PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

302

Návrh

poslanců Anny Röschové a dalších

na vydání

zákona

ze dne ..............1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,

ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

Návrh

Zákon

ze dne ..........,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb.,

o loteriích a jiných podobných hrách,

ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 v poslední větě se za slovo "mechanických" vkládají tato slova: ", elektronicko-mechanických, elektronických".

2. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 písm. b) tohoto zákona nesmí být menší než 1 : 200.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. § 1 se doplňuje novými odstavci 5 až 7, které znějí:

"(5) Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry.

(6) Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (dále jen "sázející") může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, a která v souladu s herním plánem uhradí vklad (sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně.

(7) Úhrada vkladu předem se nevyžaduje v případech, kdy to neumožňuje charakter hry nebo používané technické zařízení.".

4. V § 2 písm. a) se za slova "všechny vydané losy" vkládají tato slova: "(dále jen "peněžité loterie")".

5. § 2 písm. e) zní:

"e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronicko-mechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje");".

6. § 3 zní:

"§ 3

(1) Předmětem výhry mohou být

a) u peněžitých, číselných a okamžitých loterií a sázkových her výhradně peníze, pokud Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") výjimečně nepovolí i výhry v jiných movitých věcech,

b) u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů.

(2) Nevyplácí-li provozovatel výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit ji ve lhůtě a v souladu s herními smluvními podmínkami, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění nároku.".

7. § 4 včetně poznámky č. 4a) zní:

"§ 4

(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho jménem ministerstvo.

(2) Povolení může být vydáno, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito

a) alespoň 90% výtěžku u loterií a tombol uvedených v § 2 písm. a) až d) a u sázkové hry podle § 2 písm. f),

b) 4% z rozdílu, o který příjmy provozovatele tvořené vsazenými částkami převyšují výhry vyplacené sázejícím u sázkové hry podle § 2 písm. g),

c) 3% z rozdílu, o který příjmy provozovatele tvořené vsazenými částkami převyšují výhry vyplacené sázejícím u sázkových her podle § 2 písm. h) a i). Jde-li u sázkových her podle § 2 písm. h) o kursové sázky na koňské dostihy, budou 3% z rozdílu, o který příjmy provozovatele tvořené vsazenými částkami převyšují výhry vyplacené sázejícím, použita na chov dostihových koní,

d) alespoň 90% výtěžku na chov dostihových plemen koní u dostihových sázek na koně podle § 2 písm. f).

(3) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Ministerstvo může povolit výjimku tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí u sázkových her podle § 2 písm. i).

(4) Provozovatel sázkových her v kasinu a u kursových sázek musí mít formu akciové společnosti, jejíž veškeré akcie zní na jméno a výše základního jmění činí minimálně 30 000 000 Kč. Základní jmění nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(5) Peněžité loterie, číselné loterie a sázkové hry podle § 2 písm. f) může provozovat

a) stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace),

b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno, a je založena výlučně k provozování loterií a jiných podobných her. Základní jmění akciové společnosti provozující peněžité nebo číselné loterie činí minimálně 100 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(6) Výtěžkem podle odstavce 2 písm. a) a d) se rozumí příjmy (vsazené částky) z loterií, tombol nebo sázkových her snížené o výhry, správní poplatek a o vlastní náklady provozovatelů přímo související s loterií nebo jinou podobnou hrou.

(7) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost provozovatele směřující k uvedení loterií a jiných podobných her do provozu, včetně organizačních a technických služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her, jakož i vlastní provoz těchto her a jejich řádné ukončení a vyúčtování.

(8) Za vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní poplatek podle zvláštního zákona.4a)

(9) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku.

___________________

4a) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 4 se dosavadní poznámky č. 1) až 4) vypouštějí.

9. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které znějí:

"§ 4a

(1) Žadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry musí povolujícímu orgánu předložit doklad o bezúhonnosti fyzických osob zastávajících funkce statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu této právnické osoby, fyzických osob v postavení zakladatelů a fyzických osob v postavení statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu zakladatele, je-li jím právnická osoba.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze podnikání a osobě podnikatele je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování loterií a jiných podobných her.

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Cizí státní občané, kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt, prokazují bezúhonnost odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se dlouhodobě (více než tři měsíce nepřetržitě) zdržovali v posledních třech letech (dále jen "zahraniční doklad"). Cizí státní občané, kteří mají na území České republiky povolen pobyt a v době prokazování bezúhonnosti tento pobyt trvá alespoň šest kalendářních měsíců, předkládají rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě obdobný zahraniční doklad, nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců.

(4) Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž došlo ke změně v osobě uvedené v odstavci 1, písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný obdobný zahraniční doklad, který se týká osoby, jež nabyla postavení vymezené v odstavci 1.

§ 4b

(1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je provozovatel povinen složit na zvláštní účet u peněžního ústavu peněžní částku (dále jen "jistota"), která za jednotlivé provozovatele činí celkem:

a) 100 000 000 Kč u číselných a peněžitých loterií,

b) 10% z herní jistiny tvořené násobkem počtu emitovaných losů a cenou jednoho losu u okamžitých loterií, nejvýše však 10 000 000 Kč,

c) 3 000 000 Kč u výherních hracích přístrojů,

d) 30 000 000 Kč u kursových sázek podle § 2 písm. h),

e) 5 000 000 Kč u hry uvedené v § 2 písm. g) a f),

f) 30 000 000 Kč u sázkových her v kasinu,

g) 5 000 000 Kč u audiotextových her ("hra po telefonu").

(2) Jistota je vedena na zvláštním účtu provozovatele u jím zvoleného peněžního ústavu. Zvláštní účet musí být zřízen a jistota složena před vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Provozovatel předloží povolujícímu orgánu před vydáním povolení potvrzení peněžního ústavu o zřízení tohoto účtu a složení jistoty na něm. Provozovatelé výherních hracích přístrojů předkládají potvrzení o složení jistoty též finančnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází sídlo provozovatele (dále jen "finanční úřad v sídle provozovatele"). Potvrzení o složení jistoty má u výherních hracích přístrojů platnost 24 měsíců.

(3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování sázkových her podle tohoto zákona vydáno, může provozovatel nakládat s jistotou pouze po předchozím souhlasu ministerstva. V případě výherních hracích přístrojů, jejichž provoz povoluje příslušný orgán obce, popřípadě místně příslušný okresní úřad, vydává tento souhlas finanční úřad v sídle provozovatele.

(4) Jistota může být provozovateli vrácena po předchozím souhlasu orgánu uvedeném v odstavci 3 teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo bylo povolení zrušeno, anebo činnost skončila a byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné podobné hry. Z jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí (správní poplatky, náklady státního dozoru, odvod na veřejně prospěšné účely, pokuty). Pokud jistota nepostačí, uhradí se tyto pohledávky poměrně podle výše. Po úhradě pohledávek státu a obcí se z jistoty vyplatí případné výhry sázejících, a to poměrně podle jejich výše.

§ 4c

Provozování tombol a sázkových her uvedených v § 2 písm. f) až i) je zakázáno

a) v den státního smutku,

b) mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím orgánem.".

10. § 5 se vypouští.

11. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Loterie a tomboly povoluje:

a) pro svůj územní obvod obec, v hlavním městě Praze městská část a v územně členěných statutárních městech městský obvod nebo městská část (dále jen "obec") v rámci přenesené působnosti, a sice tombolu s herní jistinou do 20 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 50 000 Kč,

b) okresní úřad pro svůj územní obvod, a to tombolu s herní jistinou vyšší než 20 000 Kč do 50 000 Kč, věcnou loterii s herní jistinou vyšší než 50 000 Kč do 200 000 Kč a dále tombolu nebo věcnou loteri s herní jistinou podle písmena a), pokud provozovatelem má být obec,

c) ministerstvo v ostatních případech včetně případu, kdy provozovatelem tomboly nebo věcné loterie s herní jistinou podle písmena b) má být stát zastoupený okresním úřadem.".

12. V § 6 se odstavec 2 vypouští. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

13. V § 6 nově označeném odstavci 4 se slova "příslušný národní výbor" nahrazují slovy "příslušná obec".

14. V § 7 se odstavce 1 a 2 vypouštějí, zároveň se označení odstavce 3 zrušuje.

15. § 11 odst. 1 zní:

"(1) Provozovatel, kterému byla povolena loterie, je povinen jmenovat nejméně tříčlennou loterní komisi a provozovatel, kterému byla povolena tombola, je povinen jmenovat loterního zástupce. Provozovatel je povinen sdělit jména, příjmení a bydliště předsedy a ostatních členů loterní komise, popřípadě loterního zástupce, do sedmi dnů po doručení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru. Členové loterní komise a loterní zástupce musí být bezúhonní a důvěryhodní.".

16. V § 11 odst. 2 se slova "organizace, které" nahrazují slovy "provozovatel, kterému".

17. § 12 zní:

"§ 12

Lhůta pro uplatnění práva na výhru u provozovatele loterií nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů ode dne následujícího po slosování. Nebude-li právo v této lhůtě u provozovatele uplatněno, zaniká.".

18. V § 13 se slova "Organizace je povinna" nahrazují slovy "Provozovatel je povinen".

19. Část druhá včetně nadpisu a poznámek č. 6) až 8) zní:

"ČÁST DRUHÁ

Výherní hrací přístroje

§ 17

(1) Samostatným výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní a funkční nedělitelné programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje, kde je využíváno programové vybavení umožňující současnou hru na více hracích místech více hráčům, je rovněž každé takové hrací místo považováno za samostatný výherní hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti, jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.

(2) Výherní hrací přístroje mohou být provozovány jen v kasinech a hernách, které k provozování schválil orgán oprávněný povolení vydat.

(3) Hernou se pro účely tohoto zákona rozumí místnost (soubor místností) s jedním vchodem určená k provozování výherních hracích přístrojů, která je pro tento účel zřízena a oddělena od ostatních prostor stavby s funkčním technickým a sanitárním zařízením pro hráče nebo prostor označený jako herna, který je střežen soukromou bezpečnostní službou. V herně musí být po celou dobu provozování zajištěn provozovatelem dozor. Pro jeden výherní hrací přístroj musí být vyhrazen prostor nejméně 3 m2. Do herny je zákaz vstupu osobám mladším 18 let; tímto zákazem musí být viditelně označen vchod do herny. Provozovatel musí učinit taková opatření, aby se osoby mladší 18 let nemohly hry zúčastnit. Za účelem prověření uvedené věkové hranice je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti. Pokud je osoba mladší 18 let v prostoru herny, je považována za hráče. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem. Herna, kde jsou provozovány výherní hrací přístroje, nesmí používat označení "kasino" ("casino").

(4) Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje § 19 odst. 4. Nejvyšší kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč a v kasinech 100 000 Kč.

§ 18

(1) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost

a) obec pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti,

b) okresní úřad pro svůj územní obvod, má-li být provozovatelem výherního hracího přístroje obec ve svém územním obvodu,

c) ministerstvo, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v prostoru kasina, a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu,

zároveň zašle kopii těchto povolení a jejich případných změn finančnímu úřadu v sídle provozovatele.

(2) Provozovatel je povinen uvést v žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

(3) Povolení se vydává nejdéle na dobu 12 kalendářních měsíců.

(4) Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel za každý výherní hrací přístroj správní poplatek.4a)

(5) Po zaplacení správního poplatku vydá správní orgán, který provoz výherního hracího přístroje povolil, současně s povolením známku, kterou musí být každý výherní hrací přístroj od zahájení provozu označen na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit. Náležitosti známky stanoví vyhláška.6)

§ 19

(1) Povolení k provozování výherního hracího přístroje obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem5) zejména:

a) schválení herního plánu (popř. herního plánu kumulované výhry podle § 17 odst. 4) s případnými úpravami nebo doplňky,

b) schválení stálého umístění výherního hracího přístroje,

c) stanovení způsobu a podmínek manipulace výherním hracím přístrojem, zejména při výběru peněz a prováděných opravách,

d) stanovení podmínek manipulace s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou výhru (§ 17 odst. 4) a s navzájem propojenými přístroji, zejména při výběru finančních hotovostí, při výplatě kumulované výhry a opravách,

e) jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném pro stálé umístění výherního hracího přístroje. V případě herny tato osoba (osoby) odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

(2) Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno na školách, školských zařízeních, včetně domovů mládeže, ubytoven pro mládež, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.

(3) Za jednu hru se považuje ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění uvede výherní hrací přístroj do režimu hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z ukazatele vložených peněz sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než jedna sekunda. Každá hra musí hráči poskytnout možnost výhry a její výplaty, jakož i výplaty hráčem vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry. Způsob získání výhry a výplaty vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry popisuje herní plán a návod na hru. Nejvyšší výhrou se rozumí souhrn peněz, případně movitých věcí, které hráč může získat z jedné hry.

(4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li výherní hrací přístroje umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí u výherních hracích přístrojů v hernách 300 Kč a 50 000 Kč, jsou-li výherní hrací přístroje umístěny v kasinech.

(5) Je-li výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry a výherní podíl ministerstvo v povolení.

(6) Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 80%.

(7) Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže provozovatel prokáže, že

a) splnil podmínku uvedenou v § 4b odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2,

b) je zajištěn odborný servis,

c) podle osvědčení pověřené autorizované osoby7) je výherní hrací přístroj provozuschopný.

(8) Osvědčením podle odstavce 7 písm. c) se potvrzuje, že

a) od data výroby výherního hracího přístroje neuplynulo pět let,

b) do výherního hracího přístroje je zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a vyplacených finančních prostředků, přičemž počítadla musí být minimálně šestimístná,

c) výherní hrací přístroj odpovídá svých technickým provedením odstavcům 3 až 6.

§ 20

(1) Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, předložit vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů orgánu, který povolení vydal, a finančnímu úřadu v sídle provozovatele. Pokud povolení vydalo ministerstvo, předloží provozovatel toto vyúčtování orgánu vykonávajícímu státní dozor nad provozem výherního hracího přístroje.

(2) Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním výherních hracích přístrojů musí být účtovány odděleně od jiné hospodářské činnosti provozovatele a jejich základem je evidence podle stavů elektro-mechanických a elektronických počítadel, která pro tyto účely nesmí být nulována. Náklady a výnosy související s provozováním výherních hracích přístrojů jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní období. Úschova účetních písemností se řídí zvláštním zákonem.8)

___________________

6) Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů.".

20. V § 21 se odstavec 3 vypouští.

21. § 22 zní:

"§ 22

Povolení se provozovateli vydá, pokud prokáže splnění podmínek pro řádné provozování kursových sázek, zejména, že má základní jmění v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 nejméně ve výši 30 000 000 Kč, a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. d).".

22. § 23 se vypouští.

23. V § 24 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Oprávnění je platné pouze pro územní obvod orgánu státního dozoru, který je vydal.".

24. § 25 zní:

"§ 25

Sázky lze přijímat předem v hotovosti nebo bezhotovostně.".

25. § 28 včetně poznámky č. 9) zní:

"§ 28

Vyúčtování

(1) Provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok finančnímu úřadu v sídle provozovatele. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy předkládají vyúčtování Finančnímu úřadu pro Prahu 1 a provozovatelé se sídlem na území města Brno Finančnímu úřadu Brno I.

(2) Vyúčtování podle odstavce 1 obsahuje údaje o příjmech ze hry (vsazených částkách), výhrách vyplacených hráčům, vlastních nákladech provozovatele, propočtu správního poplatku,4a) nákladech státního dozoru a propočtu odvodu na veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 2 písm. c). Procesní postupy spojené s tímto vyúčtováním se řídí zvláštním předpisem.9)

(3) Vyúčtování podle odstavce 2 předkládá provozovatel též do dvou měsíců po uplynutí měsíce, ve kterém ukončil provozování kursových sázek.

___________________

9) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

26. § 29 zní:

"§ 29

Odvod na státní dozor hradí provozovatel a činí 1% z příjmu ze sázkových her sníženého o vyplacené výhry. Provozovatel platí odvod na státní dozor v této výši vždy čtvrtletně do konce měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí na účet finančního úřadu v sídle provozovatele. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy platí tento odvod na účet Finančního úřadu pro Prahu 1 a provozovatelé se sídlem na území města Brno na účet Finančního úřadu Brno I. Finanční úřad, na jehož účet se odvod na státní dozor platí, vykonává správu tohoto obvodu.".

27. § 30 se vypouští.

28. § 32 zní:

"§ 32

Povolení sázkových her v kasinu

(1) Povolení k provozování sázek podle § 2 písm. i) vydává na žádost pouze ministerstvo, nejdéle na dobu 10 let.

(2) V povolení ministerstvo stanoví podrobné podmínky provozu her v kasinu a zároveň, po posouzení souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, schválí žadatelem předložený herní plán, návštěvní řád a druhy sázkových her provozovaných v kasinu.

(3) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu prokázal, že výše jeho základního jmění v souladu s § 4 odst. 4 činí alespoň 30 000 000 Kč, a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. f). Základní jmění právnické osoby nesmí být sníženo pod minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(4) Provozovatel je povinen požádat ministerstvo o schválení změn v herním plánu, návštěvním řádu nebo druzích sázkových her provozovaných v kasinu nejpozději 30 dnů před jejich provedením.".

29. § 33 včetně poznámky č. 10) zní:

"§ 33

Jinou herní měnu než českou povoluje ministerstvo. Obchodování s cizí měnou a směnárenská činnost uskutečňované v rámci provozování sázkových her podle § 2 písm. i) se řídí zvláštními předpisy.10)

___________________

10) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

Opatření České národní banky č. 227/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky.".

30. § 34 zní:

"§ 34

Veškeré účetní případy8) uskutečňované v souvislosti s provozem sázkových her v kasinu musí být účtovány odděleně od jiné hospodářské činnosti provozovatele, přičemž náklady a výnosy související s provozem sázkových her jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní období.".

31. § 35 zní:

"§ 35

Žetony

(1) Ke hře v kasinu se používají hodnotové žetony, Hodnotové žetony schvaluje ministerstvo. Provozovatel je povinen předložit schválené vzory hodnotových žetonů nejpozději před zahájením provozu kasina orgánu státního dozoru.

(2) Každé kasino používá speciálně označené hodnotové žetony. Pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem se mohou užívat stejně označené hodnotové žetony. Hodnotové žetony obsahují dále vyznačení hodnoty a oficiální zkratku herní měny.

(3) Hodnotové žetony nakupují hráči v pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu. Výhradně v pokladně kasina jsou hráčům vypláceny výhry, a to proti předloženým hodnotovým žetonům.

(4) Pro hru ruleta se používají též hrací žetony. Hodnotové žetony mohou hráči nakoupit přímo u hracího stolu a lze je zde vyměnit za hrací žetony. Při ukončení hry u stolu vymění obsluha hracího stolu hráči žetony za hodnotové žetony.

(5) V kasinu musí být zajištěna průkazná evidence všech žetonů.

(6) Je nepřípustné používat hodnotové žetony na úhradu jakýchkoli závazků, které nezvnikly ze hry.

(7) Vynášení hodnotových žetonů z kasina je nepřípustné. O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech sepíše vedení kasina protokol. Kopie protokolů sepsaných v kalendářním měsíci předá vedení kasina do sedmi kalendářních dnů po uplynutí příslušného měsíce orgánu státního dozoru.".

32. § 36 zní:

"§ 36

(1) Návštěvníci při vstupu do kasina předkládají k nahlédnutí doklad prokazující jejich totožnost. Do kasina nesmí být vpuštěn ten, kdo nedovršil 18 let věku a ten, kdo v souladu s návštěvním řádem nemá přístup do kasina.

(2) Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků. Evidence obsahuje údaje o jménu, příjmení, datu narození a rodném čísle, bydlišti, u cizích státních občanů též číslo cestovního dokladu a státní příslušnost.".

33. § 37 zní:

"§ 37

Kasino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením. Monitorovacím zařízením musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech provozovaných her, dále pak práce přípravné (výdej žetonů) a závěrečné (uzavírání stolů, počítání žetonů a hotovosti). Provozovatel je povinen uchovávat po dobu deseti kalendářních dnů záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům státního dozoru umožnit přístup k těmto záznamům včetně jejich zapůjčení.".

34. § 39 zní:

"§ 39

Pro provozování sázkových her v kasinu platí ustanovení § 28 a 29 obdobě.

35. Část pátá se vypouští.

36. V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Orgán, který provozování výherního hracího přístroje povolil, zruší povolení na všechny výherní hrací přístroje provozovatele v obci, jestliže provozovatel porušuje své povinnosti tím, že

a) umožnil zúčastnit se hry osobám mladším 18 let;

b) provozuje nepovolený výherní hrací přístroj;

c) výherní hrací přístroj neodpovídá svých technických provedením ustanovení § 19 odst. 3 až 6;

přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u jediného provozovaného výherního hracího přístroje. Povolující orgán může vydat další povolení pro tohoto provozovatele nejdříve po uplynutí tří let.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

37. V § 43 nově označené odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Dočasně zastavit provozování loterie nebo jiné podobné hry podle odstavce 3 lze nejdéle na dobu 30 kalendářních dnů. Pokud provozovatel nemůže ze závažných důvodů odstranit závady, pro které povolující orgán provozování hry dočasně zastavil, může být tato lhůta prodloužena maximálně o dalších 30 dnů. Při dočasném zastavení provozu je povolující orgán, a u her povolovaných ministerstvem též finanční úřad, který vykonává státní dozor nad provozováním sázkových her v příslušné provozovně, oprávněn zapečetit výherní hrací přístroje, případně jiná herní zařízení. Finanční úřad je povinen o zapečetění výherního hracího přístroje, případně jiného herního zařízení, neprodleně písemně vyrozumět povolující orgán. Dočasné zastavení provozu loterie nebo jiné podobné hry nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 48 tohoto zákona. Pokud provozovatel neodstraní závady ve lhůtách zde uvedených, povolující orgán povolení zruší.

(4) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může

a) v povolení stanovit bližší podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry,

b) již vydané povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry.".

38. § 43 se doplňuje novým odstavcem 6, který zní:

"(6) Loterie a jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky, nebo hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze povolit.".

39. § 44 se vypouští.

40. § 45 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) Povolení nelze převést na jinou osobu.".

41. § 46 včetně nadpisu zní:

"Státní dozor

§ 46

(1) Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona provozovateli loterií a jiných podobných her vykonávají:

a) obce v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her,

b) okresní úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her,

c) finanční úřady v sídle provozovatele a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí jednotlivé provozovny, v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydává ministerstvo. V případech, kdy provozování loterií a jiných podobných her povoluje ministerstvo a sídlo provozovatele nebo jeho provozovna se nachází na územní hlavního města Prahy, vykonává státní dozor Finanční úřad pro Prahu 1. Je-li sídlo provozovatele nebo jeho provozovna na území města Brno, vykonává státní dozor Finanční úřad Brno I,

d) ministerstvo.

(2) U výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, popřípadě okresními úřady, mohou vykonávat státní dozor nad dodržováním tohoto zákona též finanční úřady uvedené v odstavci 1 písm. c). Finanční úřad sepíše o výsledku kontroly protokol a předá jej k dalšímu opatření povolujícímu orgánu a provozovateli. Za těchto podmínek může vykonávat státní dozor nad provozováním výherních hracích přístrojů i obecní policie a Policie České republiky. Případnou pokutu ukládá a vymáhá povolující orgán, který o přijatém opatření (uložení pokuty) vyrozumí finanční úřad (obecní policii, Policii České republiky), který prováděl státní dozor.

(3) Je-li součástí výkonu státního dozoru na provozování výherních hracích přístrojů i technická kontrola (kontrola dodržování podmínek uvedených v osvědčení o prvozuschopnosti výherního hracího přístroje), je orgán provádějící státní dozor povinen přizvat pověřenou autorizovanou osobu.7)".

42. Za § 46 se vkládají nové § 46a a 46b, které znějí:

"§ 46a

Úřední jazyk

(1) Před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině, musí být opatřeny úředním překladem. Povolující orgán a orgán státního dozoru může při ústním jednání připustit tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej na své náklady obstará osoba jednající s těmito orgány.

(2) Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru ve svém jazyce, musí si však obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady na tohoto tlumočníka nese orgán, před nímž se jedná.

"§ 46b

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Provozovatel, fyzické osoby, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném poměru, smluvní partneři, pracovníci orgánu státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře, včetně jejich výhry či prohry.

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy sázející zprostí osoby uvedené v odstavci 1 povinnosti mlčenlivosti anebo, mají-li být skutečnosti, jež jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, sděleny příslušným orgánům v občanském soudním řízení, v trestním řízení a správcům daně pro účely daňového řízení.

(3) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody.

(4) Pokutu ukládá

a) finanční úřad vykonávající státní dozor, porušil-li povinnost mlčenlivosti provozovatel, fyzické osoby, které jsou k provozovateli v pracovněprávním či obdobném poměru, smluvní partneři,

b) finanční ředitelství nadřízené finančnímu úřadu vykonávajícímu státní dozor, jehož pracovník porušil povinnost zachovávat mlčenlivost,

c) ministerstvo, porušil-li povinnost mlčenlivosti pracovník finančního ředitelství nebo ministerstva.

(5) Orgán, který pokutu uložil, jí také vybírá a vymáhá. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.".

43. § 47 zní:

"§ 47

(1) Orgán, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a orgán vykonávající státní dozor, se může kdykoliv přesvědčit, zda loterie nebo jiné podobné hry se provozují za podmínek určených v povolení, a zda se dodržují příslušné právní předpisy.

(2) Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry je povinen umožnit povolujícímu orgánu a orgánu státního dozoru vstup do provozních (obchodních) místností, předložit tomuto orgánu účetní doklady, účetní závěrky, výkazy, doklady a jiné písemnosti a záznamy na technických nosičích dat, umožnit kontrolu provozovaných her a technických zařízení a podat informace o účetních případech a spolupůsobit při kontrole. Vyžaduje-li to povaha věci, může povolující orgán a orgán státního dozoru zajistit podklady a odebrat je na dobu potřebnou k dořešení a uzavření případu. O zajištěných písemnostech či záznamech na technických nosičích dat vydá provozovateli potvrzení.".

44. § 48 zní:

"§ 48

(1) Pokutu do výše

a) 150 000 Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím územním obvodu provozuje loterii, tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy,

b) 300 000 Kč uloží okresní úřad právnické osobě, která v jeho územním obvodu provozuje loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento okresní úřad vydat, nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy,

c) 500 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické osobě, která v jeho územním obvodu provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, popřípadě použije výtěžku z těchto her k jinému než stanovenému účelu,

d) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 47 odst. 2,

e) 5 000 Kč uloží orgán státního dozoru tomu, kdo ztratí oprávnění vydané podle § 24. Při nesplnění povinnosti oznámit včas ztrátu se pokuta stanoví v maximální výši,

f) 50 000 uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru a účastníku kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem.

(2) Okresní úřad, který obci vydal podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení k provozování tomboly nebo věcné loterie nebo jí vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování výherních hracích přístrojů, je oprávněn uložit obci pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. a). Bylo-li vydáno podle § 6 odst. 1 písm. c) povolení v případě, kdy tombolu nebo věcnou loterii provozuje stát zastoupený okresním úřadem, je oprávněn uložit pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad.

(3) Pokutu do výše 150 000 Kč lze uložit i fyzické osobě, pokud provozuje loterii nebo jinou podobnou hru. Jde-li o provozování výherního hracího přístroje na českou měnu, uloží pokutu obec, v jejímž územním obvodu byl přístroj provozován. V ostatních případech uloží pokutu finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c).

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty o porušení povinností nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo.

(5) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(6) Pokuty uložené obcemi jsou příjmem rozpočtu obce, která pokutu uložila. Pokuty uložené okresními úřady jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu. Pokuty uložené finančními úřady jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vybírá a vymáhá ten orgán, který je uložil.

(7) Obec, která vydala povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního hracího přístroje a toto povolení podle § 43 zrušila, může rozhodnout, že výtěžek bude odveden do rozpočtu obce. Stejně může postupovat i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou hru bez povolení a obec byla toto povolení oprávněna vydat.

(8) Finanční úřad může rozhodnout, že výnos loterie nebo jiné podobné hry provozované v jeho územním obvodu bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, bude odveden do státního rozpočtu České republiky.

(9) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a toto povolení podle § 43 zruší, může rozhodnout, že výtěžek z těchto her bude odveden do státního rozpočtu České republiky.".

45. § 49 se vypouští.

46. § 50 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo může právním předpisem zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru a nejvyšší výhru v jedné hře podle § 19 odst. 4 a stanovit náležitosti známky podle § 18 odst. 5.".

47. V § 50 odst. 2 se slovo "páté" nahrazuje slovem "čtvrté".

48. Ve všech ustanoveních zákona se zkratka "Kčs" nahrazuje zkratkou "Kč".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her platná k 30. červnu 1998 zůstávají v platnosti do 31. prosince 1998. Dosavadní provozovatelé mohou však požádat příslušný orgán o vydání povolení podle tohoto zákona, nejpozději však do 30. září 1998. To neplatí pro povolení k provozování výherních hracích přístrojů, která se vydávají nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Pokud žádosti o vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly podány příslušnému orgánu přede dnem účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o těchto žádostech podle dosavadních předpisů.

2. Osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje vydaná pověřenou autorizovanou osobou před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti do 31. prosince 1999, pokud platnost vyznačená v osvědčení nekončí před tímto datem.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, tak jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IV

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se § 1 odst. 1 až 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998 s výjimkou čl. I bodu 7, pokud jde o § 4 odst. 4 a 5, čl. I bodu 9, pokud jde o § 4b odst. 1, a čl. I bodu 19, pokud jde o § 17 odst. 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP