(10.50 hodin)

Poslanec Pavel Severa: Nyní budeme hlasovat o písmenu D2 a 3 dohromady. Stanovisko zpravodaje: doporučuji.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: (Mimo mikrofon:) Doporučuji.

 

Poslanec Pavel Severa: Ministr také doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 205 z přítomných 184 poslanců 173 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Bod E.

 

Poslanec Pavel Severa: Nyní budeme hlasovat o písmenu E, přičemž pokud bude písmeno E, pozměňovací návrh poslance Tomáše Kladívka přijat, vylučuje to hlasování o písmenu G, pozměňovací návrh poslance Miloslava Kučery. Moje stanovisko jako zpravodaje k písmenu E zní: doporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ministr?

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: (Mimo mikrofon:) Nedoporučuji.

 

Poslanec Pavel Severa: Pan ministr nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já mám pocit, že tady spousta lidí není, dovolte mi, abych vás odhlásil. Přihlaste se znovu. Prosím vás ještě jednou, abyste se přihlásili znovu.

 

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu v bodě E. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 206 z přítomných 169 poslanců 120 pro, 44 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Severa: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o písmenu F, přičemž je částečně tento návrh totožný s návrhem poslance Šplíchala. Pokud by prošel návrh poslance Skopala, tak to vylučuje návrh pana poslance Šplíchala. Moje stanovisko k písmenu F, ale i k písmenu H, k oběma návrhům je negativní. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: (Mimo mikrofon:) Stanovisko k písmenu F negativní, k písmenu H naopak pozitivní.

 

Poslanec Pavel Severa: Pan ministr sděluje, že jeho stanovisko k písmenu F je negativní a k písmenu H pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování k bodu F. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování číslo 207 z přítomných 178 je 8 pro, 165 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Slyšeli jste stanoviska k bodu H.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 179 poslanců 87 pro, 89 proti, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 204, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 179 poslanců 177 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodajovi. Poprosím pana ministra, aby zůstal u stolku zpravodajů.

 

Dalším bodem je

 

143.
Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel)
/sněmovní tisk 270/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Petr Bendl přišel ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy obsahuje sněmovní tisk 270/2.

Pana poslance Peška prosím standardně o klid.

Prosím pana poslance Bendla, aby se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám. Hlásí se někdo do této legislativně technické rozpravy ve třetím čtení, jiná možná není? Sám pan poslanec Bendl, prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout - jsem přesvědčen, že zcela v souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny - před hlasováním úpravu, která logicky vyplývá z pozměňovacího návrhu k tisku 270 předneseného paní poslankyní Machatou ve druhém čtení, a to v textu jejího pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem D v tisku 270/2, doporučuji slova "nebo pokud objekt, který je místem trvalého pobytu občana, neodpovídá podmínkám stanoveným v § 10 odst. 1 a odst. 5 písm. c)" nahradit slovy "nebo nesplňuje-li objekt, který je místem trvalého pobytu občana, požadavky uvedené v odst. 1 nebo nepředloží-li občan doklady uvedené v odst. 5 písm. c)".

Považuji totiž za jednoznačné a logické, že podmínka uvedená v § 10 odst. 1 se vztahuje na objekt a podmínku stanovenou v § 10 odst. 5 písm. c), to je doložit tam uvedené skutečnosti, musí splnit občan. Původní text je v tomto smyslu nepřesný a důvod pro uvedenou úpravu, která nemění smysl pozměňovacího návrhu paní poslankyně Machaté, je tedy na místě. Protože paní kolegyně Machatá musela odejít s akutní příhodou zubního charakteru, předkládám tento návrh já.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo akutní příhoda zubního charakteru je opět novinka legislativního procesu České republiky, pane poslanče. Táži se, zda to považujete za výlučně technickou změnu? Nikdo nic nenamítá, respektuji. Hlásí se ještě někdo jiný do této rozpravy? Ne-li, rozpravu končím a začneme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby mi navrhl postup při hlasování.

 

Poslanec Petr Bendl: Pane předsedající, navrhuji, abychom hlasovali o každém pozměňovacím návrhu zvlášť...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím vás, poslouchejte pana poslance.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Navrhuji, abychom o každém pozměňovacím návrhu hlasovali zvlášť s tím, že pozměňovací návrh pod písmenem B poslance Kvapila je podmiňující k návrhu A, to znamená, že byl podán tak, že bude-li přijat pozměňovací návrh A, nebude hlasováno o návrhu B. V případě, že nebude přijat návrh A, bude hlasováno o návrhu B.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomuto návrhu. Pan poslanec Kvapil neprotestuje, jak ho sleduji. Zahájíme hlasování. Nejdříve prosím o stanoviska k A.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: (Mimo mikrofon:) Zásadní nesouhlas, B - podmíněný souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nejdříve si nechme A. Zásadní nesouhlas pana ministra.

 

Poslanec Petr Bendl: Zásadní souhlas zpravodaje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zásadní souhlas zpravodaje. Já ještě zazvoním, aby přišli při tomto rozpolceném hlasování všichni zájemci o hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 175 poslanců 84 hlasovalo pro, 78 proti. Návrh nebyl přijat, ale mám výhodu sledovat toto zařízení a musím prohlásit, že v jednu chvíli už tady bylo 100 pro a pak to kleslo na 84. To je velmi netradiční případ, to jsem ještě nikdy nezažil. Prosím pány poslance, aby promýšleli své hlasování dostatečně předem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP