Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

341

ROZPOČET

FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 1998

po jeho projednání výborem Fondu dětí a mládeže dne 26. listopadu 1997

POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KE SCHVÁLENÍ

Předkládá:Břetislav Verner, CSc.
 předseda výboru Fondu dětí a mládeže


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Fond dětí a mládeže má ve správě majetek bývalého SSM, který k dnešnímu dni tvoří 207 nemovitostí a majetkové účasti v šesti obchodních společnostech.

Fond hodlá do tří let veškerý majetek vypořádat (privatizovat) a potom svoji činnost ukončit. Privatizaci majetku umožňuje právě přijatá novela zákona č. 113/93 Sb.

V souvislosti s plánovanou privatizací jsou proti předchozím obdobím do návrhu rozpočtu Fondu dětí a mládeže pro rok 1998 zahrnuty i nezbytné náklady na přípravu a realizaci plánované privatizace majetku, které činí celkem 38.470 tis. Kč. Při stanovení této částky bylo v přiměřené míře použito analogického postupu, jenž používá FNM při výpočtech nákladů spojených s privatizací.

V důsledku toho je rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1998 sestaven jako rozpočet deficitní, s přebytkem výdajů nad příjmy a to ve výši -36.234 tis. Kč, který prakticky tvoří odhadované náklady na přípravu a realizaci plánované privatizace majetku. Tento uvažovaný přebytek nákladů a výdajů nad příjmy nijak nesouvisí s účetním hospodářským výsledkem.

Deficit rozpočtu hodlá Fond uhradit z výnosů privatizace a případně se souhlasem vlády ČR snížením objemu spravovaného majetku.

Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1998

Obsah:

Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1998

Komentář

Rozpočet na rok 1998

1I. Výdaje a náklady
 
2A. Výdaje
Částka v tis. Kč
 
3pol. 01 - NHIM  dovybavení software, programů 80
 
4pol. 2 HIM- 022 movité věci a soubory věcí movit. doplnění hardw., zařízení kanceláří 300
5 - 028 Drobný HIM přístr. a zařízení 200
6 - 042 Poříz. investic investice1 700
 
7B. Náklady
 
8pol. 50 -Spotřeb. nákupy - 501 Spotřeba mater.- kanc. potřeby 100
9   - pohon. hmoty220
10   - ostatní130
11   součet450
12 - 502 Spotřeba energie  250
 
13pol. 51 - Služby - 511 Opravy a udržov.- opravy a údržba budov a zařízení 7 000
14 - 512 Cestovné - členové výb.30
15   - exek.Fondu40
16   - rezer. zahr. ces.10
17   součet80
18 - 513 Náklady na reprezentaci - Praha24
19   - Olomouc11
20   součet35
21 - 518 Ostatní služby - úklid, parkov.100
22   - školení, ověř. listin 50
23   - výkony spojů200
24   - audit. a porad. činnost Fondu270
25   - poraden. výbor38 470
26   - stravování80
27   - právní zast.600
28   - nájem.+ leas.740
29   - znaleč.+překl.400
30   - správa majetku6 000
31   - realit. kanc.800
32   součet47 710
 
33pol. 52 - Osob. náklady - 521 Mzdy exekutivy- mzdy 3 623
34   - valorizace 
35   součet3 623
36 -523 Odměny členům orgánů spol. - výbor Fondu1 176
37   - dozor. rada321
38   součet1 497
39 - 524 Sociál. a zdravotní pojištění - 35% z mezd1 269
 
40pol. 53 Daně a poplatky - 532 Daň z nemovitos. 800
41 - 538 Ostatní daně - daň z převodu1 680
 
42pol. 54 Jiné provozní náklady - 543 Dary 230
43 - 548 Ost. prov. nákl. - pojiš. majetku2 000
44   - pojiš. mot. voz.50
45   součet2 280
 
46pol. 56 - Finanční nákl. - 568 Ostatní finan. náklady - poplatky bance, soudní popl. 30
 
47pol. 58 -Mimořádné náklady  - náklady neobv. povahy a mim. 1 600
 
48II. Výnosy
 
49pol. 64 - Jiné provozní výnosy - 641 Tržby z prodeje HIM a NHIM - prodej nemov.14 530
50   - prodej movitého majetku1 000
51   součet15 530
52 - 648 ostatní provozní výnosy - nájem z nem. a mov. majetku13 000
53   - nájem z kom. činnosti a mandát. smluv 1 600
54   - daň z nemov.400
55   - pojištění820
56   součet 15 820
 
57pol. 66 Finan. výnosy - 662 Úroky- z uložených prostředků 3 000


58III.Celková rekapitulace rozpočtu (v tis. Kč)
 
59 Plán příjmy Návrh pl. výdajů
60r.1998r.1998  
61Výdaje   
6201 - NHIM 80
6302 - HIM 500
6404 - Investice 1 700
6550 - Spotřebované nákupy  700
6651 - Služby 54 825
6752 - Osobní náklady  6 389
6853 - Daně a poplatky  2 480
6954 - Jiné prov. náklady  2 280
7056 - Finanční náklady  30
7158 - Mimořádné náklady  1 600
72Výdaje celkem  70 584
73    
74Příjmy   
7564 - Jiné prov. výnosy 31 350 
7666 - Finanční výnosy 3 000 
77Příjmy celkem 34 350 
78    
79Přebytek výdajů nad   
80příjmy  -36 234
81    


Komentář

k rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1998

Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1998 je zpracován v souladu se zákonem č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže a Statutem Fondu, podle kterého je Fond právnickou osobou s konkrétním předmětem podnikání, uvedeným v obchodním rejstříku, a vede účetnictví podle účtové osnovy pro podnikatele. Jednotlivé položky rozpočtu jsou jak v nákladové a výdajové, tak ve výnosové a příjmové části členěny podle této osnovy a doplňují se tímto komentářem:

Do výdajů Fondu jsou započítány jednak finanční prostředky na nákup potřebných přístrojů a zařízení, finanční prostředky na investice nemovitostí, tj. technické zhodnocení objektů.

Protože pracoviště Fondu jsou v současné době dostatečně vybavena potřebnou technikou a inventářem, byla částka určená k nákupu nového zařízení snížena na 50% proti rozpočtu na rok 1997.

Vzhledem k tomu, že v minulých letech byly na řadě objektů provedeny pouze opravy za účelem zprovoznění, je nutné ke zvýšení využitelnosti a rozšíření kapacit, investovat finanční prostředky do technického zhodnocení budov a tím docílit standardu srovnatelného se současnou úrovní ubytovacích služeb na českém trhu. Pro tento účel byla podle předpokladu výsledků roku 1997 pro rok 1998 vyčleněna částka ve výši 1.700 tis. Kč.

Jednu z nejvýznamnějších položek v druhovém členění nákladů představují náklady na služby, které činí více než polovinu (77,6%) z celkových nákladů a výdajů.

Z velké části tuto položku tvoří finanční prostředky vyčleněné na opravu a údržbu budov a zařízení. Předpokládaná výše určená pro zprovoznění dohledaných (zatím nevyužitelných) objektů a pro odstranění havárií či výměnu nefunkčních nebo hygienicky nevyhovujících zařízení činí 7.000 tis. Kč. Finanční prostředky na investice a opravy byly stanoveny z předpokládané výše odpisů hmotného a nehmotného investičního majetku za rok 1997.

Na správu majetku, kterou Fond zajišťuje formou komisionářských smluv, je v nákladech uvažováno s částkou jen 6.000 tis. Kč, což je o 28% méně, než bylo rozpočtováno na rok 1997.

Výchozím bodem pro stanovení výše této položky byly předpokládané skutečné náklady na tuto činnost v roce 1997, s tím, že je zde zohledněna skutečnost, že v roce 1998 již nebude probíhat předávací proces svěřeného majetku správcovským firmám v takové míře jako v minulých letech.

Proti předchozím obdobím jsou do rozpočtu zahrnuty nezbytné náklady na přípravu a realizaci plánované privatizace majetku, které činí celkem 38.470 tis. Kč. Při stanovení této částky bylo v přiměřené míře použito analogického postupu, jenž používá FNM při výpočtech nákladů spojených s privatizací.

Ostatní provozní náklady jsou tvořeny pojištěním majetku. U pojištění nemovitostí je v roce 1998 předpokládán nárůst těchto nákladů proti roku 1997 cca o 33,3%. Zvýšení nákladů je dáno rozšířením pojištění věcí účetně evidovaných jako hmotný investiční majetek nebo hmotné investice na novou cenu (tj. při pojistné události je zaručeno vyšší plnění) a rozšířením počtu pojištěných objektů o objekty dohledané.

V souvislosti s povodněmi na Moravě byla na mimořádné náklady vyčleněna částka ve výši 1.600 tis. Kč, což je dvojnásobek rozpočtové částky v roce 1997, z důvodů možných demolic či odstranění následků povodní, které se může projevit až v roce 1998.

Podstatnou část výnosů (42,3%) tvoří tržby z prodeje hmotného investičního majetku. Při propočtu této částky, která činí 14.530 tis. Kč, bylo využito zkušeností z minulých období a uvažována přibližně třetinová úspěšnost a realizace plánovaných prodejů nemovitostí.

Tržby z prodeje movitého majetku jsou odhadovány na 1.000 tis. Kč.

Ostatní provozní výnosy ve výši 15.820 tis. Kč jsou tvořeny především nájemným z nemovitého a movitého majetku, výnosy z komerční činnosti a výnosy z mandátní smlouvy. Výnosy z komerční činnosti tvoří 4,6 % z celkových výnosů uvedených v rozpočtu na rok 1998. Výše těchto výnosů je ovlivněna standardem ubytovacích kapacit, jejich využitím a úrovní poskytovaných služeb.

Výnosy z nájemného za rok 1998 (po vypořádání vzájemných závazků a pohledávek dle "dohod o finančním vypořádání", přecházejících do roku 1998) jsou určeny zejména ke krytí nákladů na opravy, rekonstrukce a investice.

"Finanční výnosy" jsou tvořeny především úroky z prostředků získaných prodejem investičního majetku a dále z uložených finančních prostředků. Jejich výše je přímo úměrná tržbám za nemovitý majetek.

S úspěšností prodejů nemovitostí také úzce souvisí prostředky vynaložené na daň z převodu nemovitostí, která činí 5% z ceny objektu dle zákona o dani z převodu nemovitostí. Tato částka je zvýšena o daň z převodu nemovitostí prodaných v roce 1997, jejíž úhrada proběhne až v roce 1998 na základě finančním úřadem vydaných platebních výměrů.

Závěr

Rozpočet na rok 1998 je sestaven jako rozpočet deficitní, s přebytkem výdajů nad příjmy a to ve výši -36.234 tis. Kč, který prakticky tvoří odhadované náklady na přípravu a realizaci plánované privatizace majetku.

Tento uvažovaný přebytek nákladů a výdajů nad příjmy nijak nesouvisí s účetním hospodářským výsledkem.

Deficit rozpočtu hodlá Fond uhradit z výnosů privatizace a případně se souhlasem vlády ČR snížením objemu spravovaného majetku.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP