(pokračuje Langer)

V hlasování s pořadovým číslem 44 rozhodneme o návrhu, na základě kterého by sněmovna rozhodla o vrácení předloženého návrhu navrhovateli zpět k dopracování. Prosím o stanovisko navrhovatele.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: K tomuto návrhu je nesouhlasné.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Také nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nesouhlasí oba dva pánové, kteří sedí u stolků zpravodajů.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 44 z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 65, proti 106, nehlasovalo 10, návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním je hlasování o návrhu zamítnout předložený návrh. Prosím, abyste se ještě jednou zaregistrovali.

Zahajuji hlasování číslo 45. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 180 poslanců pro hlasovalo 59, proti 110, nehlasovalo 11. Návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji, mohl byste mi pomoci, jaké další hlasování je před námi?

 

Poslanec Libor Ambrozek: Je zde návrh na prodloužení lhůty o 20 dní a pak dva návrhy na přikázání do výborů a pak doporučit nám výjezdní zasedání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání.

 

hlasování číslo 46, které jsem teď zahájil, se ptám, kdo souhlasí s prodloužením lhůty k projednávání, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro hlasovalo 139, proti 11, nehlasovalo 32, návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání tohoto návrhu k projednání zemědělskému výboru.

V hlasování číslo 47, které jsem teď zahájil, se ptám, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 47 hlasovalo 125 pro, 18 proti, nehlasovalo 39, návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je přikázat tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

hlasování číslo 48, které jsem teď zahájil, se vás ptám, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 163, proti 8, nehlasovalo 11. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, je to vše, o čem bychom měli hlasovat?

Je tam průvodní usnesení, které doporučuje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí uspořádat výjezdní zasedání. Vidím pana poslance Palase s přihláškou.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, chtěl bych oznámit v souvislosti s tímto hlasováním, že jsme se s panem předsedou Benešem před projednáváním tohoto bodu dohodli, že oba výbory provedou společné výjezdní zasedání do této oblasti. Pan ministr je o tom informován.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Registroval jsem také stanovisko navrhovatele pana poslance Fischera, kterým stahuje svůj návrh, takže v tuto chvíli není již o čem dalším hlasovat.

Mohu konstatovat, že jsme ukončili tento bod schváleného pořadu schůze. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji. Pokročíme dál v projednávání. Jsem v tuto chvíli na rozpacích, neboť je 15.26 h a v 16 hodin začínají interpelace. Máme před sebou totiž Vládní návrh zákona o spotřebních daních...

Kolegyně a kolegové, dovolte, abych v tuto chvíli přerušil na krátkou dobu jednání schůze, abychom se dohodli jak se zástupci navrhovatele, tak se zástupci poslaneckých klubů, zda se ještě dnes pustíme do projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat v 15.28 hodin. (Následovala tříminutová přestávka.) Končím přestávku, kterou jsem vyvolal pro poradu zástupců poslaneckých klubů. Výsledkem porady je, že budeme ještě před zahájením bodu ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády pokračovat v projednávání schváleného pořadu schůze dalším bodem, kterým je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
/sněmovní tisk 80/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 80. Předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda. Pane ministře, hned poté, co požádám kolegy, kteří jsou v jednací síni, aby se ztišili, vám udělím slovo.

Kolegové, prosím ty z vás, kteří nemají v úmyslu sledovat průběh rozpravy, aby opustili jednací síň a nerušili jak zástupce navrhovatele, tak ty, kteří hodlají jednání sněmovny sledovat, případně v rámci prvního čtení aktivně se rozpravy účastnit.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, návrh novel zákonů č. 587 z roku 1992, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, č. 588 z roku 1992, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a č. 61z roku 1997, o lihu, obsahuje jednak věcné změny týkající se aditivace pohonných hmot, rozšíření předmětu spotřební daně u pohonných hmot, úprav zamezujících daňovým únikům u lihu a duty tax free, změny sazeb spotřebních daní u pohonných hmot a tabákových výrobků a jednak změny, které vyplynuly ze schválených pozměňovacích návrhů přednesených Poslaneckou sněmovnou při 3. čtení zákona, které se konalo 2. 12. 1998.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP