnickou osobu, která je v tomto zákoně přesně popsána. Jelikož pro to není žádný logický důvod, navrhuji vypustit § 5. Nebude-li to přijato, navrhuji vložit do § 9 odst. 1 na konci slova "pokud se vlastníci jednotek nedohodnou jinak".

Dále navrhuji vypustit v § 9 odst. 2 část věty, která zní "v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to". Tuto větu navrhuji vypustit, protože není logický důvod k tomu, aby i vlastníci s méně než pěti jednotkami si nemohli založit právnickou osobu.

Dále navrhuji, aby z přechodných částí byl vypuštěn z článku 2 § 5, kde se říká, že za bytovou jednotku ve smyslu § 17 - § 19 se považují také nástavby, vestavby a přístavby stávajících bytů. Takovéto zákonné ustanovení je v rozporu se soudní praxí a mnoha rozsudky, protože vestavby, přestavby a stavební úpravy bytů nejsou soudy považovány za takové úpravy, na které by se zákon o vlastnictví bytů vůbec vztahoval. Toto ustanovení by vyvolalo celou řadu dalších sporů a znejistilo by práva vlastníků i nájemců bytů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil pan kolega Stanislav Křeček. Nyní se slova ujme paní kolegyně Horníková, připraví se pan kolega Pavel Hrnčíř.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dovolím si dát návrh, který bude vložen do přechodného ustanovení. Je to text, který umožňuje znovuobnovení možnosti převodu bytů do osobního vlastnictví u členů družstev, kteří nestihli požádat nebo kteří obtížně prokazují svůj nárok. Můj návrh zní vložit do článku 2 návrhu zákona jako bod 2 text: "2. Fyzická osoba, člen bytového družstva, která je nájemcem bytu uvedeného v § 23 odst. 1 zákona 72/1994 Sb., může do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona písemně vyzvat bytové družstvo k uzavření smlouvy, kterou na ni družstvo bezplatně převede vlastnictví k tomuto bytu. Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu nejpozději do 31. 12. 2001, není-li dohodnuto jinak. Výzvu podle tohoto zákona může znovu podat i oprávněná osoba, která již vyzvala družstvo ve lhůtě podle § 23 odst. 2 zákona 72/94 Sb., pokud má za to, že její nárok zanikl." To je první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká doplnění zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 18/93, zákona 322/93 Sb. a zákona 42/94 Sb. V § 34 se za slova "se mění a doplňuje takto" doplňují nové body takto:

1. V § 10 písm. a) se slova "v den nabytí nemovitosti" nahrazují slovy "v poslední den trvání vlastnictví nemovitosti převodce".

2. V § 10 písm. c) se slova "v den nabytí nemovitosti" nahrazují slovy "poslední den trvání vlastnictví nemovitosti převodce".

Dosavadní body 1 a 2 se přečíslují na 3 a 4. Dále se doplňuje nový bod 5, který zní: v § 21 odst. 1 slova "znalecký posudek o ceně nemovitosti platný v den nabytí nemovitosti, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod či přechod k vlastnictví nemovitosti" nahradit slovy "u úplatných převodů vlastnictví k nemovitosti znalecký posudek platný v poslední den trvání vlastnictví nemovitosti převodce a bezúplatných převodů a přechodů vlastnictví k nemovitosti znalecký posudek platný v den nabytí nemovitosti".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím kolegy, aby se přece jen trochu ztišili! (V sále trvá velký hluk.)

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji všem, kteří se ztišili.

Pokusím se vysvětlit, co tyto paragrafy znamenají v praxi. Dovolte mi krátké zdůvodnění. Poplatník daně z převodu nemovitosti je převodce, čili prodávající. Ten musí mít možnost zajistit zjištění ceny, která je základem daně z převodu nemovitosti, především znalecký posudek. Musí umožnit znalci prohlídku nemovitosti. Pokud by měl prodávající zajistit zjištění ceny v den, kdy poprvé již není vlastníkem, je tato jeho povinnost zejména u nemovitostí užívaných k bydlení v rozporu s ústavní Listinou základních práv a svobod. Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo tam bydlí. U ostatních nemovitostní je tato povinnost v rozporu s obecnou ústavní ochranou vlastnictví. V den nabytí nemovitosti totiž nový vlastník pouze může, ale nemusí umožnit zpracování znaleckého posudku potřebného ke stanovení základu daně týkajícího se nemovitosti, která již je ve vlastnictví nabyvatele či kupujícího.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP