Úterý 11. listopadu 1997

 

12. den schůze Poslanecké sněmovny (11. listopadu 1997)

Přítomno: 183 poslanců

 

(Schůze zahájena v 15.15 hod.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa. V tomto okamžiku požádal o slovo předseda sněmovny pan Miloš Zeman, kterého prosím, aby se ujal slova. Dámy a pánové, prosím, abyste se zároveň znovu zaregistrovali. Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, z pověření poslaneckého klubu ČSSD předkládám procedurální návrh na zařazení nového bodu této, tj. 15. schůze, a to okamžitě poté, co probereme dosud poslední bod, tj. návrh zákona o Komisi pro cenné papíry. Název bodu, který navrhuji zařadit, zní: Usnesení Poslanecké sněmovny k problematice činnosti fašistických a rasistických organizací na území České republiky. Domnívám se, že vzhledem k nedávným událostem není zapotřebí hlouběji zdůvodňovat návrh na zařazení tohoto bodu. Bude-li tento návrh přijat, předložím v rozpravě návrh příslušného usnesení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi.

 

Dámy a pánové, ptám se nyní - protože nezazněla námitka z úst zástupce žádného klubu - kdo je pro zařazení tohoto nově navrhovaného bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 413. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 130 pro, 1 proti.

 

Dámy a pánové, zařadili jsme další bod a já se velice omlouvám za jednu nepřesnost, na kterou jsem byl upozorněn. Samozřejmě, že budou k té 16. schůzi pozměňovací návrhy, které zazněly, rozmnoženy a budou nám rozdány obvyklou cestou, ne však na lavice ve sněmovně, ale prostřednictvím výborů. Pokud jsem předtím uvedl jako to místo sněmovnu, omlouvám se za to.

 

Dámy a pánové, ze schváleného pořadu 15. schůze nám zbývá k projednání bod

 

75.
Vládní návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 223/ - třetí čtení

 

Prosím, pan kolega Molín se hlásí o slovo.

 

Poslanec Josef Molín: Pane předsedající, dámy a pánové, promiňte, že zdržuji, ale ohrazuji se proti výsledkům strojového vyhodnocení hlasování č. 354 ze čtvrtka dne 6. listopadu t. r. k usnesení, dle něhož vláda pohrdá Parlamentem. Ve zmíněných výsledcích je uvedeno, že jsem hlasoval pro. Prohlašuji, že jsem hlasoval proti.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, to je pouze sdělení pana kolegy Molína. Konstatuji, že pan ministr Pilip a pan kolega Tlustý už zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 223/3. Žádám nyní zpravodaje, pana poslance Tlustého, aby sledoval rozpravu, která podle jednacího řádu nastane a kterou otevírám. Upozorňuji, že může se vystoupení v rozpravě týkat pouze návrhů na opravu legislativně technických chyb.

 

Pan kolega Tlustý se hlásí jako první do rozpravy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chci navrhnout dvě úpravy, které mají obě charakter legislativně technických úprav a které vyplynuly z textu, který vám byl rozdán a který vznikal ve velké časové tísni, a proto se v něm objevily dvě legislativně technické chyby.

Zaprvé navrhuji, aby v § 3 odst. 1 písm. d) se poznámka č. 7 nahradila novou poznámkou č. 2, která zní: "2) § 81 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb.". Ostatní poznámky se přečíslují. Druhá legislativně technická úprava v § 12 - se za textem písm. d) vkládá tečka, text na řádku pod písm. d) se vypouští.

Obě tyto změny jsou výsledkem vypouštění a zařazování nových textů, při kterých jsme opomněli právě teď navržené důsledky a obě tyto úpravy nemění nic na obsahu příslušných ustanovení.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Tlustému. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana kolegu Tlustého, aby navrhl postup při hlasování.

Pan kolega Sládek se hlásí o slovo.

 

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, rád bych poopravil nedorozumění a požádal o přestávku pro jednání poslaneckého klubu v délce 55 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Sládek vystoupil se žádostí. Jaký čas jste požádal pro nepřítomný klub? Padesát pět minut. Je tady jiný návrh? Kolega Hofhanzl se hlásí.

Váš návrh předtím zazněl v jiné schůzi a k hlasování nedošlo. Takže já jsem na něj teď nereagoval. Faktická poznámka.

 

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Faktický dotaz: Kde se klub nachází?

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To není dotaz na mě, já se v tuto chvíli chci zeptat pana kolegy Sládka, zda by vzhledem k tomu, že byla více než 15minutová přestávka právě před zahájením tohoto bodu, zda by nestačilo jeho klubu, nebo zda by neakceptoval, kdybychom se sešli k dalšímu jednání v 16.00 hodin. Děkuji.

Vyhlašuji přestávku do 16.00 hodin.

 

(Schůze přerušena v 15.35 do 16.00 hodin)

 

(Schůze opět zahájena v 16.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, čas vymezený pro přestávku uplynul. Prosím vás, abyste zaujali svá místa, aby nám zpravodaj mohl navrhnout postup hlasování tak, abychom mohli rozhodnout nejprve o pozměňovacích návrzích a potom o návrhu zákona.

Prosím pana kolegu Tlustého, aby se ujal své role zpravodaje.

Dámy a pánové, bylo předneseno - nepletu-li se - 26 pozměňovacích návrhů, z toho některé komplexní. Návrh na postup, který se chystá pan kolega Tlustý přednést, pro nás není nepodstatný. Proto vás žádám ještě jednou o klid, aby ti, kteří chtějí slyšet, měli tu možnost.

Pana kolegu Květáka prosím, aby zvážil, zda nebude respektovat normy v rámci podpory určitých principů.

Pan kolega Tlustý má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, dříve než navrhnu způsob hlasování - pro snazší orientaci v tisku 223/3, který máte všichni před sebou - zopakuji, že prvních 32 stran je usnesení rozpočtového výboru, dalších 32 stran je komplexní pozměňovací návrh přednesený kolegou Zajíčkem. Od strany 64 jsou uvedeny pod jednotlivými písmeny přednesené pozměňovací návrhy, které v souladu s naším usnesením byly vztaženy jako k základu právě ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana kolegy Zajíčka.

Proto navrhuji, aby v souladu s naším hlasováním a v souladu s tím, že tento návrh byl první, bylo první hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu pana kolegy Zajíčka.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, prosím, abyste se zaregistrovali. Prosím pana ministra Ivana Pilipa, aby věnoval pozornost tomu, co se zde právě bude dít. Pana kolegu Češku prosím také. Děkuji za pochopení.

Dámy a pánové, nejprve tedy - pokud jsem rozuměl dobře návrhu pana zpravodaje - budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Zajíčka.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanoviska pana ministra i zpravodaje jsou doporučující.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je tedy pro podporu tohoto návrhu ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 414. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 136 pro, 33 proti.

 

Pane zpravodaji, prosím o chvilku strpení. V tomto okamžiku si nejsem jist, zda není správné, aby znovu zaznělo, že vzhledem k tomu, že jsme vstoupili vlastně do jiné schůze, že např. kolega Gross má náhradní kartu číslo 9. Prosím další kolegy, aby mi sdělili tyto další informace tak, abych je mohl na mikrofon zopakovat.

Pan kolega Bašta má náhradní kartu číslo 2, pan kolega Kuneš náhradní kartu číslo 6. Ještě nějaká taková informace? Jestliže ne, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další pozměňovací návrhy, které mají charakter legislativně technických úprav, přednesl opět pan kolega Zajíček. Jsou uvedeny pod písmenem C na konci strany 64 a na začátku strany 65. Navrhuji, aby o všech těchto legislativně technických úpravách bylo hlasováno jedním hlasováním, nebude-li ze strany některých poslanců námitek.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je námitka proti takovému postupu? Jestliže není, budeme hlasovat o těchto návrzích en bloc.

Kdo je pro jejich přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 415. Kdo je proti? Prosím pana kolegu Langra, aby věnoval více pozornosti hlasování ve sněmovně.

(Výsledek hlasování nebyl sdělen. Hlasovalo 144 pro, 2 proti.)

 

Pan kolega Tlustý má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vojíře, označeném písmenem D na straně 65.

Stanovisko pana ministra i zpravodaje je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 416. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 145 pro, 17 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují pozměňující návrhy pana poslance Šafaříka pod písmenem E. Předpokládám, že se o nich bude hlasovat jednotlivě. Ptám se pana poslance, zda souhlasí s tímto postupem. Souhlasí, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném jako E1.

Stanovisko pana ministra i zpravodaje je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 417. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 143 pro, 17 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh označený E2. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je opět doporučující.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 418. na této schůzi. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 155 pro, 1 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším návrhem je pozměňovací návrh označený jako E3. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je opět doporučující.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 419. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 146 pro, 16 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňující návrh označený jako E4. Stanoviska jsou opět pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 420. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 145 pro, 2 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh označený jako E5. Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje je taktéž záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 421. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 114 pro, 58 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Na str. 66 pod písm. f) pozměňovací návrh pana poslance Zimy. Stanovisko pana ministra zopakuji do mikrofonu. Tento pozměňovací návrh má dobrý věcný záměr, ale bohužel špatnou formulaci, a to je důvod, pro který ho nemůžeme doporučit.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Stanoviska jsou záporná.

 

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 423. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 91 pro, 34 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují pozměňovací návrhy pana poslance Melčáka a paní poslankyně Kořínkové označené jako písm. g). Napřed budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu, který zahrnuje písm. a), b), c), d), e), pokud souhlasí předkladatelé. Souhlasí. Můžeme hlasovat.

Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje je rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 424. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 89 pro, 81 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh označený jako G 2, který je tvořen písm. a) a b). Opět se táži předkladatele, zda souhlasí s hlasováním najednou o obou těchto částech pod písm. a) a b). Souhlasí. Stanovisko pana ministra je záporné a stanovisko zpravodaje je také záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č.425. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 90 pro, proti 85.

 

Pan kolega Tlustý oznámil své záporné stanovisko. Zvedl ručku poněkud předčasně, pravda. Prosím, další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji za správnou interpretaci mého postupu.

Další je pozměňovací návrh G 3, o kterém lze hlasovat, protože návrh G 2 byl zamítnut. Tento návrh má opět dvě části. Opět se táži předkladatele, zda souhlasí s hlasováním o písm. a), b) najednou. Ano, je to tak. Stanovisko pana ministra i stanovisko pana zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 426. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 87 pro, 84 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Přecházíme na str. 67 na pozměňovací návrhy pana poslance Teplíka. Napřed můžeme hlasovat jako o celku o pozměňovacím návrhu označeném písmenem H 1. Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 427. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 75 pro, 98 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další je návrh označený jako H 2. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach:

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 428. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 136 pro, 21 proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další jsou návrhy označené písm. i) pana poslance Květáka. Předpokládám, že o nich budeme hlasovat jednotlivě. Souhlasí pan poslanec. V tom případě začneme návrhem označeném I 1. Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje je také záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 429. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 86 pro, 83 proti.

 

Návrh I 2. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanoviska jsou záporná.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 430. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 88 pro, 81 proti.

 

Návrh I 3. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní se otáži navrhovatele. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh E 5, nelze již o pozměňovacím návrhu I 3 hlasovat. Souhlasí navrhovatel? (Hovořeno z místa. Není rozumět.)

To je ovšem stejné ustanovení, o kterém jsme již hlasovali. Chápu výklad pana navrhovatele, že se to týká jiné části nebo jiného věcného obsahu, ale jiné znění tohoto ustanovení jsme již přijali. Protože, pane poslanče, váš návrh nebyl formulován jako pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, již o něm nemůže být přesto, co uvádíte, hlasováno.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ztotožňuji se s tímto výkladem. Domnívám se, že je korektní o tomto návrhu nedat hlasovat.

Prosím další návrh, čili I 4.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V tom případě následuje I 4. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 431. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro, 146 proti.

 

Prosím o stanoviska k návrhu I.5.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko pana ministra i zpravodaje je opět záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 432. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 22 pro, 146 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh je návrh označený písmeny I.6. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaj ponechává na úvaze sněmovně.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 433. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 9 pro, 131 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední návrh pana poslance Květáka, označený I.7. Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje je taktéž záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 434. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 3 pro, 145 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní jsme na straně 68 u pozměňovacích návrhů pana poslance Sobotky a můžeme hlasovat o prvním z nich, to je o návrhu J.1. Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje je taktéž záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 435. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 88 pro, 85 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh J.2. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 436. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 181 pro, nikdo proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším návrhem je návrh označený jako J.3. Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje je rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 437. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 89 pro, 87 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh označený písmeny J.4. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 438. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 84 pro, 88 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K pozměňovacímu návrhu J.5 je stanovisko pana ministra kladné, stanovisko zpravodaje také kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 439. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 158 pro, 2 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh J.6 je dle mého názoru ve stejné situaci jako pozměňovací návrh pana poslance Květáka, to jest, nelze o něm již hlasovat. Souhlasí předkladatel? (Ano.) Souhlasím. Můžeme tedy pokračovat pozměňovacím návrhem J.7. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 440. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 106 proti. Tím jsme se dostali na str. 69.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano, následuje pozměňovací návrh J.8. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 441. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 102 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh J.9. Stanovisko pana ministra je kladné, stanovisko zpravodaje je rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 442. Kdo je proti?

 

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 159 pro, nikdo proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším návrhem je návrh označený J.10. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 443. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 87 pro, 90 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh J.11. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 444. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 89 pro, 87 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh J.12. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 445. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 89 pro, 86 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším je pozměňovací návrh označený J.13. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 446. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 88 pro, 88 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední návrh pana poslance Sobotky označený J.14. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je záporné.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 447. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 88 pro, 88 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsme u posledních dvou pozměňovacích návrhů přednesených panem poslancem Bendou, uvedených pod písmenem K na str. 70. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K.1. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 448. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 138 pro, 36 proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Před hlasováním o posledním pozměňovacím návrhu se táží pana předkladatele, zda souhlasí s upřesněním, které vyplývá z legislativně technických souvislostí, a to je upřesnění, které říká, že se jedná o odstavec 2 v § 21.

Pan poslanec souhlasí, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu K2. Stanovisko pana ministra i zpravodaje je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 449. Kdo je proti.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 138 hlasů pro, 35 proti.

 

S poznámkou se hlásí pan kolega Květák, který jistě chápe, že v polovině hlasování jsem mu těžko mohl udělit slovo.

 

Poslanec Tomáš Květák: Děkuji, pane předsedající! Dovolím si vznést námitku proti interpretaci pana zpravodaje, i po souhlasu pana předsedajícího. Pozměňovací návrh L5 se týká bodu, že prezident republiky podle pozměňovacího návrhu nemá jmenovat předsedu této komise na návrh ministra financí, nýbrž na návrh vlády. O tom jsme hlasovali. Můj návrh pod bodem L5 se týkal toho, že navrhuji, aby šéfa komise nejmenoval prezident, nýbrž vláda na návrh ministra financí.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že o vašem návrhu by se dalo hlasovat, pokud by nebyl přijat návrh, který je uveden na straně 65 jako poslední. V situaci, kdy přijat byl, tak se domnívám, že sněmovna už pozitivně rozhodla o tom, jak ten mechanismus bude vypadat a tak, jak řekl zpravodaj, pokud jste neoznačil svůj návrh jako pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, domnívám se, že znovu hlasovat není možno o téže věci.

 

Poslanec Tomáš Květák: Pozměňovací návrh se ale týká jiné věci, než je předmět návrhu - ten kdo navrhuje ke jmenováním. Poslanec navrhuje "ministr financí" a pozměňovací návrh navrhuje "vláda", v mém případě "jmenuje vláda" místo "jmenuje prezident". To je jiná materie.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já jsem tolerance sama, takže respektuji to, že jste si promluvil aniž jste dostal slovo. Na mém stanovisku to nic nemění. Už jsme se k tomu vyjádřili oba dva dvakrát, doufám, že to bude stačit pro tuto schůzi.

Děkuji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane místopředsedo, já bych ještě před závěrečným hlasováním chtěl za prvé konstatovat, že o usnesení rozpočtového výboru se nenechává hlasovat proto, že byl přijat první pozměňovací návrh, komplexní pozměňovací návrh pana poslance Zajíčka; kdyby proti tomu byly námitky, abychom jim předešli.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Chci se zeptat, zda je námitek proti tomuto postupu. Mám dojem, že jsme to akceptovali právě tím hlasováním a tím, co se dělo po něm. Je tomu tak.

Děkuji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: A za druhé bych se otázal sněmovny, zda jsou námitky proti těm legislativně technickým úpravám, které jsem sám přednesl v rámci třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je nějakých námitek proti tomu, aby to, co bylo předneseno, bylo považováno za legislativně technické poznámky, které mohou být předneseny v rámci třetího čtení? Není tomu tak. Čili já se domnívám, že je nemusíme podrobit hlasování. Ale děkuji za toto upřesnění, možná, že je dobře, že to zaznělo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V tom případě můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Můžeme hlasovat o zákoně jako o celku.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil k hlasování následující návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů podle sněmovního tisku 223 ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Kdo je pro? Kdo je proti přijetí tohoto usnesení?

Konstatuji, že návrh byl schválen poměrem hlasů 136 pro, 18 proti (v hlasování číslo 450).

 

Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji Tlustému. Konstatuji, že jsme tímto projednali tento bod a přistupujeme k poslednímu, dodatečně zařazenému bodu této schůze a já prosím pana předsedu sněmovny, aby se ujal slova.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP