PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

226

Vládní návrh

 

zákon

 

ze dne ..............1997

 

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona ČNR č. 337/1992 Sb., zákona ČNR č. 344/1992 Sb., zákona ČNR č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb. a zákona 289/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1. V § 30 odst. 1 písm. b) se slova "je alkohol" nahrazují slovy "jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,".

 

4. ** předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. i),".

5. V § 54 se vypouští slova " obecně závazných" a dále za slova "v blokovém řízení,"se vkládají slova "a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. i), ".

6. V § 58 odstavci 2 písmeno f) se nahrazují slova " § 30 odst. 1 písm. d) až ch)" slovy "§ 30 odst. 1 písm. d) až i)".

7. V § 86 písm. a) se slova "§ 30" nahrazují slovy "§ 30 odst. 1 písm. a) až ch),".

 

Čl. II

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

 

 

Důvodová zpráva

 

Obecná část

 

Předkládaný návrh novelizace zákona o přestupcích navazuje na novelu trestního zákona, která je předložena samostatně a která se mimo jiné zaměřuje na nové pojetí postihu drogové kriminality především tím, že více respektuje mezinárodní závazky České republiky v této oblasti.

Podle čl. 36 Jednotné úmluvy o omamných látkách ze dne 31. března 1961(č. 47/1965 Sb.) se signatáři zavazují k trestnímu postihu tam uvedených forem nakládání s drogami včetně jejich držby.

Návrh upouští od dosavadní beztrestnosti držby omamných a psychotropních látek a jedů pro svoji potřebu. Dosavadní beztrestnost totiž eliminuje v řadě případů možnost postihu dealerů a distributorů drog.

V souladu s uvedeným článkem Jednotné úmluvy o omamných látkách návrh vytváří podmínky pro zvláštní postup vůči osobám, které jsou na drogách závislé tak, že v určitých případech bude možno upustit od potrestání, resp. podmíněně odložit výkon trestu za současné aplikace probačních opatření.

S ohledem na společenskou závažnost držení a užívání drogy se navrhuje současně postih také prostředky správního práva. Dosud nebylo držení drogy pro svoji potřebu protiprávním jednáním podle zákona o přestupcích. Proto se doplňuje přestupkový zákon o novou skutkovou podstatu držení omamné nebo psychotropní látky pro svoji potřebu. Systematicky se tato skutková podstata zařazuje do ustanovení § 30, který obsahuje skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Považujeme za vhodné toto jednání kvalifikovat jako přestupek jednak z důvodu výchovného působení, a to především na mládež, jednak z důvodu té skutečnosti, aby nedocházelo ke zbytečnému kriminalizování těchto deliktů jejich zařazením do trestního zákona.

Současně se navrhuje, aby tento přestupek byl projednáván orgány Policie České republiky, neboť tyto orgány se při výkonu své působnosti s tímto jevem nejčastěji setkávají a mohou nejlépe při jeho zjištění posoudit, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin a podle toho pak provádět další potřebné řízení.

Tyto orgány zároveň provádějí výkon státní správy na úseku řidičských průkazů, střelných zbraní a střeliva a povolování pobytu cizinců, kde jednou z podmínek vydání těchto povolení je i spolehlivost osoby. Svěřením působnosti k projednávání těchto přestupků Policii České republiky umožní, aby tyto orgány měly informace týkající se i těchto oblastí, což jim usnadní posuzování spolehlivosti u osob-pachatelů přestupku (řidiče motorového vozidla,žadatel o vydání zbrojního průkazu,žadatel o prodloužení zbrojního průkazu, zákaz pobytu na území ČR pro cizince ) také dalšími již existujícími prostředky správního práva. Při splnění zákonem požadovaných podmínek pak mohou takovému přestupci odejmout řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz pro nespolehlivost. V případě cizince pak mohou přistoupit k vyhoštění.

Působnost Policie ČR při zjišťování trestných činů a projednávání přestupků v oblasti držby drog i pro vlastní potřebu si nevyžádá zvýšené finanční náklady, ale bude bezpochyby vyžadovat určitá organizační opatření, na které je Policie ČR připravena.

Návrh si nevyžádá žádné finanční náklady.

 

Zvláštní část

 

Čl. I

K bodu 1- 4 (§ 30 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1 písm. e),§ 30 odst. 1 písm. ch),

§ 30 odst. 2)

 

S ohledem na společenskou závažnost se navrhuje doplnit zákon o novou skutkovou podstatu přestupku držení omamné nebo psychotropní látky pro svoji potřebu. Nutnost přijetí návrhu je kromě jiného ovlivněna vývojem situace v oblasti drog. Touto právní úpravou také Česká republika splní povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků, neboť držení omamné nebo psychotropní látky není v našem právním řádu dosud upraveno. Není proto možný ani postih držitelů drogy, kteří se obhajují tím, že tyto látky neprodávají, ale mají je pouze pro svou potřebu. V zavedení této skutkové podstaty se spatřuje i výchovný aspekt ve vztahu k mládeži, která mnohdy s těmito látkami experimentuje pouze ze zvídavosti. Důležitá je také skutečnost, že nedochází ke zbytečnému kriminalizování takových osob, ale působí se zde prostředky správního trestání, které mohou být v těchto případech efektivnější než prostředky trestního práva.

Předpokládá se že uvedenou navrhovanou právní úpravou bude možno postihnout poměrně velký okruh konzumentů omamných nebo psychotropních látek.

 

K bodu 5 (§ 52 písm. c))

 

Novelizovat toto ustanovení je nutné, protože se navrhuje, aby řízení o přestupcích podle § 30 odst. 1 písm. i) prováděly orgány Policie České republiky. Příslušnost Policie České republiky k projednávání těchto přestupků se navrhuje, neboť tyto orgány se při výkonu své působnosti s tímto jevem nejčastěji setkávají a mohou nejlépe při jeho zjištění posoudit, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin a podle toho pak provádět další potřebné řízení.

Tyto orgány zároveň provádějí výkon státní správy na úseku řidičských průkazů, střelných zbraní a střeliva a povolování pobytu cizinců, kde jednou z podmínek vydání těchto povolení je i spolehlivost osoby. Svěřením působnosti k projednávání těchto přestupků Policii České republiky umožní, aby tyto orgány měly informace týkající se i těchto oblastí, což jim usnadní posuzování spolehlivosti u osob-pachatelů přestupku (řidiče motorového vozidla,žadatel o vydání zbrojního průkazu,žadatel o prodloužení zbrojního průkazu, zákaz pobytu na území ČR pro cizince ) také dalšími již existujícími prostředky správního práva. Při splnění zákonem požadovaných podmínek pak mohou takovému přestupci odejmout řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz pro nespolehlivost. V případě cizince pak mohou přistoupit k vyhoštění.

 

K bodu 6 (§ 54)

 

Novelou se doplňuje věcná příslušnost orgánů policie v okresech i pro projednávání přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

 

K bodu 7 (§ 58 odst. 2 písm. f))

 

Novela tohoto ustanovení je potřebná z toho důvodu, že orgány policie, které zjistí přestupek podle § 30 odst. 1 písm. i) provedou nezbytná šetření a zajistí nezbytné důkazní prostředky potřebné pro další řízení před správním orgánem.

 

K bodu 8 (§ 86 písm. a))

 

Novela příslušných ustanovení § 86 je důsledkem rozšíření věcné působnosti orgánů policie o projednávání přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

 

K čl. II

 

Datum navrhované účinnosti zákona vychází z předpokládaného průběhu legislativního procesu

 

 

V Praze dne 18. června 1997

Předseda vlády:

Ministr vnitra:

Příloha

 

Platné znění částí zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích (navrhované změny a doplnění jsou vyznačeny tučně)

 

§ 30

 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem

a jinými toxikomaniemi

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než (je alkohol,) jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,

c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,

e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,

f) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

g) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu f),

h) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu f),

ch) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (.),

i) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku (a), za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a ch) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let (.) a za přestupek podle odstavce 1 písm. i) pokutu do 15 000 Kč.

 

Příslušnost

 

§ 52

 

Přestupky projednávají

a) obce,

b) okresní úřady,

c) orgány Policie České republiky (dále jen "orgány policie"), jde-li o přestupky spáchané porušením (obecně závazných) právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (,) a o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. i),

d) jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon.

 

§ 54

 

Přestupky spáchané porušením (obecně závazných) právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pokud nebyly projednány uložením pokuty v blokovém řízení (.) a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. i), projednávají v prvním stupni útvary Policie České republiky v okresech.

 

Součinnost

 

§ 58

 

(1) Státní orgány, orgány policie a obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou.

(2) Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky

a) proti veřejnému pořádku,

b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví,

c) proti majetku,

d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky,

f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až (ch) i) a § 35 odst. 1 písm. f),

učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví.

(3) Orgán policie

a) věc odevzdá příslušnému orgánu, jde-li o jednání mající znaky přestupku, které se projednává podle zvláštních předpisů,[Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.), zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků] nebo jde-li o jiný správní delikt než přestupek anebo nasvědčují-li skutečnosti, že jde o trestný čin,

b) věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo nezjistí-li do jednoho měsíce ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba; pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na místě věc vyřídit jinak.

(4) Dozví-li se orgán policie o přestupku od občana, vyrozumí jej na jeho žádost do třiceti dnů o provedených opatřeních.

 

§ 86

 

V blokovém řízení mohou projednávat

 

a) orgány policie též přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), b), h), ch) a j), § 24 odst. 1 písm. d), § 30 odst. 1 písm. a) až ch), § 42 odst. 1 písm. a), b), d) a e), § 43 odst. 1 písm. a) a b) a § 44, jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na úseku státní správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 písm. b) až d) a 48, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a přestupky proti majetku podle § 50,

b) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. f), g) a ch) a § 46, pokud jimi byly porušeny obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se některého z těchto přestupků pracovník organizace nebo podnikatel v jejich prostorách nebo na jejich pracovištích,

c) orgány hygienické služby přestupky proti pořádku ve státní správě podle § 29 odst.1 písm. a), b), d), e), g) a h).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP