PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1998

II. volební období

369

Návrh

poslance Michala Krause

na vydání

zákona

ze dne ..............1998

o Státním fondu pro ochranu před živelnými pohromami České republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se usnesla na tomto zákoně:

Čl .I

§1

(1) Zřizuje se Státní fond pro ochranu před živelnými pohromami České republiky (dále jen "Fond").

(2) Fond je jinou státní organizací. 1) Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.

(3) Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

(4) V čele Fondu stojí ředitel , kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí (dále jen "ministr").

(5) Zřizuje se rada Fondu jako poradní orgán ministra, kterou volí Poslanecká sněmovna České republiky.

(6) O poskytování prostředků z Fondu rozhoduje na doporučení Rady Fondu ministr.

(7) Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem, který schvaluje Rada.

(8) Rada Fondu posuzuje zejména

a) zásadníotázky tvorby a užití prostředků Fondu.

b) roční rozpočet příjmů a výdajů Fondu,

c) navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.

(9) Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytování prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy přičemž vychází z potřeb naléhavosti a nutnosti pro odstranění nebo nezbytných k předejití škod vzniklých živelními pohromami (dále jen "škod").

(10) Ministerstvo rozhodnutí ministra o použití prostředků Fondu zveřejní.

--------------------------------------------------------------------

1) § 62 písm., b) zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2

(1) Česká inspekce životního prostředí dozírá na dodržování rozhodnutí vydaných správcem Fondu v souvislosti se zabráněním nebo odstraněnám škod.

(2) Česká inspekce životního prostředí ukládá pokuty za nedodržování rozhodnutí uvedených v odstasvci 1.

§ 3

(1) Příjmy Fodnu tvoří zejména

a) dotace ze státního rozpočtu,

b) podíly na výnosu daní,

c) úvěry od právnických osob,

d) příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,

e) pokuty uložené orgány správce Fondu a Českou inspekcí životního prostředí7) za porušení právních předpisů a opatření, která byla vydána na zmírnění a odstranění následků škod vzniklých živelní událostí,

f) další příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy,

h) peněžní příjmy z postihu žadatelů za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků Fondu.

(2) Pro finanční hospodaření Fondu se zřizuje samostatný bankovní účet.

(3) Česká inspekce životního prostředí dozírá na dodržovánín rozhodnutí vydaných správcem Fondu v souvislosti se zabráněním nebo odstraněním škod.

--------------------------------------------------------------------

7) Např. zákon ČNR č,. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.

§ 4

(1) Prostředky Fondu lze použít na

a) podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním prostředků sloužících k odstranění či zmírnění škod,

b) podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědeckotechnického rozvoje v oblasti prevence vzniku a odstraňování živelných pohrom,

(2) Podporou se pro účely tohoto zákona rozumí dotace, subvence, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým a fyzickým osobám.

§ 5

(1) Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

(2) Prostředky z Fondu se poskytují žadatelům za podmínek stanovených statutem a směrnicí. Základním principem je objektivní posouzení žádostí z hlediska nezbytnosti, naléhavosti a celoplošných zájmů.

(3) Žadatelé (právnické a fyzické osoby) předkládají žádosti Fondu. Součástí žádosti je odborný posudek, který doplní Fond vlastním stanoviskem. Žádost posuzuje Rada Fondu.

(4) Poskytnuté prostředky z Fondu musí být vráceny zpět do Fondu, jestliže nebyly použity v souladu s podmínkami určenými podle odstavce 2 nebo jestliže účel pro poskytnutí prostředků odpadl.

§ 6

Zůstatek finančních prostředků koncem kalendářního roku nepropadá.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Návrh statutu

Státního fondu pro ochranu před živelnými pohromami

Ministerstvo životního prostředí České republiky vydává tento statut Státního fondu pro ochranu před živelnými pohromami.

Čl. 1

(1) Státní fond pro ochranu před živelnými pohromami (dále jen "Fond") je poradním orgánem Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstva").

(2) Členy Fondu jmenuje a odvolává Ministr životního prostředí České republiky (dále jen "ministr"), kterému jsou podávány návrhy od zúčastněných ústředních orgánů státní správy, kontrolních orgánů.

(3) Činnost Fondu je zabezpečována ze státního rozpočtu.

Čl. II

Účel fondu

(1) Účelem Fondu je přispívat ke zmírnění následků živelných pohrom.

(2) Za tímto účelem Fond podporuje zejména:

a) prevenci proti vzniku škod,

b) odstranění škod na infrastrukturách v majetku státu,

c) odstranění škod na majetku fyzických osob,

d) pomoc obětem škod

(3) Fond zabezpečuje koordinaci spolupráce všech orgánů a organizací i jednotlivců zúčastněných na odstraňování škod.

(4) Rada fondu rozhoduje o použití prostředků Fondu.

(5) Fond metodicky vede, sleduje a kontroluje efektivnost prostředků vynaložených z Fondu na odstranění škod.

(6) Fond vydává odborné posudky a navrhuje ministerstvu účinná opatření k rychlé nápravě negativních jevů a zjištěných nedostatků. O navrhovaných opatřeních informuje Poslaneckou sněmovnu České republiky. O zásadních opatřeních informuje také vládu.

Čl. III

Složení

(1) Rada fondu se skládá z 15 členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

(2) Volební období členů Rady fondu je jeden rok.

(3) Členové Rady fondu mohou být zvoleni opětovně.

(4) Aparát Fondu tvoří pracovníci dle organizačního řádu Fondu.

Čl. IV

Orgány

(1) Orgány Fondu jsou:

a) Rada Fondu

b) sekretariát Fondu

(2) Rada Fondu rozhoduje o všech základních otázkách spadajících do náplně činnosti Fondu. Schvaluje zejména roční zprávu o činnosti a rozpočet, které také předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení.

(3) Sekretariát vyřizuje běžné záležitosti Fondu spojené s jeho činností.

(4) Ředitel sekretariátu se zúčastní zasedání Rady Fondu s hlasem poradním.

(5) Rada Fondu tvoří:

a) předseda,

b) místopředseda,

c) 13 členů Fondu.

(6) Sekretariát Fondu tvoří:

a) ředitel,

b) zástupce ředitele,

c) pracovníci dle organizačního řádu Fondu.

Čl. V

(1) Rada Fondu se schází vždy, je-li nutno rozhodnout o poskytování finančních prostředků, jinak alespoň čtyřikrát do roka.

(2) Rada Fondu je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

(3) Rada Fondu přijímá návrh rozhodnutí usnesením, o němž se hlasuje. K přijetí návrhu rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko vlády.

Čl. VI

Účetní uzávěrka Fondu musí být každoročně přezkoušena komisí auditorů jmenovaných Radou Fondu.

Čl. VII

Fond nesmí provádět žádné záruční operace.

Čl. VIII

Fond může přijmout úkol spravovat zvláštní zdroje, které jsou mu svěřené třetí stranou, za předpokladu, že je to slučitelné s jeho účelem. Veškeré takovéto finanční operace musí být vždy vedeny na samostatných účtech.

Čl. IX

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení.

Důvodová zprávva

Předložený návrh zákona se zabývá materií dosud platným právem neupravenou a reaguje na ničivé záplavy z července roku 1997, které postihly bezmála jednu třetinu území České republiky.

Záměrem návrhu zákona o Státním fondu pro ochranu před živelnými pohromami je vytvoření finančního fondu, který bude shromažďovat finanční prostředky, které by v případě živelné pohromy měly být využity na odstranění škod živelnou pohromou vzniklých nebo které budou investovány na projekty zabraňující možnosti vzniku těchto ničivých škod vzniklých z živelných pohrom.

Účelem návrhu zákona je okamžité a dostatečné poskytnutí pomoci v případě vzniku živelné události. Pomoci nejen finanční ale i materiální, zakoupené z finančních prostředků Fondu. Pomoc je adresována zejména postiženým fyzickým osobám a podnikům ve vlastnictví státu.

Návrh zákona proto není a nemůže být v rozporu s předpisy ES.

Vzhledem k tomu, že prostředky vytvořené ve Fondu budou účelově vynakládány na odstraňování škod vzniklých živelnými pohromami, bude financování činnosti Fondu v zásadě rozpočtově neutrální. Dopad do státního rozpočtu mohou mít pouze náklady na vlastní činnost Fondu, které však vzhledem k jeho Statutu budou minimální.

Zvláštní část

§ 1 - Úvodní ustanovení, ve které se zřizuje Fond, stanoví se jeho právní režim a zřizují se jednotlivé články Fondu - Rada Fondu a jeho ředitel.

Správcem Fondu bylo pověřeno ministerstvo životního prostředí, které má k dané problematice kompetentně nejblíže.

§ 3 - Příjmy Fondu nejsou v daném ustanovení stanoveny taxativně, protože je záměrem dát možnost i jiným přílivům legálních finančních prostředků.

Zřízení samostatného bankovního účtu má zabezpečit průhlednost finančních toků a umožnit kontrolu poskytovaných doatací.

§ 4 - Naopak použití prostředků Fondu je stanoveno taxativně tak, aby pokryli všechny důležité oblasti podpory a zároveň zabránilo eventuálnímu zneužití peněžních prostředků ve Fondu.

§ 6 - Zůstatek finančních prostředků zůstává ke konci kalendářního roku na účtu Fondu. Vracení prostředků zpět do státního rozpočtu by popíralo smysl vytovření Fondu a netvořil by se kapitál, který se může dále zhodnocovat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP