Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1998

II. volební období

391

ObsahI.Důvodová zpráva
 II.Statut Fondu dětí a mládeže - návrh změn
 III.Statut Fondu dětí a mládeže s vyznačením změn a doplnění


STATUT FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE

po jeho projednání výborem Fondu dětí a mládeže dne 14. 1. 1998

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení

Předkládá:Břetislav Verner, CSc.
 předseda výboru Fondu dětí a mládeže


 
I.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Změny a doplňky, obsažené v zákoně čís. 307/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon čís. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (dále jen Fond) je nutné promítnout do organizačních norem, zejména pak do Statutu, který byl podle § 11 odstavec 2 písmeno a) zákona čís. 113/1993 Sb. schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením čís. 174 ze dne 9. července 1993 a doposud nebyl doplněn a změněn.

Úprava Statutu v souvislosti s vydáním zákona čís. 307/1997 Sb. byla navržena v článcích, pojednávajících o hospodaření Fondu a dále odráží předpoklad postupné privatizace společností s majetkovou účastí Fondu.

Mimo úpravy, vyplývající ze zákona čís. 307/1997 Sb. je nutné v návrhu sladit předmět podnikání s předmětem podnikání, zapsaným do obchodního rejstříku.

Úpravy Statutu zahrnují i zapracování změn, vyplývající z novely zákona čís. 74/1994 Sb., zákoníku práce, kterou je termín "pracovník" nahrazen termínem "zaměstnanec".

Vzhledem k novým ekonomickým skutečnostem a v souvislosti s předpokládanou privatizací obchodních společností s majetkovou účastí Fondu jsou navrženy i změny ve způsobu poskytování finančních prostředků Fondu.

Návrh změn a doplňků Statutu Fondu není v rozporu s žádnou stávající právní normou.

II. Zvláštní část

K Článku I.

K bodu 1.: Základní ustanovení je doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb., o Fondu.

K Článku II.

K bodu 2.: Doplněna adresa v souladu se zápisem v obchodním rejstříku.

K Článku III.

K bodu 2.: Předmět podnikání Fondu je uveden v souladu se zápisem v obchodním rejstříku.

K Článku V.

K bodu 3.: Doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb. Čl. I. odst. 9.

K Článku VI.

K bodu 6.: Doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb. Čl. I. odst. 9.

K Článku VII.

K bodům 1, a 4,: Doplněno v souladu s novelou zákona čís. 74/1994 Sb., zákoník práce.

K Článku XI.

K bodu 2.: Doplněno v souladu s novelou zákona čís.74/1994 Sb., zákoník práce.

K Článku XII.

K bodu 1.: Doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb. Čl. I. odst. 6.

K bodu 2.: Doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb. Čl. I. odst. 1.

K Článku XIII.

K bodu 1.: Doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb. Čl. I. odst. 3.

K bodu 2.: Změna výše mezního podílu výdajů byla do návrhu změn Statutu zapracována z důvodu změny ekonomických podmínek od roku 1998, zejména v souvislosti s náklady na privatizaci společností s majetkovou účastí Fondu.

Do návrhu statutu bylo dále, s ohledem na ustanovení zákona čís. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, zapracováno rozpočtové provizorium.

K bodu 3.: Doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb. Čl. I. odst. 4.

K bodu 9.: Doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb. Čl. I. odst. 11.

K bodu 10.: Doplněno v souladu s novelou podle zákona čís. 307/1997 Sb. Čl. I. odst. 11.

 
II.

STATUT

Fondu dětí a mládeže

Statut Fondu dětí a mládeže se v souladu se zněním zákona 307/1997 Sb. mění takto:

1. V čl. I v odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Ve své činnosti se řídí zákonem č. 113/1993 Sb. ve znění novely č. 307/1997 Sb."

2. V čl. II odst. 2 se na konci připojují slova: "tř. 17. listopadu 43".

3. V čl. III se odst. 2 "Předmětem podnikání Fondu je dle zákona: - pronájem budov a zařízení, - poskytování služeb (ubytovací a hostinské služby, zájmová činnost pro děti a mládež), vlastní výroba zboží, - nákupy a prodej zboží, - organizování loterií" nahrazuje odst. 2 "Předmět podnikání Fondu je v souladu se zákonem a je uveden v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě pod odd. A XVIII, vložka 926 takto: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování jiných, než základních služeb, - podpora činnosti ve prospěch dětí a mládeže ve smyslu § 2 zák. 113/1993 Sb.".

4. V čl. V odst. 3 se na konci připojuje věta: "či vykonává-li funkci neslučitelnou s výkonem funkce člena výboru".

5. V čl. VI odst. 6 se za slova "dochází ke střetu zájmů" vkládají slova "či vykonává-li funkci neslučitelnou s výkonem funkce člena výboru".

6. V čl. VII odst. 1 se slovo "pracovníkem" nahrazuje slovem "zaměstnancem".

7. V čl. VII odst. 4 se slovo "pracovníkům" nahrazuje slovem "zaměstnancům" a slovo "pracovníci" slovem "zaměstnanci".

8. V čl. XI odst. 2 se slovo "pracovníků" nahrazuje slovem "zaměstnanců".

9. V čl. XII odst. 1 se na konci připojuje věta: "Vláda je oprávněna dát souhlas k postupu Fondu, který by vedl ke snížení hodnoty majetku ve srovnatelných cenách, než byla hodnota majetku svěřeného Fondu zákonem ke dni účinnosti zápisu Fondu do obchodního rejstříku".

10. V čl. XII odst. 2 se za prvou odrážku na konci připojuje věta: "jakož i výnosy z prodeje těchto majetkových účastí".

11. V čl. XIII odst. 1 se na konci připojuje věta: "a podnikatelské a další činnosti v souladu se zákonem".

12. V čl. XIII odst. 2 se v první větě slova "1% úhrnné hodnoty majetku ve srovnatelných cenách" nahrazují slovy "3% z úhrnné hodnoty majetku k 31. 12. běžného roku". Na konci odstavce se připojuje věta: "Do schválení rozpočtu Poslaneckou sněmovnou se rozpočtové hospodaření v době od 1. ledna rozpočtového roku do schválení řídí návrhem rozpočtu pro tento rok".

13. V čl. XIII odst. 3 se ve třetí odrážce za slova "převod movitého majetku" vkládají slova "a majetkových účastí".

14. V čl. XIII odst. 9 se slova "zvláštního zákona" nahrazují slovy "nařízení vlády, vydaného podle tohoto zákona".

15. V čl. XIII odst. 10, se slova "podle § 19, odst. 1 zákona" nahrazují slovy "do nabytí účinnosti nařízení vlády podle § 19, odst. 1 zák. č. 113/1993 Sb. v platném znění". Slova "organizacemi tam uvedenými" se nahrazují slovy "organizacemi dětí a mládeže, které jej vlastnily ke dni 25. únoru 1948".

16. V čl. XIV odst. 4 se ve třetí odrážce nahrazují slova "5 zákona" slovy "5 a 6 zákona".

 
III.


Návrh Statutu Fondu dětí a mládeže s vyznačením změn a doplnění

v souladu s novelou zákona o Fondu dětí a mládeže čís. 307/1997 Sb.

Takto je označen text, který je doplněn a takto text, který je vypuštěn

STATUT

FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE

OBSAH

A. ÚVOD

I. Základní ustanovení

II. Název, sídlo, statutární orgán a působnost

III. Poslání fondu a předmět podnikání

B. ORGANIZACE FONDU

IV. Orgány Fondu

V. Předseda

VI. Výbor

VII. Ředitel

VIII. Dozorčí rada

IX. Jednací řád výboru

X. Jednací řád dozorčí rady

XI. Další organizační normy

C. ČINNOST FONDU

XII. Hospodaření fondu

XIII. Podmínky pro poskytování prostředků a způsob rozhodování o jejich poskytnutí XIV. Pravidla pro zpracování programu činnosti a výroční zprávy

D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV. Náhrada škody

XVI. Účinnost

STATUT

FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE

A. ÚVOD

Čl. I.

Základní ustanovení

1. Fond dětí a mládeže (dále jen Fond) je samostatnou právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku soudu příslušného podle sídla Fondu. Fond je zřízen zákonem čís. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (dále jen zákon). Ve své činnosti se řídí zákonem čís. 113/1993 Sb. ve znění novely čís. 307/1997 Sb.

2. Statut Fondu (dále jen Statut) a jeho změny schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR po jejich schválení výborem Fondu a vyjádření vlády ČR.

Čl. II.

Název, sídlo, statutární orgán a působnost Fondu

1. Název: Fond dětí a mládeže

2. Sídlo: Olomouc, třída 17. listopadu 43

3. Statutární orgán: Předseda výboru Fondu, který jedná jménem Fondu navenek. Jde-li o právní úkon vyžadující písemnou formu, podepisuje se předseda výboru a jeden člen výboru Fondu pověřený výborem.

4. Fond působí na území České republiky a může v zájmu rozvoje své činnosti zakládat pobočky v České republice.

Čl. III.

Poslání Fondu a předmět podnikání

1. Posláním Fondu je využívání svěřeného majetku České republiky k podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže vykonávaných Fondem nebo jinými fyzickými a právnickými osobami v souladu se zákonem.

2. Předmět podnikání Fondu je v souladu se zákonem a je uveden v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě pod odd. A -XVIII, vložka 926 takto:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

- pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování jiných, než základních služeb,

- podpora činnosti ve prospěch dětí a mládeže ve smyslu § 2 zák. č. 113/93 Sb.

2. Předmětem podnikání Fondu je dle zákona:

- pronájem budov a zařízení;

- poskytování služeb (ubytovací a hostinské služby, zájmová činnost pro děti a mládež ap.);

- vlastní výroba zboží;

- nákupy a prodej zboží;

- organizování loterií.

B. ORGANIZACE FONDU

Čl. IV.

Orgány Fondu

1. Orgány Fondu jsou:

- předseda výboru Fondu (dále jen "předseda"),

- výbor Fondu (dále jen "výbor"),

- dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada"),

- ředitel Fondu (dále jen "ředitel").

2. Zákon určuje:

- počet členů výboru a dozorčí rady,

- způsob volby a odvolávání předsedy, členů výboru a dozorčí rady, jakož i délku jejich funkčního období,

- podmínky pro vznik a zánik výkonu funkce a podmínky střetu zájmů.

3. Výbor může podle konkrétních potřeb ustavovat své poradní orgány či odborné komise.

Čl. V.

Předseda

1. Předseda řídí činnost výboru a jedná jménem Fondu navenek.

2. Předseda zejména:

- předkládá výboru k projednávání, vládě k vyjádření a Poslanecké sněmovně ke schválení návrh statutu Fondu a jeho změn, návrh rozpočtu Fondu a roční účetní závěrku, výroční zprávu Fondu,

- jmenuje a odvolává ředitele,

- předkládá výboru ke schválení a vládě a Poslanecké sněmovně k informaci program činnosti Fondu na následující rozpočtový rok.

3. Předseda navrhuje Poslanecké sněmovně po projednání ve výboru odvolání člena výboru, pokud tento nesplňuje podmínky pro výkon funkce, nebo u něho dochází ke střetu zájmů, nebo jestliže nevykonává svou funkci po dobu delší než tři měsíce, opakovaně neplní povinnosti stanovené zákonem a tímto statutem, či vykonává-li funkci neslučitelnou s výkonem funkce člena výboru.

4. Předseda jmenuje a odvolává sekretáře výboru, který je zaměstnancem Fondu.

Čl. VI.

Výbor

1. Výbor projednává:

- návrh statutu Fondu a jeho změn,

- výroční zprávu o činnosti Fondu,

- rozpočet Fondu a roční účetní závěrku Fondu.

2. Výbor schvaluje:

- organizační a pracovní řád Fondu,

- program činnosti Fondu.

3. Výbor volí ze svých členů místopředsedu výboru, který řídí jeho zasedání v době nepřítomnosti předsedy. V případě své déletrvající nepřítomnosti může předseda písemně zmocnit místopředsedu k výkonu některých pravomocí předsedy.

4. Výbor rozhoduje v souladu se zákonem o použití prostředků z majetku dle tohoto Statutu.

5. Výbor vykonává práva vyplývající z majetkové účasti v obchodních společnostech, družstvech a jiných právnických osobách. Výbor Fondu představuje valnou hromadu (členskou schůzi společníka), která pak volí členy představenstva a dozorčích orgánů těchto společností.

6. Pokud člen výboru nesplňuje podmínky pro výkon funkce nebo u něho dochází ke střetu zájmů, či vykonává-li funkci neslučitelnou s výkonem funkce člena výboru je povinen neprodleně informovat předsedu a nabídnout svou rezignaci na funkci.

7. Člen výboru je v rámci své funkce povinen plnit úkoly, které mu uloží výbor, nebo předseda.

8. Člen výboru má nárok na vyplacení přiznané odměny za výkon funkce podle zákona, pokud se zúčastní alespoň 70% svolaných zasedání výboru. V opačném případě, pokud neslo prokazatelně o jím nezaviněnou nepřítomnost na zasedáních výboru, mu bude odměna za výkon funkce přiměřeně krácena. Návrh na krácení odměny předloží předseda k rozhodnutí výboru.

Čl. VII.

Ředitel

1. Ředitel je výkonným zaměstnancem pracovníkem Fondu, který je oprávněn jednat a rozhodovat jménem Fondu a v souladu s rozhodnutím výboru ve všech věcech, které se týkají Fondu, není-li jednání, nebo rozhodování podle zákona nebo statutu svěřeno jiným orgánům.

2. Ředitel zejména:

- odpovídá za výkonnou složku činnosti Fondu a za realizaci rozhodnutí výboru Fondu,

- odpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky Fondu a za řádnou správu svěřeného majetku (za účetnictví vedené podle zákona, za evidenci a inventarizaci majetku),

- podává běžné informace výboru o finančním hospodaření Fondu,

- zajišťuje vypracování návrhu rozpočtu Fondu,

- zajišťuje zpracování roční účetní závěrky Fondu,

- odpovídá za dodržení schváleného rozpočtu Fondu,

- odpovídá za vedení vnějšího informačního systému a vypracování vnitřního informačního systému sloužících k činnosti Fondu,

- odpovídá za vypracování návrhu organizačního a pracovního řádu a věcné uspořádání zabezpečení výkonného aparátu Fondu,

- navrhuje nezbytný rozsah administrativního aparátu Fondu,

- plní úkoly mu uložené předsedou nebo rozhodnutím výboru.

3. Ředitel předkládá výboru vyžádané podklady pro jeho jednání.

4. Ve vztahu k ostatním zaměstnancům pracovníkům Fondu je ředitel vedoucím organizace. Přitom zaměstnanci pracovníci Fondu zajišťují ostatní činnosti, které nejsou podle zákona svěřeny orgánům Fondu.

5. Ředitel navrhuje předsedovi z výkonného aparátu Fondu svého zástupce, který jej zastupuje po dobu ředitelovi nepřítomnosti. Zástupce ředitele jmenuje a odvolává předseda.

6. Za svoji činnost ředitel odpovídá předsedovi.

Čl. VIII.

Dozorčí rada

1. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává vláda, předsedu dozorčí rady zvolí ze svého středu členové dozorčí rady.

2. Dozorčí rada dozírá na činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů a kontroluje, zda jsou v souladu se zákonem a účelem Fondu.

3. O nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu a orgánů Fondu dozorčí rada neprodleně informuje vládu, Poslaneckou sněmovnu a výbor Fondu.

4. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Fondu a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Fondu se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, Statutem a rozhodnutím výboru.

5. Dozorčí rada se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k činnosti Fondu a její vyjádření je přílohou výroční zprávy o činnosti Fondu.

6. Předseda dozorčí rady nebo její člen pověřený dozorčí radou má právo se účastnit zasedání výboru.

7. Pokud člen dozorčí rady nesplňuje podmínky pro výkon funkce, nebo u něho dochází ke střetu zájmů, je povinen o tom neprodleně informovat předsedu dozorčí rady a nabídnout svou rezignaci na funkci.

8. Člen dozorčí rady je v rámci své funkce povinen plnit úkoly, které mu uloží dozorčí rada nebo její předseda.

9. Člen dozorčí rady má nárok na vyplacení přiznané odměny za výkon funkce podle zákona, pokud se zúčastní alespoň 70% svolaných zasedání dozorčí rady. V opačném případě, pokud nešlo prokazatelně o jím nezaviněnou nepřítomnost na zasedáních dozorčí rady, mu bude odměna za výkon funkce přiměřeně krácena. Návrh na krácení odměny předloží k rozhodnutí dozorčí radě její předseda.

Čl. IX.

Jednací řád výboru

1. Zasedání výboru svolává předseda podle potřeby, nejméně však 10 krát ročně. Pozvánka na zasedání musí být oznámena všem členům výboru a předsedovi dozorčí rady písemně a odevzdána nejpozději 7 dnů před zasedáním. Součástí pozvánky je program jednání.

2. Na jednání může předložit další materiály též člen výboru nebo přítomný zástupce dozorčí rady. O záležitostech, které nebyly uvedeny ve zveřejněném programu jednání, výbor může rozhodnout jen tehdy, je-li přítomen předseda a souhlasí s tím nadpoloviční většina všech členů výboru.

3. Mimořádné zasedání svolává předseda v případě, že o to požádá alespoň třetina členů výboru nebo předseda dozorčí rady. V takovém případě svolá předseda mimořádné zasedání výboru nejpozději do 15 ti dnů od požádání.

4. Zasedání výboru řídí předseda, při jeho nepřítomnosti pak místopředseda.

5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

6. Rozhodnutí výboru se přijímá veřejným hlasováním a hlasují přítomní členové výboru zvednutím ruky.

7. Zasedání výboru se zúčastňují:

- členové výboru,

- předseda dozorčí rady, nebo pověřený člen dozorčí rady, jestliže o to požádá,

- sekretář výboru.

Podle potřeby si výbor může na své zasedání pozvat ředitele, zástupce hospodářských zařízení či obchodní společnosti, v nichž má Fond účast, zástupce mládežnických a dětských organizací či další podle svého uvážení. Jejich účast na zasedání zabezpečí podle požadavku předsedy sekretář výboru.

8. O zasedání výboru pořizuje sekretář výboru zápis, který musí obsahovat

- datum a místo konání zasedání,

- přijatá rozhodnutí,

- výsledky hlasování,

- nepřijaté námitky členů výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

- podpis předsedy nebo místopředsedy výboru v případě nepřítomnosti předsedy a dalšího člena výboru.

Přílohu zápisu tvoří presenční listina, pozvánka na zasedání a přehled podkladů, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis obdrží členové výboru a předseda dozorčí rady a bude jim odeslán do 5 ti pracovních dnů od zasedání.

9. Vedením dokumentace, materiálů a korespondence výboru a jejich archivací je pověřen sekretář výboru.

Čl. X.

Jednací řád dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady podle potřeby, nejméně však 6 krát ročně. Pozvánka na zasedání musí být oznámena všem členům dozorčí rady písemně a odeslána nejpozději 14 dnů před zasedáním. Součástí pozvánky je program jednání.

2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.

3. Za dozorčí radu jedná její předseda. K jednotlivým úkonům může dozorčí rada pověřit jednoho nebo více svých členů, kteří v této věci pak mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění dozorčí rady.

4. Dozorčí rada je schopna přijímat závěry, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada přijímá závěry nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. O náležitostech zápisu platí přiměřeně ustanovení tohoto statutu o zápisech ze zasedání výboru. Zápis obdrží členové dozorčí rady a předseda výboru a bude jim odeslán do 5 ti pracovních dnů od zasedání.

Čl. XI.

Další organizační normy

1. Organizační struktura Fondu je v souladu se statutem upravena organizačním řádem Fondu.

2. Pravomoce práva a povinnosti zaměstnanců pracovníků Fondu upravuje v souladu se Statutem pracovní řád Fondu.

3. Organizační řád Fondu a jeho změny či doplňky schvaluje výbor a vydává předseda. Výbor musí schválit a předseda vydat organizační a pracovní řád Fondu do 60 ti dnů po nabytí účinnosti zápisu Fondu do obchodního rejstříku.

4. Ředitel vydává organizační směrnice, které konkretizují právní normy a pokyny výboru na podmínky činnosti Fondu.

C. ČINNOST FONDU

Čl. XII

Hospodaření Fondu

1. Fond má právo využívat majetek České republiky vymezený zákonem (dále jen "majetek") k účelům určeným zákonem. Vláda je oprávněna dát souhlas k postupu Fondu, který by vedl ke snížení hodnoty majetku ve srovnatelných cenách, než byla hodnota majetku svěřeného Fondu zákonem ke dni účinnosti zápisu Fondu do obchodního rejstříku.

2. Příjmy fondu jsou součástí majetku. Tvoří je

- výnosy z vlastní podnikatelské činnosti a z majetkových účastí Fondu na podnikání fyzických a právnických osob, jakož i výnosy z prodeje těchto majetkových účastí,

- výnosy z prodeje movitého i nemovitého majetku, uskutečněné v souladu se zákonem,

- dary, dědictví a odkazy,

- výnosy z cenných papírů a finančních prostředků uložených u peněžních ústavů,

- výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, Fond může získávat další movitý i nemovitý majetek pořízený z příjmů Fondu, který se tím stává součástí majetku.

3. Dary a dědictví přijme Fond, je-li to v souladu se zákonem.

4 Fond sestavuje pro každý rozpočtový rok svůj rozpočet a po skončení roku roční účetní závěrku a předkládá je k vyjádření vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně v termínech daných zákonem. Roční účetní závěrka musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.

Čl. XIII.

Podmínky pro poskytování prostředků a způsob rozhodování o jejich poskytnutí

1. Majetek lze použít pouze podle zákona na účely k podpoře činnosti ve prospěch dětí a mládeže a na úhradu výdajů spojených s činností Fondu a podnikatelské a další činnosti v souladu se zákonem.

2. Mezní podíl výdajů spojených s činností Fondu nesmí převýšit 3% z účetní hodnoty majetku k 31. 12. běžného roku násobené procentem inflačního nárůstu vyhlášeným ČSÚ. Mezní podíl výdajů spojených s činností Fondu nesmí převýšit 1% z úhrnné hodnoty majetku ve srovnatelných cenách. Skutečné čerpání těchto výdajů v rozpočtovém roce je dáno rozpočtem Fondu schváleným Poslaneckou sněmovnou. Do schválení rozpočtu Poslaneckou sněmovnou se rozpočtové hospodaření v době od 1. ledna rozpočtového roku do schválení řídí návrhem rozpočtu pro tento rok.

3. Poskytnutím prostředků se rozumí:

- finanční příspěvky, dotace, nebo půjčky,

- pronájem nemovitostí,

- převod nemovitého majetku a majetkových účastí za podmínek podle zákona,

- prodej, nebo bezúplatný převod movitých věcí, poskytnuté z majetku.

4. Výbor rozhoduje o prostředcích určených k poskytnutí a stanovuje konkrétní podmínky, účel a pravidla pro využívání poskytovaných konkrétních prostředků. Tyto vhodným způsobem včas zveřejní.

5. O poskytnutí prostředků rozhoduje výbor Fondu na základě písemných žádostí. Výbor může předepsat formu a náležitosti takové písemné žádosti, případně si vyžádá její doplnění. Písemnou žádost je nutné podat v předepsané formě se všemi náležitostmi (je-li toto stanoveno) a v určené lhůtě, má-li ji výbor projednávat. Na poskytnutí prostředků není právní nárok.

6. Při rozhodování o poskytování prostředků přihlédne výbor mimo jiné k významu účelu využití prostředků, k počtu dětí a mládeže, v jejichž prospěch bude poskytovaný příspěvek použit, případně ke škodám způsobeným totalitním režimem obnoveným organizacím dětí a mládeže.

7. Výbor má právo kontrolovat plnění podmínek i účelu využití poskytnutých prostředků, resp. nakládání s nimi. Prostředky poskytnuté Fondem musí být Fondu vráceny, jestliže nebyly použity v souladu s dohodnutými podmínkami, či účelem.

8. Přijaté dary a dědictví použije Fond za podmínek a na účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem, jsou-li v souladu se zákonem.

9. Po přijetí nařízení vlády, vydaného podle zákona čís. 113/1993 Sb. v platném znění zvláštního zákona vypořádá Fond naturální a peněžní náhrady organizací dětí a mládeže.

10. Výbor rozhodne do nabytí účinnosti nařízení vlády podle § 19, odst. 1 zákona čís. 113/1993 Sb. v platném znění podle § 19, odst. 1 zákona o uzavření smluv o bezplatném užívání nemovitého majetku organizacemi dětí a mládeže, které jej vlastnily ke dni 25. února 1948 organizacemi tam uvedenými za podmínek podle zákona.

11. Fond se nezúčastňuje politických kampaní a neposkytuje prostředky skupinám, organizacím nebo hnutím ucházejícím se o veřejné úřady.

Čl. XIV.

Pravidla pro zpracování programu činnosti a výroční zprávy

1. Návrh programu činnosti Fondu na následující rozpočtový rok (dále jen program činnosti) sestavuje předseda a schvaluje výbor nejpozději 1,5 měsíce před začátkem rozpočtového roku. Předseda jej pak předkládá vládě a Poslanecké sněmovně k informaci.

2. Program činnosti obsahuje:

- plán činnosti Fondu v následujícím rozpočtovém roce,

- prostředky plánované k poskytnutí ve prospěch dětí a mládeže,

- údaje z plánovaného rozpočtu Fondu na následující rozpočtový rok.

3. Výroční zpráva o činnosti Fondu (dále jen výroční zpráva) sestavuje předseda a projedná výbor do 15. března následujícího roku po skončení rozpočtového roku. Předseda ji pak předá vládě k vyjádření a Poslanecké sněmovně ke schválení. Předseda zveřejňuje výroční zprávu do 1. měsíce po jejím schválení v Obchodním věstníku.

4. Výroční zpráva obsahuje:

- přehled činnosti výboru v uplynulém rozpočtovém roce,

- přehled prostředků poskytnutých Fondem ve prospěch dětí a mládeže v uplynulém rozpočtovém roce,

- hodnotu majetku a jeho skladbu na konci rozpočtového roku a jeho vyhodnocení podle § 6, odst. 5 a 6 zákona odst. 5 zákona,

- údaje z roční účetní závěrky Fondu, zejména výsledek hospodaření a náklady na vlastní činnost Fondu.

D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. XV.

Náhrada škody

1. V otázkách náhrady škody způsobené členem orgánu Fondu na majetku ve správě Fondu se postupuje podle § 206 zákoníku práce.

Čl. XVI.

Účinnost

Tento statut byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. .... ze dne ............. 1998.

Tímto dnem nabývá účinnosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP