Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1998

2. volební období

392

INTERPELACE

poslance Jana Bláhy

na ministra financí Ivana Pilipa

ve věci privatizace bytového fondu ve vlastnictví s. r. o. REPO

a odpověď ministra financí Ivana Pilipa na interpelaci

Ve smyslu § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jana Bláhy na ministra financí Ivana Pilipa a odpověď ministra financí Ivana Pilipa na tuto interpelaci. Pan poslanec Jan Bláha požádal o zařazení uvedené odpovědi na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace a odpověď jsou přílohami sněmovního tisku.

V Praze dne 30. ledna 1998

Miloš Zeman v. r.

Příloha

Evidenční číslo interpelace: 461

Poslanec Parlamentu České republiky

Jan Bláha

 Praha 17. 10. 1997


Vážený pane předsedo,

podávám Vaším prostřednictvím interpelaci na ministra financí ing. Ivana Pilipa ve věci privatizace bytového fondu ve vlastnictví s. r. o. Repo.

S úctou


Příl.: 5 listů

Vážený pan

Ing. Miloš Zeman

předseda PS PČR

Praha

Jan Bláha

poslanec Parlamentu České republiky

místopředseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PS PČR

 V Praze 17. 10. 1997
 Čj.: 257/97


Věc: Interpelace

Vážený pane ministře,

znovu se na Vás obracím v záležitosti privatizace bytového fondu ve vlastnictví s. r. o. Repo (býv. dceřinná společnost Holdingu Kladno, a. s.). Důvodem je můj zájem o bližší a přímé odpovědi na mé opakovaně podávané otázky s jejich dalším rozšířením. Dovolím si nejdříve připomenout základní informace o průběhu tzv. privatizace bytového fondu ve vlastnictví Repo s. r. o.

Společnost Repo předložila v listopadu 1994 nabídku nájemcům bytů v jejím vlastnictví (v Kladně) s odvoláním na § 22 zák. č. 72/1994 Sb. Privatizace byt. fondu měla být ukončena v r. 1996. Privatizační cena domů ve vlastnictví Repo měla být 118,4 mil. Kč. Celkem se jednalo o 28 obytných bytů a bloků včetně vybavení a pozemků v k. ú. Kladno a Kročehlavy. Stáří panelových domů je 15 - 25 let. Právní předchůdce Holdingu Kladno (Poldi Kladno, a. s.) rozhodl 29. 4. 1994 o principech privatizace byt. fondu v majetku Repo a byty byly podle zákona č. 72/1994 Sb. nabídnuty jednotlivým nájemcům. Práce na zajištění prodeje bytů pokračovaly až do doby vyhlášení likvidace Holdingu Kladno (HK). FNM jmenoval ing. Horta a ing. Vágnera likvidátory podniku. Ti byli na základě usnesení valné hromady HK ze dne 26. 9. 1995 pověřeni výkonem práv společníka HK na valných hromadách mj. společnosti Repo (od 27. 9. 1995). Výkon práv obou pánů je usnesením VH určen na zjištění stavu majetku i výše uvedené společnosti a zamezení jeho zcizování.

Dne 29. 9. 1995 na mimořádné VH spol. Repo bylo uloženo jednatelům společnosti zjištění stavu majetku ke dni 31. 10. 1995 a současně zakázáno činit úkony, jejichž obsahem je jakékoliv nakládání s majetkem, včetně uzavírání závazků a budoucích smluv.

21. 11. 1995 však byla v některém kladenském tisku likvidátory HK zveřejněna nabídka prodeje 100% obchodního podílu spol. Repo se základním jměním 151 mil. Kč. Po proběhlé VOS se novým vlastníkem Repo stala spol. MIRERAL Kladno, s. r. o. Kupní cena se měla pohybovat ve výši cca 49 mil. Kč.

Inventární cena všech domů, které měla Repo ve vlastnictví se měla pohybovat kolem 158,4 mil. Kč. Obchodní podíl Repo byl však zřejmě prodán za postoupení pohledávky a. s. Benzina za HK ve výši cca 49 mil. Kč. včetně penalizačního úroku. Tato pohledávka však byla "snížena" ve prospěch Benziny, a. s. na 28,6 mil. Kč. Ve skutečnosti tedy byla Repo prodána za tuto cenu. Přepočteno na jeden byt ve vlastnictví Repo to činí asi 15 tisíc Kč. Při privatizaci bytového fondu by Repo prodávala jeden byt za průměrnou cenu 80.000 Kč. Poslední vlastník Repo - spol. REALINVEST - nabízí jeden byt v přepočtu asi za 302 tis. Kč!

Je tedy zřejmé, že opakovaným převodem obchodního podílu Repo jsou poškozeni zejména nájemníci bytů ve vlastnictví této společnosti, neboť poslední vlastník bytových objektů má podstatně vyšší finanční požadavky, než původní vlastník - Repo.

Proto se Vás, vážený pane ministře, ptám, v souladu s § 4 odst. 1 zák. ČNR č. 2/1969 Sb. v platném znění:

1. Kdo a jakým způsobem rozšířil výkon práv likvidátorů HK vůči Repo nad rámec zmocnění daného valnou hromadou HK ze dne 26. 9. 1994?

2. Měli likvidátoři HK ve vztahu k Repo oprávnění provést prodej jejího obchodního podílu?

3. Kdo dal souhlas s prodejem spol. Repo formou odkoupení závazku HK (viz výše)?

4. Považujete tento způsob prodeje obchodního podílu Repo za obvyklý?

5. Je Vám známa skutečnost, že uvedený způsob prodeje obchodního podílu nebyl obsahem veřejné nabídky na odkup obchodního podílu Repo? Jaké to má pro uskutečnění prodeje důsledky?

6. Proč byl převeden obchodní podíl Repo ještě před tím, než byl uskutečněn prodej bytů v jejím vlastnictví, čímž byl výnos HK (a tím pádem i FNM) podstatně snížen (rozdíl cca 80 mil. Kč)?

7. Mohlo dojít k pochybení při stanovení ceny za převod obchodního podílu?

8. Proč byl brán v úvahu pouze počet bytů, o které nájemníci dříve projevili zájem, proč nebyl brán v úvahu celkový počet, který představuje majetek Repo?

9. Není chybou, že nebyla při prodeji brána v úvahu odhadní cena - byl tím poškozen v konečném důsledku stát?

10. Proč z pohledu zájemců o byt (nájemníků) nebyl zvolen postup převodu obchodního podílu (toho, který byl skutečně realizován) až po privatizaci?

11. Jaká je v tomto případě, podle Vás, etická a politická zodpovědnost čelních představitelů např. FNM?

12. Kde a jak konkrétně byl zohledněn oprávněný zájem a ochrana nájemníků, pokud ne, tak proč? (Argumentace dříve uváděná o převodu obchodního podílu a převodu veškerých závazků neobstojí, neboť se jeví jako minimálně krátkozraké).

13. Proč byl použit právě tento způsob stanovení ceny?

14. Podalo či hodlá podat Vaše ministerstvo podnět k zahájení šetření?

Vážený pane ministře,

na závěr Vás žádám o podání námětu k zahájení šetření s podezřením trestného činu ve způsobu a průběhu privatizace bytového fondu ve vlastnictví Repo s. r. o.

Očekávám odpověď na výše uvedené otázky

a jsem s pozdravem
Příl.:1. struktura převodu financí a vzniku společnosti
 2. přehled osob spojených s aktivním působením Holdingu Kladno a. s. v likvidaci při zakládání nových společností


Vážený pan

Ing. Ivan Pilip

ministr financí

PRAHA

 Příloha: 1


PŘEHLED

osob spojených s aktivním působením HOLDINGu KLADNO a. s. v likvidaci při zakládání nových společností

1. Ing. Pavel ŠANDAnyní vedoucí sekce majetkových účastí Fondu národního majetku (FNM), bývalý náměstek ministra pro privatizaci Skalického
  
2. Ing. Jiří KRÁL zástupce generálního ředitele Restitučního a investičního fondu (RIF)
  
3. Ing. Norbert KRAUSbývalý funkcionář těžkého průmyslu a někdejší předseda představenstva POLDI a. s.
  
4. Ing. Pavel KORYCHbývalý člen představenstva POLDI a. s.
  
5. Ing. Karel KOULA?
  
6. Ing. Jiří MATOUŠEK bývalý pracovník ministerstva pro privatizaci a podřízený ŠANDY
  
7. Ing. Arnošt HÜBNER z Hutnictví železa a. s.
  
8. Ing. Zdeněk KOŘEN ?
  
9. JUDr. Petr ŠKUTHANbývalý podnikový právník KPK Kladno


 Příloha: 2


Ministr financí České republiky

Minister of Finance of the Czech Republic

 V Praze dne 26. listopadu 1997
 Č. j. 03/89 764/1997


Vážený pane poslanče,

ve Vaší interpelaci ze dne 17. 10. t. r. se znovu na mě obracíte v záležitosti privatizace bytového fondu ve vlastnictví s. r. o. REPO. K Vámi položeným otázkám sděluji následující:

ad 1)

Pokud je touto otázkou myšleno, kdo a jakým způsobem umožnil likvidátorům prodat obchodní podíl ve společnosti REPO, tak Vám sděluji, že likvidátor (v případě HOLDINGu KLADNO, a. s. "v likvidaci" - dále pouze HK - to byli dva likvidátoři) je samostatnou osobou, která ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku přebírá zápisem likvidace do obchodního rejstříku působnost statutárního orgánu společnosti a vykonává svou činnost bez jakýchkoliv pokynů či ovlivňování.

O zrušení společnosti likvidací rozhodla mimořádná valná hromada této společnosti dne 25. 8. 1995 s tím, že společnost se zrušuje s likvidací ke dni 1. 9. 1995. Tato valná hromada také jmenovala dva likvidátory - Ing. Martina Horta a Ing. Bořivoje Vágnera a rozhodla, že likvidátoři v rámci pravomocí vymezených obchodním zákoníkem budou vykonávat veškeré úkony směřující k likvidaci a to ode dne vstupu HK do likvidace.

ad 2)

Likvidátoři HK měli oprávnění k prodeji obchodního podílu na společnosti REPO, jednalo se o úkon směřující k ukončení likvidace.

ad 3)

Kupující uhradil kupní cenu za obchodní podíl na společnosti REPO formou jednostranného započítání pohledávek podle § 580 občanského zákoníku. Tato forma úhrady je v rámci likvidace přípustná.

ad 4)

Obchodní podíl na společnosti REPO byl prodán nejvyšší nabídce na základě veřejného nabídkového řízení. Tento postup není neobvyklý a je správný.

ad 5)

Způsob prodeje společnosti REPO byl zcela v souladu s obsahem veřejné nabídky.

ad 6)

Obchodní podíl společnosti REPO byl HOLDINGem prodáván na základě následujících skutečností.

a) Byl (již dříve) schválen privatizační projekt na rozprodej bytů z vlastnictví REPO za ceny mnohem nižší než cena odhadní (v souladu s tehdejším trendem a pravidly rozprodeje městských bytů) s možností splácení kupní ceny po dobu 5-ti let.

b) Byla uskutečněna závazná nabídka uživatelům bytů na odprodej za konkrétní (nízké) ceny, na kterou již 80% z nich reagovalo závaznou žádostí o koupi.

c) Celou problematiku prodeje bytů z vlastnictví REPO zadal HK k posouzení dvěma nezávislým advokátním kancelářím - obě stanoviska potvrdila závaznost nabídky na odkoupení bytů za nabídnutou cenu, tj. povinnost byty za daných podmínek zájemcům prodat.

d) HK na základě konsultací s managementem REPO a dalších realitních kanceláří vycházel při výpočtu ceny z následujícího propočtu efektu z prodeje bytů:

- existovalo 1 474 závazných žádostí o koupi bytu

- za předpokladu, že by byly realizovány kupní smlouvy na 1 400 bytových jednotek, tj. cca 77 000 m2 plochy krát průměrná prodejní cena plochy 1 300 Kč/m2 tržba 87,0 mil. Kč
- náklady spojené s prodejem - 8,7 mil. Kč
- daň z prodeje (5% z odhadní ceny, která v době prodeje byla 7 800 Kč/m2) -30,0 mil. Kč
  
Čistý výnos z prodeje (za předpokladu platby cash) 48,3 mil. Kč


Tato částka musí být považována za optimální neboť předpokládá prodej všech prodávaných bytů bez splátek, s platbou ihned.

Po promítnutí vlivů z rozložení prodejní ceny na splátky, vyvolaných úroků a inflačních vlivů byla stanovena minimální cena za odprodej obchodního podílu na společnosti REPO ve výši 30 mil. Kč.

Z výše popsaného vyplývá, že prodej bytů způsobem, který společnost REPO musela dodržet, by trval více než 5 let, přičemž program likvidace HK předpokládal ukončení likvidace do 3 let. Také dosažená prodejní cena ve výši 48 mil. Kč je dobrá.

ad 7)

K pochybení při stanovení minimální ceny za převod obchodního podílu na REPO za daných podmínek nedošlo.

ad 8)

REPO disponovalo celkem 1 844 byty, z toho o koupi 1 474 požádali jejich nájemníci. Zbývajících 370 nájemníků o koupi bytu nepožádalo. U velké většiny z nich byla důvodem jejich sociální situace. Tržní hodnota bytu obsazeného rodinou s mnoha dětmi i v případě, že bez problémů platí nájemné (které v době prodeje díky regulaci ani nepokrývalo náklady potřebné na údržbu bytů a domů) byla při prodeji obchodního podílu na společnosti REPO velmi malá.

ad 9)

Likvidátoři HK vycházeli při prodeji obchodního podílu na společnosti REPO z daných podmínek. Jedna z nejpodstatnějších byla, že společnost REPO již dříve na základě schváleného privatizačního projektu (a v souladu s tehdejším trendem prodeje, např. bytů z majetku města Kladna) učinila nájemníkům závaznou nabídku na odprodej bytů za smluvní ceny. Odhadní cena domů a bytů proto při prodeji obchodního podílu na společnosti REPO nemohla být brána v úvahu.

ad 10)

Likvidátoři HK museli při likvidaci, a tedy i při prodeji obchodního podílu na společnosti REPO, postupovat tak, aby hájili zájmy vlastníků HK. Navíc neprodali byty, ale úplně převedli obchodní podíl na společnosti REPO, tj. na nabyvatele byl převeden soubor práv a povinností - čili i povinnost prodat byty podle platné nabídky.

ad 11)

Prodejem obchodního podílu na společnosti REPO nedošlo k porušení žádných etických zásad a ani k porušení práva. Podle posledních informací rozhodla valná hromada REALINVESTU KLADNO, a. s. o prodeji vybraných obytných domů a to v ceně nabídnuté předchozím vlastníkem (viz příloha č. 1 a 2).

ad 12)

Znova je třeba zdůraznit, že nebyly prodávány jednotlivé byty, ale obchodní podíl na společnosti REPO. Vztahy mezi nájemníky a společností REPO se tím neměnily.

ad 13

Způsob stanovení ceny popsaný v ad 6) se jeví jako optimální a proto nebylo možné pro dosažení reálných čísel použít jiný.

ad 14)

Není důvod. Pokud je mi známo, podnět v této cause již byl příslušnými orgány prověřen a věc byla odložena, neboť bylo zjištěno, že prodej byl uskutečněn v souladu se zákonem (viz příloha č. 3).

Vážený pane poslanče, věřím, že moje odpovědi Vám dostatečně objasnily Vaše pochybnosti o správnosti postupu privatizace bytového fondu ve vlastnictví s. r. o. REPO.

S pozdravem


Vážený pan

Jan Bláha

poslanec Parlamentu České republiky

Praha

 Příloha č. 1


REALINVEST KLADNO, akciová společnost

Kladno, Čs. Armády, 3189, 272 01

Dne 7. 11. 1997

Vážení nájemníci,

valná hromada společnosti REALINVEST KLADNO a. s. rozhodla o prodeji vybraných obytných domů z majetku společnosti v souladu se stávající právní úpravou dotýkající se privatizace bytového a nebytového fondu.

Způsob privatizace, která se nabízí pro vaše domy, je prodej celých domů s nájemními byty, včetně všech nebytových prostor (dále jen domy). Váš dům tedy nabízíme právnické osobě (např. bytové družstvo, spol. s r. o.), založené dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku z řad dosavadních oprávněných nájemců bytů, případně jejich příbuzných v řadě přímé. Současně s prodejem domu čp. 2629 vám nabízíme i pozemek, na kterém dům stojí, tj. stp. č. 1468 o výměře 235 m2.

Kupní cena domu čp. 2629, včetně pozemku stp. č. 1468 bude činit 2 110 000,- Kč včetně DPH. Kupní cena vychází z ceny původně nabídnuté předchozím vlastníkem. Předpokladem realizace této varianty je, že cena domu bude zaplacena kupujícím jednorázově při podpisu kupní smlouvy, tj. bez možnosti splátkování. Dalším předpokladem prodeje domu je zaplacení dlužného nájemného nájemců bytů čp. 2629, a to buď ze strany konkrétních dlužníků nebo případně ze strany právnické osoby, která by dům kupovala v termínu, který by byl určen v platebních podmínkách kupní smlouvy.

V případě, že byste měli zájem o odkoupení domu včetně pozemku za výše uvedených podmínek, doručte nejpozději do 28. 2. 1998 na adresu společnosti REALINVEST KLADNO a. s. společnou žádost o odkoupení domu. Žádost musí obsahovat výpis z obchodního rejstříku, nebo podaný návrh na zápis v obchodním rejstříku prokazující založení právnické osoby za účelem koupě shora uvedeného domu, jména zástupců pověřených jednat s vlastníkem domu ve věci jeho prodeje a podpisy nájemců, kteří souhlasí s odprodejem dle výše navrhnutých podmínek. Seznamy musí být jednotlivými nájemci vlastnoručně podepsány.

Po doručení žádosti a zaregistrování právnické osoby na Krajském obchodním soudě v Praze žádající o odkoupení domu bude kupní smlouva sepsána do 3 měsíců.

Po marném uplynutí výše uvedené lhůty pro žádost o odkoupení domu, (tj. do 28. 2. 1997), bude dům čp. 2629 včetně pozemku stčp. 1468 nabídnut třetí osobě, tj. kterémukoliv zájemci o jeho koupi.

 
 
ředitel společnosti
 
REALINVEST KLADNO a. s.
 
Čs. armády 3189
 
272 01 KLADNO


IČO 25 05 95 56
bankovní spojení
tel./fax:
DIČ 030-25 05 95 56
KB Kladno č. ú.: 21204-141/0100
00 420 312/627 919


 Příloha č. 2


REALINVEST KLADNO, akciová společnost

Kladno, Čs. Armády, 3189, 272 01

Dne 7. 11. 1997

Vážení nájemníci,

valná hromada společnosti REALINVEST KLADNO a. s. rozhodla o prodeji vybraných obytných domů z majetku společnosti v souladu se stávající právní úpravou dotýkající se privatizace bytového a nebytového fondu.

Způsob privatizace, která se nabízí pro vaše domy, je prodej celých domů s nájemními byty, včetně všech nebytových prostor (dále jen domy). Váš dům tedy nabízíme právnické osobě (např. bytové družstvo, spol. s r. o.), založené dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku z řad dosavadních oprávněných nájemců bytů, případně jejich příbuzných v řadě přímé. Současně s prodejem domu čp. 2624 vám nabízíme i pozemek, na kterém dům stojí, tj. stp. č. 1474 o výměře 232 m2.

Kupní cena domu čp. 2624, včetně pozemku stp. č. 1474 bude činit 2 043 000,- Kč včetně DPH. Kupní cena vychází z ceny původně nabídnuté předchozím vlastníkem. Předpokladem realizace této varianty je, že cena domu bude zaplacena kupujícím jednorázově při podpisu kupní smlouvy, tj. bez možnosti splátkování. Dalším předpokladem prodeje domu je zaplacení dlužného nájemného nájemců bytů čp. 2624, a to buď ze strany konkrétních dlužníků nebo případně ze strany právnické osoby, která by dům kupovala v termínu, který by byl určen v platebních podmínkách kupní smlouvy.

V případě, že byste měli zájem o odkoupení domu včetně pozemku za výše uvedených podmínek, doručte nejpozději do 28. 2. 1998 na adresu společnosti REALINVEST KLADNO a. s. společnou žádost o odkoupení domu. Žádost musí obsahovat výpis z obchodního rejstříku, nebo podaný návrh na zápis v obchodním rejstříku prokazující založení právnické osoby za účelem koupě shora uvedeného domu, jména zástupců pověřených jednat s vlastníkem domu ve věci jeho prodeje a podpisy nájemců, kteří souhlasí s odprodejem dle výše navrhnutých podmínek. Seznamy musí být jednotlivými nájemci vlastnoručně podepsány.

Po doručení žádosti a zaregistrování právnické osoby na Krajském obchodním soudě v Praze žádající o odkoupení domu bude kupní smlouva sepsána do 3 měsíců.

Po marném uplynutí výše uvedené lhůty pro žádost o odkoupení domu, (tj. do 28. 2. 1997), bude dům čp. 2624 včetně pozemku stčp. 1474 nabídnut třetí osobě, tj. kterémukoliv zájemci o jeho koupi.

 

 
ředitel společnosti
 
REALINVEST KLADNO a. s.
 
Čs. armády 3189
 
272 01 KLADNO


IČO 25 05 95 56
bankovní spojení
tel./fax:
DIČ 030-25 05 95 56
KB Kladno č. ú.: 21204-141/0100
00 420 312/627 919


 Příloha č. 3


Policie České republiky
 
OKRESNÍ ÚŘAD VYŠETŘOVÁNÍ
 
272 93 Kladno
 
ČVS: OVV-303/97
 


 V Kladně dne 30. 9. 1997


USNESENÍ

Podle § 159/1 tr. řádu odkládám věc podezření z tr. činu porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255/1, 2 tr. zákona, kterého se měli dopustit likvidátoři Holdingu Kladno, jako minoritní vlastníci Poldi Ocel s. r. o. tím, že v rozporu se zákonem převedli dceřinou společnost REPO s majetkem v hodnotě nejméně 150 mil. Kč, tvořeným podnikovým fondem Poldi Kladno, na firmu MIREAL Kladno za částku pouhých 49 mil. Kč s tím, že 99% fy. MIREAL vlastní společnost REPO, neboť prošetřením věci bylo zjištěno, že prodej byl uskutečněn v souladu se zákonem, tedy nejedná se o podezření z tr. činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Odůvodnění:

V dubnu 1997 byl z OSZ Kladno postoupen k prošetření podnět, jehož obsah je uveden ve výroku tohoto usnesení a který vycházel z novinového článku, kde s odkazem na předsedu představenstva fy. ProWin, pisatel článku tvrdí, že likvidátoři Holdingu Kladno porušili při privatizaci Poldovky zákon poškodili stát.

K věci byl vyslechnut likvidátor Holdingu Kladno ing. Martin Hort, který doložil zákonnost postupu likvidátorů. Uvedl, že prodej spol. REPO s. r. o., která zajišťovala pouze bytové hospodářství, schválila VH Holdingu Kladno dne 30. 11. 1995. Od tehdejších jednatelů s. r. o. REPO vyžádali zákl. informace, přičemž účetní cena spol. REPO činila 160 mil. Kč. Akcionářům byla předložena ke schválení cena účetní a tržní, která činila 50 mil. Kč. VH likvidační program schválila dne 19. 12. 1995. Na prodej fy. REPO byla vypsána veřejná nabídka, na kterou reagovali tři zájemci, kteří své nabídky předali formou zapečetěných obálek. Ty byly oficiálně otevřeny dne 21. 12. 1995 na MÚ Kladno. Jednalo se o nabídky od společnosti MIREAL Kladno, od Karla Šímy - SITOZ a pánů Aloise Maršnera + Petra Šmída, tedy celkem 3 nabídky, přičemž s. r. o. MIREAL nabídla částku nejvyšší, 48 mil. Kč. Této společnosti byla fa. REPO prodána. Uvedený postup byl prozkoumán dozorčí radou a následně schválen VH Holdingu Kladno.

Uvedená zjištění jsou doložena písemnými důkazy, které ing. Hort vyšetřovateli předložil.

Na základě tohoto zjištění vyšetřovatel věc odkládá, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP