PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

125

Návrh

poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání

zákona

ze dne ..............1996

na změnu zákona č. 29/1984 Sb. soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

Zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. se mění :

Čl. I

§ 4 zní :

(1) Ve školách, které jsou součástí soustavy základních a středních škol a ve vyšších odborných

školách, mají občané právo na bezplatné vzdělání. V soukromých školách a v církevních školách se může právo na vzdělání zajišťovat za úplatu.

(2) Žákům se bezplatně poskytují učebnice a učební texty a v rozsahu stanoveném vládou též základní školní potřeby.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti 1.1.1998

Úplné znění novelizovaných částí zákona č. 29/1984 Sb., soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol, (školského zákona) s vyznačením navrhovaných změn a doplnění :

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou základní školy, základní umělecké školy, učiliště, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak. Způsob zařazování do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení stanoví zvláštní zákon.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") odpovídá za koncepci, stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy.

§ 2

(1) Soustavu základních a středních škol tvoří základní škola, učiliště, střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola a speciální školy.

(2) Školy uvedené v § 1 může zřizovatel slučovat nebo zřizovat jako jednu právnickou osobu. Je-li zřizovatelem obec, může školy slučovat se souhlasem územně příslušného školského úřadu.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou typy a názvy jednotlivých druhů škol uvedených v odstavci 1.

§ 3

(1) Výchova a vzdělávání se uskutečňují v jazyce českém. Výjimky v případech hodných zvláštního zřetele, pokud nejde o plnění povinné školní docházky, povoluje ministerstvo.

(2) Žákům příslušejícím k národnostním menšinám se v rozsahu přiměřeném zájmům jejich národnostního rozvoje zabezpečuje právo na vzdělání v jejich mateřském jazyce.

(3) Neslyšícím a nevidomým se zajišťuje právo na vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma.

§ 4

dosavadní znění :

změny a doplnění :

(1) Ve školách, které jsou součástí soustavy základních a středních škol, mají občané právo na bezplatné vzdělání. V soukromých školách a v církevních školách se může právo na vzdělání zajišťovat za úplatu.

(1) Ve školách, které jsou součástí soustavy základních a středních škol a ve vyšších odborných školách, mají občané právo na bezplatné vzdělání. V soukromých školách a v církevních školách se může právo na vzdělání zajišťovat za úplatu.

(2) Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem lze poskytovat za úplatu od doby, kdy její výši a způsob úhrady stanoví vláda nařízením, v těchto školách zřizovaných obcí od doby, kdy výši a způsob úhrady stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. Úplata nemůže být vyšší než polovina kalkulovaných nákladů na jednoho žáka školy.

(2) Žákům se bezplatně poskytují učebnice a učební texty a v rozsahu stanoveném vládou též základní školní potřeby.

(3) V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby.

 

Důvodová zpráva

Obecná část :

Jediným smyslem navrhované úpravy platného školského zákona č. 29/1984 Sb.ve znění pozdějších předpisů je důsledné naplnění závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodní Úmluvy o právech dítěte. Vyspělá společnost klade zvýšené nároky na kvalifikaci svých občanů a je v jejím zájmu, aby podporovala co nejvyšší vzdělanost své mládeže. Součástí Úmluvy je i závazek našeho státu podněcovat rozvoj různých forem středního vzdělání zahrnujícího všeobecné a odborné vzdělání, činit je přijatelné a dostupné pro každé dítě a přijímat jiná odpovídající opatření, jako je zavádění bezplatného vzdělání, a v případě potřeby, poskytování finanční podpory. Nelogické vynětí vyšších odborných škol ze soustavy škol, v nichž mají občané právo na bezplatné vzdělávání vede k tomu, že děti s všeobecným vzděláním nemají v případech slabšího finančního zázemí své rodiny možnost získat vyšší odbornou kvalifikaci, která odpovídá potřebám jejich profesního zařazení na pracovní místa vyžadující odbornou způsobilost.

Navrhovaná změna usiluje o rozšíření možností rozvoje osobnosti dítěte v souladu s jeho nadáním a rozumovými a fyzickými schopnostmi umožněním bezplatného vzdělávání na vyšších odborných školách a bezplatným poskytováním učebnic, příp. dalších školních potřeb.

Předpokládaný finanční dopad navrhované změny na státní rozpočet představuje částku 3,2 miliónů Kč. Účinnost zákona je stanovena na 1.1.1998 tak, aby s těmito náklady mohlo být počítáno při sestavování státního rozpočtu.

Navrhovaný zákon plně odpovídá mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána, i ústavnímu pořádku České republiky.

Zvláštní část :

1. § 4, odst. 1 :

Stávající znění § 4, které zejm. vymezuje okruh škol, na nichž je vzdělání poskytováno bezplatně, je navrhovanou úpravou pozměněno tak, že okruh škol, na nichž je občanům zaručeno právo na bezplatné vzdělávání, byl rozšířen o vyšší odborné školy. Přijetí této změny umožní dětem, jejichž dosavadní školní vzdělání bylo zaměřeno všeobecné, aby získaly potřebnou odbornost umožňující jejich pracovní zařazení v souladu s potřebami specializace ve společnosti.

2. § 4 odst. 2 :

Dosavadní zmocnění vlády vymezit rozsah případů, kdy se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty je nahrazeno kogentním ustanovením o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP