PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

 

252

 

Návrh

 

poslanců

Hany Marvanové, Anny Roschové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté,

Milana Uhdeho a dalších

 

na vydání

 

zákona

 

ze dne ..............1997,

 

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 

Návrh

 

ZÁKON

ze dne ...............,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se mění takto:

 

1. V § 13 odstavec 3 zní takto:

"Za přestupky odpovídají poslanci podle právních předpisů, jimiž jsou tyto přestupky upraveny.".

 

2. V § 13 odst. 4 se slova "v odstavcích 1 a 3" nahrazují slovy "v odstavci 1".

 

3. V § 14 se vypouští odstavec 2 včetně poznámky č. 5).

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

4. V § 15 se vypouští odstavec 2 včetně poznámky č. 6).

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

 

Obecná část

 

Problematiku postihu poslanců a senátorů za přestupky upravuje Ústava České republiky, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Na základě citovaných předpisů není v současné době možné jednání poslance a senátora, které má znaky přestupku, jako přestupek projednat, a to ani tehdy, když si to poslanec nebo senátor sám přeje.

Přestupky poslanců nebo senátorů projednává příslušný mandátový a imunitní výbor, který za přestupek ukládá pokutu podle přestupkového zákona. Takto pojatá imunita na přestupky tedy nezaručuje členu Parlamentu, jak se většinou mylně tvrdí, právo porušit v případě naléhavé potřeby např. dopravní předpisy, pouze poslance a senátory vyjímá z kompetence běžných orgánů, které projednávají přestupky, např. dopravní policie. Přitom ve většině případů není žádný vážný důvod, proč by v zájmu nerušeného plnění funkcí Parlamentu měly být přestupky jeho členů projednávány v jiném řežimu, než je tomu u ostatních občanů.

Podle ustanovení čl. 27 odst. 3 Ústavy České republiky za přestupky podléhá poslanec nebo senátor jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak. Žádný zákon však dosud takovou úpravu nestanovil.

Předložený návrh vychází z předpokladů, že poslanci a senátoři jsou za své přestupky odpovědni stejně, jako kterýkoliv jiný občan. S přihlédnutím k tomu se navrhuje, aby přestupky, kterých se dopustili poslanci nebo senátoři, byly projednávány podle právních předpisů, jimiž jsou tyto přestupky upraveny.

S realizací navrhovaného zákona nejsou spojeny žádné požadavky na státní rozpočet. Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky.

 

Zvláštní část

K čl. I

Navrhuje se, aby poslanci byli odpovědni za své přestupky stejně jako kterýkoliv jiný občan České republiky podle právních předpisů, jimiž jsou tyto přestupky upraveny. Proto se navrhuje změna jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Pokud se jednání Senátu bude řídit jednacím řádem Poslanecké sněmovny, bude se tato změna týkat i senátorů. V připravovaném jednacím řádu Senátu se pak tato úprava může promítnout i do něj.

 

K čl. II

Navrhovaná účinnost je stanovena tak, aby tento zákon mohl být důkladně projednán oběma komorami Parlamentu České republiky, a současně se stal součástí našeho právního řádu v době co nejkratší.

 

Platné znění částí zákona,

kterých se dotýká navrhovaná novelizace,

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

(navrhované znění je vytištěno tučně)

 

Platné znění § 13 až 15 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny:

 

Disciplinární řízení

§ 13

 

(1) Disciplinární řízení se zavede proti poslanci, který se svým projevem učiněným ve Sněmovně nebo v Senátu, nebo v jejich orgánech dopustí jednání, pro které by mohl být jinak trestně stíhán.

(2) Disciplinární řízení lze zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve Sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech urazí poslance, senátora, ústavního soudce nebo jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze Sněmovny a jejích orgánů ze zákona.

(3) Disciplinární řízení se zavede také proti poslanci, který se dopustí přestupku, za který podléhá disciplinární pravomoci Sněmovny.

(4) Mandátový a imunitní výbor zahájí řízení za disciplinární provinění uvedené v odstavci 2 na návrh uraženého a za disciplinární provinění uvedená v odstavci 1 a 3 na návrh předsedy Sněmovny nebo z vlastního podnětu.

 

§ 14

 

(1) Mandátový a imunitní výbor provede v rámci disciplinárního řízení nutná šetření a poslanci, proti němuž se disciplinární řízení vede, poskytne možnost, aby se vyjádřil a obhájil. Po provedeném šetření rozhodne o uložení disciplinárního opatření nebo řízení zastaví.

(2) U přestupků, které lze projednat jen na návrh, zjistí mandátový a imunitní výbor před zahájením disciplinárního řízení, zda byl návrh podán oprávněnou osobou a zda byly dodrženy i další podmínky stanovené zvláštním zákonem. [§ 68 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.]

(3) Poslanec má právo být zastupován při disciplinárním řízení jiným poslancem nebo advokátem.

(4) O námitce podjatosti rozhodne organizační výbor, který může přikázat věc jinému výboru.

(5) Z jednání výboru, který vede disciplinární řízení, jsou vyloučeni jeho členové, jichž se disciplinární řízení týká.

 

§ 15

 

(1) Za disciplinární provinění podle § 13 odst. 1 a 2 lze poslanci uložit povinnost omluvit se za nevhodný výrok ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nebo uložit pokutu až do výše jednoho měsíčního platu poslance.

(2) Za přestupek podle § 13 odst. 3 lze poslanci uložit napomenutí nebo pokutu až do výše, kterou za přestupek stanoví zvláštní zákon. [Např. zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.]

(3) Lhůta a způsob omluvy podle odstavce 1 se uvede ve výroku rozhodnutí, kterým se ukládá disciplinární opatření.

(4) Disciplinární opatření lze poslanci uložit do jednoho roku ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění nebo přestupku došlo.

 

Znění § 13 až 15 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s vyznačením navrhovaných změn:

 

Disciplinární řízení

 

§ 13

 

(1) Disciplinární řízení se zavede proti poslanci, který se svým projevem učiněným ve Sněmovně nebo v Senátu, nebo v jejich orgánech dopustí jednání, pro které by mohl být jinak trestně stíhán.

(2) Disciplinární řízení lze zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve Sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech urazí poslance, senátora, ústavního soudce nebo jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze Sněmovny a jejích orgánů ze zákona.

(3) Za přestupky odpovídají poslanci podle právních předpisů, jimiž jsou tyto přestupky upraveny.

(4) Mandátový a imunitní výbor zahájí řízení za disciplinární provinění uvedené v odstavci 2 na návrh uraženého a za disciplinární provinění uvedená v odstavci 1 na návrh předsedy Sněmovny nebo z vlastního podnětu.

 

§ 14

 

(1) Mandátový a imunitní výbor provede v rámci disciplinárního řízení nutná šetření a poslanci, proti němuž se disciplinární řízení vede, poskytne možnost, aby se vyjádřil a obhájil. Po provedeném šetření rozhodne o uložení disciplinárního opatření nebo řízení zastaví.

(2) Poslanec má právo být zastupován při disciplinárním řízení jiným poslancem nebo advokátem.

(3) O námitce podjatosti rozhodne organizační výbor, který může přikázat věc jinému výboru.

(4) Z jednání výboru, který vede disciplinární řízení, jsou vyloučeni jeho členové, jichž se disciplinární řízení týká.

 

§ 15

 

(1) Za disciplinární provinění podle § 13 odst. 1 a 2 lze poslanci uložit povinnost omluvit se za nevhodný výrok ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nebo uložit pokutu až do výše jednoho měsíčního platu poslance.

(2) Lhůta a způsob omluvy podle odstavce 1 se uvede ve výroku rozhodnutí, kterým se ukládá disciplinární opatření.

(3) Disciplinární opatření lze poslanci uložit do jednoho roku ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění nebo přestupku došlo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP