Poslankyně Taťána Jirousová: Navrhuji upravené usnesení ve znění:

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:
  2. Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Němce na funkci ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ke dni 30. 11;

  3. - zůstává, jak je napsáno v usnesení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jen bych připomněl, že my nemůžeme měnit usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Rozumím tomu jako pozměňovacímu návrhu, kterým by se vypouštěla poslední věta z návrhu, který přednesl předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Je s touto interpelací souhlas? Je, děkuji.

Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Cabrnoch. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych reagoval na návrh, který předložila paní poslankyně Jirousová. Pan dr. ing. Jiří Němec, CSc., je osobnost v českém zdravotnictví a v českém zdravotním pojištění, o jejímž významu nemůže být pochyb. Za své práce jsem s ním mnohokrát vstoupil do odborných sporů a mnohokrát jsem s jeho názory nesouhlasil. Přesto je neoddiskutovatelným faktem, že právě ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny založil VZP a odvedl velký kus práce. Osobně pokládám za nezbytné tomuto člověku za jeho práci poděkovat. Rád bych požádal, abyste mě v tom podpořili. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi. V tuto chvíli mám dvě přihlášky. Nicméně v rozpravě má přednost zpravodaj, kterým je pan poslanec Škromach. On džentlmensky dává přednost paní poslankyni Jirousové, které v tuto chvíli udílím slovo.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážení kolegové, nezpochybňuji zásluhy pana dr. ing. Jiřího Němce za založení pojistného systému u nás. Určité zásluhy v té fázi má, protože vlastně nedošlo jeho zásluhou k úplné likvidaci našeho zdravotnictví. Ovšem potom ve druhé fázi si myslím, že už pojišťovna měla postupovat trochu jinak. Mělo dojít k určité decentralizaci moci. Myslím si, že ani v hospodaření to se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou není vše v pořádku, jak uvedu v projednávaném dalším bodu o výroční zprávě VZP. Předtím jsem už navrhovala, abychom sloučili rozpravě k oběma bodům, bohužel sněmovna by to neschválila. Byla bych to vše podrobně vysvětlila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Do rozpravy se hlásí kolega Škromach, takže mu udílím slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Zazněla zde slova, jestli pan Němec se zasloužil či nezasloužil o pojišťovnu. Myslím, že splnil svoji určitou historickou roli. Role byla taková, jaká byla.

Co se týká toho, že pojišťovna není jen ředitel, myslím si, že tak jako jiné firmy by nemohla fungovat, pokud by tam nebylo spousta dalších schopných lidí. Domnívám se, že i současné vedení - a bylo to i součástí projednávání na výboru - je schopné do doby, než bude zvolen nový ředitel pojišťovny, tuto pojišťovnu řádně řídit a není ohrožen chod pojišťovny. To jsem považoval za důležité sdělit Poslanecké sněmovně, protože se vytvářejí kolem toho různé spojitosti.

Myslím, že naprosto neadekvátní je např. spojování problematiky odvolání paní senátorky Roithové, protože to je samozřejmě věcí příslušného ministra. Je to v jeho pravomoci a může odvolávat tyto ředitele bez uvedení důvodu. Samozřejmě různé spekulace, které vznikají, je věc jiná. Je to právo jakéhokoli manažera v jakékoli firmě. Myslím, že to není součástí tohoto projednávaného bodu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Uzavírám rozpravu.

V této chvíli, kolegyně a kolegové, budeme hlasovat nejprve - pokud mě pan zpravodaj neopraví - o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Jirousové, který spočívá ve vypuštění druhé věty souvětí, jak jej navrhuje výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, tj. z usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Němce na funkci ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ke dni 30. 11. 1998 a děkuje řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za vykonanou práci." Podle tohoto návrhu se vypouští druhá věta, která zní "a děkuje řediteli VZP ČR za vykonanou práci". Je srozumitelné, o čem budeme hlasovat? Ano.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 138 a v něm rozhodneme o tomto pozměňovacímu návrhu k základnímu usnesení.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 25 poslankyň a poslanců, proti bylo 104.

 

Nyní budeme hlasovat o celém usnesení, jak bylo předloženo. Kolegyně a kolegové, nemusím jej opakovat, přečetl jsem je před krátkou chvílí. Nikdo nevyžaduje, rozhodneme o tomto návrhu usnesení v hlasování pořadové číslo 139.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 139 tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 153 poslankyň a poslanců, proti byli dva.

Kolegyně a kolegové, konstatuji, že usnesení bylo přijato. Tím jsme se vypořádali s bodem pořadové číslo 25.

 

Faktickou poznámku má pan poslanec Škromach. Nicméně sděluji mu, že není rozprava, takže to budu kontrolovat.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Chtěl bych požádat pana řídícího, aby požádal poslance Teplíka, aby opustil místo poslance Zemana, protože to není jeho místo. Myslím si, že to není důstojné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V tuto chvíli v souladu s jednacím řádem upozorňuji pana poslance Teplíka, že porušuje § 52 odstavec 1 zákona o jednacím řádu a nemám informaci o tom, že by podle tohoto paragrafu vstoupil do poslaneckého klubu ČSSD. (Potlesk.)

 

Přikročíme k projednávání bodu 26, kterým je

 

26.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné

 

Kolegyně a kolegové, nejprve chci připomenout, že tuto žádost jsme projednali v páté schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jednání odročili a požádali jsme ústavně právní výbor, aby věc projednal. Usnesení ústavně právního výboru č. 15 bylo rozdáno a o výsledku jednání nás bude informovat předsedkyně výboru paní poslankyně Jitka Kupčová, kterou v tuto chvíli žádám, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, moje postavení zpravodaje ústavně právního výboru je v tomto případě trochu netypické. Jak už zde bylo řečeno, na můj návrh sněmovna odročila projednávání tohoto bodu a přikázala jej k projednání ústavně právnímu výboru. Ústavně právní výbor se touto problematikou zabýval na své 9. schůzi dne 11. 11. 1998 a přijal usnesení č. 15, které máte všichni k dispozici. Tímto svým usnesením ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky návrh Okresního úřadu ve Strakonicích na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Blatné číslo 15/2 ze dne 21. 1. 1997 a usnesení Městského zastupitelstva v Blatné číslo 18/19 ze dne 27. 5. 1997 k hospodaření s byty, které jsou v majetku města, vydané v samostatné působnosti obce, zamítá."

Zároveň jsem byla pověřena, abych s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.

Předtím než podrobněji seznámím sněmovnu s průběhem rozpravy v ústavně právním výboru, považuji za nutné vám, kolegyně a kolegové, sdělit, že jsem spolu s některými dalšími kolegy pro tento návrh usnesení nehlasovala a že můj názor je obsažen v oponentní zprávě menšiny ústavně právního výboru, kterou přednese kolega Křeček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP