PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

 

286

 

Návrh

 

poslankyně Michaely Šojdrové a dalších

 

na vydání

 

zákona

 

ze dne ..............1997,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,

ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

 

Návrh

 

ZÁKON

 

ze dne ..........,

kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb.,

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona

č. 70/1994 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., se mění takto:

 

1. V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

"(2) Hrací přístroje mohou být provozovány pouze v hernách, které k provozování schválil orgán oprávněný povolení vydat."

 

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

2. § 19 odstavec 3 zní:

 

"(3) Hernou se pro účely tohoto zákona rozumí místnost (soubor místností) určená k provozování hracích přístrojů, která je pro tento účel zřízena a stavebně oddělena od ostatních prostor stavby. Pro jeden hrací přístroj musí být vyhrazen prostor nejméně 3 m2. Do herny je zákaz vstupu osob mladších 18 let a k tomuto účelu je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem, který byl schválen při vydání povolení."

 

3. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

 

"§ 19a

 

Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, že hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování hracích přístrojů zakázáno.".

 

Čl. II

Přechodné ustanovení

 

Tento zákon se nevztahuje na povolení k provozování hracích přístrojů, která byla vydána před dnem účinnosti tohoto zákona.

 

Čl. III

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998, s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

 

Obecná část

 

Právní úprava provozování hracích přístrojů (dále jen "automaty") je obsažena v zákoně České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

 

Navrhovatelé předkládané novely pokládají stávající úpravu za nedostatečnou, neboť neumožňuje dostatečnou regulaci provozování automatů. Určité omezení v provozování automatů je nezbytné. Tato potřeba vyplývá z množství případů hráčské závislosti, z požadavků obecních zastupitelstev a veřejného mínění.

 

Stávající zákon neumožňuje omezit či zakázat provozování automatů na určitém místě, pouze obsahuje ustanovení o tom, že povolení může být vázáno na splnění podmínek nutných ve veřejném zájmu (stávající § 19 odstavec 3). Další určité omezení je obsaženo v § 4 odst. 4 citovaného zákona, který mj. stanoví, že povolení může být vydáno, jestliže provozování loterií a jiných podobných her (tedy i provozování automatů) je v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, neohrožuje veřejný pořádek, je zaručeno řádné provozování a jejich účel je sociální, zdravotní, osvětový nebo jinak veřejně prospěšný.

 

Navrhovaná novela mění stávající úpravu tím, že umožňuje obcím vydat vyhlášku v samostatné působnosti, kterou obce budou moci regulovat umístění automatů.

 

Z hlediska čl. 10 Ústavy je navržený zákon v souladu s mezinárodními smlouvami i s ústavním pořádkem České republiky. Návrh zákona není a ani nemůže být v rozporu s předpisy EU, jelikož tato oblast komunitárním právem není upravena.

 

Realizace navrženého zákona nebude mít dopad na státní rozpočet.

 

Zvláštní část

 

K bodům 1 a 2 (§ 19 odst. 2 a 3)

 

Návrh požaduje, aby automaty byly provozovány pouze v hernách, které v § 19 odst. 2 definuje. Smyslem této úpravy je snaha o zabezpečení řádného a bezpečného provozování automatů. Snahou je také snížit riziko patologických jevů, které je často způsobena konzumací alkoholu.

 

K bodu 3 (§ 19a)

 

Smyslem navrhovaného doplnění je zmocnit obce k vydání obecně závazných vyhlášek, kterými by stanovily, na kterých místech je provozování automatů zakázáno. Výslovně se stanoví, že tyto vyhlášky budou vydány v samostatné působnosti. Tímto výslovným zmocněním se učiní zadost požadavku stanoveném v čl. 26 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a požadavku judikatury Ústavního soudu.

 

Pokud obec takovou vyhlášku vydá, bude muset být tato vyhláška respektována ve správním řízení při povolování provozování automatů (§ 4 odst. 4 zákona České národní rady č. 202/1990 Sb.).

 

Určité zmocnění k vydávání obecních vyhlášek obsahuje také zákon o obcích (především § 17). Neobsahuje však výslovné zmocnění k úpravě provozování automatů a proto vznikají pochybnosti, zda vyhláška vydaná dle obecního zřízení může upravovat provozování automatů.

 

Platné znění zákona České národní rady

č. 202/1990 Sb.

ze dne 17. května 1990

o loteriích a jiných podobných hrách,

ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

 

Vysvětlivky k použitým typům písma:

text zákona č. 202/1990 Sb., ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

text novely zákona

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

(1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických nebo obdobných zařízení.

 

(2) Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být pořadatelem nebo sázejícím ovlivněna.

 

(3) Za loterii nebo jinou podobnou hru se nepovažují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se pořadatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo splněním podmínky ceny v hotovosti nebo v jiných hodnotách, aniž by přitom na účastnících požadoval plnění mající peněžitou hodnotu.

 

§ 2

 

Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména:

a) loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy;

b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování;

c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel;

d) okamžité loterie, při nichž se účastník hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté, části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání doví případnou výhru;

e) sázkové hry pomocí mechanických hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "hrací přístroje"), které případnou výhru samy vydají;

f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech, dostizích a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher;

g) sázková hra provozovaná pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při které není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán;

h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech, dostizích nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové sázky");

i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem.

 

§ 3

 

Předmětem výhry mohou být

a) u peněžitých, číselných a okamžitých loterií a sázkových her výhradně peníze, pokud ministerstvo financí, cen a mezd České republiky (dále jen "ministerstvo") výjimečně nepovolí i výhry v jiných movitých věcech;

b) u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů. U věcných loterií může orgán, který povolení vydává, stanovit, že nejnižší výhry jsou vypláceny v penězích, avšak nesmějí být vyšší než 200 Kčs.

 

§ 4

 

(1) Peněžité a číselné loterie a dále sázkové hry podle § 2 písm. f) mohou provozovat jen organizace k tomu účelu zvláště zřízené, pokud není provozovatelem přímo stát (ministerstvo, nebo jím pověřená státní organizace).

 

(2) Okamžité loterie a sázkové hry v kasinu mohou provozovat pouze organizace určené ministerstvem na základě výběrového řízení.

 

(3) Povolení nelze vydat fyzické osobě, včetně fyzické osoby - podnikatele [§ 13 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů], zahraniční právnické osobě s výjimkou organizací s mezinárodním prvkem [Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.], ani tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí. Ministerstvo může povolit výjimku tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí u sázkových her podle § 2 písm. i).

 

(4) Povolení může být vydáno, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s platnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, neohrožuje veřejný pořádek, je zaručeno řádné provozování a jejich účel je sociální, zdravotní, osvětový nebo jinak veřejně prospěšný a bude pro něj použito:

a) výtěžku alespoň ve výši 90% u loterií, tombol nebo sázkových her uvedených v § 2 písm. a) až d) a písm. f),

b) výtěžku ve výši alespoň 10% u ostatních her uvedených v § 2 s výjimkou her podle § 2 písm. e).

 

(5) Povolení u dostihových sázek může být vydáno pouze tehdy, bude-li 90 % výtěžku použito na chov dostihových plemen koní.

 

(6) Výtěžkem se rozumí příjmy z loterie nebo jiných podobných her snížené o výhry, zaplacený správní poplatek, o vlastní náklady pořadatele na provozování loterie nebo jiných podobných her a u her uvedených v § 2 písm. g) až i) snížené i o zaplacené odvody a daně podle zvláštních předpisů [Zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu. Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani. Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.].

 

(7) Za vydání povolení provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní poplatek podle zvláštních předpisů [Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.].

 

(8) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí se nedovoluje. Výjimky může ze závažných důvodů povolit ministerstvo.

 

§ 5

 

Pravděpodobnost výhry u loterií a tombol s výjimkou číselných loterií, sázkových her, jakož i jiných her prováděných pomocí mechanických přístrojů, nesmí být menší než 1: 200.

 

ČÁST PRVNÍ

Loterie a tomboly

 

§ 6

Povolování loterií a tombol

 

(1) Národní výbory povolují na žádost loterie a tomboly pro svůj územní obvod, a to:

a) místní národní výbor tombolu s herní jistinou do 20 000 Kčs a věcnou loterii s herní jistinou do 50 000 Kčs,

b) okresní národní výbor tombolu s herní jistinou vyšší než 20 000 Kčs do 50 000 Kčs a věcnou loterii s herní jistinou vyšší než 50 000 Kčs do 200 000 Kčs.

 

(2) V ostatních případech povoluje loterii a tombolu na žádost ministerstvo. Loterii, která se má provozovat na území České republiky i na území Slovenské republiky a provozující organizace má sídlo na území České republiky, povoluje ministerstvo v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské republiky.

 

(3) Nelze povolit loterii nebo tombolu, jejímž účelem je krytí

a) výdajů provozovatele loterie nebo tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z jeho příjmů,

b) výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné,

c) nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak při pořádání loterie nebo tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.

 

(4) Úhrnná cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny. Ministerstvo může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího zájmu o některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70% herní jistiny.

 

(5) U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušný národní výbor podle vlastního uvážení a místních poměrů.

 

(6) Povolení loterie obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).], zejména:

a) účel, pro který byla loterie povolena,

b) počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny,

c) počet a celkovou cenu výher,

d) místo a den slosování,

e) lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla loterie povolena,

f) označení orgánu, který podle § 46 vykonává státní dozor (dále jen "orgán státního dozoru"),

g) schválení herního plánu s případnými úpravami a doplňky,

h) lhůtu a místo vyzvednutí výher.

 

§ 7

 

Provádění loterií

 

(1) Losy se nesmějí prodávat ve veřejných dopravních prostředcích.

 

(2) V úřadech, státních podnicích a organizacích a v prostorách nebo zařízeních ozbrojených sborů mohou být losy prodávány pouze se souhlasem vedoucího úřadu, ředitele podniku nebo velitele ozbrojeného sboru.

 

(3) Odměna vyplácená fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesahovat 10% z ceny losu jimi prodaných.

 

§ 8

 

(1) U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kčs mohou být slosovány pouze losy vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze. Výjimky může povolit pouze ministerstvo, jestliže provozovatel loterie zajistí, aby tisk losů byl ochráněn před zneužitím.

 

(2) U tombol a věcných loterií s herní jistinou do 50 000 Kčs mohou být slosovány losy nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry, pokud jsou číslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly.

 

§ 9

 

(1) Text losů podléhá schválení orgánu státního dozoru. Užívání státních symbolů na losech není dovoleno.

 

(2) Text losů při herní jistině nad 50 000 Kčs musí obsahovat:

a) název a sídlo pořadatele,

b) počet vydaných losů a jejich cenu, nebo údaj, čím je určena celková výše herní jistiny,

c) počet a cenu výher, popřípadě jakým způsobem se stanoví počet výher,

d) způsob, místo a datum slosování, popřípadě stanovení okolnosti, která rozhoduje o výhře,

e) číslo a datum povolovacího rozhodnutí,

f) označení, jak a kde budou oznámeny výhry,

g) označení místa, kde se výhry vydávají,

h) lhůtu, do níž musí být výhry vyzvednuty.

 

(3) Před vydáním losů do prodeje je třeba za přítomnosti orgánu státního dozoru alespoň namátkově přezkoušet jejich počet a správné číslování a vyhotovit o tom zápis.

 

§ 10

 

Slosování musí být veřejné. Slosování loterie nebo tomboly

a) s herní jistinou přesahující 50 000 Kčs musí být provedeno za účasti notáře, který osvědčuje průběh slosování, a za účasti orgánu státního dozoru,

b) s herní jistinou do 50 000 Kčs musí být provedeno za účasti orgánu státního dozoru, který osvědčuje průběh slosování na protokolu podle § 11 odst. 6. Účast orgánu státního dozoru není nutná u tomboly s herní jistinou do 20 000 Kčs.

 

§ 11

 

(1) Organizace, které byla povolena loterie uvedená v § 2 písm. a) je povinna jmenovat nejméně tříčlennou komisi a organizace, které byla povolena tombola, je povinna jmenovat loterního zástupce. Organizace je povinna sdělit jména, příjmení a bydliště předsedy a ostatních členů loterní komise, popřípadě loterního zástupce do 7 dnů po oznámení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru. Členové loterní komise a loterní zástupce musí být bezúhonní a důvěryhodní.

 

(2) Loterní komise a loterní zástupce zajišťují řádný průběh loterie nebo tomboly. Bez souhlasu loterní komise nebo loterního zástupce nesmí organizace, které byla loterie nebo tombola povolena, zasahovat do jejího průběhu.

 

(3) Loterní komise a loterní zástupce mají povinnost dbát pokynů orgánu státního dozoru a zpravovat jej o všech závažnějších okolnostech, které nastaly a o přijatých opatřeních.

 

(4) Loterní komise nebo loterní zástupce spolu s orgánem státního dozoru zkontrolují, zda do osudí byla vložena čísla všech vydaných losů u loterií a všech prodaných losů u tombol.

 

(5) Před slosováním musí být zajištěny a v zapečetěných balících na vhodném a bezpečném místě uschovány neprodané losy. Zároveň musí být učiněna opatření, aby losů, které jsou vráceny poštou nebo jiným způsobem a které docházejí těsně před tahem, za tahu nebo po něm, nemohlo být zneužito.

 

(6) O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

 

(7) Po skončení slosování zajistí loterní komise výhry připadající na neprodané losy a loterní zástupce nevyzvednuté výhry u tomboly.

 

(8) Loterní komise je povinna zabezpečit vydání výherní jistiny tiskem a uvědomit o tom veřejnost. Loterní zástupce uvědomí veřejnost po slosování o vyhrávajících losech a při provozování tomboly s herní jistinou nad 20 000 Kčs zajistí po slosování zveřejnění písemného seznamu vyhrávajících čísel.

 

§ 12

 

Lhůta pro uplatnění nároku na výhru u loterie nesmí být kratší než 30 dnů ode dne následujícího po slosování.

 

§ 13

 

Vyúčtování loterie a tomboly

 

Loterní komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, zároveň zajistí i vyúčtování akce, k jejímuž zabezpečení byla loterie nebo tombola povolena. V případě, že k tomuto dni nebyla ještě z výtěžku uhrazena všechna vydání, k jejichž krytí byla loterie nebo tombola povolena, sestaví se další vyúčtování, nejdéle ve lhůtě stanovené orgánem, který loterii povolil. Organizace je povinna předložit zprávu o vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii povolil.

 

§ 14

 

Do příjmu loterie patří i výhry připadající na neprodané losy a výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty. Do příjmu tomboly patří i výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty.

 

§ 15

 

O použití případného nespotřebovaného výtěžku loterie nebo tomboly rozhodne orgán, který loterii nebo tombolu povolil.

 

§ 16

 

Použití výtěžku loterie a tomboly

 

(1) Výtěžku loterie nebo tomboly lze použít pro účel uvedený v povolení. Pro jiný účel lze výtěžku použít jen se souhlasem orgánu, který loterii nebo tombolu povolil.

 

(2) Souhlas k jinému použití výtěžku loterie nebo tomboly může být udělen jen v případě, jestliže její původní účel odpadl jako následek nepředvídatelné příčiny nebo bylo její povolení zrušeno, pokud nebylo rozhodnuto, aby výtěžek byl odveden do státního rozpočtu České republiky.

 

ČÁST DRUHÁ

Hrací přístroje

 

§ 17

 

(1) Provozovat sázkové hry pomocí hracího přístroje mohou československé právnické osoby, které mají přístroj ve vlastnictví nebo v užívání na základě smlouvy, a to i od zahraničních subjektů.

 

(2) Smlouva se zahraničním subjektem podle odstavce 1 může být uzavřena pouze za podmínky, že jeho podíl nesmí činit více než 48% z příjmů ze hry snížených o výhry a pokud se zaváže bezplatně dodat náhradní díly a součástky pro provoz hracích přístrojů.

 

§ 18

 

(1) Povolení k provozování hracích přístrojů vydává na žádost

a) místní národní výbor pro svůj územní obvod,

b) ministerstvo, je-li přístroj provozován na cizí měnu.

 

(2) Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

 

(3) Za vydání povolení k provozu hracích přístrojů platí provozovatel za každý hrací přístroj správní poplatek [Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.].

 

(4) Po zaplacení správního poplatku vydá orgán, který provoz hracího přístroje povolil, známku, kterou musí být označen každý hrací přístroj na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit. Známka obsahuje označení ministerstva financí, cen a mezd České republiky, malý státní znak České republiky, rok povolení, hodnotu a po celé ploše je opatřena hlubotiskem.

 

§ 19

 

(1) Povolení k provozování hracího přístroje obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).] zejména:

a) schválení herního plánu s případnými úpravami nebo doplňky,

b) schválení stálého umístění hracího přístroje,

c) stanovení způsobu a podmínek manipulace s hracím přístrojem, zejména při výběru peněz a prováděných opravách.

 

(2) Hrací přístroje mohou být provozovány pouze v hernách, které k provozování schválil orgán oprávněný povolení vydat.

 

(3) Hernou se pro účely tohoto zákona rozumí místnost (soubor místností) určená k provozování hracích přístrojů, která je pro tento účel zřízena a stavebně oddělena od ostatních prostor stavby. Pro jeden hrací přístroj musí být vyhrazen prostor nejméně 3 m2. Do herny je zákaz vstupu osob mladších 18 let a k tomuto účelu je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem, který byl schválen při vydání povolení.

 

(4) Povolení provozu hracího přístroje může být vázáno na splnění podmínek nutných ve veřejném zájmu.

 

(5) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kčs a nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kčs. Výherní podíl na hracím přístroji musí být nastaven pouze od 60% do 80%. Je-li hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry a pravděpodobnost výhry ministerstvo v povolení.

 

(6) Povolení k provozování hracího přístroje je možno vydat, jestliže provozovatel prokáže, že

a) od výroby hracího přístroje neuplynulo pět let,

b) podle osvědčení státní zkušebny je hrací přístroj provozuschopný,

c) je zajištěn odborný servis,

d) je do hracího přístroje zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a vyplacených mincí.

 

(7) Provozovatel zajistí nejméně jednou za šest měsíců provozu hracího přístroje kontrolu správnosti výherního poměru (pravděpodobnost výhry) od servisní nebo jiné oprávněné organizace.

 

§ 19a

 

Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, že hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování hracích přístrojů zakázáno.

 

§ 20

 

(1) Provozovatel je povinen do 2 měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení, podat vyúčtování provozu hracích přístrojů podle jednotlivých hracích přístrojů a předložit je orgánu, který povolení vydal. Pokud povolení vydalo ministerstvo, předloží toto vyúčtování orgánu pověřenému dozorem nad provozem hracího přístroje.

 

(2) Veškeré účetní operace uskutečňované v souvislosti s provozováním hracích přístrojů musí být vedeny odděleně od případných dalších hospodářských operací provozovatele a výtěžek z jejich provozování tvoří součást zdanitelných příjmů provozovatele.

 

ČÁST TŘETÍ

Kursové sázky

 

§ 21

 

Povolování sázek

 

(1) Povolení k provozování kursových sázek podle § 2 písm. h) vydává na žádost ministerstvo nejdéle na dobu 10 let. V povolení stanoví podrobně podmínky provozování kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek a schválí počet a umístění sázkových kanceláří.

 

(2) V žádosti o povolení provozovatel uvede jmenovitě vedoucí sázkových kanceláří a všechny další osoby pověřené přijímat sázky a údaje o nich potřebné pro vydání oprávnění podle § 24. Jakoukoliv změnu je provozovatel povinen oznámit orgánu státního dozoru do 3 dnů ode dne, kdy nastala. Osoby pověřené přijímat sázky musí být bezúhonné a odborně způsobilé pro tuto činnost.

 

(3) Ministerstvo může stanovit další podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování sázkových her.

 

§ 22

 

Povolení se provozovateli vydá, pokud prokáže splnění podmínek pro řádné provozování kursových sázek, zejména, že má k dispozici potřebný základní a provozní kapitál a že poskytne zajištění pro pohledávky státu a pro výplaty výher účastníkům.

 

§ 23

Zajištění

 

(1) Pro zajištění podle § 22 stanoví ministerstvo konkrétní částku, nejméně ve výši 10% základního a provozního kapitálu (dále jen "jistota"), kterou může v době trvání povolení měnit vzhledem k rozsahu sázkových her.

 

(2) Jistotu složí provozovatel na zvláštní účet u peněžního ústavu. Nakládání s ní je možné pouze se souhlasem ministerstva. Při použití jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu. Pokud jistota nepostačí na výplaty výher účastníkům, uhradí se tyto pohledávky poměrně podle jejich výše.

 

(3) Jistota může být uvolněna teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno nebo bylo povolení zrušeno anebo činnost skončena a když veřejnosti byl oznámen úmysl jistotu vrátit a žádný sázející se do 30 dnů po oznámení nepřihlásil se svými nároky.

 

(4) Ministerstvo může v odůvodněných případech od jistoty upustit.

 

§ 24

Vydání oprávnění k přijímání sázek

 

(1) Všem osobám pověřeným přijímat sázky vydá orgán státního dozoru oprávnění k přijímání sázek (dále jen "oprávnění"), bez kterého nesmí nikdo žádné sázky přijímat. Oprávnění musí obsahovat jméno, rodné číslo a fotografii osoby oprávněné přijímat sázky, číslo oprávnění, označení provozovatele, datum vydání a razítko a podpis orgánu státního dozoru.

 

(2) V případě, že činnost přestane být provozována nebo povolení bude zrušeno, odevzdá provozovatel vydaná oprávnění orgánu státního dozoru.

 

(3) Oprávnění vydaná pověřeným osobám musí být vrácena i tehdy, jestliže skončí jejich pracovní poměr nebo jiný vztah, na základě kterého činnost vykonávaly, anebo tak rozhodne orgán státního dozoru, jestliže tyto osoby přestaly splňovat požadavky uvedené v § 21 odst. 2 nebo pokud jednaly v rozporu s ustanoveními tohoto zákona nebo s povolením k provozování kursových sázek nebo s herním plánem.

 

(4) Každá ztráta vystaveného oprávnění se musí do 3 dnů od jejího zjištění hlásit orgánu státního dozoru.

 

(5) Oprávnění se pověřeným osobám vydá, jakmile provozovatel prokáže orgánu státního dozoru, že složil určenou jistotu.

 

Provozování sázek

 

§ 25

 

Sázky lze přijímat jen v hotovosti.

 

§ 26

 

Osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož sázky přijímají.

 

§ 27

 

Provozovatel nesmí přijímat sázky na závody, kterých se účastní zvíře nebo jiný závodní prostředek, jehož je vlastníkem nebo spoluvlastníkem. To platí i v případě, že vlastníkem nebo spoluvlastníkem je osoba oprávněná přijímat sázky nebo osoba v pracovním, členském či obdobném poměru k provozovateli nebo manžel takové osoby.

 

§ 28

Vyúčtování

 

(1) Provozovatel musí každoročně do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok orgánu státního dozoru.

 

(2) Z vyúčtování musí být patrný výtěžek kursových sázek za uplynulý rok. Musí být vypočtena část tohoto výtěžku stanovená v povolení podle § 4 odst. 4 pro sociální, zdravotní, osvětové nebo jinak veřejně prospěšné účely.

 

§ 29

 

Náklady státního dozoru nese provozovatel a činí nejvýše 1% z příjmu ze sázkových her sníženého o vyplacené výhry a stanoví se v povolení. Částky budou odváděny čtvrtletně do konce měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí.

 

§ 30

Tajemství hry

 

(1) Provozovatel, popřípadě osoby, které jsou k němu v pracovním či obdobném poměru, smluvní partneři, ale i zástupci státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o účastnících sázek (hráčích) a jejich účasti na hře (zisk, ztráta).

 

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost o účastnících sázek a jejich účasti na hře se nevztahuje na případy, kdy účastník hry osoby uvedené v odstavci 1 povinnosti zachovávat mlčenlivost zprostí, nebo když jsou tyto skutečnosti předmětem dotazu v občanském soudním řízení, v trestním řízení nebo v řízení před státním notářstvím.

 

§ 31

 

Kursových sázek se nesmí účastnit ten, kdo nedovršil 18 let věku. Za účelem prověření této okolnosti je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Sázkové hry v kasinu

 

§ 32

Povolení sázkových her

 

(1) Povolení k provozování sázek podle § 2 písm. i) vydává na žádost organizaci určené podle § 4 odst. 2 pouze ministerstvo, nejdéle na dobu 5 let.

 

(2) V povolení se stanoví podrobně podmínky provozu her v kasinu, schválí se herní plán a návštěvní řád a druhy sázkových her provozované v kasinu. Dále se stanoví část výtěžku z her podle § 4 odst. 4 s uvedením konkrétního účelu použití.

 

(3) Ministerstvo může stanovit další podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování sázkových her.

 

(4) Povolení se provozovateli vydá, pokud prokáže, že disponuje potřebným základním a provozním kapitálem, poskytne jistotu pro pohledávky státu a pro výplaty výher účastníkům.

 

Provozování sázkových her

 

§ 33

 

Jinou herní měnu než československou povoluje ministerstvo.

 

§ 34

 

(1) Veškeré účetní operace uskutečňované v souvislosti s provozem sázkových her v kasinu musí být vedeny odděleně od případných dalších hospodářských operací provozovatele a výtěžek z jejich provozování tvoří součást zdanitelných příjmů provozovatele.

 

(2) K úhradám závazků v československých korunách v České a Slovenské Federativní Republice vzniklých v souvislosti s provozem her v kasinu za cizí měnu lze použít pouze československé koruny zakoupené z příslušného devizového účtu vedeného pro hospodářské operace kasina.

 

§ 35

Hrací žetony

 

(1) V kasinu používané hrací žetony schvaluje ministerstvo podle vzorů hracích žetonů předložených ve dvojím vyhotovení provozovatelem kasina.

 

(2) V kasinu musí být zajištěna průkazná evidence o hracích žetonech podle druhů, případně typů.

 

(3) Je nepřípustné používat hrací žetony na úhradu jakýchkoliv závazků, které nevznikly ze hry.

 

(4) Každé kasino používá speciálně označené žetony. Pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem se mohou užívat stejně označené žetony.

 

(5) Vynášení hracích žetonů z kasina je nepřípustné. O nevrácených nebo ztracených žetonech sepíše vedení kasina protokol. Kopie protokolu budou měsíčně předkládány orgánu státního dozoru.

 

§ 36

 

V kasinu nesmí hrát kdo nedovršil 18 let věku a ten, kdo v souladu s herním plánem a návštěvním řádem nebyl připuštěn ke hře. Za účelem prověření uvedené věkové hranice je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

 

§ 37

 

Sázkové hry v kasinu jsou zakázány:

a) na Velký pátek, 24. prosince a v den prvního vánočního svátku,

b) v den voleb do zastupitelských sborů,

c) v den státního smutku,

d) mimo herní hodiny stanovené v povolení nebo v návštěvním řádu,

e) v den stanovený v návštěvním řádu.

 

§ 38

 

(1) V kasinu se smějí hrát pouze hry uvedené v povolení a ve stanoveném rozsahu.

 

(2) Osobám zaměstnaným v kasinu je zakázáno zúčastnit se sázkových her v kasinu, kde jsou zaměstnány.

 

§ 39

 

Pro provozování sázkových her v kasinu platí ustanovení § 23, 28, 29 a 30 obdobně.

 

ČÁST PÁTÁ

Státní loterie a jiné podobné hry

 

§ 40

 

(1) Ministerstvo může založit zvláštní organizaci pro provozování loterií a jiných podobných her nebo touto činností pověřit organizaci ve své působnosti. Loterie provozované těmito organizacemi jsou státními loteriemi.

 

(2) Organizace ustavená jako provozovatel podle odstavce 1 může v České republice provozovat jednotlivé státní loterie a jiné podobné hry jen na základě povolení ministerstva vydaného v souladu s tímto zákonem. Organizace si ponechá 10% z výtěžku všech loterií nebo her, které provozuje. Zbylý výtěžek odvede do státního rozpočtu České republiky.

 

(3) Povolení podle odstavce 1 může ministerstvo, po předchozím souhlasu ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, vydat k provozování loterií a jiných podobných her na celém území České a Slovenské Federativní Republiky. V takovém případě výtěžek ze státní loterie a jiných podobných her připadající na vklady na území Slovenské republiky odvede provozovatel do státního rozpočtu Slovenské republiky po odpočtu 10% z výtěžku, který si ponechá.

 

§ 41

 

Ustanovení § 10 písm. a) a § 11 se nevztahuje na provozování státní loterie.

 

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

Ustanovení společná

 

§ 42

 

Herní plán loterie a jiných podobných her podrobně určuje podmínky hry, zejména stanoví pravděpodobnost výhry, podmínky dozoru, způsobu kontroly, využití výtěžku, výši vkladu (cenu losu), výši herní jistiny, počet výher a jejich jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení slosování nebo zajištění okolnosti jež určuje výhru a způsob zveřejnění výher.

 

§ 43

 

(1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.

 

(2) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může povolení zrušit, popřípadě provozování dočasně zastavit, není-li splněna některá z podmínek uložených v povolení nebo nedodržují-li se předpisy o provozování loterií a jiných podobných her.

 

(3) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povoluje, může stanovit v povolení další podrobné podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování hry nebo veřejný zájem.

 

(4) Orgán, který povolil provozování loterie nebo jiné podobné hry, může povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo veřejný zájem.

 

§ 44

 

Pro přepočet cizí měny na československé koruny se používá kursovní lístek Státní banky československé platný v době hospodářské (pokladní) operace.

 

§ 45

 

(1) Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí zákon o správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).], pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

(2) Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat rozklad.

 

Kontrola a dozor

 

§ 46

 

Státní dozor a kontrolu nad dodržováním tohoto zákona vykonává orgán, který je oprávněn vydat povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo orgán jím pověřený. Kontrolu nad dodržováním tohoto zákona vykonává též ministerstvo.

 

§ 47

 

(1) Orgán, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, se může kdykoliv přesvědčit, popřípadě i prostřednictvím pověřeného orgánu, zda loterie nebo jiná podobná hra se provádí za podmínek určených v povolení a zda se dodržují příslušné právní předpisy. Zjistí-li nesprávnost, postupuje podle ustanovení § 43 a 48.

 

(2) Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry je povinen umožnit orgánu státního dozoru vstup do provozních (obchodních) místností v době provozu, předložit tomuto orgánu účetní doklady, účetní závěrky, výkazy a jiné písemnosti a podat informace o hospodářských operacích a obchodních případech a spolupůsobit při kontrole. Vyžaduje-li to povaha věci, může orgán státního dozoru zajistit podklady a odebrat je na dobu potřebnou k došetření a uzavření případu. O zajištěných písemnostech vydá provozovateli potvrzení.

 

§ 48

 

(1) Pokutu do výše:

a) 100 000 Kčs uloží místní národní výbor právnické osobě, která v jeho územním obvodu provozuje loterii, tombolu nebo hrací přístroj bez povolení, které by byl oprávněn tento místní národní výbor vydat nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které mu byly v povolení uloženy,

b) 200 000 Kčs uloží okresní národní výbor právnické osobě, která v jeho územním obvodu provozuje loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento okresní národní výbor vydat nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které mu byly v povolení uloženy,

c) 300 000 Kčs uloží okresní finanční správa právnické osobě, která v jejím územním obvodu provozuje bez povolení loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které ji byly v povolení uloženy, popřípadě použije výtěžku těchto her k jinému než stanovenému účelu,

d) 20 000 Kčs uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 47 odst. 2,

e) 5000 Kčs uloží orgán státního dozoru tomu, kdo ztratí oprávnění vydané podle § 24. Při nesplnění povinnosti oznámit včas ztrátu se pokuta stanoví v maximální výši,

f) 20 000 Kčs uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v pracovním, členském nebo obdobném poměru a účastníku kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem.

 

(2) Pokutu do výše 20 000 Kčs lze uložit i fyzické osobě, pokud provozuje loterii nebo jinou podobnou hru. Jde-li o provozování hracího přístroje za československou měnu, uloží pokutu místní národní výbor, v jehož územním obvodu byl přístroj provozován. V ostatních případech uloží pokutu okresní finanční správa, v jejímž územním obvodu byla loterie nebo jiná podobná hra provozována.

 

(3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty o porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo.

 

(4) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

 

(5) Pokuty uložené národními výbory jsou příjmem rozpočtu národního výboru, který je uložil. Pokuty uložené finančními správami jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

 

(6) Národní výbor, který vydal povolení k provozování loterie, tomboly nebo hracího přístroje a toto povolení podle § 43 zrušil, může rozhodnout, že výtěžek bude odveden do jeho rozpočtu. Stejně může postupovati i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou hru bez povolení a národní výbor byl toto povolení oprávněn vydat.

 

(7) Okresní finanční správa může rozhodnout, že výnos loterie nebo jiné podobné hry provozované na jejím územním obvodu bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, se odvede do státního rozpočtu České republiky.

 

(8) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her a toto povolení podle § 43 zruší, může rozhodnout, že výtěžek z těchto her bude odveden do státního rozpočtu České republiky.

 

§ 49

 

(1) Povolení místnímu národnímu výboru jako provozovateli hracích přístrojů, tomboly s herní jistinou do 20 000 Kčs a věcné loterie s herní jistinou do 50 000 Kčs vydá národní výbor vyššího stupně, který je také oprávněn k uložení pokuty podle § 48 odst. 1 písm. a).

 

(2) Povolení okresnímu národnímu výboru jako provozovateli tomboly s herní jistinou vyšší než 20 000 Kčs do 50 000 Kčs a věcné loterie s herní jistinou vyšší než 50 000 Kčs do 200 000 Kčs vydá ministerstvo a orgánem oprávněným k uložení pokuty podle § 48 odst.1 písm. b) je orgán státního dozoru.

 

§ 50

Zmocňovací ustanovení

 

(1) Ministerstvo může obecně závazným právním předpisem zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru a nejvyšší výhru v jedné hře podle § 19 odst. 4 a případně upravit další podrobnosti týkající se části druhé zákona.

 

(2) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až páté upraveny, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona.

 

§ 51

Přechodná ustanovení

 

(1) Povolení k provozování loterií a hracích přístrojů vydaná pro rok 1990, případně pro rok 1991 před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti podle podmínek stanovených dřívějšími předpisy.

 

(2) Povolení k provozování ostatních loterií a sázkových her vydaná před účinností tohoto zákona platí beze změny do 31. prosince 1990. O povolení dalšího provozování loterií a sázkových her, jejichž platnost končí dnem 31. prosince 1990, musí provozovatel požádat nejpozději do 30. listopadu 1990.

 

(3) Tento postup se týká i provozovatele státní loterie, podniku SAZKA a Státního závodiště Praha.

 

§ 52

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se:

a) ustanovení § 2, 10 až 14, § 19 odst. 2 a § 20 a část týkající se loterií a jiných podobných her z § 15 až 18 zákona České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných hrách,

b) vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 61/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách,

c) směrnice Ministerstva financí České socialistické republiky o povolování, evidenci, provozu a kontrole hracích přístrojů č.j. 153/13 700/1973 z 8. června 1973, registrované v částce 32/1973 Sb.

 

§ 53

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 18 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP