PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1997
II. volební období
-------------------------------------------------


125/1


 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb.,

o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 125)

 

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 25. února 1997 (čj. 3376/97 - OVA)

 

 

          Vláda na své schůzi dne 19. února 1997 projednala a posoudila návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zaujala k němu toto stanovisko:

          Vláda nesouhlasí s předloženým návrhem zákona, tedy

          a) se zrušením školného ve vyšších odborných školách,

          b) aby se ze zákona poskytovaly žákům bezplatně všechny učebnice a učební texty.

          Tento návrh je nepřijatelný z těchto důvodů:

          - vyšší odborné školy představují typ odlišný od středních škol, neboť studium na nich získání středoškolského vzdělání již předpokládá. Touto svojí povahou se vymykají vyšší odborné školy z rámce čl. 33 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, zakotvující právo občanů na bezplatné vzdělání v základních a středních školách;

          - zavedení školného ve vyšších odborných školách bylo positivním krokem, který vytvořil vhodnější materiální předpoklady pro vznik a další existenci vyšších odborných škol a umožnil zvýšit nabídku v oblasti vyššího odborného vzdělávání;

          - zrušení školného ve vyšších odborných školách by nezvýšilo možnosti dalšího vzdělávání dětí, jejichž dosavadní vzdělávání je zaměřeno všeobecně. Žáky vyšších odborných škol jsou dospělí občané, kteří mají možnost se podílet na úhradě vlastním přičiněním;

          - výše školného se za školní rok pohybuje podle typu školy od 2.500,- do 5.000, Kč. Přitom školné činí 50% stanovené výše v případě velmi dobrého prospěchu žáka nebo ze sociálních důvodů;

          - učebnice a učební texty uvedené v seznamu učebnic vydávaném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se poskytují žákům základních škol a speciálních středních škol (žáci se zdravotním postižením) bezplatně a ve středních školách je zabezpečeno bezplatné zapůjčení učebnic pro 10 % žáků školy;

          - uvedený systém poskytování učebnic neomezuje právo na bezplatné vzdělání, protože bezplatnost vzdělání znamená, že stát nese náklady na zřizování škol a školských zařízení, na jejich provoz a údržbu. Stanovení rozsahu bezplatného poskytování učebnic a učebních textů a základních školních potřeb vládou nelze podřadit pod pojem práva na bezplatné vzdělání;

          - z výše uvedeného vyplývá, že školné ve vyšších odborných školách a jeho výše, jakož i výdaje zákonných zástupců žáků na učebnice nedosahují takového stupně, který by mohl nepříznivě ovlivnit přístup ke vzdělání;

          - skupina poslanců v minulosti podala návrhy Ústavnímu soudu ČR, aby zrušil ustanovení školského zákona o školném ve vyšších odborných školách a nařízení vlády o způsobu poskytování učebnic pro rozpor s ústavními předpisy. Ústavní soud je svými nálezy č. 13/1996 Sb. a č. 165/1995 Sb. zamítnul;

          - návrh nesprávně odhaduje nároky navrhovaných změn na státní rozpočet, které odhaduje na 3,2 mil. Kč ročně. Uskutečnění navrhovaných změn by však znamenalo potřebu posílit státní rozpočet jen při zrušení školného ve vyšších odborných školách řádově o 60 až 90 mil. Kč.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP