(pokračuje Buzková)

Dalším návrhem je návrh pana poslance Jičínského na vyřazení bodu 14 z tohoto pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 se z přítomných 178 pro vyslovilo 162, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Gongol navrhl vypustit bod 18. Zde upozorňuji na to, že bod 18 je vládní návrh zákona. Pan poslanec Gongol není navrhovatelem tohoto návrhu, tudíž nemůže žádat jeho vypuštění. Podle mého názoru je tento bod nehlasovatelný.

Slovo má pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, mám námitku k vašemu stanovisku, pokud jde o možnost, aby pan poslanec Gongol navrhl stažení bodu z programu schůze. Pan poslanec pouze nemá návrh stáhnout tisk jako takový, ale stáhnout bod z pořadu schůze může skutečně navrhnout kterýkoli poslanec - a mnohokrát se to již stalo - a to i v případě, že zákon předpokládá, že do 10 dnů bude zařazen na první čtení. Jestliže však sněmovna má názor, že se nechce tiskem v dané chvíli zabývat, nedá se nic dělat. Mnohokrát jsme to již použili a není možné, aby se nyní rozhodovalo jiným způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, pane poslanče. Kancelář sněmovny sice měla jiný názor, ale já dám o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Kdo je pro návrh pana poslance Gongola? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 se z přítomných 175 pro vyslovilo 39, proti 55. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Gongol dále navrhl spojit rozpravu k bodům 30 a 31.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 se z přítomných 178 pro vyslovilo 158, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali veškeré návrhy na změnu a doplnění pořadu schůze. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15. Kdo je pro tento návrh pořadu schůze? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 se z přítomných 178 pro vyslovilo 165, proti 1. Pořad schůze byl schválen.

 

Přistoupíme k prvému bodu schváleného pořadu. Ještě předtím dám slovo panu poslanci Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna do svého pořadu jednání zařadila bod "Změny v orgánech Poslanecké sněmovny", z pověření volební komise vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů změny v orgánech Poslanecké sněmovny, a to do zítřka 18.00 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsem přesvědčena o tom, že po tomto vyhlášení pana poslance Vidíma jsme v zásadě udělali vše, co jsme v tuto chvíli mohli udělat pro bod 1 schváleného pořadu schůze, což jsou

 

1.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Je tomu tak? Jsem přesvědčena o tom, že tento schválený bod 1 ještě nebyl otevřen, já jej tedy otevírám, ale můžeme jej projednat teprve až poté, co uplynou lhůty, které vyhlásil pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, pan kolega Vidím jako předseda volební komise mě předběhl. Chtěl jsem jen stručně odůvodnit změnu, kterou chceme provést. Navrhujeme pana kolegu Franka odvolat z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zařadit jej do výboru pro obranu a bezpečnost. Zároveň tuto výměnu potvrdit tak, že našeho zástupce ve výboru pro obranu a bezpečnost Stanislava Fischera odvolat z tohoto výboru a zařadit ho do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tolik úvodem.

Chápu, pokud pan kolega Vidím navrhl lhůty. My se samozřejmě podle lhůt zařídíme. Já jsem to chtěl jen krátce v bodu 1 odůvodnit. Myslím, že se tím budeme zabývat až na základě písemných návrhů, které předložíme volební komisi do zítra do 18.00 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu do uplynutí lhůt vyhlášených volební komisí.

Můžeme se zabývat bodem 2 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 35/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí pan Ivo Svoboda. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážené dámy, vážení pánové, vláda vám předkládá návrh novely zákona o daních spotřebních, kterým se také jedním bodem novelizuje zákon o daních z přidané hodnoty. Tento návrh jsem zdůvodnil při jeho předložení do prvního čtení. Připomínám jen, že nejzávažnější změnou je zvýšení sazeb spotřebních daní z uhlovodíkových paliv a maziv a z tabákových výrobků. Tyto změny jsou vyvolány jednak potřebami státního rozpočtu, jednak jsou dalším krokem k přiblížení sazeb spotřebních daní platných v České republice k minimálním sazbám platným v Evropské unii. Celkový přínos změn sazeb by měl činit 5,9 miliardy korun. Podrobnější údaje včetně dopadu na spotřebitelské ceny jsou uvedeny v důvodové zprávě.

Dále vládní návrh obsahuje některé úpravy, které mají zjednodušit administrativu správy spotřebních daní a omezit možný vznik daňových úniků. Jedná se o vypuštění pojmu aditivace z definice výroby o rozšíření předmětů spotřební daně o ropné produkty z druhotné destilace, pokud jsou používány jako pohonná hmota, a o některé změny týkající se spotřební daně z lihu a lihovin.

Poslední změna se týká jak zákona o daních spotřebních, tak zákona o dani z přidané hodnoty. V České republice dosud existují na silničních celních přechodech tzv. duty tax free obchody, kde se cestujícím do zahraničí prodávají některé výrobky za ceny neobsahující spotřební daň a daň z přidané hodnoty. V Evropské unii tyto obchody v souvislosti se zrušením hranic přestaly existovat. Česká republika původně uvažovala se zrušením těchto obchodů k datu vstupu do Evropské unie. Na základě požadavku Evropské unie, zejména pak Rakouska a Spolkové republiky Německo, navrhujeme zrušit tyto obchody již k 1. 1. 2000.

Vládní návrh zákona byl v prvním čtení propuštěn do dalšího projednávání v rozpočtovém a hospodářském výboru Poslanecké sněmovny. Oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně souhlasit s předloženým návrhem upraveným o některé pozměňovací návrhy. K těmto pozměňovacím návrhům se vyslovím později v průběhu rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP