(10.00 hodin)

(pokračuje Zahradil)

Proč by mělo být toto šetření provedeno se zpětnou platností, a to do roku 1994? Proto, že - jak si jistě všichni uvědomujeme - v roce 1996 se konaly parlamentní volby, byly to první parlamentní volby v samostatné České republice, protože ty předešlé se ještě týkaly bývalého Československa; takže si myslím, že je dobré, aby šetření předcházelo těmto parlamentním volbám, protože většina problémů, se kterými jsme se setkali ve stranickém financování, byla spojena především s financováním volebních kampaní, nikoli s financováním běžného provozu politických stran.

Nakonec proč by měly strany zveřejnit výsledky tohoto šetření nejpozději do roku 2000? Myslím si, že bylo dobré tam dát nějaký časový limit, aby to nebylo neomezené, aby se strany nemohly vymlouvat, že na to vlastně mají neomezený časový prostor několika let, a aby se celá záležitost nevytratila do ztracena. Samozřejmě, o této poslední podmínce jsem ochoten diskutovat, myslím, že tam může být i jiné znění. Pokud někdo přijde na nějaké lepší znění, tak já proti tomu nebudu nic namítat, a bude-li se to projednávat ve výborech, jistě se můžeme dále dohodnout na zpřesnění tohoto textu.

To by bylo ke zdůvodnění všechno, já bych chtěl věřit, že právě strana KDU-ČSL, která byla velmi aktivním členem několika minulých vlád a velmi se exponovala na několika ministerstvech, přes která protékal poměrně velký objem státních financí, velice ráda podpoří tento návrh. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl kolega Zahradil. Nyní může vystoupit pan kolega Marek Benda. Další přihlášku nemám. Vidím ale z místa - kolega Václavek, poté kolega Exner.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já mám jeden drobounký návrh, protože všechny ostatní návrhy, které jsem chtěl přednést, už byly vzneseny. Týká se to pouze § 20 b), kde navrhuji slova "desetinásobek přijatého" nahradit "přijaté" plnění. Odvést nikoli desetinásobek přijatého plnění, což je naprostá anomálie, která není v žádném jiném finančním předpisu. To je drobný návrh k tomuto návrhu zákona.

Ale co pokládám za podstatnější - já mám pocit, že jsme v situaci, kde zazněla celá řada různých pozměňovacích návrhů, naprosto není shoda nad tím, jak tento návrh zákona má vypadat. Myslím si, že jsou tam naprosto zásadní chyby, na které jsem poukazoval v prvním čtení, které nebyly v jednání ve výboru odstraněny, protože výbor nepřijal žádné usnesení. Navíc je tu poslední rozhodnutí Ústavního soudu, které zásadním způsobem měnit náš pohled na financování politických stran, a to zejména na způsob financování neparlamentních politických stran. Takže já se domnívám, že si to zaslouží ještě projednání.

Protože návrh zákona v prvním čtení byl přikázán pouze výboru rozpočtovému, a já zejména z důvodu rozhodnutí Ústavního soudu bych si přál, aby návrh zákona projednal ústavně-právní výbor, nikoli pouze výbor rozpočtový, protože tam je potřeba domyslet i tyto ústavní souvislosti, tak navrhuji, abychom před ukončením rozpravy ve druhém čtení odročili tento návrh zákona do 20. schůze, nikoli do té, která proběhne ještě v prosinci tohoto roku, ale do první lednové v příštím roce, zároveň sněmovna požádala rozpočtový a ústavně-právní výbor, aby k návrhu zákona a vzneseným pozměňovacím návrhům ve druhém čtení zaujaly stanovisko.

Domnívám se, že to je řešení, které by mohlo umožnit, aby se tu našel nějaký text, který by byl sněmovnou průchozí a který by neznamenal zásadní chyby a problémy, které obsahuje tento text. Vím, že je trochu problémem, že to je odložení až na lednovou schůzi, ale myslím si, že by mohlo být pochopitelné, když ze tří týdnů jednání výborů zůstal jeden týden, že prostě ústavně-právní výbor není schopen toto fakticky stihnout, protože musíme dodělat návrh zákona o konkursním vyrovnání, musíme dodělat občanský soudní řád. To jsou všechno normy, které spěchají daleko zásadnějším způsobem, a proto navrhuji, abychom se k tomuto návrhu zákona o politických stranách vrátili až v lednu a v klidu našli nějaké znění, které bude průchozí pro většinu této sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Markovi Bendovi. V tuto chvíli může vystoupit pan kolega Jiří Václavek, po něm pan kolega Václav Exner.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu jen stručný s pozměňovacími návrhy k tomuto tisku.

V čl. I ad 1 § 6 odst. 2 bod č. 5 týkající se členských příspěvků částku 25 000 nahradit částkou 50 000.

Tentýž článek bod 2 § 17 odst. 3 přidat bod e) loterie.

Tentýž článek bod 2 § 17 a) odst. 3 - k nevykazovaným darům částku 10 000 nahradit částkou 50 000 Kč.

Bod 3 § 18 odst. 1 d) - první část věty před středníkem změnit na znění: "přehled o výši darů a dárcích v členění dle § 17 a)".

Tentýž čl. bod 3 § 18 odst. 1 d) - částku 10 000 nahradit částkou 50 000 Kč.

Tentýž čl. bod 7 § 20 odst. 6 druhá věta, změna znění: "O této skutečnosti informuje Poslanecká sněmovna Ministerstvo financí, které…" - pokračuje se dále.

Tentýž čl. bod 7 § 20 odst. 8 - změnit částku 500 000 Kč. na 750 000 Kč na mandát.

V čl. II změna termínu účinnosti: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2000."

Tolik, pokud jde o pozměňovací návrhy.

Zároveň v souladu s kolegou Bendou doporučuji odročit toto projednávání na 20. schůzi, pokud bude až v lednu roku 2000. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Václavkovi.

Já bych v tuto chvíli se obrátil na pana poslance Bendu, protože máme dva návrhy nebo dvě možnosti, jak to vzít. To, co navrhl kolega Benda, napovídalo, že dal návrh podle § 63 odst. 2, což je věc, která může být hlasována před ukončením rozpravy. Návrh na odročení je návrh, který musí být hlasován po ukončení rozpravy. Paragraf 63 odst. 2 zní: "Jestliže je v rozpravě přednesen návrh, může poslanec nebo navrhovatel navrhnout přerušení projednávané věci až do doby, kdy k přednesenému návrhu zaujme stanovisko výbor určený sněmovnou." Tak jsem rozuměl formulaci kolegy Bendy.

Ptám se ho, jestli chceme nechat doběhnout všechny přihlášky a pak před ukončením rozpravy o návrhu nechat hlasovat, nebo chce bezprostředně nyní hlasovat?

Dobře, ještě necháme hovořit kolegu Exnera a poté proběhne toto hlasování.

Další přihlášky nevidím. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, vystupuji již s replikou k vystoupení pana poslance Zahradila, a sice v tom smyslu, že drzost, pokud jde o financování politických stran, jakou prokazuje Občanská demokratická strana, nezná mezí.

V těžké situaci byli přinuceni jako určité řešení problému si objednat - našli to jako možná řešení - forenzní audit a nyní se jim zdá, že by bylo možné z této nouze udělat ctnost a ještě trochu poškodit ostatní strany tím, že by způsobili, že ony si musí zvýšit své administrativní výdaje dalšími náklady na takový audit. To je skutečně nápad geniální a v politickém systému v rámci politického boje myslím hodný oceněný a toto ocenění tímto přináším.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já jen upozorňuji, že to beru jako faktickou poznámku. Musíte se vejít do dvou minut, protože jinak jsme mimo téma zákona. Ale dvě minuty máte k dispozici.

 

Poslanec Václav Exner: Já jsem se přihlásil řádně, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já vím, ale jsme, pane kolego, v podrobné rozpravě, byť víme, že podrobná rozprava není přesně definována. Abychom se vyhnuli problémům, tak bych vás poprosil, zkuste se vejít do dvou minut, pokud budete hovořit pouze o obecném tématu financování jedné politické strany.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP