PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1997
II. volební období
-------------------------------------------------


134/1


 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 134)

 

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 7. března 1997 (čj. 3381/97 - OVA)

 

 

Vláda na své schůzi dne 5. března 1997 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a vyjádřila s tímto návrhem s o u h l a s .

Návrh zákona předpokládá doplnit zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí tak, aby od zmíněných daní byly osvobozeny všechny první převody nebo přechody zemědělského nemovitého majetku, u kterého bylo obnoveno užívací právo. Podle současné právní úpravy je nyní osvobozena pouze část vlastníků uvedeného majetku. K této disproporci došlo přijetím poslaneckého návrhu novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí uveřejněné pod č. 96/1996 Sb. K odstranění uvedené nerovnosti je proto navrhováno doplnění ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Z aplikace současné právní úpravy jednoznačně vyplývá, že se jedná o nerovnost subjektů a znevýhodnění postavení členů zemědělských družstev oproti nečlenům zemědělských družstev při osvobozeních od majetkových daní při převodech či přechodech jejich majetku. Je proto vhodné odstranit současný stav nerovného zacházení s vlastníky při obdobných převodech nebo přechodech nemovitého zemědělského majetku a uvést tak zákonnou úpravu do souladu s článkem 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Po stránce legislativní vláda doporučuje v předloženém návrhu provést tyto úpravy :

a) v názvu zákona a v úvodní větě vypustit slova "mění a"

b) v článku I. citaci zákona č. 42/1992 Sb, doplnit o příslušná ustanovení a název tohoto zákona, tedy za slova "zákona č. 229/1991 Sb." před čárku vložit text "§ 11 a 12 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů".

c) V článku II. bod 1 odkaz "13b)" vypustit vzhledem k citaci příslušného ustanovení v čl. I.

Výraz "popř." nahradit slovem "popřípadě".

d) V článku II. bod 2 slovo "provedení" nahradit termínem "provedením".

 

Vláda bere na vědomí předpokládaný dopad na státní rozpočet ve výši cca 20,5 mil. Kč, který je uvedený v důvodové zprávě k návrhu zákona. Upozorňuje však, že výši finančního dopadu nelze v současné době přesně kvantifikovat, neboť ta je závislá na počtu případů a na způsobu provádění změn vlastnického práva mezi osobami blízkými.

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP