PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

 

267

 

Návrh

 

poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka

 

na vydání

 

zákona

 

ze dne ..............1997,

 

kterým se mění

zákon České národní rady č. 549/1991 Sb.,

soudních poplatcích, ve znění pozdějšího předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., občanský soudní řád, se mění takto:

 

1.

§ 2 odstavec 5 zní:

 

(5) Poplatníkem je i ten, kdo podal opravný prostředek proti rozhodnutí soudu nebo proti rozhodnutí orgánu veřejné správy, odpor proti platebnímu rozkazu anebo žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

2.

§ 4 zní:

§ 4

Vznik poplatkové povinnosti

 

Poplatková povinnost vzniká

a) podáním návrhu na zahájení řízení,

b) podáním odporu proti platebnímu rozkazu,

c) schválením smíru ve smírčím řízení,

d) sepsáním podání do protokolu u soudu,

e) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé.

 

3.

V § 5 odstavci 2 se na konec odstavce doplňuje věta:

Poplatek z odporu proti platebnímu rozkazu se stanoví podle stejné sazby jako poplatek z návrhu na zahájení řízení.

 

4.

§ 7 odstavec 1 věta prvá zní:

Poplatek za podání návrhu na zahájení řízení nebo odporu proti platebnímu rozkazu je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

 

5.

V § 9 odstavci 1 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno c) tohoto znění:

c) jde-li o podání odporu proti platebnímu rozkazu.

 

6.

V § 15 se mění druhá věta, která nově zní:

Při odvolání, dovolání nebo odporu proti platebnímu rozkazu podaném po účinnosti tohoto zákona se však postupuje podle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona.

 

7.

Příloha - Sazebník soudních poplatků - se mění takto:

 

Poznámka 4. k položce 1 zní:

4. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu a odpor proti platebnímu rozkazu. Z odvolání proti rozhodnutí, které bylo ve věci vydáno po zrušení platebního rozkazu, neplatí poplatek poplatník, který zaplatil poplatek z odporu proti platebnímu rozkazu. Námitky v řízení směnečném a šekovém poplatku nepodléhají.

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

 

Obecná část:

 

Při naplnění podmínek uvedených v § 172 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, může soud rozhodnout platebním rozkazem, který v případě, že proti němu není podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Platební rozkaz je významný institut představující formu zkráceného řízení tam, kde důkazy předložené navrhovatelem nasvědčují důvodnosti návrhu. Jeho aplikace přichází v úvahu pouze při vymáhání peněžních pohledávek po dlužnících. Kromě urychlení řízení představuje i významné zjednodušení rozhodovací činnosti soudů.

Předpokládané urychlení a zjednodušení řízení naráží bohužel v praxi často na účelové chování žalovaných dlužníků, kteří ve snaze oddálit konečné rozhodnutí směřující k vymožení pohledávky podávají - mnohdy bez jakéhokoli zdůvodnění - proti vydanému platebnímu rozkazu odpor, byť věcné námitky proti tvrzením žalobce nemají a v konečném rozhodnutí spor prohrávají. Podáním odporu dochází ke zrušení platebního rozkazu a soud pak postupuje jako v jiných věcech, tedy nařizuje jednání a řízení ve věci samé končí rozsudkem.

Bezdůvodné podání odporu je do jisté míry usnadněno skutečností, že s ním není spojena poplatková povinnost obvyklá u jiných úkonů účastníků řízení, jako např. u odvolání. Zatímco tedy navrhovatel, který se domáhá zaplacení pohledávky po dlužníkovi, musí investovat další prostředky do soudního poplatku z návrhu na vydání platebního rozkazu, má žalovaný dlužník možnost bez finační újmy uspokojení oprávněného nároku svého věřitele oddalovat.

Jediným cílem návrhu proto je zpoplatnění odporu proti platebnímu rozkazu, které by do jisté míry vyrovnalo nepoměr v postavení věřitele a dlužníka. Možnost obrany nedůvodně žalovaných nebude žádným způsobem narušena. Jestliže odpůrce po podání odporu bude ve sporu úspěšný, soud v rámci rozhodování o nákladech řízení rozhodne i o povinnosti žalobce uhradit žalovanému náklady spojené se zaplacením soudního poplatku.

Návrh zákona neklade žádné finanční nároky na státní rozpočet, naopak lze očekávat posílení jeho příjmové stránky. Při odhadech finančního přínosu by bylo možno vycházet ze statistik Ministerstva spravedlnosti, které evidují množství podaných odporů, jen orientačně. Lze totiž očekávat snížení počtu bezdůvodně podávaných odporů, což je konečně hlavním smyslem novely.

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i jejími mezinárodními závazky.

 

Zvláštní část:

 

1. § 2 odstavec 5:

 

Mezi účastníky řízení, kterým je ukládána povinnost k úhradě soudních poplatků, je návrhem zahrnován nově odpůrce, který podal odpor proti platebnímu rozkazu.

 

2. § 4:

 

Účastníku, který podal odpor proti platebnímu rozkazu, vzniká poplatková povinnost ve chvíli, kdy tento odpor podá. V tomto směru bude jeho postavení srovnatelné s postavením účastníka, který podává návrh na zahájení řízení.

 

3. § 5 odstavec 2:

 

Sazba poplatku, který je nově ukládán k úhradě účastníku, který podá odpor proti platebnímu rozkazu, by měla odpovídat sazbě poplatku z návrhu na zahájení řízení. Obdobně tomu je i u poplatků z odvolání.

 

4. § 9 odstavec 1:

 

Toto ustanovení odpovídá na otázku, kdy má být soud ve věci nadále činný, ačkoli nedošlo k zaplacení soudního poplatku. Zde nelze úhradou poplatku z odporu proti platebnímu rozkazu podmiňovat další činnost soudu, protože tento poplatek bude hradit strana žalovaná, zatímco pokračování v řízení je v zájmu žalobce, který svou poplatkovou povinnost splnil.

 

5. § 15:

 

V rámci přechodných ustanovení je v tomto ustanovení řešeno, jak bude novela aplikována na již probíhající spory. I když vylučuje retroaktivitu, není žádný důvod, proč by neměl být zpoplatněn odpor proti platebnímu rozkazu, který byl podán po účinnosti zákona, byť k zahájení řízení došlo dříve.

 

6. Příloha - Sazebník soudních poplatků, poznámka 4 k položce 1:

 

Mezi vysvětlující poznámky je zahrnuto nově jednak zpoplatnění odporu proti platebnímu rozkazu stejnou sazbou, jakou je zpoplatněn návrh na jeho vydání, jednak ustanovení o tom, že povede-li po podání odporu řízení k rozhodnutí, které stejný poplatník napadne odvoláním, nebude již povinen nový poplatek hradit.

 

Dosavadní právní úprava s vyznačením navrhovaných změn:

 

§ 2

 

(1) Poplatníky jsou

a) navrhovatel (navrhovatelé) poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak,

b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

c) dlužník v řízení o konkursu a vyrovnání,

d) oba účastníci v řízení v prvním stupni o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

 

(2) Poplatníkem je i odpůrce, který se vzájemným návrhem domáhá vyššího nároku, než je cena poplatného úkonu navrhovatele:, odpůrce je poplatníkem jen v rozsahu, v němž jím uplatněný vzájemný návrh přesahuje cenu poplatného úkonu navrhovatele.

 

(3) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část odpůrce, není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však odpůrce nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, a ve smírčím řízení při schválení smíru.

 

(4) Vznikne-li více poplatníkům podle odstavce 1 povinnost zaplatit poplatek společně, platí jej společně a nerozdílně.

 

(5) Poplatníkem je i ten, kdo podal opravný prostředek proti rozhodnutí soudu nebo proti rozhodnutí orgánu veřejné správy anebo žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 

(5) Poplatníkem je i ten, kdo podal opravný prostředek proti rozhodnutí soudu nebo proti rozhodnutí orgánu veřejné správy, odpor proti platebnímu rozkazu, anebo žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 

§ 4

Vznik poplatkové povinnosti

 

Poplatková povinnost vzniká

a) podáním návrhu na provedení poplatného úkonu, je-li poplatníkem navrhovatel,

b) schválením smíru ve smírčím řízení,

c) sepsáním podání do protokolu u soudu,

d) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé.

 

§ 4

Vznik poplatkové povinnosti

 

Poplatková povinnosti vzniká

a) podáním návrhu na zahájení řízení,

b) podáním odporu proti platebnímu rozkazu,

c) schválením smíru ve smírčím řízení,

d) sepsáním podání do protokolu u soudu,

e) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé.

 

§ 5

Sazby poplatků

 

(1) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

 

(2) Je-li stanovena sazba poplatku za řízení, rozumí se tím řízení v jednom stupni. Poplatky podle stejné sazby se platí v odvolacím řízení i v dovolacím řízení:, při dovolacím řízení činí sazba poplatku nejméně 1000 Kč.

 

(2) Je-li stanovena sazba poplatku za řízení, rozumí se tím řízení v jednom stupni. Poplatky podle stejné sazby se platí v odvolacím řízení i v dovolacím řízení:, při dovolacím řízení činí sazba poplatku nejméně 1000 Kč. Poplatek z odporu proti platebnímu rozkazu se stanoví podle stejné sazby jako poplatek z návrhu na zahájení řízení.

 

§ 9

Následky nezaplacení poplatku

 

(1) Nebyl-li poplatek, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebo na základě výzvy příslušného soudu, zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, provede soud řízení

a) jde-li o návrh na zahájení odvolacího řízení,

b) je-li v téže věci návrh rozšířen nebo podán vzájemný návrh.

 

(1) Nebyl-li poplatek, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebo na základě výzvy příslušného soudu, zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, provede soud řízení

a) jde-li o návrh na zahájení odvolacího řízení,

b) je-li v téže věci návrh rozšířen nebo podán vzájemný návrh,

c) jde-li o podání odporu proti platebnímu rozkazu.

 

(2) V ostatních případech soud řízení zastaví, pokud již nezačal jednat ve věci samé.

 

(3) Řízení se nezastaví, nebyl-li poplatek zaplacen za sepsání podání do protokolu.

 

(4) Bude-li poplatek zaplacen do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, soud prvního stupně zruší toto usnesení.

 

(5) Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, poplatková povinnost zaniká.

 

(6) Jde-li o návrh na provedení úkonu správou soudu nebo o návrh na provedení jiného poplatného úkonu, než je uveden v odstavci 1, poplatný úkon se neprovede, dokud poplatek nebude zaplacen.

 

§ 15

 

Z navržených poplatných úkonů a z řízení zahájených před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Při odvolání nebo dovolání podaném po účinnosti tohoto zákona se však postupuje podle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. Zaplacený arbitrážní poplatek se započte do poplatku, jestliže byl zaplacen před nabytím účinnosti tohoto zákona na účet orgánu hospodářské arbitráže.

 

§ 15

 

Z navržených poplatných úkonů a z řízení zahájených před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Při odvolání, dovolání nebo odporu proti platebnímu rozkazu podaném po účinnosti tohoto zákona se však postupuje podle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. Zaplacený arbitrážní poplatek se započte do poplatku, jestliže byl zaplacen před nabytím účinnosti tohoto zákona na účet orgánu hospodářské arbitráže.

 

Příl.

Sazebník soudních poplatků

 

Poznámky k sazebníku:

 

1. Poplatky za řízení podle příslušných položek sazebníku se vybírají za řízení v prvním stupni, ale i za odvolání a za dovolání.

2. Došlo-li ke zrušení rozsudku v důsledku odvolání, dovolání, nebo povolení obnovy řízení, neplatí poplatek z odvolání nebo dovolání proti novému rozhodnutí soudu prvního stupně poplatník, který již jednou poplatek z odvolání nebo dovolání zaplatil:, jde o položky 1, 6, 8, 9 a 18 sazebníku.

 

Položka 1

Návrh na zahájení občanského soudního řízení

 

a) z ceny předmětu řízení

4 %

 

nejméně Kč 500,-

 

nejvýše Kč 500 000,-

b) nelze-li předmět řízení ocenit

Kč 1000,-

 

Poznámky:

1. Za návrh na předběžné opatření se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50%.

2. Podle této položky se postupuje jen v případech, není-li v dalších položkách sazebníku stanoveno jinak.

3. Poplatek za odvolání nebo dovolání do rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

4. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu:, odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.

4. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu a odpor

proti platebnímu rozkazu. Z odvolání proti rozhodnutí, které bylo ve věci vydáno po zrušení platebního rozkazu, neplatí poplatek poplatník, který zaplatil poplatek z odporu proti platebnímu rozkazu. Námitky v řízení směnečném a šekovém poplatku nepodléhají.

5. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP