(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem jsou

 

58.
Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

Po zahájení 9. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi či vládě České republiky, a to v čase od 16.00 do 17.00 hodin, poté ostatním členům vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic.

Upozorňuji, že nastaly určité změny v tomto seznamu. Pan poslanec Karel Kühnl, jehož ústní interpelace byla vylosována jako v pořadí druhá interpelace na předsedu vlády, byla stažena, a pan poslanec Petr Nečas se omlouvá, neboť odcestoval na služební cestu do Bruselu, a proto se nemůže účastnit bodu pořadu "Ústní interpelace na předsedu vlády České republiky a ostatní členy vlády České republiky". Byl vylosován na prvním místě bloku interpelací na předsedu vlády České republiky a na šestém, tj. posledním místě, interpelací na předsedu vlády ČR a na druhém místě na členy vlády České republiky, konkrétně na pana ministra Svobodu. To znamená, že předseda vlády bude značně ochuzen, neboť z avizovaných šesti interpelací budou interpelace pouze tři.

Nyní dávám slovo panu poslanci Michalu Lobkowiczovi, který byl vylosován na třetím místě, ale interpelace č. 1 i 2 v tuto chvíli neproběhnou, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Miloše Zemana ve věci oficiálních akcí při příležitosti vstupu České republiky do NATO. Připraví se poslanec Petr Mareš.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, o to více si můžeme užít moji interpelaci.

Během několika týdnů dojde k události, kterou považuji za klíčovou v poválečných dějinách naší země, a to je vstup České republiky do Severoatlantické aliance. Já jsem přesvědčen, že to je jistým oceněním základního směřování, kterým jsme se po roce 1989 vydali, je to vyvrcholení několikaletého úsilí naší diplomacie, ale také je to ocenění stavu a připravenosti naší armády, která, podotýkám, že jsem byl opakovaným kritikem stavu naší armády, nepochybně z tohoto hlediska bude pro alianci jakýmsi přínosem.

Ohlédnu-li se za cestou do aliance, tak byla nepochybně nelehká a jeden z klíčových problémů na této cestě, podotýkám, že asi ne nejdůležitější, ale jeden z problémů na cestě do NATO a také obecně v naší společnosti je dlouholetý odtažitý přístup veřejnosti k armádě, nedostatek úcty k armádě, nízká společenská prestiž, řekl bych malé soužití armády s veřejností.

Musím říci, že tento stav u nás, v České republice, ostře kontrastuje se situací ve většině západoevropských zemí a bohužel také s řadou postkomunistických zemí, kde armády se těší daleko větší prestiži.

Důvodů je nepochybně celá řada, já bych zmínil jeden jediný, který..

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já bych v tuto chvíli prosila, aby bylo umožněno panu poslanci domluvit. Pane poslanče, těch 10 vteřin, co jste ztratil, vám přičtu k dobru.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Já vám velmi děkuji. Já jsem spíše chtěl umožnit panu premiérovi, aby mohl poslouchat, co říkám.

Myslím si, že důvodů pro nízkou prestiž naší armády je více. Jako jeden bych zmínil fakt, že ne vždy jsou prezentována pozitiva, úspěchy naší armády. To je nepochybně úkolem armády samotné, ale také politické reprezentace, zejména vlády. Já jsem se z tohoto důvodu v době svého krátkého působení v čele Ministerstva obrny snažil o to, aby byla tato pozitiva veřejnosti prezentována, aby bylo zřetelné, že armáda se stává důležitou součástí naší společnosti.

Je ověřenou zkušeností, že veřejně pořádané akce za účasti armády, tzn. veřejné přísahy, veřejné vyřazování vojáků základní služby, veřejné uctění památky národních hrdinů za přítomnosti zástupců armády, posilují jednak vztah veřejnosti k armádě, ale také pocit hrdosti vojáků na to, že slouží právě v české armádě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já jen upozorňuji, že váš čas už dávno uplynul a těch 10 vteřin, které jsem vám uznala navíc, také.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Já se omlouvám, tímto tedy skončím a položil bych velmi stručně dvě otázky, resp. jeden návrh, který bych měl pro vládu.

Otázky zní. Jaké akce plánuje vláda při příležitosti našeho vstupu do NATO, jaké oficiální akce plánuje vláda? Druhá otázka. Jaká bude role naší armády při těchto plánovaných akcích? A návrh zní: Pakliže takový plán akcí není, doporučoval bych, aby akce konané při příležitosti našeho vstupu do NATO za přítomnosti armády byly uspořádány. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče, ale chtěla bych upozornit a požádat všechny poslankyně a poslance, kteří budou vystupovat s interpelacemi, že podle jednacího řádu dvě minuty, které jsou určeny na interpelace, jsou i na položení otázek, tzn. nelze to, pokud poslanec nevyužije dvou minut na položení základní otázky, že by získal čas navíc. Prosím, respektujte to.

Pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené davy v parlamentních lavicích, vážený pane emeritní ministře obrany, první podmínkou našeho úspěšného vstupu do NATO je samozřejmě dodržování pravidel, a jestliže pravidlo zní, že otázka má být položena během dvou minut, docela bych uvítal, kdyby pravidla dodržována byla.

Nicméně vaše otázka je vážná a také na ni vážně odpovím a pokusím se vám naprosto konkrétně vyjmenovat akce, které jsou plánovány samozřejmě za účasti armády, protože by bylo poněkud absurdní, kdyby se jich armáda neúčastnila, a pokusím se vás seznámit i s institucemi, které tyto akce zajišťují.

Tak tedy: Koordinací akcí připravovaných k 50. výročí vzniku Severoatlantické aliance a ke vstupu České republiky do ní se již od jara loňského roku intenzivně zabývá především meziresortní pracovní skupina pro zajištění veřejné informovanosti v souvislosti se vstupem České republiky do NATO, která byla zřízena v rámci pracovního výboru, výboru vlády pro integraci České republiky do NATO. Můžete samozřejmě namítnout, podobně jako v dnešní dopolední diskusi, že je absurdní, jestliže si poradní orgán vlády vytváří další poradní orgány, ale právě na tomto případě vidíte, že to absurdní není.

Do činnosti této skupiny jsou kromě zástupce Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky zapojeni i pracovníci Ministerstva zahraničí, Ministerstva obrany, Ministerstva kultury a Ministerstva školství. Tato skupina, abychom uvedli jejího autora, připravila návrh aktivit spojených se vstupem České republiky do NATO. Před dvěma týdny proběhla na Ministerstvu zahraničích věcí koordinační schůzka, během které byli zástupci odboru mezinárodních vztahů, tiskového odboru a také oddělení protokolu Poslanecké sněmovny informováni o těchto akcích. Skupina navrhla a připravila řadu projektů, které se v souvislosti se vstupem České republiky do NATO uskuteční.

Časovou souslednost a plánování těchto akcí donedávna komplikovalo to, že nebylo stanoveno přesné datum vstupu tří přizvaných zemí do NATO, ale, jak jistě víte, v pátek jsme očekávali zvací dopis a také tento zvací dopis přišel, kde jsme byli oficiálně vyzváni k dokončení ratifikačních procesů ve svých zemích a k přistoupení do NATO, takže dá se nyní celkem s jistotou říci, že se tak stane v první polovině března.

Oficiální části oslav budou probíhat následujícím způsobem:

Za prvé: Ratifikační proces přistoupení České republiky k NATO bude završen podpisem pana prezidenta na listině o přistoupení České republiky k Washingtonské smlouvě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP