Poslanec Petr Hort: Konstatuji, že byly přijaty všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 1019/93 Sb., podle sněmovního tisku 65, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 260 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 194 vyslovilo 164 a 5 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
/sněmovní tisk 80/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Ivo Svoboda a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Libor Ambrozek.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 80/1. Nyní žádám zpravodaje pana poslance Libora Ježka, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Kühnl, poté pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, před závěrečným hlasováním bych chtěl říci několik slov k navrženému zákonu. Asi obecně platí a každopádně my jsme toho názoru, že pomoc ekonomice, české ekonomice především, by měla spočívat především ve snížení celkové daňové zátěže jak firem, tak jednotlivých občanů, a samozřejmě si myslíme, že i Česká republika by měla sledovat celkový trend, logický trend přesunu daňové zátěže při celkovém snížení - znovu zdůrazňuji - od daní přímých k daním nepřímým.

Nás velice mrzí, že některé kroky vlády, které jsou v této chvíli navrženy, nebyly zahrnuty do celkového, aspoň hrubého rámce nějaké aspoň menší daňové reformy. Takto předložený návrh je sám o sobě pouze návrhem na zvýšení daní. Jsme toho názoru, že parlament vůbec, Poslanecká sněmovna jako celek by se měla zabývat návrhy, mnohem komplexnějšími návrhy, které by vláda měla předložit, návrhy, které by představovaly ve svém celku jak snížení daňové zátěže, tak přesun od daní přímých k daním nepřímým.

Myslím, že toto obecné vyjádření není nové, pro vás, kolegyně a kolegové, určitě není nové, není nové ani pro veřejnost z naší strany, ale já bych chtěl říci, protože také býváme dotazováni, co si vlastně představujeme, že je několik velmi jednoduchých bodů, které myslím že by měly do každého budoucího rámci úvahy o tom, co udělat s naším daňovým systémem, být zahrnuty.

Na prvním místě jsme toho názoru, že by mělo dojít, a to považuji za velmi důležité, k citelnému snížení daně z příjmu právnických osob, přinejmenším o pět procentních bodů. Dále si myslíme, že musí dojít k dalšímu snížení, tentokrát skutečnému snížení, nikoli jen zamezení studené progrese u daně z příjmu fyzických osob všemi metodami, které jsou k dispozici. Rovněž si myslíme, že daňové zatížení kapitálových investic je příliš vysoké a dusí naši ekonomiku. Proto si myslíme, že by mělo dojít ke snížení tzv. daně z dividend na 15 %. A samozřejmě velkým problémem naší ekonomiky je stále dosud nenastartovaná reforma penzijního systému, reforma systému důchodového zabezpečení, která velmi souvisí právě s daňovým systémem.

My samozřejmě nedokážeme zavést do našeho daňového a důchodového systému z čisté vody tzv. chilský systém, to je nemožné, my nezačínáme od bodu nula, ale můžeme reformu nastartovat, a to právě cestou daňových zákonů. Myslíme si, že umožnit těm, kteří se dnes již dobrovolně kapitálově pojišťují, tedy jsou účastníky tzv. penzijního připojištění, mělo být umožněno, aby kromě té zhruba pětistovky, což je přibližně úroveň, do které se to vyplatí, mohli ještě alespoň dalších 1000 Kč měsíčně vkládat do připojištění tak, že by se jim těchto 1000 Kč odečítalo od daňového základu. Dále si myslíme, že podobnou možnost by měli mít i zaměstnavatelé, kteří dobrovolně přispívají svým zaměstnancům na penzijní připojištění.

Čili zhruba tyto čtyři okruhy vidíme jako velmi zásadní, které by měly být součástí jakéhokoli příštího návrhu. Tak jak je pouhý zjednodušený návrh na zvýšení daní spotřebních předložen, tak ho v této chvíli podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kühnlovi. Udílím slovo panu poslanci Ambrozkovi.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych upřesnit své návrhy pod písmenem J. V tom návrhu č. 1 byla špatně zapsána závorka. Závorka končí za slovem "petrolejů" u té formulace. Text potom zní - raději to přečtu celé: "za položku automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) vložit položku automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) s obsahem olova do 0,013 g na litr." To je úprava bodu 1.

V bodu 2 formulace na konci věty, že se snížená sazba poprvé použije pro zdaňovací období do roku 2000, je nepřesná a po konzultaci s legislativou navrhuji legislativně technickou úpravu "platí od 1. ledna 2000". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Udílím slovo přihlášené paní poslankyni Horníkové, potom pan poslanec Kalousek.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ráda bych provedla také legislativně technickou úpravu, a to svého návrhu, který je v kapitole "návrhy ostatní". Je označen písmenem A a bude se týkat opravy: "do součtu jmenovatele koeficientu se" a teď v předpisu ze stenozáznamu je zapsáno "započítává cena bez daně". Prosila bych slovo "započítává" nahradit slovem "nezapočítává" cena bez daně při převodu cenných papírů atd. Došlo k chybě při přepisu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Horníkové a prosím pana poslance Kalouska.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP