PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1997
II. volební období
-------------------------------------------------


252/1


 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu

Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk č. 252)

 

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 21. srpna 1997 (čj. 3484/97 - OVA)

 

 

Vláda na své schůzi dne 20. srpna 1997 projednala a posoudila výše uvedený návrh novelizace zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zaujala k němu následující stanovisko:

1. Přijetí návrhu by znamenalo, že by, vzhledem k ne zcela vyjasněnému způsobu použití jednacího řádu Poslanecké sněmovny pro jednání Senátu, mohl platit jiný právní režim pro poslance a jiný pro senátory, což není žádoucí.

2. V předloženém materiálu je navrhována odpovědnost poslanců za přestupky podle právních předpisů, jimiž jsou tyto přestupky upraveny. Přitom Ústava České republiky v čl. 27 odst. 3 stanoví, že poslanec za přestupky podléhá jen disciplinární pravomoci komory, pokud zákon nestanoví jinak. Návrh je v rozporu se smyslem citovaného článku Ústavy a jeho přijetí by znamenalo nepřípustný zásah do ústavního pořádku předpisem nižší právní síly, než je ústavní zákon, čímž se tento návrh novelizace zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny dostává do rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

3. Pokud se v bodě 1. návrhu hovoří o odpovědnosti poslanců za přestupky, je toto znění nepřesné v tom smyslu, že právní předpisy, které problematiku přestupků upravují, neřeší pouze odpovědnost za spáchání přestupku, ale i další náležitosti.

4. Nově navrhovaný text v bodě 1. je nesprávně zařazen do § 13 pod nadpis "Disciplinární řízení", kam svým charakterem nepatří. Pokud by novela byla přijata, měl by být tento bod zařazen do nového § 12a, který by byl opatřen odpovídajícím nadpisem.

5. Vzhledem k oddělení moci zákonodárné a výkonné by v určitém rozsahu měla být zachována výlučná pravomoc příslušné komory uložit poslanci nebo senátorovi opatření za některé přestupky, byť v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy, jimiž jsou přestupky upraveny. Jednací řád Poslanecké sněmovny v současné době upravuje proces projednávání přestupků poslanců tak, že odkazuje na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s tím, že pro určité případy stanoví odchylnou úpravu.

Vzhledem k výše uvedeným připomínkám vláda s tímto poslaneckým návrhem nesouhlasí.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP