PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1998

II. volební období

421

Návrh

posl. Drahoslavy Bartoškové, Hany Marvanové a Anny Röschové

Zákon

ze dne.................1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON

ze dne................................,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který v den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.".

2. Dosavadní text § 3 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Pro hlasování do Parlamentu České republiky mimo území České republiky se vytvářejí stálé zvláštní volební okrsky při velvyslanectvích a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "zastupitelský úřad"). Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.".

3. V § 6 odst. 1 se slova "nemá na jejím území trvalý pobyt" nahrazují slovy "není na jejím území přihlášen k trvalému pobytu,5) popřípadě nemůže z důvodů uvedených pod písm. b) a d) volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,".

Vypouští se písm. a) a dosavadní písm. b), c), d) a e) se označují jako písmena a), b), c) a d).

Nově označená písm. c) a d) znějí:

"c) je v policejní cele, v objektu, kde se vykonává vazba nebo výkon trestu odnětí svobody, umístěném v obci,

d) volí na voličský průkaz (§ 6a).".

4. V § 6 odst. 2 se slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. a)" a slova "písm. c) a d)" nahrazují slovy "písm. b) a c)".

5. § 6 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:

"(4) Zvláštní seznam vedou rovněž zastupitelské úřady pro voliče, který

a) nemá trvalý pobyt na území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, státní občanství České republiky žadatele a jeho trvalý pobyt v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu voličů; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději do 40 dnů přede dnem voleb,

b) volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz.

Zvláštní seznamy uzavřou zastupitelské úřady 30 dnů přede dnem voleb a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán; po odstranění duplicit sdělí nejpozději do 20 dnů přede dnem voleb Ministerstvo zahraničních věcí konečné počty voličů zapsaných v těchto seznamech Ministerstvu vnitra. Je-li volič, zapsaný na základě vlastní žádosti z důvodu trvalého pobytu v cizině ve zvláštním seznamu, veden i ve stálém seznamu, obec takového voliče na základě oznámení Ministerstva vnitra ze stálého seznamu vyškrtne. Voliče o vyškrtnutí ze stálého seznamu informuje na základě sdělení obce zastupitelský úřad.".

6. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

"§ 6a

Voličské průkazy

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 4 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do výpisu ze stálého seznamu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným do 15 dnů přede dnem voleb tomu, kdo seznam vede, nebo osobně do 3 dnů přede dnem voleb; obec, popřípadě zastupitelský úřad musí jeho žádost bezodkladně vyřídit. Volič zapsaný ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 4 písm. a) přiloží zároveň doklad potvrzující trvalý pobyt v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde je ve zvláštním seznamu zapsán; vyřizuje-li žádost osobně, poznačí se ověření trvalého pobytu v poznámce ve zvláštním seznamu. Voličský průkaz lze voliči zaslat nebo předat osobně anebo předat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu.

(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu (§ 6) nebo výpisu ze zvláštního seznamu v den voleb

a) do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku,

b) do Senátu ve volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.".

7. § 7 se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

"(5) Ve zvláštních volebních okrscích mimo území České republiky se zřizují zvláštní okrskové volební komise.".

8. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Krajské, okresní, obvodní a okrskové volební komise se skládají z vyslaných zástupců politických stran, politických hnutí (dále jen "politická strana") a jejich koalic, které podávají samostatnou kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny nebo které přihlašují svého kandidáta k registraci pro volby do Senátu; podává-li přihlášku k registraci nezávislý kandidát, též z vyslaných zástupců tohoto kandidáta. Podává-li kandidátní listinu nebo přihlašuje-li jednoho kandidáta více politických stran jako koalice, přísluší právo na delegaci členů a náhradníků pouze celé koalici a nikoli jednotlivým politickým stranám. Jména a příjmení zástupců a náhradníků s uvedením přesné adresy sdělují zmocněnci politických stran nebo koalic, nezávislý kandidát anebo v případě delegování do okresní a okrskové volební komise též osoba oprávněná jednat jménem organizační jednotky politické strany, je-li ustavena, tomu, kdo svolává první zasedání komise. Pravomocné rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci nebo její stažení má za následek zánik členství ve volebních komisích. V případě Ústřední volební komise zaniká členství zástupcům politické strany rovněž dnem jejího výmazu ze seznamu vedeného Ministerstvem vnitra. Pokud se člen komise své funkce vzdá nebo je odvolán tím, kdo jej delegoval, jeho členství zaniká dnem, kdy rezignaci nebo odvolání obdrží předseda volební komise; ten povolá náhradníka podle pořadí určeného politickou stranou nebo koalicí nebo nezávislým kandidátem. Náhradník se stává členem volební komise složením slibu podle odstavce 3.".

9. § 8 odst. 3 zní:

"(3) Členem volební komise se volič stává složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá volič tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.".

10. § 8 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:

"(4) Členy zvláštní okrskové volební komise jmenuje vedoucí zastupitelského úřadu z řad jeho personálu a voličů zapsaných ve zvláštním seznamu vedeném u tohoto úřadu. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají své funkce složením slibu podle odstavce 3.".

11. § 9 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Ústřední, krajská, okresní, obvodní, okrsková a zvláštní okrsková volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda Ústřední, krajské, okresní, obvodní a okrskové volební komise nemohou být zástupci stejné politické strany nebo koalice. Losování řídí zapisovatel volební komise.

(3) Pokud předseda nebo místopředseda volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy nebude zařazen místopředseda volební komise; pokud odstoupí místopředseda volební komise nebude do losování zařazen předseda volební komise.".

12. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Zapisovatele Ústřední volební komise a jeho náhradníka jmenuje a odvolává vláda. Zapisovatele krajských a obvodních volebních komisí jmenuje a odvolává ministr vnitra. Zapisovatele okresních volebních komisí jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu. Zapisovatele okresních volebních komisí v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni jmenují a odvolávají primátoři těchto měst. Zapisovatele okrskové volební komise jmenuje a odvolává starosta obce nebo primátor, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech pak starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen "starosta"). Zapisovatele zvláštní okrskové volební komise jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu. Zapisovatele je třeba jmenovat nejpozději do 10 dnů před ustavením komise podle tohoto zákona.".

13. V § 10 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "s výjimkou zapisovatele Ústřední volební komise, u níž vykonává funkci zapisovatele náhradník, jmenovaný podle odstavce 1.".

14. V § 12 odst. 1 se slova "60 dnů" nahrazují slovy "do 45 dnů".

15. § 12 odst. 6 písm. b) zní:

"b) rozhoduje o stížnostech na postup krajských a obvodních volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím s výjimkou odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny nebo přihlášky kandidáta k registraci nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině; rozhodnutí Ústřední volební komise je pro všechny volební komise závazné,".

16. V § 13 odst. 1 se za slovo "stanoví" vkládají slova "nejpozději do 35 dnů přede dnem voleb a zveřejní do 2 dnů od této lhůty způsobem v místě obvyklým".

17. § 13 odst. 2 zní:

"(2) Každá politická strana a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická strana a koalice, jejíž kandidát byl zaregistrován ve volebním obvodu pro volby do Senátu, jakož i zaregistrovaný nezávislý kandidát ve volebním obvodu pro volby do Senátu, jejichž součástí je volební okrsek, má právo delegovat nejpozději do 26 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Delegování může obsahovat i přesné určení okrskové volební komise, je-li jich vytvořeno několik; pokud toto určení chybí, zařadí členy a náhradníky do okrskových volebních komisí starosta. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle odstavce 1, jmenuje nejpozději do jejího prvního zasedání členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb a není náhradník, dojmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.".

18. V § 13 odst. 4 písm. b) se slovo "předloží" nahrazuje slovem "předá".

19. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

"§ 13a

Zvláštní okrsková volební komise

(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje do 26 dnů přede dnem voleb tři členy zvláštní okrskové volební komise. V případě, kdy počet členů zvláštní okrskové volební komise poklesne pod tři v průběhu voleb, dojmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel.

(2) Zvláštní okrsková volební komise:

a) zajišťuje průběh hlasování, zejména dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy a sepíše zápis o průběhu a výsledku hlasování, který neprodleně zašle pomocí přenosové techniky Okresní volební komisi volebního okresu Praha 1, pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny, a obvodní volební komisi příslušné podle přílohy č. 4 tohoto zákona, pokud jde o volby do Senátu; zápis zašle prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí, u kterého si příslušné volební komise zřídí přejímací místo,

c) volební dokumenty odevzdá do úschovy zastupitelskému úřadu, který je odešle, pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny, Obvodnímu úřadu pro Prahu 1, a pokud jde o volby do Senátu, okresnímu úřadu v sídle příslušného volebního obvodu.".

20. V § 14 odst. 1 se slova "90 dnů" nahrazují slovy "60 dnů".

21. § 15 odst. 1 zní:

"(1) Obec zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb oznámení o době a místu konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede se, které části obce připadají k jednotlivým volebním okrskům, a oznámení se zveřejní na území každého z nich. Zároveň obec uvede v oznámení adresy volebních místností.".

22. V § 15 odst. 2 se slova "ve vyhlášce" nahrazují slovy "v oznámení".

23. § 15 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) Zastupitelské úřady způsobem v místě obvyklým informují voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místu konání voleb ve zvláštním volebním okrsku.".

24. V § 16 odst. 1 druhá věta zní: "Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu, jejichž kandidátní listiny, popřípadě přihlášky k registraci byly zaregistrovány.".

25. V § 16 odst. 3 se za slova "politické strany a koalice" vkládají slova "jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány".

26. § 16 odst. 4 zní:

"(4) Není dovoleno používat místního rozhlasu, místních okruhů kabelové televize a jiných veřejných místních sdělovacích prostředků k volební agitaci politických stran, koalic a kandidátů. Volební agitací podle tohoto ustanovení není informování voličů o předvolebním shromáždění, obsahující pouze údaj o svolavateli, místu a hodině konání.".

27. § 16 odst. 5 zní:

"(5) V době 48 hodin před zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, koalice a kandidáty. V budovách, kde sídlí okrskové volební komise a v jejich bezprostředním okolí je rovněž zakázáno vylepování plakátů a konání veřejných shromáždění. Zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů veřejného mínění je dovoleno nejpozději do sedmého dne přede dnem voleb. V době voleb je zakázán jakýkoliv volební průzkum v objektu, v němž je umístěna volební místnost.".

28. V § 16 odst. 6 se tečka na konci nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "zákaz se nevztahuje na informace okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí o počtu voličů, kteří již hlasovali.".

29. § 16 se doplňuje novým odstavcem 8, který včetně poznámek č. 5a) a 5b) pod čarou zní:

"(8) Za porušení povinností stanovených v odstavci 3, 4 a 5 fyzickými a právnickými osobami při provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo při vydávání periodického tisku lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokutu uloží okresní úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby nebo, jde-li o fyzickou osobu, podle místa jejího trvalého pobytu nebo místa podnikání. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do tří měsíců ode dne, kdy se okresní úřad dozvěděl o porušení povinnosti, nejdéle však do 1 roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty přihlédne k závažnosti a způsobu protiprávního jednání. Proti rozhodnutí o uložení pokuty okresním úřadem je možno podat opravný prostředek k soudu. [§ 2501 občanského soudního řádu.] Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem okresního úřadu, který je uložil.

30. § 17 odst. 5 zní:

"(5) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami, zvláštním seznamem a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem [§ 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.".] a zvláštními prostory oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen zvláštní okrskové volební komise, nestanoví-li tento zákon jinak. Před zahájením hlasování postupuje předseda zvláštní okrskové volební komise podle odstavce 4, s výjimkou zapečetění přenosné volební schránky.".

31. V § 18 se za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrskové volební komise".

32. V § 19 odst. 2 se za slova "okrskovou volební komisi" vkládají slova "nebo zvláštní okrskovou volební komisi".

33. § 19 odst. 3 včetně poznámky zní:

"(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, a to občanským průkazem nebo cestovním dokladem. [Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech. § 5 zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí.".] Volič zapsaný ve zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 4 písm. a) předloží zároveň doklad potvrzující trvalý pobyt v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde je ve zvláštním seznamu zapsán. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu, popřípadě ve zvláštním seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"). Tyto úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

34. § 19 odst. 4 zní:

"(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky [Zákon č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech. § 5 zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí.".], a jde-li o voliče zapsaného ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 4 písm. a) i trvalý pobyt v územním obvodu zastupitelského úřadu, nebude mu hlasování umožněno.".

35. V § 19 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu nebo ke zvláštnímu seznamu.".

Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 6, 7 a 8.

36. V § 19 v nově označeném odstavci 6 se za slova "okrskovou volební komisí" vkládají slova "nebo zvláštní okrskovou volební komisí".

37. V § 19 v nově označeném odstavci 7 se za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "nebo zvláštní okrskové volební komise".

38. V § 19 v nově označeném odstavci 8 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "avšak pouze na území volebního okrsku, kde je oprávněn hlasovat.". Na konci odstavce se připojuje tato věta: "Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat."

39. V § 21 první a druhá věta znějí: "Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o jednu hodinu; okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a okresní, popřípadě obvodní volební komisi. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise volební dokumenty, zapečetí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat hlasovací lístky nebo je z nich vybírat.".

40. V § 22 se za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "nebo zvláštní okrskové volební komise".

41. Dosavadní text § 23 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) V místnosti, kde zvláštní okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomny jen osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.".

42. § 25 zní:

"§ 25

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který v den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho v den voleb překážka ve výkonu volebního práva s výjimkou překážky podle § 2 písm. a).".

43. V § 28 odst. 1 se slova "60 dnů" nahrazují slovy "do 45 dnů".

44. V § 29 odst. 1 se slova "30 dnů" nahrazují slovy "25 dnů".

45. § 29 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) Okresní volební komise ve volebním okrese Praha 1 zabezpečuje úkoly podle odstavce 2 i pro zvláštní okrskové volební komise.".

46. § 30 se vypouští.

47. § 31 odst. 1 zní:

"(1) Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat politické strany, kterým není pozastavena činnost,9) nebo koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce, nejpozději do 50 dnů přede dnem voleb zapisovateli krajské volební komise, který podání kandidátní listiny politické straně nebo koalici potvrdí. Za kandidátní listinu podanou koalicí je považována ta, kterou dvě či více politických stran jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice a stanoví její název.".

48. § 31 odst. 2 písm. b) zní:

"b) jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, jejich povolání a obec, na jejímž území jsou přihlášeni k trvalému pobytu,".

49. V § 31 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: "Názvy politických stran lze uvádět ve zkratkách.". Ve třetí větě se slova "60. dne" nahrazují slovy "50. dne".

50. § 31 odst. 5 zní:

"(5) Politická strana nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení kauce 200 000 Kč. Kauce se skládá ve všech volebních krajích, v nichž politická strana nebo koalice podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději do 55 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky okresní úřad v sídle volebního kraje, Okresní úřad Praha-západ ve volebním kraji Středočeském, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen "okresní úřad v sídle volebního kraje"). Okresní úřad v sídle volebního kraje vrátí do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků voleb na základě pokynu krajské volební komise politické straně nebo koalici složenou kauci, pokud tato strana či koalice postoupily do prvního skrutinia (§ 49). Částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.".

51. § 32 včetně nadpisu zní:

"§ 32

Přezkoumání kandidátních listin

(1) Krajská volební komise přezkoumá předložené kandidátní listiny do 40 dnů přede dnem voleb. V případě, že kandidátní listina nesplňuje náležitosti podle § 31 nebo obsahuje nesprávné údaje anebo k ní nejsou přiloženy přílohy podle § 31, vyzve krajská volební komise politickou stranu nebo koalici, aby ve lhůtě ne kratší než 2 dny a nepřesahující 35 dnů přede dnem voleb závady odstranila.

(2) Předseda krajské volební komise zašle do 41 dnů přede dnem voleb kopie kandidátních listin Ústřední volební komisi, která porovná, zda:

a) nejsou kandidátní listiny, podané pravděpodobně stejnou politickou stranou nebo koalicí, označeny v různých volebních krajích odchylně; v takovém případě vyzve předseda Ústřední volební komise jejího zástupce, aby nejpozději do 24 hodin Ústřední volební komisi oznámil jednotné označení politické strany nebo koalice pro všechny volební kraje. Neučiní-li tak, rozhodne o označení Ústřední volební komise;

b) koalice je složena ze stejných politických stran ve všech volebních krajích, popřípadě, zda nekandiduje politická strana, která je součástí koalice samostatně; v takovém případě sdělí předseda Ústřední volební komise tuto skutečnost těm krajským volebním komisím, u kterých byly kandidátní listiny takové politické strany nebo koalice podány;

c) není týž kandidát uveden na více než jedné kandidátní listině; takový případ oznámí předseda Ústřední volební komise po předchozím ověření té krajské volební komisi, u které byla podána kandidátní listina, ke které není přiloženo prohlášení podle § 31 odst. 7, popřípadě těm krajským volebním komisím, u kterých byly podány kandidátní listiny, ke kterým takový kandidát podepsal prohlášení podle § 31 odst. 7.

(3) Výsledek porovnání kandidátních listin Ústřední volební komisí sdělí do 38 dnů přede dnem voleb předseda Ústřední volební komise všem krajským volebním komisím.".

52. § 33 včetně nadpisu zní:

"§ 33

Projednání kandidátních listin krajskou volební komisí

(1) Krajská volební komise projedná kandidátní listiny do 32 dnů přede dnem voleb.

(2) Krajská volební komise škrtne kandidáty,

a) u nichž není připojeno prohlášení kandidáta podle § 31 odst. 7 nebo údaje v něm uvedené jsou neúplné nebo nesprávné,

b) kteří jsou uvedeni na kandidátních listinách více politických stran nebo jejich koalic, a to na té kandidátní listině, ke které není přiloženo prohlášení podle § 31 odst. 7; podepsal-li kandidát prohlášení k více kandidátním listinám, škrtne jej na všech kandidátních listinách,

c) kteří jsou kandidováni nad nejvýše stanovený počet podle § 31 odst. 6,

d) kteří nesplnili podmínky volitelnosti (§ 25),

e) u nichž nejsou uvedeny všechny údaje podle § 31 odst. 2 písm. b) nebo § 31 odst. 3 nebo jsou uvedeny nesprávně.

(3) Krajská volební komise odmítne kandidátní listinu, jestliže:

a) není podána v souladu s § 31 odst. 1,

b) neobsahuje náležitosti podle § 31 odst. 2, 3 nebo jsou údaje uvedeny nesprávně,

c) není k ní připojena příloha podle odst. 4 nebo údaje na příloze jsou neúplné nebo nesprávné,

d) není přiloženo potvrzení o složení kauce podle § 31 odst. 5 nebo není složena kauce ve stanovené výši,

e) politická strana kandiduje jako součást koalice i samostatně.".

53. § 34 včetně nadpisu a poznámky zní:

"§ 34

Registrace kandidátních listin

(1) Po projednání kandidátních listin podle § 33 je krajská volební komise nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb zaregistruje.

(2) Zápis o výsledku projednání a registraci kandidátních listin zašle předseda krajské volební komise předsedovi Ústřední volební komise.

(3) V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona, [Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.".] zaregistruje krajská volební komise kandidátní listinu po lhůtě uvedené v odstavci 1, nejpozději však do 17 dnů přede dnem voleb. Zápis o dodatečné registraci bezodkladně zašle předseda krajské volební komise předsedovi Ústřední volební komise.

(4) Politické straně nebo koalici, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona, [Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.".] vrátí do jednoho měsíce od pokynu krajské volební komise okresní úřad v sídle volebního kraje složenou kauci.

(5) Jestliže Ústřední volební komise po registraci podle odstavců 1 a 3 zjistí, že politická strana, která podala kandidátní listinu, byla zrušena nebo její činnost byla pozastavena, oznámí to písemně krajským volebním komisím, kde byly kandidátní listiny takové politické strany registrovány; krajská volební komise pak registraci zruší a oznámí to písemně zmocněnci politické strany. Ke kandidátní listině, jejíž registrace byla zrušena, se dále nepřihlíží.

54. § 35 včetně nadpisu zní:

"§ 35

Určení čísel pro označení kandidátních listin

Po obdržení zápisů o výsledku projednání a registraci kandidátních listin podle § 34 odst. 2 určí Ústřední volební komise losem číslo, kterým bude pro volby do Poslanecké sněmovny jednotně označena kandidátní listina každé zaregistrované politické strany a koalice. Do losování budou zařazeny i politické strany a koalice, jejichž kandidátní listina byla krajskou volební komisí podle § 33 odst. 3 odmítnuta. V případě, že příslušný soud odmítnutí kandidátní listiny potvrdí, zůstane vylosované číslo neobsazené. Voliči jsou o této skutečnosti informováni na vývěsce ve volební místnosti.".

55. § 38 odst. 1 zní:

"(1) Předseda krajské volební komise zajistí prostřednictvím okresního úřadu v sídle volebního kraje tisk hlasovacích lístků, na nichž musí být uvedeno vylosované číslo kandidátní listiny (§ 35), název politické strany nebo koalice, u kandidáta jméno, příjmení, věk, povolání a obec, na jejímž území je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho pořadí, označené arabskými číslicemi, a příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo skutečnost, že kandidát není členem žádné politické strany; názvy politických stran se u jednotlivých kandidátů uvádějí ve zkratce.".

56. V § 38 odst. 2 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "nestanoví-li zákon jinak.".

57. V § 38 odst. 3 se slova "tři dny" nahrazují slovy "dva dny".

58. § 38 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:

"(4) Hlasovací lístky pro volbu na zastupitelských úřadech zašle předseda Krajské volební komise v hlavním městě Praze Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 24 hodin přede dnem voleb na zastupitelské úřady určené právním předpisem vydaným Ministerstvem zahraničních věcí. Na zbývající zastupitelské úřady zajistí Ministerstvo zahraničních věcí zaslání hlasovacího lístku přenosovou technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb; vedoucí zastupitelského úřadu zajistí jeho rozmnožení v dostatečném množství nejpozději 24 hodin přede dnem voleb. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.".

59. § 39 odst. 2 se vypouští.

60. V § 40 nadpis zní: "Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí".

61. V § 40 odst. 1 se za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrskové volební komise".

62. V § 40 odst. 2 se za slova "okrsková volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrsková volební komise" a na konci první věty se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "popřípadě ve zvláštním seznamu.".

63. V § 40 odst. 3 se za slova "okrsková volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrsková volební komise".

64. V § 40 odst. 4 se v první a druhé větě za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrskové volební komise".

65. § 41 odst. 2 zní:

"(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, popřípadě které nejsou rozmnožené zastupitelskými úřady, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.".

66. § 41 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) O platnosti hlasovacího lístku rozhodne s konečnou platností okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise.".

67. V § 42 nadpis zní: "Zápis o hlasování ve volebním okrsku a zvláštním volebním okrsku".

68. V § 42 odst. 1 se ve větě první za slova "okrsková volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrsková volební komise" a ve větě druhé za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrskové volební komise".

69. V § 42 odst. 2 se za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrskové volební komise" a v písm. b) se na konci připojují tato slova: "popřípadě celkový počet osob ve zvláštním volebním okrsku zapsaných do zvláštního seznamu,".

70. V § 43 nadpis zní: "Skončení jednání v okrskové volební komisi a zvláštní okrskové volební komisi".

71. V § 43 odst. 1 se slovo "zašle" nahrazuje slovem "předá" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštní okrskové volební komisi zašle její předseda stejnopis zápisu přenosovou technikou Okresní volební komisi v Praze 1 a vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti předaného prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.".

72. V § 43 odst. 2 se za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "nebo zvláštní okrskové volební komise" a za slova "po ukončení hlasování" vkládají slova "v příslušném volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku,".

73. V § 43 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Zvláštní okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky, úřední obálky a kopie zvláštních seznamů a zašle je spolu s ostatními volebními dokumenty Obvodnímu úřadu v Praze 1.".

74. V § 44 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a zvláštními okrskovými volebními komisemi.".

75. § 44 odst. 2 zní:

"(2) V místnosti, kde okresní volební komise sčítá hlasy, mohou být přítomni pracovníci zařazení do jejího sumarizačního útvaru; dále mohou být přítomni jen členové Ústřední volební komise a pracovníci zařazení do jejího sekretariátu a sumarizačního útvaru, členové krajské volební komise a pracovníci zařazení do jejího sumarizačního útvaru, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.".

76. V § 45 odst. 2 písm. a) se slovo "zaslaly" nahrazuje slovem "předaly" a na konci se připojují tato slova: "Okresní volební komise v Praze 1 uvede i počet zvláštních volebních okrsků a počet zvláštních okrskových volebních komisí, které zaslaly výsledek hlasování,".

77. § 45 odst. 2 písm. b) zní:

"b) počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů, popřípadě ve zvláštních seznamech ve volebním okrese,".

78. V § 45 odst. 3 se slovo "zašle" nahrazuje slovem "předá".

79. V § 46 odst. 1 se slovo "zaslaných" nahrazuje slovem "předaných".

80. § 46 odst. 2 zní:

"(2) V místnosti, kde krajská volební komise sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování, mohou být přítomni pracovníci zařazení do jejího sumarizačního útvaru; dále mohou být přítomni jen členové Ústřední volební komise a pracovníci zařazení do jejího sekretariátu a sumarizačního útvaru, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.".

81. V § 47 odst. 2 písm. a) se slovo "zaslaly" nahrazuje slovem "předaly" a na konci se připojují tato slova: "Krajská volební komise v hlavním městě Praze uvede i počet zvláštních volebních okrsků a počet zvláštních okrskových volebních komisí, které zaslaly výsledek hlasování,".

82. § 47 odst. 2 písm. b) zní:

"b) počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů, popřípadě ve zvláštních seznamech ve volebním kraji,"

83. § 47 odst. 3 zní:

"(3) Po podepsání obou stejnopisů zápisu o výsledku hlasování zašle předseda krajské volební komise veškeré údaje prostřednictvím přenosové techniky ihned sumarizačnímu útvaru Ústřední volební komise; jeden stejnopis zápisu následně předá Ústřední volební komisi a vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti. Ostatní volební dokumenty předá do úschovy Ministerstvu vnitra.".

84. § 51 odst. 2 zní:

"(2) Kandidátní listiny politických stran a koalic pro druhé skrutinium sestaví Ústřední volební komise podle procenta přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty každé politické strany nebo koalice, a to ze všech kandidátů, kteří kandidovali ve volebních krajích a nebyli zvoleni v prvním skrutiniu. Bude-li procento hlasů stejné, rozhodne absolutní počet hlasů; je-li i tento počet stejný, rozhodne los.".

85. § 52 odst. 2 písm. a) zní:

"a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů, ze zvláštních seznamů a ve zvláštních seznamech,".

86. § 53 zní:

"§ 53

Ústřední volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do jednoho měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že dnem voleb byli zvoleni.".

87. § 55 se vypouští.

88. § 57 zní:

"§ 57

Senátorem může být zvolen každý volič, který v den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho v den voleb překážka ve výkonu volebního práva, s výjimkou překážky uvedené v § 2 písm. a).".

89. V § 59 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Podřazení zvláštních volebních okrsků v zahraničí pod volební obvody stanovené v příloze č. 3 upravuje příloha č. 4, která je nedílnou součástí tohoto zákona.".

90. V § 60 odst. 1 se slova " 60 dnů" nahrazují slovy "do 45 dnů".

91. V § 60 odst. 2 se slova "58 dnů" nahrazují slovy "do 43 dnů".

92. V § 60 odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) vzniknou-li pochybnosti má právo vyžádat si od okrskové volební komise vysvětlivky a jiné informace; zjevné chyby opraví po dohodě s okrskovou volební komisí sama, jinak požádá okrskovou volební komisi, aby se znovu sešla a zjištěné nedostatky odstranila,".

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

93. § 60 se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

"(5) Obvodní volební komise ve volebním obvodu, kde se podle přílohy č. 4 konají volby v zahraničí, zabezpečuje úkoly podle odstavce 4 i pro zvláštní okrskové volební komise.".

94. V § 61 odst. 1 se vypouští poslední věta a na konci odstavce se připojují tyto věty: "Za přihlášku podanou koalicí je považována ta přihláška, kterou dvě či více politických stran jednoznačně na přihlášce kandidáta k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice a stanoví její název. Pokud politická strana přihlásí kandidáta pro jeden volební obvod v rámci koalice, může v dalších obvodech přihlásit jiného kandidáta samostatně nebo jako součást jiné koalice.".

95. § 61 odst. 2 zní:

"(2) Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné přihlášce k registraci.".

96. § 61 odst. 3 zní:

"(3) Přihláška k registraci se podává zapisovateli obvodní volební komise nejpozději do 50 dnů přede dnem voleb. Zapisovatel převzetí přihlášky zmocněnci nebo nezávislému kandidátovi potvrdí.".

97. § 61 odst. 4 písm. a) včetně poznámky č. 11a) pod čarou zní:

"a) jméno a příjmení kandidáta, jeho rodné číslo, obec, na jejímž území je přihlášen k trvalému pobytu, jeho povolání a v příloze připojené osvědčení o státním občanství, [§ 20 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.".]

98. V § 61 odst. 4 písm. e) se na začátek vkládají slova "v příloze připojené".

99. V § 61 odst. 4 písm. f) se slova "kandidátní listinu" nahrazují slovem "přihlášku" a slova "dva náhradníky" nahrazují slovem "náhradníka".

100. § 61 odst. 5 zní:

"(5) Kandidát připojí k přihlášce k registraci potvrzení o složení kauce 20 000 Kč. Kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději do 55 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky okresní úřad v sídle volebního obvodu. Okresní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků voleb na základě pokynu obvodní volební komise kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6% z celkového počtu platných hlasů. Částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.".

101. V § 61 odst. 6 se na konci připojují tyto věty: "Chybí-li některý z údajů uvedených v předchozí větě nebo je uveden neúplně, nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává. V záhlaví petice se uvede jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb.".

102. § 62 včetně nadpisu zní:

"§ 62

Přezkoumání přihlášek k registraci

(1) Obvodní volební komise přezkoumá předložené přihlášky do 40 dnů přede dnem voleb. V případě, že přihláška nesplňuje náležitosti podle § 61 nebo obsahuje nesprávné údaje anebo k ní nejsou přiloženy přílohy podle § 61, vyzve obvodní volební komise politickou stranu, koalici nebo nezávislého kandidáta, aby ve lhůtě ne kratší než 2 dny a nepřesahující 35 dnů přede dnem voleb závady odstranili.

(2) Předseda obvodní volební komise zašle do 41 dnů přede dnem voleb kopie přihlášek k registraci Ústřední volební komisi, která porovná, zda nebyla podána přihláška některého kandidáta ve více volebních obvodech. Výsledek porovnání přihlášek k registraci Ústřední volební komisí sdělí do 38 dnů přede dnem voleb předseda Ústřední volební komise všem obvodním volebním komisím.".

103. § 63 včetně nadpisu zní:

"§ 63

Projednání přihlášek obvodní volební komisí

(1) Obvodní volební komise projedná všechny přihlášky k registraci do 32 dnů přede dnem voleb.

(2) Obvodní volební komise odmítne přihlášku, jestliže

a) není podána v souladu s § 61 odst. 1 a 3,

b) kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti (§ 57),

c) neobsahuje náležitosti podle § 61 odst. 4 písm. a), b), c) a d) nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

d) k ní není připojena příloha podle § 61 odst. 4 písm. a) nebo písm. e) nebo písm. f) anebo údaje na přílohách jsou neúplné nebo nesprávné,

e) není připojeno potvrzení o složení kauce podle § 61 odst. 5 nebo není kauce složena ve stanovené výši,

f) není připojena petice podle § 61 odst. 6 nebo petice neobsahuje potřebný počet podpisů,

g) byla podána pro stejného kandidáta ve více volebních obvodech, popřípadě v jednom volebním obvodu na více přihláškách k registraci; obvodní volební komise odmítne všechny jeho přihlášky.".

104. § 64 odst. 1 zní:

"(1) Po projednání přihlášek k registraci podle § 63 zaregistruje obvodní volební komise do 30 dnů přede dnem voleb všechny řádně přihlášené kandidáty v příslušném volebním obvodu. V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona,10) zaregistruje obvodní volební komise přihlášku k registraci i po této lhůtě, nejpozději však do 17 dnů přede dnem voleb. Obvodní volební komise poté určí každému kandidátovi losem číslo, kterým bude označen hlasovací lístek, a písemně to zmocněncům nebo nezávislým kandidátům oznámí.".

105. § 64 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:

"(4) Kandidátovi, jehož přihláška k registraci nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona, vrátí do jednoho měsíce od pokynu obvodní volební komise okresní úřad v sídle volebního obvodu složenou kauci.".

106. § 65 se vypouští.

107. § 66 odst. 4 zní:

"(4) Bylo-li takové prohlášení učiněno po registraci, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.".

108. § 67 odst. 2 zní:

"(2) Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném vylosovaným číslem kandidáta. V záhlaví hlasovacího lístku se vytiskne číslo a sídlo volebního obvodu. U kandidáta musí být uvedeno jméno, příjmení, věk, povolání, obec, na jejímž území je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k určité politické straně nebo skutečnost, že kandidát není členem žádné politické strany. Dále se uvede název politické strany nebo koalice, která kandidáta přihlásila k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta.".

109. V § 67 odst. 3 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova "nestanoví-li zákon jinak.".

110. V § 67 odst. 4 se slova "tři dny" nahrazují slovy "dva dny".

111. § 67 se doplňuje novým odstavcem 5, který zní:

"(5) Hlasovací lístky pro volbu na zastupitelských úřadech zašle předseda příslušné obvodní volební komise Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 24 hodin přede dnem voleb na zastupitelské úřady určené právním předpisem vydaným Ministerstvem zahraničních věcí. Na zbývající zastupitelské úřady zajistí Ministerstvo zahraničních věcí zaslání hlasovacího lístku přenosovou technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb. Vedoucí zastupitelského úřadu zajistí jeho rozmnožení v dostatečném množství nejpozději 24 hodin přede dnem voleb. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.".

112. V § 69 nadpis zní: "Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí".

113. V § 69 odst. 1 se za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrskové volební komise".

114. § 69 odst. 2 zní:

"(2) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky, spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu, popřípadě ve zvláštním seznamu. Jiné než úřední obálky komise vyloučí.".

115. V § 69 odst. 3 se za slova "okrsková volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrsková volební komise".

116. V § 69 odst. 4 se v první a druhé větě za slova "okrskové volební komise" vkládají slova "a zvláštní okrskové volební komise".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP