PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1998

II. volební období

406

Návrh

poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání

zákona

ze dne ..............1998

kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

Čl. I

Zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto :

1. Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17f, které znějí:

"§17a

(1) Příspěvek vlastního člena strany nesmí přesáhnout za kalendářní rok 25.000,- Kč. Jakýkoli jiný bezúplatný převod nebo slib se považuje za dar.

(2) Na dary fyzické nebo právnické osoby v celkové výši 10.000,- Kč za kalendářní rok se nevztahuje na § 17c, §17d, a §17e.

§ 17b

Dar podle tohoto zákona lze poskytnout :

a) peněžitým plněním,

b) převodem movité věci nebo

c) převodem nemovité věci.

§ 17c

(1) Peněžité plnění lze poskytnout pouze darovací poukázkou.

(2) Darovací poukázky vydává Česká národní banka (dále jen banka).

(3)Celková výše darovacích poukázek pro každou politickou stranu na kalendářní rok nesmí přesáhnout 40 miliónů Kč.

(4) Darovací poukázka obsahuje

a) údaje o dárci,

b) údaje o obdarovaném,

c) potvrzení banky o složení darované částky nebo o přijetí převodního příkazu na darovanou částku.

(5) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou

a) jmenovitou hodnotu, rozměry, materiál, vzhled a další náležitosti darovací poukázky,

b) poskytování náhrad za necelé a poškozené darovací poukázky,

c) dobu platnosti darovacích poukázek a dobu jejich výměny za jiné darovací poukázky,

d) podmínky, za kterých lze reprodukovat symboly darovacích poukázek nebo vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

(6) Česká národní banka prodává darovací poukázky politickým stranám za cenu, která činí 1 % jejich jmenovité hodnoty.

§17d

(1) Politická strana založí u banky účet, na který se ukládají peněžitá plnění podle § 17c.

(2) Dárce složí darovanou částku u banky v hotovosti nebo převodem ze svého účtu u tuzemské banky.

§ 17e

Podpisy dárce a obdarovaného na darovací poukázce musí být úředně ověřeny, nejsou-li učiněny před bankou.

§ 17f

Dar fyzické nebo právnické osoby za kalendářní rok je odpočitatelnou položkou od daně z příjmů do výše 100.000,- Kč a v případě voleb do výše 300.000,- Kč za kalendářní rok.

2. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova "100.000,- Kč" nahrazují slovy "10.000,- Kč".

3. V § 18 odst. 1 se doplňují písmena f) a g), která znějí :

"f) přehled o výdajích, které se člení :

1) provozní výdaje

2) výdaje na volby

3) daně a poplatky nebo

4) jiné výdaje, stanoví-li tak zákon,

g) údaj o odvodu do státního rozpočtu (§ 20b odst. 1)."

4. § 19 zní:

"§ 19

Politická strana nemůže přijmout dary a jiná bezúplatná plnění od

a) státu

b) právnické osoby, kde majetková účast státu přesahuje 30%

c) státního podniku,

d) nadace nebo nadačního fondu,

e) občanského sdružení,

f) veřejně prospěšné společnosti,

g) devizového cizozemce nebo

h) odborové organizace, pokud zákon nestanoví jinak."

5. Za § 20a se vkládá nový § 20b, který zní:

"§ 20b

(1) Politická strana, která získá peněžitý dar v rozporu s tímto zákonem, je povinna odvést desetinásobek přijatého plnění k l. dubnu následujícího roku do státního rozpočtu.

(2) Nesplní-li politická strana povinnost stanovenou v odst. 1, odepíše banka částku ve výši přijatého plnění z účtu politické strany."

Čl. II

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

1. § 15 odst. 1 se doplňuje písmenem h), které zní:

"h) částka poskytnutá politické straně podle § 17c zákona č. 424/1991 Sb., o

sdružování v politických stránách, ve znění pozdějších předpisů, nepřevyšuje-li 100000,- Kč a v případě voleb 300000,- Kč za kalendářní rok."

2. V § 20 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

"12) Od základu daně lze odečíst částku poskytnutou podle § 17c zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách, ve znění pozdějších předpisů, nepřevyšu je-li 100000,- Kč a v případě voleb 300000,- Kč za kalendářní rok."

III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Důvodová zpráva

Obecná část

Stávající právní úprava nedůsledně řeší otázku sponzorování politických stran soukromými právnickými a fyzickými osobami. Poslední vývoj v České republice ukazuje, o jak citlivou otázku jde. Navrhovaná novela zákona o sdružování v politických stranách si klade za cíl regulovat financování politických stran ze strany soukromých subjektů. Způsob financování musí být transparentní. Současně je třeba omezit politické strany, aby nemohly tak zneužít své dominantní postavení ve státě.

Soukromé právnické a fyzické osoby mohou bezplatně převést na politickou stranu peníze prostřednictvím darovací poukázky, kterou vydává Česká národní banka. Tím se zajistí, aby politické strany darované prostředky od soukromých dárců získávaly jen jediným způsobem, a to prostřednictvím České národní banky. Tento způsob je přitom zárukou odborné a veřejné kontroly uvedených operací.

Navržená novela nepředstavuje zvýšený nárok na státní rozpočet; je v souladu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky.

Zvláštní část

K bodu I/1

Příspěvky členů strany do výše 25.000,- Kč nejsou upraveny touto novelou a vztahují se na ně dosud platné právní předpisy. Stejný režim je vztažen i na dary od osob, které nejsou členy politické strany za předpokladu, že výše daru nepřesáhne částku 10.000,- Kč.

Smyslem tohoto postupu je umožnit drobným dárcům a přispěvovatelům jednoduchým způsobem podporovat činnost politických stran. Jde o částky, kterými nelze ohrozit důvěryhodnost financování politických stran.

Jiné plnění než uvedené v předchozím odstavci, je dar. Dary lze poskytnout peněžitým plněním a vedle toho i převodem movité či nemovité věci.

Peněžité plnění lze realizovat pouze ve zvláštním režimu formou darovacích poukázek. Ty jsou vydávány pouze Českou národní bankou. Každá politická strana si může koupit darovací poukázky za režijní cenu (1% jmenovité hodnoty) až do celkové výše 40 miliónů korun. Politická strana může tyto darovací poukázky nabízet sponzorům. Sponzor složí na účet politické strany vedený u České národní banky jmenovitou hodnotu darovací poukázky (hodnota vytištěná na poukázce). Rozdíl mezi režijní cenou a cenou jmenovitou je darem pro politickou stranu.

Prováděcí předpis blíže upraví formu a obsah darovací poukázky. Ze zákona však vyplývá, že darovací poukázka musí obsahovat údaje o dárci, údaje o obdarovaném a potvrzení banky o složení darované částky nebo o přijetí převodního příkazu na darovanou částku. Tato úprava zajistí, že bude nepochybné, kdo je dárcem, kolik a kdy daruje politické straně. Právní úprava současně podmiňuje realizaci tohoto převodu písemným souhlasem politické strany s přijetím daru.

Aby bylo možné tento postup realizovat, má každá politická strana za zákona povinnost založit u České národní banky vlastní účet k tomuto účelu. To je povinna udělat bez ohledu na to, zda možnosti dané zákonem využije.

V rámci zajištění identifikace osoby, která dar poskytuje i osoby, která za politickou stranu vysloví souhlas s přijetím daru, musí být úkon učiněn v České národní bance nebo musí být podpis sponzora a oprávněného zástupce politické strany úředně ověřen.

Právní úprava má zabránit zneužití sponzoringu na straně jedné a podpořit zájem fyzických a právnických osob na podporování činnosti politických stran na straně druhé. Z tohoto důvodu je dar fyzické nebo právnické osoby za kalendářní rok odpočitatelnou položkou od daně z příjmů do výše 100.000,- Kč a v případě, že se tento rok konají volby, až do výše 300.000,- Kč. Není přitom rozhodné, zda se uskuteční jedny nebo více voleb během daného roku. Politická strana, jak je shora uvedeno, je limitována tím, že darem formou darovacích poukázek nesmí překročit horní limit 40 miliónů korun v jednom kalendářním roce, bez ohledu na to, zda se v daném roce konají jedny nebo vícero voleb.

K bodu I/2 a 3

Navrženou právní úpravou je snížena částka, na kterou se nevztahuje speciální režim u darů ze 100.000,- Kč na 10.000,- Kč.

Současně se výslovně stanoví, které položky musí být uvedeny v přehledu o výdajích politické strany. Jde o základní nepominutelné položky stanovené tímto zákonem.

K bodu I/4

Výroční finanční zpráva, kterou je politická strana povinna předložit, dosud zahrnuje jenom příjmy. Tato novela ji rozšiřuje ještě o výdaje, které ze zákona je třeba do ní zahrnout.

Novela omezuje politickou stranu v tom smyslu, že stanoví výčet právnických osob, od kterých politická strana nemůže příjmout dar. Jde zejména o právnické osoby s účastí státu, nonprofitní sféru, odbory a devizové cizozemce. Pokud jde o devizové cizozemce, zákaz se vztahuje i na fyzické osoby. Tím se zamezí darům z ciziny.

K bodu I/5

Novela zavádí sankce za porušení povinností vyplývajících ze zákona ohledně financování politických stran. Základní sankcí je odvod do státního rozpočtu od politické strany a to desetinásobek částky peněžitého plnění, které bylo poskytnuto jinak než formou darovací poukázky.

Tím není dotčena jiná odpovědnost podle zákona a zároveň je zajištěno, aby odvod do státního rozpočtu byl realizován, i když politická strana tak nehodlá učinit.

K bodu II

Současně s novelou zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích je navrhována i změna zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Peněžité dary, které nepřevyšují částku 100.000,- Kč a v roce voleb 300.000,- Kč za kalendářní rok, jsou u fyzických i právnických osob osvobozeny od této daně.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP