(Schůze opět pokračuje v 17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády. V bloku interpelací bude pokračovat pan poslanec Hrnčíř. Interpelovaným ministrem je ministr zemědělství Jan Fencl, a to ve věci urychlení převodu pozemků obcím z Pozemkového fondu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane ministře, Parlament ČR schválil novelu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, tzv. zákon o prodeji půdy. Tento umožňuje mimo jiné obcím bezúplatně získat státní pozemky určené pro zástavbu veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení.

Řada starostů obcí a měst s nadějí přivítala tuto možnost, která otevírá cestu k realizaci nějakého místního bohulibého záměru. Starostové okamžitě zahájili potřebné kroky, aby kýženého převodu pozemků z Pozemkového fondu ČR dosáhli. Bohužel, narazili na ohromnou byrokratickou bariéru. Starostové si stěžují, že jsou posíláni pro stanoviska z místa na místo, pro různé instituce na všech úrovních od územních pracovišť až po centrální. Tento jev byl konkrétně vystavený kritice na kongresu starostů severomoravského kraje u nás.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás tímto požádat, abyste se osobně zasadil o uvedení v praktický život této části zákona, aby nejenom bezúplatný převod na obce, ale i ostatní převody z Pozemkového fondu probíhaly bez zbytečných byrokratických průtahů. Děkuji Vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane místopředsedo, vážení přítomní, chtěl bych úvodem konstatovat, že jsem poslední, který by si nepřál, aby bohulibé akce iniciované našimi starosty byly rychle, úspěšně a ku prospěchu našich občanů realizovány. Nicméně pokud sněmovna plodí zákony tak nedokonalé či dokonalé, jako je zákon 95 o prodeji státní půdy, pak je potřeba prominout i ministrovi, že on tyto zákony nebo konkrétně tento zákon musí plnit.

A teď naprosto věcně. Podnět k převodu pozemku musí vycházet od obce, neboť k zahájení procesu, jehož výsledkem je vklad vlastnického práva obce v katastru nemovitostí, začíná podáním žádosti obce u Pozemkového fondu. Prvním faktorem, který ovlivňuje rychlý rozjezd převodu, je rytmus a kvalita podaných žádostí. U žádosti musí být: a) přesně označen pozemek, b) jednoznačně prokázán důvod převodu, např. označený schválený územní plán, podle něhož právě tento pozemek je určen k zastavění, c) doloženo, že není dlužníkem Fondu národního majetku, správce daně z příjmu nebo pojistného sociálního zabezpečení.

Za druhé. Poněvadž zákon - a hovoříme o zákonu 95/1999 Sb., o prodeji půdy - nedovoluje ani na obce převádět některé pozemky určené na jiné účely, musí Pozemkový fond požádat u každé parcely celkem jedenáct orgánů státní správy o sdělení, jestli pozemek není z převodu vyloučen. Ano, dobře slyšíte, to říká zákon. My jsme ho už zjednodušili v tom, že všechny instance, např. životního prostředí, jsme stáhli do jednoho připomínkového místa. Dříve to bylo 16 připomínkových míst.

Tyto orgány mají podle zákona 30 dnů na písemné vyjádření. Musím vás poctivě informovat, že zatím žádné z těchto připomínkových míst tento termín nedokázalo dodržet. A musím vám také poctivě říci, že některá připomínková místa nebyla vůbec schopna se k pozemku vyjádřit, tzn. ani kladně, ani záporně. Důvod je prostý - na tento úkol nejsou tato místa vůbec připravena, tzn. že nemají přehlednou či žádnou evidenci, pro rozhodnutí nemají mapové podklady, nemají různé údaje o parcelách, o nichž ve své působnosti rozhodují, atd.

Složitost právních vztahů k nemovitostem a jejich evidence na Pozemkovém fondu zná a tedy předvídá možné komplikace. Proto ihned po zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů písemně a důrazně Pozemkový fond upozornil všechny ústřední orgány státní správy, tzn. ministerstva a Český úřad zeměměřický a katastrální, na nové povinnosti, které budou příslušné orgány v jejich působnosti napříště mít, a požádal je, aby s nimi byl další postup projednán a zaveden.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP