PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1998
II. volební období
-------------------------------------------------


406/1


 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb.,

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 406)

 

předložené dopisem předsedy vlády Josefa Tošovského ze dne 11. března 1998 (čj. 3410/98 - OVA)

 

 

Vláda na své schůzi dne 11. března 1998 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 406) a vyjádřila s tímto návrhem   s o u h l a s .

Předložený návrh zákona byl vypracován s úmyslem důsledněji řešit otázku sponzorování politických stran a hnutí. Návrh si klade za cíl regulovat financování politických stran a hnutí ze strany soukromých subjektů tak, aby způsob financování byl transparentní. Navrhovaná právní úprava

 • umožňuje drobným dárcům a přispěvatelům jednoduchým způsobem podporovat činnost politických stran a hnutí, pokud jde o částky, kterými nelze ohrozit důvěryhodnost financování politických stran a hnutí. Navrhuje se, aby příspěvky členů strany nepřesáhly za kalendářní rok 25.000 Kč a dary ostatních fyzických nebo právnických osob 10.000 Kč. Peněžitá plnění nad uvedené částky lze realizovat pouze ve zvláštním režimu formou darovacích poukázek vydávaných Českou národní bankou;

 • má zabránit zneužití sponzoringu na straně jedné a podpořit zájem fyzických a právnických osob na činnosti politických stran a hnutí na straně druhé. Proto se zároveň navrhuje, aby dar do stanovené výše za kalendářní rok byl odpočitatelnou položkou od daně z příjmů;

 • navrhuje rozšířit výroční finanční zprávu, která se předkládá Poslanecké sněmovně a která dosud zahrnuje jenom příjmy, též o výdaje;

 • stanoví okruh právnických osob, od kterých politická strana nemůže přijmout dar;

 • zavádí sankce za porušení povinností vyplývajících ze zákona;

 • vedle novely zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích obsahuje i změnu zákona o daních z příjmů.

Doporučuje se návrh upravit s ohledem na tyto jeho nedostatky

 • věcné:

 1. Je třeba definovat, co se v navrhované právní úpravě rozumí příjmem a výdajem, a to vzhledem k tomu, že politické strany a hnutí účtují v soustavě podvojného účetnictví, jehož výstupem jsou výnosy a náklady.
 2. Je třeba posoudit, zda mechanizmus darovacích poukázek, které podle návrhu má vydávat Česká národní banka, úloha této banky jako ověřovatele a její technické a organizační možnosti jsou v souladu se zákonem ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, který funkce této centrální banky upravuje.
 3. V návrhu obsažený pojem "veřejně prospěšná společnost" právní řád nezná; předkladatelé mají zřejmě na mysli obecně prospěšnou společnost.
 4. Upozorňuje se, že v návrhu nejsou zahrnuty veřejnoprávní subjekty (např. Všeobecná zdravotní pojišťovna, Český rozhlas), které by mohly též sponzorovat politickou stranu nebo hnutí. Dále se upozorňuje, že odborové organizace výslovně uvedené v návrhu jsou zahrnuty v pojmu "občanská sdružení".
 5. Výčet subjektů, od nichž politická strana a hnutí nemůže přijmout dary a jiná bezúplatná plnění, je třeba doplnit o rozpočtové a příspěvkové organizace.
 6. Navrhovaná novela zákona podle předkladatelů nepředstavuje zvýšený nárok na státní rozpočet. Navrhovaný odpočet hodnoty poskytnuté částky od daně z příjmů je bezpochyby zvýšeným nárokem na státní rozpočet. Tento úbytek zdrojů státního a územních rozpočtů by bylo nutné krýt z ostatních zdrojů rozpočtu.;

 • legislativně technické:

V Čl. I bodu l.

 1. přeformulovat ustanovení v tom smyslu, že přesáhne-li příspěvek vlastního člena strany 25.000 Kč ročně, považuje se částka převyšující 25.000 Kč za dar; neboť členovi politické strany nelze výši příspěvku zákonem omezit;
 2. z § 17c odst. 5 vypustit písm. b), neboť poskytování náhrad za necelé a poškozené darovací poukázky není důvodné; darovací poukázky nejsou platidlem;
 3. vypustit § 17f, neboť představuje nepřímou novelu zákona o daních z příjmů; zároveň odstranit rozpor mezi ust. § 17f, podle něhož má být o částku 100 tis. Kč, resp. 300 tis. Kč, snižována daň z příjmů, a ust. Čl. II, podle něhož má být o tytéž částky snižován základ daně z příjmů.

V Čl. II

   blíže vymezit pojem "volby".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP