(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Jedná se o změnu ve schváleném pořadu schůze. Proto se ptám, zda je námitka, která by zablokovala hlasování. Není námitka.

V tuto chvíli nechám hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Plachého.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 36 a ptám se kdo je pro to, přesunout body 10 a 11 schváleného pořadu schůze jako body č. 2 a 3 zítřejšího jednání sněmovny, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh hlasovalo 146, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem našeho jednání bude nyní bod s pořadovým číslem 12 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

12.
Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona
o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie
/sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Pavla Svobodu.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Návrh, který máte před sebou, byl projednáván ústavně-právním výborem, který k němu nepřijal usnesení, a výborem pro evropskou integraci, který k němu přijal usnesení, ve kterém tento návrh doporučil přijmout.

Všechny argumenty pro a proti dle mého názoru zazněly. Nicméně nemohu nezmínit, že předkládaný návrh je názorovým průnikem - to bych rád zdůraznil - všech parlamentních stran, jak těch, které podporují institut referenda v jeho nejširší podobě, tak těch, které jsou pro používání referenda pouze ve specifických případech.

Současně přiznávám, že návrh obsahuje několik legislativně technických nedostatků, které dle mého názoru se podařilo vyřešit ve spolupráci zejména s ústavně-právním výborem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Poprosil bych opět všechny kolegy a kolegyně, kteří hovoří, nenaslouchají panu poslanci, aby hovořiti přestali či jednací síň opustili.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, pane předsedající.

Tímto vás žádám, abyste tomuto zákonu vyslovili podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Zdeněk Koudelka a uvedl předložený záznam jednání výboru.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Ústavně-právní výbor projednal předmětný návrh a nezaujal k němu žádné konečné stanovisko. Vyslovil pouze souhlas s některými připomínkami. Obsah hlasování ústavně-právního výboru vám byl rozdán jako záznam z jeho jednání z 15. září 1999.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Josef Krejčí a uvedl usnesení výboru, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 171/2.

 

Poslanec Josef Krejčí: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Výbor pro evropskou integraci projednal návrh tohoto ústavního zákona a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou v podstatě technického rázu. Byly navrženy legislativním odborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a osvojil si je navrhovatel ústavního zákona. Jsou uvedeny v tisku 171/2 pod body 1 až 13.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. K předloženému návrhu zákona otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy, kdo z kolegyň nebo kolegů má v úmyslu vystoupit. Jako první se přihlásil pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, mám velmi nevděčný úkol, protože jsme o tomto návrhu zákona diskutovali na petičním výboru a dospěli jsme k názoru, že pokud ústavně-právní výbor nezaujal zásadní stanovisko k tomuto návrhu, který svým způsobem má rozhodující vliv na realizaci ústavy a jejích jednotlivých institucí, nebylo by dobré, aby bez řekl bych souhlasu nebo nesouhlasu ústavně-právního výboru byl takový zákon ve druhém a třetím čtení projednán.

Proto mi dovolte, abych v obecné rozpravě - nechci tady opakovat důvody, které bychom mohli vznášet, a víte, že jsem zastáncem referenda, několikrát jsem to tady uváděl, tak tím nemíním žádné zdržování ani něco nepěkného, jakousi obstrukci - navrhl, aby po obecné rozpravě byl tento návrh zákona, tak jak jej předkládají kolegové poslanci, vrácen výborům k novému projednání. A zároveň předkládám návrh na projednání i jiným orgánem sněmovny, protože návrh neprojednával petiční výbor, a rád bych jako člen petičního výboru se tohoto projednávání zúčastnil právě v našem výboru z pohledu lidsko-právního.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.Myslím, že platí ono ustanovení jednacího řádu, že výbor může iniciativně sám projednat předložený návrh zákona, myslím tudíž, že sněmovna o tom nemusí svým usnesením explicitně rozhodovat.

Hlásí se opět pan poslanec Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. My jsme o tom právě iniciativně jednali, ale žel, i když tady není předseda petičního výboru pan JUDr. Cyril Svoboda, tak jsme svým způsobem po nepřijetí usnesení v ústavně-právním výboru chtěli mít tuto proceduru zcela legitimní a jistou, to znamená přikázáním Poslanecké sněmovny našemu výboru k projednání. Je to jiný návrh podle jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: No, nejsem si jist, neboť ve druhém čtení může sněmovna rozhodnout o vrácení, zamítnutí, nejsem si jist, zda může rozhodnout o přikázání výboru k projednání. (Z pléna: Vrácení a jinému orgánu sněmovny.) Vrácení a jinému orgánu sněmovny, dobře, už si rozumíme. Děkuji.

Hlásil se pan poslanec Koudelka, poté pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Jménem klubu sociální demokracie se připojuji k tomu, aby uvedený návrh byl vrácen k novému projednání do výboru, aby zde byla umožněna šance, aby referendum, které by mělo být zavedeno do našeho ústavního pořádku, nebylo pouze referendem v konkrétní věci, ale referendem obecným, a aby byly zváženy všechny důsledky přijetí takového návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Hovoří pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, chtěl bych rovněž podpořit tuto záležitost a možná i doplnit trošičku pana zpravodaje. Jestliže ústavně-právní výbor prostě nepřijal usnesení, nebylo to kvůli tomu, že by byl bezradný nad tímto návrhem, ale nezvítězil žádný většinový názor, tak jak už to ostatně bývá. A to znamená, že se nepodařilo tento návrh po jednání ve výborech dopracovat do podoby, ve které by tento ústavní zákon skutečně mohl začít reálně fungovat.

Nebudu zabíhat do podrobností, ale zůstává nevyjasněna otázka, zda poradní, či rozhodující referendum, zda tento návrh splňuje podle ústavy to ustanovení, podle kterého může ústavní zákon stanovit, kdy lid vykonává moc přímo. Tady je otázka, zda jde o výkon moci podle ústavy atd.

Tím, co se stalo v ústavně-právním výboru, došlo prostě k tomu, že i teď, po projednání ve výboru ústavně-právním, je podoba tohoto předloženého tisku taková, že nezvítězilo ani černé, ani bílé a nedá se podle tohoto zákona fungovat. Čili návrh, který přednesl kolega Vojtěch Filip, je vlastně dvojnávrh, aby se vrátil tento tisk do nového projednání ve výborech. Velmi se za to přimlouvám, protože je skutečně potřeba tento zákon dopracovat, je to důležitý zákon. Bavíme se o referendu. Máme zájem na referendu jako principiální otázce. Je potřeba tento zákon dopracovat a je skutečně asi i účelné, aby se tím zabýval výbor petiční, protože jedná se o otázku lidských práv, a proto je tento návrh na místě. Velmi se přimlouvám, abyste tomuto návrhu vyhověli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP