PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

305

Návrh

poslanců Václava Exnera a dalších

na vydání

zákona

ze dne ..............1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Nadpis "Předmět úpravy" se přeřazuje nad § 1.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

Vláda je oprávněna k regulaci nájemného z bytů a úhrady za plnění poskytovaná s jejich užíváním."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalandářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

 

Václav Exner v.r.

 

Jaroslav Gongol v.r.

 

Svatomír Recman v.r.

 

Petr Šimůnek v.r.

 

Důvodová zpráva

V § 1 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zák. č. 135/1994 Sb. se stanoví, že zvláštní předpisy stanoví, které ústřední orgány státní správy jsou oprávněny k regulaci cen podle tohoto zákona. Zvláštním předpisem je zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zák. č. 135/1994 Sb. V § 2 odst. 2 písm. a/ tohoto zákona je ministerstvo financí zmocněno vydávat předpisy pro regulaci a sjednávání cen. Na základě tohoto zmocnění ministerstvo financí vydalo

- vyhlášku č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhl. č. 86/1997 Sb.,

- vyhlášku č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.

Regulace nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu je z politického, ekonomického a sociálního hlediska mimořádně náročný a odpovědný úkol. Ministertvo financí je orgánem státní správy, jehož vedoucí (ministr) není ústavně odpovědný Parlamentu České republiky, resp. Poslanecké sněmovně. Navrhuje se proto, aby regulaci nájemného a s ním spojených úhrad prováděla vláda, která je kolegiátním a ústavně odpovědným orgánem (čl. 68 Ústavy).

Navržená novelizace je pro splnění záměru dostačující, takže není třeba novelizovat ani zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zák. č. 135/1994 Sb., ani zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v úplném znění č. 122/1997 Sb.

S přijetím novely nebudou spojeny žádné nároky na státní rozpočet a není v rozporu s Legislativou Evropských společenství.

526/1990 Sb.

ZÁKON

ze dne 27. listopadu 1990

o cenách

ČÁST I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

(2) Cena je peněžní částka

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo

b) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.

(3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.

(4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů, úroky a tarify mezinárodní dopravy a spojů, upravené zvláštními předpisy.2)

(5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob, federálních ústředních orgánů státní správy a příslušných orgánů republik při uplatňování, regulaci a kontrole cen.

(6) V případech, kdy je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo to vyžaduje mimořádná tržní situace, mohou federální ústřední orgány státní správy nebo příslušné orgány republik usměrnit tvorbu cen podle tohoto zákona (regulace

cen).

(7) Ústřední orgány státní správy oprávněné k regulaci cen podle tohoto zákona (dále jen "cenové orgány") jsou určeny zvláštními předpisy.3),4)

(8) Zvláštní předpisy určují, které další orgány (dále jen "místní orgány") 4) jsou oprávněny regulovat ceny způsobem stanoveným tímto zákonem.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2) Zákon Slovenské národní rady č. 139/1984 Sb., ve znění zákona Slovenské národní rady č. 192/1990 Sb.

Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění změn a doplňků.

Vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních služeb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právní pomoci.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci.

3) Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990 Sb.

4) Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKON

ze dne .............

o cenách

ČÁST I

Obecná ustanovení

Předmět úpravy

§ 1

(1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

(2) Cena je peněžní částka

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo

b) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.

(3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.

(4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů, úroky a tarify mezinárodní dopravy a spojů, upravené zvláštními předpisy.2)

(5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob, federálních ústředních orgánů státní správy a příslušných orgánů republik při uplatňování, regulaci a kontrole cen.

(6) V případech, kdy je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo to vyžaduje mimořádná tržní situace, mohou federální ústřední orgány státní správy nebo příslušné orgány republik usměrnit tvorbu cen podle tohoto zákona (regulace

cen).

(7) Ústřední orgány státní správy oprávněné k regulaci cen podle tohoto zákona (dále jen "cenové orgány") jsou určeny zvláštními předpisy.3),4)

(8) Zvláštní předpisy určují, které další orgány (dále jen "místní orgány") 4) jsou oprávněny regulovat ceny způsobem stanoveným tímto zákonem.

------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2) Zákon Slovenské národní rady č. 139/1984 Sb., ve znění zákona Slovenské národní rady č. 192/1990 Sb.

Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb.

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění změn a doplňků.

Vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních služeb.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právní pomoci.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci.

3) Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990 Sb.

4) Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1a

Vláda je oprávněna k regulaci nájemného z bytů a úhrady za plnění poskytovaná s jejich užíváním.

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Navrhované změny jsou označeny tučně.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP