Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. volební období

USNESENÍ č. 56/1997

výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

z 19. schůze ze dne 28. srpna 1997

 

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 225).

Po odůvodnění náměstkyně ministra práce a sociálních věcí J. VOŇKOVÉ, zpravodajské zprávě poslance V. ŠPIDLY a po rozpravě

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 

I. doporučuje

Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s předloženým vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 225) s těmito připomínkami:

K čl. I , bod 11

1. Za bod 11 se vkládá nový bod 12 tohoto znění:

"12. V § 61 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Je-li výše důchodu (úhrn důchodů) vypláceného (vyplácených) podle mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení (pojištění) osobě s trvalým pobytem v České republice nižší než důchod, který by náležel podle českých právních předpisů, náleží této osobě vyrovnávací přídavek. Vyrovnávací přídavek je rozdíl mezi důchodem (úhrnem důchodů) poukazovaným podle smlouvy a důchodem, který by náležel podle českých právních předpisů.".

Ostatní body se přečíslují.

K čl. I, bod 12

2. Za nový bod 12 se vkládá nový bod 13 tohoto znění:

"13. V § 64 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Na základě žádosti pojištěnce lze pro platbu využít současně obou forem uvedených ve větě první.".

Ostatní body se přečíslují.

K čl. I, dosavadní bod 12

3. V § 67 odst. 1 se za slova "může vláda" vkládají slova: "v době do 31. prosince 1998".

4. V § 67 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Vyplácené důchody v době po 31. prosinci 1998 vláda zvýší nařízením, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzrostl alespoň o 5 %. Podmínka růstu tohoto indexu se posuzuje od kalendářního měsíce, v němž byla naposledy splněna.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

K čl. III

5. V § 7 se ve větě první za slova "může vláda" vkládají slova: "do 31. prosince 1998".

6. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Vláda zvýší po 31. prosinci 1998 nařízením částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3, jestliže souhrnný index spotřebitelských cen vzroste od předchozího stanovení těchto částek o 5 %; přitom přihlíží k zachování reálné hodnoty částek životního minima.".

 

II. zmocňuje

zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Jaroslav Zvěřina
ověřovatel výboru

Josef Janeček
místopředseda výboru

Vladimír Špidla

zpravodaj výboru

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP