PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Poslanecká sněmovna

 

1997

 

II. volební období

 

225/2

Pozměňovací návrhy

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 155/1995 Sb.,

o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.,

zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu,

ve znění pozdějších předpisů

(tisk 225)

Pozměňovací návrhy

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 155/1995 Sb.,

o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.,

zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu,

ve znění pozdějších předpisů

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 56 ze dne 28. srpna 1997 (tisk 225/1)

 

K čl. I, bod 11

1. Za bod 11 se vkládá nový bod 12 tohoto znění:

"12. V § 61 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Je-li výše důchodu (úhrn důchodů) vypláceného (vyplácených) podle mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení (pojištění) osobě s trvalým pobytem v České republice nižší než důchod, který by náležel podle českých právních předpisů, náleží této osobě vyrovnávací přídavek. Vyrovnávací přídavek je rozdíl mezi důchodem (úhrnem důchodů) poukazovaným podle smlouvy a důchodem, který by náležel podle českých právních předpisů.".

Ostatní body se přečíslují.

 

K čl. I, bod 12

2. Za nový bod 12 se vkládá nový bod 13 tohoto znění:

"13. V § 64 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Na základě žádosti pojištěnce lze pro platbu využít současně obou forem uvedených ve větě první.".

Ostatní body se přečíslují.

 

K čl. I, dosavadní bod 12

3. V § 67 odst. 1 se za slova "může vláda" vkládají slova: "v době do 31. prosince 1998".

 

4. V § 67 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Vyplácené důchody v době po 31. prosinci 1998 vláda zvýší nařízením, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzrostl alespoň o 5 %. Podmínka růstu tohoto indexu se posuzuje od kalendářního měsíce, v němž byla naposledy splněna.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

K čl. III

5. V § 7 se ve větě první za slova "může vláda" vkládají slova: "do 31. prosince 1998".

 

6. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

 

"(2) Vláda zvýší po 31. prosinci 1998 nařízením částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3, jestliže souhrnný index spotřebitelských cen vzroste od předchozího stanovení těchto částek o 5 %; přitom přihlíží k zachování reálné hodnoty částek životního minima.".

 

Pozměňovací návrhy, které zazněly při druhém čtení dne 3. září 1997

 

B. Poslankyně Milada Emmerová:

1. V čl. I za bod 5 se vkládá nový bod 6, který zní:

"6. § 39 odst. 2 až 8 znějí:

"(2) Schopnost soustavné výdělečné činnosti je schopnost pojištěnce vlastní prací dosáhnout výdělek odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem.

 

(3) Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával předtím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem. Přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní pojištění adaptován, a možnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával.

 

(4) Pro stanovení procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je nutné určit zdravotní postižení, která jsou příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je-li těchto zdravotních postižení více, jednotlivé hodnoty poklesu soustavné výdělečné činnosti se nesčítají. Při takovémto souběhu onemocnění se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení. Horní hranici míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je však možno navýšit až o 20 procentních bodů.

 

(5) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je zdravotní postižení, které s ohledem na jeho předchozí výdělečné činnosti, dosažené vzdělání, zkušenosti, znalosti a možnost rekvalifikace způsobuje pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti menší, než odpovídá dolní hranici míry poklesu této schopnosti, lze tuto hranici snížit až o 10 procentních bodů.

 

(6) Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle druhů zdravotního postižení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb.

 

(7) Pokud v příloze č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uvedeno, stanoví se míra poklesu soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.

 

(8) Zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek, jsou zdravotní postižení uvedená v příloze č. 3 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb.".

 

Ostatní body se přečíslují.

 

2. V čl. I za bod 9 se vkládá nový bod 10, který zní:

"10. V § 44 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Pojištěnec je částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Ustanovení § 39 odst. 3, 6 a 7 zde platí obdobně.

 

(2) Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Okruh zdravotních postižení značně ztěžujících obecné životní podmínky je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997.".

 

Ostatní body se přečíslují.

 

3. Čl. IV - Přechodná ustanovení - se doplňuje novým odstavcem, který zní:

"Procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti bude posouzena znovu u všech pojištěnců, u kterých byl stanoven nárok na částečnou invaliditu před datem 1. ledna 1998. Přezkoumání tohoto rozhodnutí bude provedeno do 31. prosince 1999.".

 

4. V čl. V se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Zrušují se § 6 až 8 včetně nadpisů vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb.".

 

5. Čl. VI - Účinnost zní:

 

"Čl. VI

 

Účinnost

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.".

 

C. Poslankyně Eva Fischerová:

 

1. V čl. I se za bod 2 doplňuje bod, který zní:

".. V hlavě šesté, dílu druhém se v nadpisu na konci připojuje čárka a slova "úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů".

 

Za § 61 se vkládá nový § 61a, který včetně nadpisů a poznámek č. 37) a 38) zní:

"§ 61a

 

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů

 

(1) Je-li starobní, plný invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte jediným zdrojem příjmu důchodce a nedosahuje měsíčně částky životního minima osoby, která žije v domácnosti sama,37) násobené koeficientem 1,15, zvyšuje se důchod tak, aby činil tuto částku; má-li důchodce též jiný důchod nebo příjem a úhrn důchodů a jiného příjmu nedosahuje měsíčně částky životního minima osoby, která žije v domácnosti sama, násobené koeficientem 1,15, zvyšuje se důchod tak, aby úhrn důchodů a jiného příjmu činil tuto částku.

 

(2) Je-li na starobní nebo plný invalidní důchod, který nedosahuje měsíčně částky životního minima dvoučlenné domácnosti, násobené koeficientem 1,15, odkázána též manželka (manžel) důchodce (důchodkyně), zvyšuje se důchod tak, aby činil tuto částku, pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínka, že manželé spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby se považuje za splněnou, pokud manželé žijí v témže ústavním zařízení.

 

(3) Splňují-li podmínky pro zvýšení důchodu oba manželé, zvýší se jen důchod, který je nižší, a to o rozdíl mezi částkou životního minima dvoučlenné domácnosti, násobené koeficientem 1,15 a úhrnem důchodů a jiných příjmů manželů.

 

(4) Důchod se podle odstavce 1 až 3 zvyšuje jen tehdy, nemůže-li si důchodce z důvodu stáří, zdravotního stavu nebo z jiných vážných důvodů zvýšit příjem vlastní prací. Předchozí věta neplatí pro poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu.

 

(5) Příjmem důchodce se rozumí příjem podle zákona o životním minimu.38)

 

(6) Zvýšení důchodu podle odstavce 1 se nezapočítává do výše důchodu rozhodné pro výpočet jiných důchodů.

---------

37) § 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.

38) § 6 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb. a zákona 118/1995 Sb.".

 

2. V čl. I za bod 13 se vkládá nový bod, který zní:

".. V § 92 se vypouští odstavec 4.".

 

3. Čl. IV - Přechodná ustanovení - se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:

"(4) Zvýšit důchod podle § 61a lze nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 1998.".

 

4. Do čl. VI pojednávajícím účinnosti zakotvit navrhované změny tak, aby pozměňovací návrhy týkající se důchodu jako jednoho zdroje příjmu nabývaly účinnosti od 1. ledna 1998.

 

(Pokud nebude upřesněno, nehlasovatelné)

 

D. Poslanec Petr Pleva:

V § 34 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradní doby pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobné doby podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet dnů náhradních dob pojištění stanovených podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.".

 

E. Poslanec Josef Janeček:

 

1. V čl. I bod 4 se vypouští.

 

V případě, že tento bod nebude přijat, v čl. I v bodu 4 za slova "v § 5 odst. 1 písm. p)" se doplňují slova "r) a s)".

 

2. V čl. I bodu 12 v § 67 odst. 1 v části věty před středníkem se za slova "může vláda" doplňují slova "v době do 31. prosince 1998".

Za první větu se doplní věta druhá a třetí, které znějí: "Vyplácené důchody po 31. prosinci 1998 vláda zvýší svým nařízením, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzrostl alespoň o 5 %. Podmínka růstu tohoto indexu se posuzuje od kalendářního měsíce, který bezprostředně předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k poslednímu zvýšení těchto důchodů.".

 

3. V čl. III se ve větě první za slova "může vláda" se vkládají slova "do 31. prosince 1998" a za větu první se vkládá tato nová věta "Částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3 vláda zvýší nařízením, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzroste alespoň o 5 % od kalendářního měsíce, který bezprostředně předcházel kalendářnímu měsíci, v němž došlo k poslednímu zvýšení těchto částek.".

 

V případě, že tento bod nebude přijat, v čl. I v bodu 4 za slova "v § 5 odst. 1 písm. p)" se doplňují slova "r) a s)".

 

F. Poslanec Jaroslav Štrait:

1. V čl. III § 7 zní:

 

"§ 7

 

(1) Vláda zvýší nařízením částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzroste od předchozího stanovení těchto částek o 5 %.

 

(2) Zvýšení se stanoví tak, aby odpovídalo nárůstu indexu uvedeného v odstavci 1 a částky životního minima dosahovaly nejméně jednu polovinu průměrných čistých příjmů rodiny.

 

(3) Nárůst úhrnného indexu spotřebitelských cen a průměrných čistých příjmů rodiny se zjišťuje podle údajů Českého statistického úřadu. Průměrné čisté příjmy rodiny se zjišťují za kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, v němž jsou částky životního minima zvyšovány.".

 

G. Poslanec Jaroslav Novák:

K čl. I bod 1

1. V § 11 odst. 1 písm. a) ponechat původní znění zákona.

 

K čl. I bod 4

2. V § 34 odst. 1 se vypouští druhá věta.

 

K zákonu č. 155/1995 Sb.

3. V § 41 odst. 1 se nahrazuje částka "680 Kč měsíčně" částkou "1000 Kč měsíčně".

 

K zákonu č. 155/1995 Sb.

4. V § 45 odst. 1 se nahrazuje částka "680 Kč měsíčně" částkou "1000 Kč měsíčně".

 

K čl. I bod 12

5. V § 67 odst. 1 první věta zní: "Vyplácené důchody vláda zvýší nařízením, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzrostl alespoň o 5%.".

Druhá část věty po středníku se vypouští.

 

K čl. I bod 12

6. V § 67 odst. 2 v první větě nahradit číslovku "70 %" číslovkou "90 %".

 

H. Poslanec Zdeněk Škromach:

K čl. I bod 12

1. V § 67 odst. 1 se nahrazuje slovo "5 %" slovem "3 %" a slovo "10 %" slovem "5 %"

 

K čl. I bod 12

2. V § 67 odst. 2 se nahrazuje slovo "70 %" slovem "110 %".

 

K čl. I bod 11

3. Za bod 11 se vkládá nový bod, který zní:

".. V § 69 se připojuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vdovský důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 1996, ale tento nebyl z důvodu omezení úhrnu vyplácených důchodů nejvyššími výměrami stanovenými pevnými částkami podle předpisů platných před 1. lednem 1996 vyplácen, nebo byl vyplácen v nižší částce, a nedosahuje k 31. prosinci 1997 včetně všech zvýšení částky 550 Kč, se upraví na uvedenou výši.".".

 

4. V čl. II body 1 a 2 znějí:

"1. V § 17 odst. 1 se slova "60 %" nahrazují slovy "70 %", slova "50 %" se nahrazují slovy "60 %" a slova "70 %" se nahrazují slovy "85 %".

 

2. V § 17 odst. 2 se slova "70 %" nahrazují slovy "85 %".

 

V případě, že tento návrh nebude přijat body 1 a 2 vypustit.

 

5. V čl. II se připojují nové body 3 a 4, které znějí:

"3. V § 21 odst. 2 písm. a) a b) znějí:

"a) je poživatelem částečného nebo plného invalidního důchodu, nebo

b) byl uznán částečně nebo plně invalidním, i když mu nevznikl nárok na částečný nebo plný invalidní důchod, nebo mu vznikl nárok na částečně nebo plně invalidní důchod, avšak tento důchod se pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nevyplácí.30)".".

 

4. V § 24 se vypouští odstavec 4 a připojují se nové odstavce 4 až 13, které znějí:

"(4) Povinný podíl počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstanvatelů s více než 20 zaměstnanci činí:

a) 5,5% zaměstnanců, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností, a

b) 0,5% zaměstnanců, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením.1)

 

(5) Povinnost zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve stanoveném podílu zaměstnavatel plní též tím, že na základě předchozí dohody odebírá výrobky nebo přijímá jiná plnění od družstev invalidů, podniků a hospodářských zařízení sdružení občanů se změněnou pracovní schopností a jiných zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (dále jen "zařízení invalidů"); do plnění stanoveného podílu se přitom zahrne počet zaměstnanců zařízení invalidů zabezpečujících tyto zakázk y.

 

(6) Pro účely zjištění, zda byl povinný podíl zaměstnavatele stanovený v odstavci 4 v příslušném kalendářním roce splněn, je rozhodný

a) skutečný přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců za kalendářní rok,

b) průměrný počet zaměstnanců vypočtený jako průměr koncových stavů v jednotlivých čtvrtletích kalendářního roku, pokud zaměstnavatel nezjišťuje počet zaměstnanců podle ustanovení písmene a),

c) u zaměstnavatele, který není zapsán v podnikovém rejstříku, koncový stav zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního roku, pokud nezjišťuje počet zaměstnanců podle ustanovení písm. a) nebo b).

 

(7) Pro účely stanovení povinného podílu podle odstavce 4 písmen a) a b) se zjištěný počet zaměstnanců zaokrouhluje na celá čísla statistickou metodou (od poloviny směrem nahoru).

 

(8) Pokud zaměstnavatel zaměstnává občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením nad povinný podíl stanovený podle odstavce 4 písm. b) tohoto zákona, započítává se zaměstnanec, který je občanem s těžším zdravotním postižením, pětkrát.

 

(9) Ustanovení odstavců 4 až 8 se nevztahují na zaměstnávání civilních zaměstnanců Armády České republiky, Ministerstva vnitra a Sboru nápravné výchovy.

 

(10) Vláda České republiky zodpovídá1) za zřízení samostatného fondu, do kterého jsou odváděny prostředky a pro účely povinného zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. Kontrolu odvodů do tohoto fondu provádí místně příslušný územní orgán úřadu práce.

 

(11) Pokud zaměstnavatel nesplnil v uplynulém kalendářním měsíci povinný podíl zaměstnanců z řad občanů se změněnou pracovní schopností, odvede do konce následujícího měsíce na konto fondu zřízeného podle odstavce 10 částku ve výši minimálního mzdového tarifu 1. stupně při stanovené pracovní době 42,5 hodiny týdně.2)

 

(12) Za nesplnění odvodu dle odstavce 11 náleží sankce ve výši 25% z neodvedené částky. Povinnost zaplatit dlužný povinný odvod se promlčuje za 5 let ode dne splatnosti.

 

(13) Výpočet odvodu dle odstavce 10 pro daný měsíc stanoví vláda České republiky nařízením.".

 

I. Poslankyně Jana Gavlasová:

Čl. III se vypouští.

 

J. Poslanec Vladimír Špidla:

1. Bod 1 se vypouští.

 

2. Bod 3 se vypuští.

 

3. Bod 4 se vypouští.

 

4. Bod 5 se vypouští.

 

5. Bod 12 se vypouští.

 

V případě, že bod 12 nebude vypuštěn, v § 67 odst. 2 vypustit slova "nejméně 70%", a za slova "se stanoví" se vkládají slova "do 21. prosince 1998".

 

 

V Praze dne 3. září 1997

zpravodaj výboru pro sociální politiku

a zdravotnictví

Vladimír Špidla v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP