PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1997

II. volební období

1997

202

 

Návrh

 

poslance Michala Frankla a dalších

 

na vydání

zákona

 

ze dne .................... 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb.,

o loteriích a jiných podobných hrách,

ve znění zákona ČNR č. 70/1994 Sb.

Návrh

Zákon

 

ze dne .................

kterým se mění a doplňuje zákon č. 202/1990 Sb.,

o loteriích a jiných podobných hrách,

ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Článek I

 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. se mění takto:

 

1. V § 19 odstavec 3) se text mění takto:

 

Povolení provozu hracího přístroje může být vázáno na splnění podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou a splnění podmínek nutných ve veřejném zájmu.

 

2. V § 50 se doplňuje nový odstavec 3), který zní:

 

Obec může obecně závaznou vyhláškou plošně omezit provoz hracích přístrojů na svém území nebo jeho části.

 

Článek II

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

 

Michal Frankl

 

 

Důvodová zpráva:

 

Předkladatelé si jsou vědomi, že je připravována komplexní novela, která má nově upravit podmínky pro provozování loterií a jiných podobných her. Současně však respektují potřebu dát obecním zastupitelstvům urychleně účinný nástroj pro zajišťování veřejného pořádku. Tato malá novela má umožnit, aby obce mohly plošně regulovat umístění hracích přístrojů. Novelou zákona dojde k omezení negativního vlivu hracích přístrojů na obyvatelstvo tam, kde mohou hrací přístroje znamenat sociální a společenský problém a současně nebudou hrací přístroje celoplošně zakázány. Obce budou moci lépe regulovat dopad provozu hracích přístrojů na veřejný pořádek v obcích. Předkladatel nepředpokládá hromadné zákazy provozování hracích přístrojů neboť obce se nebudou rády loučit s příjmy z poplatků z umístění hracích přístrojů.

 

Novela zákona nemá žádný přímý vliv na státní rozpočet.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP