PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

 

255

 

Návrh

 

poslanců Hany Marvanové, Libora Nováka, Zdeňka Zajíčka, Jana Kasala,

Jaroslava Orla a dalších

 

na vydání

 

zákona

 

ze dne ..............1997

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 90/1995 Sb.,

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 

Návrh

 

ZÁKON

ze dne ...............,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 90/1995 Sb.,

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 včetně poznámky č. 1) zní:

 

"§ 2

 

Mandát poslance vzniká zvolením. Okamžikem zániku mandátu poslance /§ 6 písm. a), c), d) a f)/ nebo jmenováním poslance členem vlády nabývá mandát poslance náhradník,1) který za něj nastupuje.

-------------

1) § 54 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.".

 

2. V § 6 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje nové písmeno g), které zní:

"g) u náhradníka okamžikem, kdy ten, za něhož náhradník nastoupil, přestane být členem vlády.".

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

 

I. Obecná část

 

Návrh zákona navazuje na návrh novely Ústavy České republiky, podle níž by se na poslance, kteří byli jmenováni členy vlády, hledělo, jako by nebyli zvoleni.

Účelem návrhu je podrobněji upravit tento princip formou novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v níž se navrhuje upravit okamžik vzniku a zániku mandátu náhradníků.

Návrh je v souladu s Ústavou České republiky, jakož i s dalšími ústavními zákony, které tvoří součást ústavního pořádku České republiky, a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy.

Navrhovaná úprava si vyžádá určité nároky na státní rozpočet vyplývající z částky potřebné na platy a nároky poslanců, kteří vykonávají mandát jako náhradníci za členy vlády. V současné době by nároky na státní rozpočet činily přibližně 9 mil. Kč ročně.

 

II. Zvláštní část

 

Čl. I

K bodu 1

Toto ustanovení vymezuje okamžik vzniku mandátu poslance a jeho náhradníka. Proti dosavadnímu textu určuje dobu, kdy nabývá mandát náhradník, který nastoupil za poslance jmenovaného členem vlády.

 

K bodu 2

V § 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jsou taxativně uvedeny důvody zániku mandátu poslance. V souvislosti s návrhem novely Ústavy a s tímto navrhovaným zákonem je třeba toto ustanovení doplnit o další důvod, který se vztahuje pouze na náhradníky poslanců.

 

Čl. II

Navrhovaná účinnost je stanovena tak, aby tento zákon mohl být důkladně projednán oběma komorami Parlamentu České republiky, a současně se stal součástí našeho právního řádu v době do nejkratší.

 

Platné znění částí zákona,

kterých se dotýká navrhovaná novelizace,

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

(navrhované znění je vytištěno tučně)

 

K čl. I

 

§ 2

 

Mandát poslance vzniká zvolením. Náhradník [§ 44 odst. 7 zákona ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady.] nabývá mandát poslance, za nějž náhradník nastupuje, okamžikem zániku mandátu tohoto poslance /§ 6 písm. a), c), d) a f)/.

 

§ 2

 

Mandát poslance vzniká zvolením. Okamžikem zániku mandátu poslance /§ 6 písm. a), c), d) a f)/ nebo jmenováním poslance členem vlády nabývá mandát poslance náhradník, [§ 54 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.] který za něj nastupuje.

 

§ 6

 

Mandát poslance zaniká

a) odepřením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou,

b) uplynutím volebního období Sněmovny,

c) prohlášením poslance na schůzi Sněmovny, kterým se vzdává mandátu nebo okamžikem doručení notářského zápisu o vzdání se mandátu (§ 3) do rukou předsedy Sněmovny,

d) okamžikem, v němž nastala okolnost, která má za následek ztrátu volitelnosti poslance,

e) rozpuštěním Sněmovny,

f) okamžikem, kdy se poslanec ujal úřadu nebo funkce, jejichž neslučitelnost s funkcí poslance stanoví Ústava nebo zákon,

g) u náhradníka okamžikem, kdy ten, za něhož náhradník nastoupil, přestane být členem vlády.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP