PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

308

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

Čl. I

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezů Ústavního soudu uveřejněných pod č. 131/1994 Sb., č. 166/1995 Sb. a č. 29/1996 Sb. a zákona č. 30/1996 Sb., se mění a doplňuje takto :

1. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pozemkový fond může majetek, který stát nabyl v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 od církví, náboženských řádů a kongregací, převést bezúplatně se souhlasem vlády do jejich vlastnictví, pokud nejde o majetek, k němuž právo na vydání náleží oprávněné osobě podle tohoto zákona.".

Dosavadní odstavce 4,5 a 6 se označují jako odstavce 5,6 a 7.

2. V § 29 se na konci připojují tato slova:

" , pokud tento zákon nestanoví jinak.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Podle ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, nelze majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.

Navrhované nové znění § 17 a § 29 je částečným průlomem do koncepce řešit otázky církevního majetku zvláštním zákonem o majetku, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace. Navrhované nové znění § 17 a § 29 má umožnit výjimečné převádění původního majetku církví, náboženských řádů a kongregací do vlastnictví těchto subjektů za zákonem stanovených podmínek.

K této úpravě dochází pod vlivem společenské potřeby úpravy vztahů přístupu k zemědělskému církevnímu majetku, jako došlo ke změně přístupu k nezemědělskému majetku. Předpokládá se, že půjde o malý rozsah převodů. Pokud jde o ostatní státní majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, zůstává pro něj v platnosti dosavadní znění § 29 beze změny.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky a neodporuje úmluvám, jimiž je Česká republika vázána.

Vzhledem k tomu, že tato oblast není upravena právem Evropských společenství, nelze vyjádřit míru slučitelnosti navrhované právní úpravy.

Navrhovaný zákon nebude mít dopad na státní rozpočet.

V Praze dne 1. října 1997

předseda vlády

místopředseda vlády a ministr zemědělství

Platné znění části zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezů Ústavního soudu uveřejněných pod č. 131/1994 Sb., č. 166/1995 Sb. a č. 29/1996 Sb. a zákona č. 30/1996 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

________________________________________________________________

§ 17

Pozemkové fondy

(1) Nemovitosti ve vlastnictví státu uvedené v § 1 odst. 1 spravují právnické osoby zřízené zákony České národní rady a Slovenské národní rady (dále jen "pozemkové fondy"), s výjimkou pozemků,

a) na nichž se nachází hřbitov,

b) které jsou určeny pro obranu státu, 14)

c) které jsou určeny rozhodnutím o využití území pro těžbu nerostů, 15)

d) chráněných podle zvláštních předpisů. 16)

(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují pozemkové fondy při převodu nemovitého majetku státu podle zvláštních předpisů. 17) Do schválení privatizačního projektu anebo v souladu s ním může pozemkový fond nemovitý majetek dát do užívání jiným osobám.

(3) Nemovitosti ve vlastnictví státu, na které nebylo ve lhůtě uvedené v
§ 13 uplatněno právo na vydání, může pozemkový fond převést

a) do vlastnictví oprávněných osob k uspokojení jejich nároku na náhradu podle § 14 až 16 nebo § 20,

b) na spoluvlastníky těchto nemovitostí za cenových a jiných podmínek platných pro nabyvatele státního majetku převáděného pozemkovým fondem na fyzické osoby postupem podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, stanovených podle cenových předpisů platných ke dni převodu,

c) v naléhavých případech na osoby, které mají podle schválené stavební dokumentace uskutečnit výstavbu,

d) směnou za jiné nemovitosti,

e) na nabyvatele ze schváleného privatizačního projektu, pokud pozemky uvedené v § 1 odst.1 tohoto zákona byly z privatizačního projektu vyňaty před jeho chválením a nelze je použít jako pozemky náhradní.

(4) Pozemkový fond může majetek, který stát nabyl v době od
25. února 1948 do 1. ledna 1990 od církví, náboženských řádů a kongregací, převést bezúplatně se souhlasem vlády do jejich vlastnictví, pokud nejde o majetek, k němuž právo na vydání náleží oprávněné osobě podle tohoto zákona.

(5) Pozemkové úřady jsou povinny poskytnout pozemkovému fondu informace o tom, zda na nemovitost byl uplatněn restituční nárok.

(6) Jestliže má o nemovitosti ve vlastnictví státu zájem více fyzických osob, mají přednost při postupu podle odstavce 2 dosavadní uživatelé a dále samostatně hospodařící rolníci. Z ostatních zájemců mají přednost osoby trvale bydlící v obci, v jejímž katastrálním území jsou nemovitosti.

(7) V pochybnostech o tom, zda se jedná o nemovitosti, na které se vztahuje tento zákon, rozhodují příslušné ústřední orgány státní správy republiky.

----------------------------------------------------------

14) § 8 zákona č. 169/1949 Sb.

15) Zákon č. 44/1988 Sb.

§ 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 85/1976 Sb.

16) § 2,4 a 5 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

§ 2 4 a 5 zákona SNR č. 27/1987 Sb., o státní památkové péči.

§ 5 a 6 zákona č. 40/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 7 a 8 zákona SNR č. 1/1955 Sb. SNR, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

§ 29

Majetek církví

Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak.

____________________________

Poznámka: Tučným a podtrženým písmem je uveden nový navrhovaný text.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP