PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

 

254

 

Návrh

 

poslanců

Hany Marvanové, Libora Nováka, Zdeňka Zajíčka, Jana Kasala,

Jaroslava Orla a dalších

 

na vydání

 

zákona

 

ze dne ..............1997,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

ve znění zákona č. 212/1996 Sb.

 

Návrh

 

ZÁKON

ze dne ..........,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

ve znění zákona č. 212/1996 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1. V § 54 se odstavec 4 vypouští.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

2. § 54 se doplňuje novými odstavci 5 až 7, které znějí:

"(5) Jestliže byl poslanec jmenován členem vlády, nastupuje za něj náhradník podle odstavce 1. Jeho mandát je časově omezen a trvá po dobu, kdy ten, za něhož nastoupil, vykonává funkci člena vlády. Po zániku mandátu náhradníka zůstává náhradník na téže kandidátní listině a ve stejném pořadí.

 

(6) Uprázdní-li se mandát poslance, který byl zvolen na stejné kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji nebo na kandidátní listině pro druhé skrutinium jako náhradník s časově omezeným mandátem podle odstavce 5, přestává být mandát takového náhradníka časově omezený a náhradník v následujícím pořadí se stává náhradníkem s časově omezeným mandátem.

 

(7) Předseda Poslanecké sněmovny předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal poslancem, a kterým dnem mu vznikl mandát. Náhradníkovi podle odstavce 5 se v osvědčení uvede, že jeho mandát poslance trvá pouze během výkonu funkce člena vlády, za něhož jako náhradník nastoupil. Nastane-li skutečnost uvedená v odstavci 6, předá předseda Poslanecké sněmovny náhradníkovi osvědčení, ve kterém se uvede, že jeho mandát přestává být časově omezený podle odstavce 5.".

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

 

I. Obecná část

 

Návrh zákona navazuje na návrh novely Ústavy České republiky, podle níž by se na poslance, kteří byli jmenováni členy vlády, hledělo, jako by nebyli zvoleni.

Návrh je v souladu s Ústavou České republiky, jakož i s dalšími ústavními zákony, které tvoří součást ústavního pořádku České republiky, a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy.

Navrhovaná úprava si vyžádá určité nároky na státní rozpočet vyplývající z částky potřebné na platy a nároky poslanců, kteří vykonávají mandát jako náhradníci za členy vlády. V současné době by nároky na státní rozpočet činily přibližně 9 mil. Kč ročně.

 

II. Zvláštní část

 

Čl. I

K bodu 1

Navrhuje se v § 54 dosavadní odstavec 4 vypustit a jeho znění, doplněné o ustanovení týkající se povolání náhradníka, přesunout do nového odstavce 7.

 

K bodu 2

Za poslance, který byl jmenován členem vlády, nastupuje náhradník z téže politické strany nebo koalice. Jedná se o náhradníka uvedeného na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, který je členem vlády, a to v pořadí podle výsledku voleb v prvním skrutiniu. Není-li takového náhradníka, nastupuje náhradník téže politické strany nebo koalice podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině pro druhé skrutinium.

Ustanovení odstavce 6 upravuje případ, kdy dojde k zániku mandátu poslance zvoleného na téže kandidátní listině jako náhradník s časově omezeným mandátem. Nastane-li taková skutečnost, mandát tohoto náhradníka přestává být časově omezený a trvá až do konce volebního období Poslanecké sněmovny.

Předseda Poslanecké sněmovny vydává náhradníkům osvědčení. Náhradníkovi podle odstavce 5 se navíc v tomto osvědčení uvede skutečnost, že jeho mandát je časově omezený. V případě, že mandát tohoto náhradníka přestane být časově omezený, vydá mu předseda Poslanecké sněmovny osvědčení, které bude tuto novou skutečnost obsahovat.

 

Čl. II

Navrhovaná účinnost je stanovena tak, aby tento zákon mohl být důkladně projednán oběma komorami Parlamentu České republiky, a současně se stal součástí našeho právního řádu v době do nejkratší.

 

Platné znění částí zákona,

kterých se dotýká navrhovaná novelizace,

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

(navrhované znění je vytištěno tučně)

 

K čl. I

 

§ 54

 

Nastupování náhradníků

 

(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník téže politické strany nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb v prvním skrutiniu. Není-li takového, nastupuje náhradník téže politické strany nebo koalice podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině pro druhé skrutinium.

 

(2) Není-li náhradníka téže politické strany nebo koalice, zůstane mandát uprázdněn až do konce volebního období.

 

(3) Byla-li politická strana zrušena, náhradník nenastupuje a mandát zůstává uprázdněn do konce volebního období.

 

(4) Nastoupení náhradníka vysloví Poslanecká sněmovna do 15 dnů po dni, ve kterém zanikl mandát poslance. Předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal poslancem, a kterým dnem se jím stal.

 

(5) Byla-li činnost politické strany pozastavena, po dobu pozastavení náhradník nenastupuje.

 

§ 54

Nastupování náhradníků

 

(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník téže politické strany nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb v prvním skrutiniu. Není-li takového, nastupuje náhradník téže politické strany nebo koalice podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině pro druhé skrutinium.

 

(2) Není-li náhradníka téže politické strany nebo koalice, zůstane mandát uprázdněn až do konce volebního období.

 

(3) Byla-li politická strana zrušena, náhradník nenastupuje a mandát zůstává uprázdněn do konce volebního období.

 

(4) Byla-li činnost politické strany pozastavena, po dobu pozastavení náhradník nenastupuje.

 

(5) Jestliže byl poslanec jmenován členem vlády, nastupuje za něj náhradník podle odstavce 1. Jeho mandát je časově omezen a trvá po dobu, kdy ten, za něhož nastoupil, vykonává funkci člena vlády. Po zániku mandátu náhradníka zůstává náhradník na téže kandidátní listině a ve stejném pořadí.

 

(6) Uprázdní-li se mandát poslance, který byl zvolen na stejné kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji nebo na kandidátní listině pro druhé skrutinium jako náhradník s časově omezeným mandátem podle odstavce 5, přestává být mandát takového náhradníka časově omezený a náhradník v následujícím pořadí se stává náhradníkem s časově omezeným mandátem.

 

(7) Předseda Poslanecké sněmovny předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal poslancem, a kterým dnem mu vznikl mandát. Náhradníkovi podle odstavce 5 se v osvědčení uvede, že jeho mandát poslance trvá pouze během výkonu funkce člena vlády, za něhož jako náhradník nastoupil. Nastane-li skutečnost uvedená v odstavci 6, předá předseda Poslanecké sněmovny náhradníkovi osvědčení, ve kterém se uvede, že jeho mandát přestává být časově omezený podle odstavce 5.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP