(pokračuje Filip)

To říkám zcela otevřeně. Mě by opravdu těšilo, kdyby si mě někdo vybral jako zpravodajského důstojníka, ale bohužel. Byl jsem v té době obyčejným pracovníkem v národním podniku, později státním podniku Sfinx a později soukromým advokátem, což vykonávám dodnes a nijak se nestydím za to, jaké mám názory a jaký světonázor vyznávám. Jsem přesvědčen, že by bylo nelogické a protiústavní, aby mi někdo bránil vyjadřovat své názory, přestože se někomu jinému mohou zdát nepřijatelné. Mně se zdá nepřijatelné zase něco jiného, a přesto tvrdím to, co bylo předmětem zájmu všech už před více než 200 lety ve Francii, že sice s vašimi názory, pane kolego, nesouhlasím, ale přesto budu trvat na tom, abyste je směl kdykoli říkat.

Uvedl jsem tady příklad těch, kteří mají nebo nemají čisté lustrační osvědčení. Znovu a právě na adresu pana kolegy Jalůvky musím uvést: skutečně souhlasím s tím, aby ten, kdo se podílel zneužíváním pravomoci veřejného činitele v jakékoli funkci - nejen ve funkcích vyjmenovaných - na ubližování jiným, kdo páchal trestné činy, aby byl potrestán. Ale nebudu nikdy souhlasit a ani nemohu souhlasit, aby někdo trpěl za to, že ho někdo bez jeho vědomí někde eviduje. Kdybychom totiž přistoupili na tento princip, mohu se příště ptát: jak je možné, že jste byl evidován u této dobírkové služby, kdo dal této dobírkové službě vaše iniciály, jak to, že zná vaši adresu, rodné číslo, odkud pochází, jak jste se dostal do této evidence? Protože se nakonec zjistí, že ta dobírková služba slouží a sloužila ve prospěch té či oné organizace, která nemusí mít úplně čistý charakter. Ale to bylo jen několik poznámek k vystoupení mých předřečníků.

Jsem rád, že kolega Klas přiznal ryze politický charakter, neprávní charakter této normy s právním dopadem. Své přesvědčení o tom, že norma si zaslouží zrušit, opírám nejen o český právní řád a Listinu základních práv a svobod - a děkuji panu kolegovi Cyrilu Svobodovi, že uvedl na pravou míru ten vztah mezi českým právním řádem a právním řádem, který platí v Evropské unii nebo v Evropě a v jiném vyspělém světě. Chtěl bych ale upozornit, že si opravdu myslím, jako ti, kteří připojili nesouhlasné stanovisko, ti soudci Ústavního soudu s tím výrokem, který omezoval, že skutečně nikoli Všeobecná deklarace lidských práv, jejíž 50. výročí přijetí jsme oslavovali v minulém roce, ale skutečná smlouva, mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, kterou podepsala bývalá ČSSR v roce 1968, a mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který jsme podepsali také v roce 1968 a který se od r. 1976 stal součástí československého, a tedy i českého právního řádu, mluví trochu jinak. Bylo by nanejvýš potřebné, abychom se k těmto normám minimálně přiblížili. Přiblížit se tomu můžeme tak, že se zcela jednoznačně rozhodneme, že tato norma nemá v našem právním řádu být, že je zbytečné si nechávat otloukat okolím, že u nás platí nikoli právo, ale právo a vedle něj ještě výjimečné právo. Byl bych velmi rád, kdybychom to výjimečné právo už neuplatňovali.

Znovu vás vyzývám, najděte v sobě odvahu říci, že to není tak, jak jste se snažili argumentovat v těch vystoupeních, která jsou proti našemu návrhu, zvažte, jestli má být člověk odpovědný za svou činnost - a s tím já souhlasím a vždycky souhlasit budu - nebo za to, že je někde evidován. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi a udílím slovo zpravodaji k těmto návrhům panu poslanci Zunovi.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, své stanovisko jako zpravodaj k oběma návrhům zákonů jsem vyslovil včera. Myslím, že z obou stran tady bylo řečeno hodně. Vystoupilo devět poslanců, z toho tři poslanci navrhli zamítnout oba návrhy zákonů. Proto si dovolím navrhnout, aby jednotlivě bylo hlasováno s tím, že jako první bude hlasováno o zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zunovi. Nejprve budeme hlasovat o návrzích k sněmovnímu tisku 73. Byl přednesen návrh na zamítnutí. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Nyní v hlasování pořadové číslo 42 rozhodneme o návrhu na zamítnutí sněmovního tisku 73.

Kdo je pro tento návrh na zamítnutí? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 119, proti bylo 48.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích ke sněmovnímu tisku 74. Pravděpodobně s procedurální poznámkou uděluji slovo panu poslanci Paynovi.

 

Poslanec Jiří Payne: Chtěl jsem jen oznámit, že mi nějak přeskočilo hlasování. Nemá to vliv na výsledek, takže nevznáším návrh na nové hlasování, ale chci jen upozornit, že moje hlasovací zařízení hlasovalo jinak, než jsem hlasoval já.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Payne zřejmě hlasoval proti zamítnutí.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích ke sněmovnímu tisku 74. V rozpravě zazněl návrh na zamítnutí, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 43.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí sněmovního tisku 74. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 123 a 38 bylo proti.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme projednali body 9. a 10. Nyní se chystám vyhlásit polední přestávku. Vzhledem k tomu, že mi bylo oznámeno, že některé poslanecké kluby se hodlají sejít, vyhlásím polední přestávku do 13.45 hodin, kdy budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o vyhlášení národního parku České Švýcarsko.

 

(Schůze přerušena ve 12.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP