(Schůze opět zahájena ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, doba určená na přestávku klubu sociální demokracie uplynula a nyní budeme pokračovat v rozpravě ke třetímu čtení návrhu zákona o spotřebních daních.

Ptám se, zda se dále hlásí někdo do rozpravy ke třetímu čtení. Vidím přihlášeného pana poslance Grosse, kterému udílím slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, v souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu bych rád podal návrh na opakování druhého čtení právě projednávaného návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy ke třetímu čtení. Žádnou přihlášku neregistruji, končím rozpravu. Prosím, aby všichni, kdo chtějí hlasovat o návrhu, který byl vznesen, zaujali místa v Poslanecké sněmovně. V průběhu přestávky jsem vás všechny odhlásila a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 261 rozhodneme o návrhu na vrácení tohoto návrhu zákona na opakování druhého čtení podle § 95 odst. 2.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 261 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 261 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 pro vyslovilo 119, 57 bylo proti.

 

Návrh zákona tedy byl vrácen do opakovaného druhého čtení. Myslím, že tím se řeší i návrh pana poslance Gongola.

Tím jsme projednali tento návrh zákona a dalším bodem je

 

52.
Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
/sněmovní tisk 82/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Evžen Snítilý a zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslankyně Zdeňka Horníková.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 82/3. Žádám paní zpravodajku, aby spolu se mnou sledovala rozpravu, kterou nyní otevírám. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy ke třetímu čtení. Žádnou přihlášku neregistruji. Rozpravu ke třetímu čtení končím.

Ptám se, zda si navrhovatelé či paní zpravodajka přejí přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji, paní předsedající, za udělené slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás provedla krátkým hlasováním.

Pozměňovací návrhy k tisku 82 k zákonu 72 o vlastnictví bytů jsme obdrželi jako sněmovní tisk 82/3. Můžeme zjistit, že byly vysloveny celkem čtyři pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny pod písmeny a), b), c), d). Navrhovala bych, abychom hlasovali o jednotlivých předložených návrzích tak, jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 82/3. Můžeme zahájit hlasování.

Návrh pana poslance Tomáše Kvapila označený písmenem a) a poslance Rudolfa Tomíčka, označený písmenem b), jsou návrhy, které jsou v podstatě naprosto totožné. Proto bych žádala o souhlas pana poslance Tomíčka, zda mohu nechat hlasovat jako první o návrhu pana poslance Kvapila. V případě, že bude přijat, pak bude návrh pana poslance Tomíčka nehlasovatelný. Jedná se o stejné návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Tomíček souhlasí.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Souhlasí. Děkuji. Pak bych poprosila, abychom hlasovali o návrhu pod písmenem a1 pana poslance Kvapila. Stanovisko předkladatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 262 a ptám se, kdo je pro tento návrh Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 pro vyslovilo 184 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji. Druhý návrh, o kterém budeme hlasovat, bude písmeno a2 . Je to návrh, který mění účinnost tohoto zákona ze dne 30. dubna na účinnost dnem vyhlášení. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 263 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 263 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 pro vyslovilo 186 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji. Tím se přijetím tohoto návrhu stal nehlasovatelným návrh pana poslance Tomíčka, označený písmenem b).

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Němce, který je označen písmenem c). Stanovisko předkladatele je zamítající, stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 264 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 192 pro vyslovilo 77 a 108 bylo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji, paní předsedající. Chci jenom upřesnit, že jsme hlasovali o písmenu c1 a2 současně, protože tento návrh nebylo možno ani rozdělit.

Poslední předložený návrh je návrh pana poslance Radima Chytky. Je označen písmenem d). Vzhledem k tomu, že jsme přijali návrh pana poslance Kvapila - vidím kývající hlavu pana kolegy Chytky - tento návrh se stal návrhem nehlasovatelným. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP