PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

327

Návrh

poslanců Michala Krause a dalších

na vydání

zákon

ze dne ...............................1997

o úpravě právních vztahů k částem národního majetku původně odevzdaného do trvalého užívání nestátním organizacím

§1

Tento zákon se vztahuje výlučně na nemovitý majetek,který byl na základě zvláštních předpisů1 a podle hospodářských smluv odevzdán do trvalého bezplatného užívání nestátním společenským organizacím ustaveným podle zákona č.68/1951 Sb., resp. sdružením ustaveným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování

občanů nejpozději ke dni 31.12.1991, toto právo trvalo ke dni účinnosti tohoto zákona, a tento majetek jim byl svěřen pro plnění jejich úkolů v oblasti humanitární péče, zdravotnictví, vzdělávání, kultury, chovatelství a pěstitelství, ekologie a ochrany přírody, sportu a tělovýchovy (dále jen organizace).

§ 2

Nachází-li se stavba ve vlastnictví organizace na zastavěném pozemku, včetně nezastavěných pozemků tvořících se stavbou jeden funkční celek, které byly organizaci odevzdány do trvalého bezplatného užívání, přechází dnem účinnosti tohoto zákona vlastnictví k těmto pozemkům na organizaci jako vlastníka stavby.

§ 3

Byla-li stavba svěřena organizaci do práva trvalého bezplatného užívání, a nachází-li se na pozemku (pozemcích) ve vlastnictví organizace, přechází dnem účinnosti tohoto zákona vlastnictví ke stavbě na organizaci, jako vlastníka pozemku.

§ 4

Byla-li stavba, zastavěný pozemek a nezastavěné pozemky tvořící se stavbou jeden funkční celek svěřeny organizaci do trvalého bezplatného užívání, a podá-li organizace ve lhůtě do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona písemnou žádost o bezplatný převod vlastnictví k této stavbě a pozemkům k příslušným správcům tohoto majetku, převede podle své územní příslušnosti okresní úřad nebo ministerstvo financí ČR vlastnická práva na tuto organizaci nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od včas podané žádosti. Pokud organizace nepodá ve výše uvedené lhůtě takovou žádost, mění se jejím uplynutím její právní vztah ke svěřenému majetku na výpůjčku sjednanou na dobu určitou šesti měsíců. Po této lhůtě je půjčitel (správce) oprávněn písemně žádat na vypůjčiteli (organizaci) sjednání nové smlouvy o užívání majetku, která bude nejlépe odpovídat jak charakteru a provozu majetku, tak předmětu činnosti vypůjčitele. Odmítne-li vypůjčitel bez vážných důvodů sjednání této nové smlouvy, je půjčitel oprávněn žádat vydání a vyklizení majetku ve lhůtě 3 měsíců ode dne takové žádosti.

§ 5

Organizace, na které podle předchozích ustanovení přešlo nebo jí bylo převedeno vlastnické právo ke stavbám a pozemkům, nebo jenom ke stavbě anebo jenom k pozemku, nemůže po dobu 10 let ode dne účinnosti tohoto zákona takto nabyté vlastnické právo převést, ať úplatně nebo bezúplatně, na jinou právnickou nebo fyzickou osobu bez souhlasu ministerstva financí České republiky, ledaže by šlo o převod na obec,na jejímž území se nemovitost nachází. V případě právního zániku organizace v této lhůtě přechází vlastnické právo bez dalšího na stát.

§ 6

Přechod nebo převod vlastnického práva podléhá zápisu do vkladu Katastru nemovitostí podle zvláštního zákona2. Návrh na Zápis podávají společně správce a organizace a musí obsahovat právní omezení podle § 5. Přechod nebo převod, jakož i návrh na Zápis do vkladu Katastru nemovitostí České republiky je osvobozen od poplatků a daně z převodu nemovitostí3.

§ 7

Stát a jeho správci neodpovídají ani neručí za závazky a břemena k majetku, který se stal podle předchozích ustanovení předmětem přechodu nebo převodu do vlastnictví organizace, včetně zpětného přechodu do vlastnictví státu podle § 5.

§ 8

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují:

a) na majetek a majetková práva těch organizací,jejichž majetkové poměry byly upraveny zvláštními ústavními zákony č.496/1990 Sb.

a č. 497/1990 Sb. ve zněních prováděcích předpisů,

b) politická hnutí, politické strany, družstva, náboženské organizace a církve, jejichž majetkové poměry upravují samostatné zákony.

§ 9

Zrušuje se § 70 zák.č. 109/1964 Sb.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Legenda:

1 - vládní nařízení č.81/1958 Sb. o správě národního majetku

- hospodářský zákoník č.109/1964 Sb. ve znění novely č.103/1990Sb.

- vyhlášky o správě národního majetku, naposledy č.119/1988 Sb.

2 - zákon č.265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem

3 - zákon č.368/1992 Sb. o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

- zákon č.357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon o úpravě právních vztahů k částem národního majetku původně odevzdaného do trvalého užívání nestátním organizacím (poslanecký návrh)

Důvodová zpráva

I.

Institut tzv. práva trvalého užívání k nemovitostem vznikl jako výplod socialistického práva (formálně byl zakotven v hospodářském zákoníku z r.1965)a jeho podstatou bylo přenést na organizace v oblasti humanitární péče, vzdělávání,zdravotnictví, umění, kultury,tělovýchovy a sportu, chovatelství a pěstitelství, ekologie a ochrany přírody veškeré povinnosti vlastníka, tj.majetek vlastním jménem a na svůj náklad spravovat,provozovat a udržovat, zatímco stát si pouze ponechal formální vlastnický titul. Účel tohoto institutu byl zřejmý - ponecháním, byť formálního vlastnického práva státu udržovat tyto organizace v určité právní nejistotě a především pod permanentní hrozbou, že jim tento majetek může být odňat, nebudou-li se "řádně chovat".Vzhledem k tomu, že "společenské organizace" (termín hospodářského zákoníku) měly vlastní právní subjektivitu a i v podmínkách reálného socialismu relativně na státu nezávislé postavení (včetně voleb svých řídících orgánů), plnil institut trvalého užívání funkci prakticky jediné pojistky socialistického státu, aby se tyto organizace nevymkly z jeho vlivu.

Zákon č.83/1990 Sb. nahradil pojem společenských organizací pojmem občanských sdružení a zcela je vymanil z jakéhokoli vlivu státu. Institut trvalého užívání nemovitého majetku však zůstal zachován s tím, že bude řešen jinými právními předpisy. Tím se měla stát tzv. velká novela občanského zákoníku z roku 1991 s účinností od 1.1.1992. Tato novela však, na rozdíl od práva osobního užívání, jež bylo bez dalšího přeměněno ve vlastnické právo fyzických osob, ponechala ve svém § 876 vztahy trvalého užívání podle § 70 zákona č.109/1964 Sb.(hospodářský zákoník) v platnosti s tím, že se posuzují podle dosavadních předpisů až do doby vydání zvláštního zákona. Tento zákon, ač jej novela občanského zákoníku z r.1991 výslovně předpokládala, však dodnes

nebyl vydán. Tato dlouhodobě trvající právní nejistota, včetně neustálého uplatňování § 70 jinak zrušeného hospodářského zákoníku (!), významně komplikuje a omezuje činnost občanských sdružení působících ve shora uvedených oblastech.

Po roce 1989 vcelku logicky výrazně poklesl objem dotací ze státního rozpočtu, které byly v minulosti společenským organizacím působícím ve výše uvedených oblastech poskytovány. Na druhé straně však tyto dotace byly poskytovány ve výrazné míře právě na údržbu a rekonstrukci nemovitého majetku ve vlastnictví státu, svěřeného do trvalého užívání společenským organizacím. Jestliže tyto dotace byly prakticky odbourány, nastal stav, kdy občanská sdružení se starají o majetek státu, aniž by se stát na tom adekvátním způsobem podílel.

Z těchto důvodů poslanecký návrh zákona o zrušení práva trvalého užívání majetku ve vlastnictví ČR vychází z principu převést majetek těmto subjektům do vlastnictví současně

s podmínkou jeho nezcizitelnosti po období 10 let, s vyjímkou převodu na obce. Přijetím tohoto návrhu by byl logickým a systémovým způsobem dovršen proces "odstátnění" občanských sdružení.

Přijetí předkládaného poslaneckého návrhu by neznamenalo žádné nároky na státní rozpočet a je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky i mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána.

II.

k §1

Toto ustanovení vymezuje předmět zákonné úpravy, který tvoří nemovitý majetek předaný na základě dříve platných předpisů a způsobem jimi stanoveným. Současně vymezuje okruh organizací, jimž byl tento majetek takto svěřen a na než se tudíž vztahují ustanovení tohoto zákona

k §2

Toto ustanovení řeší situace, kdy vlastníkem stavby je organizace a pozemky jsou v trvalém užívání. Jde tedy o sjednocení vlastnických poměrů z důvodů a způsobem uvedeným výše. Je třeba zdůraznit, že bezúplatný převod se navrhuje pouze pro pozemky zastavěné, případně ty, které tvoří se stavbou jeden funkční celek. Toto ustanovení vylučuje případný bezúplatný převod takových nezastavěných pozemků, které by bylo možno využívat např. ke komerčním účelům, pokud by takovéto případy vyjímečně mohly nastat. Tyto pozemky může stát dle své úvahy a podle současně platné legislativy nabídnout organizaci (trvalému uživateli) k odkoupení, popř. převést je na obec či na jiný subjekt tak, aby byly co nejúčelněji využity.

k §3

Toto ustanovení řeší opačnou situaci, kdy na pozemku organizace byla vybudována stavba, většinou formou akce "Z" za podstatného přispění dobrovolné práce členů, využívaná pro činnost organizace. I zde se navrhuje sjednocení vlastnických vztahů formou bezúplatného převodu stavby na organizaci.

k §4

Toto ustanovení řeší situace, kdy stavba i pozemky tvořící s ní jeden funkční celek jsou ve vlastnictví státu a v trvalém užívání organizace. Zde se navrhuje výrazně přísnější procedura, vázaná na podání žádosti o bezplatný převod u okresníhoúřadu (v Praze u ministerstva financí ČR), které tyto majetky spravují. Lhůta dalších 6 měsíců po obdržení žádosti, až po její vyřízení umožňuje dostatečně prověřit, zda jde o majetek skutečně využívaný pro činnost organizace vymezenou v §1, a zda tedy jsou dány důvody pro bezúplatný převod. Současně návrh pamatuje i na situace, kdy trvalý uživatel případně, ať už z jakýchkoli důvodů, o převod majetku nepožádá.

k §5

Jde o ochranné ustanovení, které zabezpečuje, že po dobu nejméně 10 let nebude organizace takto nabytý majetek oprávněna zcizit, leda převodem na obec. Tím se vytváří záruka, že majetek i po jeho odstátnění bude trvale sloužit účelům, pro které byl vybudován, a které jsou vymezeny v §1. (Dle zvážení členů Poslanecké sněmovny lze tuto lhůtu stanovit i delší.)

k §6

Podstatou tohoto ustanovení je plošné osvobození převodů

majetku, provedených podle ustanovení § 2 - 4, od poplatků a daně

z převodu nemovitostí. Tento návrh je v plném kontextu s duchem

tohoto zákona, tak jak vyplývá z obecné části důvodové zprávy,a je např. analogický i s již uskutečněným převodem práva osobního užívání k pozemkům do vlastnictví fyzických osob. Vzhledem k rozsahu tohoto majetku a zvláště k nevýdělečným funkcím, je i tento návrh plně odůvodněný.

k §7

Jde o ochranu státu vůči případným nárokům třetích osob z titulu případných závazků či věcných břemen, pokud by snad jimi byl tento majetek, ať už z jakýchkoli důvodů, zatížen

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP