Čtvrtek 6. listopadu 1997

 

(pokračuje M. Zeman)

Ještě jednou děkuji panu předsedovi petičního výboru a otevírám bod

 

57.
Návrh na zrušení usnesení Městského zastupitelstva ve Fulneku

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 65 spolu se všemi souvisejícími dokumenty. Úvodní slovo má přednést pan poslanec Vlastimil Bařinka jako zpravodaj tohoto výboru. Vidím, že se již vztyčil pan poslanec Grulich, takže možná že oproti prezidiálce došlo ke změně. Ptám se pro jistotu - je pan poslanec Bařinka přítomen? Není. V tom případě prosím vyšší instanci, přímo předsedu tohoto výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, ve druhém bodu předmětného usnesení, které citoval pan předseda, je text, kterým výbor pověřuje předsedu výboru, aby usnesení předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Z toho důvodu tu stojím já, abych se tohoto úkolu zhostil. Tolik k údajné záměně, která není záměnou.

A teď k věci samé. Je povinností Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, i když ne povinností vítanou, aby ze zákona se zabývala takovým usnesením obecních či městských zastupitelstev, které se dostane do rozporu s některým usnesením zákona. I když to není milá povinnost, protože je vždy nepříjemné zasahovat do jiného zastupitelského orgánu, který byl zvolen vůlí občanů, je to ze zákona nezbytné, a proto se dnes máme zabývat i tímto případem.

Na svých lavicích máme veškeré materiály, které jsou k posouzení této záležitosti nutné. Je to stanovisko legislativního odboru ve věci pozastaveného výkonu usnesení Městského zastupitelstva ve Fulneku, jsou to příslušná usnesení Městského zastupitelstva ve Fulneku, a to jak předmětné usnesení, ve kterém došlo k porušení zákona, tak usnesení, ve kterém odmítlo zastupitelstvo na tomto svém prvním usnesení cokoliv měnit, je tam samozřejmě materiál z okresního úřadu, je tam i posudek legislativců Ministerstva vnitra a je tam i posudek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ovšem příliš mnoho do tohoto problému nevstupuje, protože svým vyjádřením nic neřeší.

Nicméně při posouzení celé záležitosti došel výbor ke stanovisku, které je obsaženo v návrhu usnesení, které sněmovně předložil, že skutečně došlo Městským zastupitelstvem ve Fulneku k porušení zákona, a proto je nezbytné tuto část jeho usnesení zrušit.

Proto tedy doporučuji, pane předsedo, aby byla otevřena rozprava k této záležitosti, protože návrh usnesení mají všichni kolegové a kolegyně před sebou.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu předsedovi Grulichovi. Ještě jednou se omlouvám za chybu v prezidiálce. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí nejdříve pan poslanec Filip, poté pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, paní a pánové, já jsem přesvědčen a prostudoval jsem si materiály, včetně materiálu našeho legislativního odboru, že návrh na usnesení neodpovídá tomu, co by tato sněmovna měla činit. Jsem přesvědčen o tom, že máme ctít samosprávu. Do dnešního dne nejsou tedy žádné orgány samosprávy v krajích, budou od r. 2000, ale já jsem přesvědčen o tom, že samospráva má takovou pravomoc, o kterou ji chceme naším usnesením připravit, o které vede spor s přednostou okresního úřadu.

Vycházím z toho, že § 36a odst. 2 je preciznější než § 45, který vymezuje pravomoc rady města. Řada z nás byla nebo ještě je do této chvíle zastupiteli jednotlivých zastupitelstev v místě bydliště. Já jsem přesvědčen, že majetkové přesuny, jednání o majetku je tím hlavním, čím se městské zastupitelstvo zabývá.

V Českých Budějovicích zastupitelstvu města trvá toto projednání někdy 5, někdy také 8 hodin, někdy nám na to nestačí ani dva čtvrtky v měsíci, abychom projednali celý program jednání.

Jsem přesvědčen, že je to právě rozhodování o majetkových záležitostech, které jsou rozhodujícím v hospodaření města. Pokud legislativní odbor říká, že z § 45 zákona o obcích jednoznačně vyplývá, že to je ten případ, kdy výkonný orgán zastupitelstva, tedy rada města rozhoduje o určitých záležitostech, které jsou majetkového charakteru, tak já jsem přesvědčen o tom, že a contrario platí, že § 36a odst. 2 je tím paragrafem, který říká, že na takové rozhodnutí majetkového charakteru může se vztahovat ona pravomoc městského zastupitelstva vymezit si rozhodování, které nikomu jinému nemůže svěřit. A proto navrhuji, aby naše usnesení neznělo, že rušíme, ale že potvrzujeme usnesení zastupitelstva města Fulneku.

Já bych ještě doplnil jednu maličkost. V § 36a odst. 2 je totiž přímo napsáno, že si zastupitelstvo může vymínit rozhodování i na úkony obsahující cenu nižší než je cena v místě obvyklá - v místě a čase obvyklá. To znamená, že skutečně věci třeba nájmu, které jsou typicky svěřeny rozhodování rady a nikoli zastupitelstva, a nikdo to nezpochybňuje, jsou občas v některých případech a na některý čas vymezovány pro zastupitelstvo.

Já bych nerad tomuto orgánu - a tím je zastupitelstvo města - odebíral jakoukoli pravomoc, a tím méně rozhodnutím sněmovny. Takže mohu jedině navrhnout, abychom nesouhlasili s navrženým usnesením a naše usnesení znělo, že potvrzujeme rozhodnutí zastupitelstva města Fulneku. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nyní uděluji slovo panu poslanci Vymětalovi.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, předložená causa Městského zastupitelstva ve Fulneku je mi velmi podivná. Zastupitelstvo rozhodlo, že některé věci, které dosud rozhodovala rada, bude rozhodovat samo. A strhl se povyk, co si to zastupitelstvo dovoluje. Protože rada má pravomoci, které jí nikdo nemůže vzít. Pokřik spustil přednosta okresního úřadu jako představitel státní výkonné moci, neboť jde o rozhodnutí samosprávného orgánu města, což je podle zákonů naší země v pořádku.

Nejpodivnější je to, že přestože rada města se odpovídá ze své činnosti zastupitelstvu podle § 44 odst. 1 zákona o obcích, podle právního výkladu legislativců, zastupitelstvo by si nemohlo vyhradit rozhodování v žádné věci, kterou doposud rozhoduje rada obce.

Myslím, že pokud by takový stav měl obecně existovat, můžeme s klidným svědomím takovou obec nazvat Kocourkovem nebo Zvonokosy. A pokud by takový stav potvrdila i sněmovna, můžeme se směle takto nazvat sami. Myslím, že sněmovna, pokud má trochu soudnosti, nemůže zrušit usnesení Městského zastupitelstva ve Fulneku a nemůže vyhovět rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Nové Jičíně. Jinak se z toho stane vzor pro ostatní obce a města.

Jak by se koneckonců cítila vláda naší republiky, kdyby ministři měli větší pravomoc než vláda a kdyby z právního řádu bylo vyloučeno, aby si vláda vyhradila některá rozhodnutí místo příslušného ministra. To by se asi těžko vládlo a předseda vlády by asi nejásal radostí, že mu sice ubylo starostí a pravomocí, ale odpovědnost zůstala.

Případ Městského zastupitelstva ve Fulneku a jeho rady je zcela podobný. Podporuji proto, aby sněmovna potvrdila rozhodnutí Městského zastupitelstva ve Fulneku a odmítám všechny argumenty, které jsou použity proti němu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Hofhanzla, nikoho dalšího zatím nevidím.

 

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedo, dámy a pánové, já si myslím, že tady mluvíme o něčem jiném, než bychom měli mluvit. Opakovaně se objevuje ve sněmovně problém jednání zastupitelstev. To o čem bychom měli mluvit, je, že bychom měli trvat a tlačit na to, aby byl novelizován zákon o obcích a aby byl předložen zákon o hospodaření obcí, aby v zákoně byly sankce.

To, co projednáváme dneska, je projednáváno proto, zákon o hospodaření obcí není a že zákon o obcích nemá sankce. To bych chtěl říci k věci. Toto je zástupná věc.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi. Táži se, zda si ještě někdo přeje vystoupit v rozpravě. Jelikož tomu tak není, rozpravu končím a uděluji slovo panu poslanci Grulichovi.

 

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě zazněla tři vystoupení, a to pánů poslanců Filipa, Vymětala a Hofhanzla. Návrh na usnesení vznesl pouze pan poslanec Filip, a to návrh ve znění, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR potvrdila usnesení Městského zastupitelstva ve Fulneku v bodě VI/8-5 ze dne 17. a 24. 9. 1996.

Chtěl bych jenom říci, že tento návrh vlastně zasahuje do výkladu zákona a jeho přijetí by de facto znamenalo novelu zákona. Zákon totiž vymezuje taxativním způsobem v § 36 a 36a výčet působnosti vyhrazené obecnímu zastupitelstvu. V těchto ustanoveních není obsažena funkce zadavatele veřejných zakázek, a proto je třeba vycházet z § 45, který stanoví působnost obecní rady.

Proto soudím, že byla správná poznámka kolegy Hofhanzla o novelizaci, o potřebnosti novelizace tohoto zákona. Můžeme diskutovat, jestli je to rozumné nebo nerozumné, ale skutečnost je ta, co stanoví v dané situaci a v daném okamžiku zákon. Jestliže přijmeme usnesení, podle kterého provedeme jiný výklad zákona než je doposud platné, tak tím rozpoutáme další vlnu narušování tohoto zákona a důsledky si asi umíme spočítat. To neznamená, že bychom odmítali nutnost novely. Novela je potřebná a v souvislosti s přijetím zákona o krajích určitě na ní budeme intenzivně pracovat, resp. už na ní pracují příslušné vládní orgány.

Nicméně je nutné, protože byl vznesen návrh na opačné usnesení, domnívám se, pane předsedo, dát hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Filip.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane zpravodaji, ne zcela s vámi souhlasím, ale dotáži se pana poslance Filipa a před tím, než mu dám možnost vystoupit, pane poslanče, vy jste ve svém vystoupení, pokud jsem vás správně poslouchal, v závěru řekl, že nejdříve navrhujete vyslovit nesouhlas s usnesením předloženým panem poslancem Grulichem a teprve tehdy, kdyby tento nesouhlas prošel, navrhujete opačné usnesení. Je to pouhá otázka pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Omlouvám se celé sněmovně, protože kdybychom potvrdili usnesení, tak bychom v podstatě nepřímo novelizovali zákon o obcích a to není mým úmyslem. My můžeme jenom nesouhlasit se zrušením a to si myslím, že je v pravomoci sněmovny. Usnesení zůstane v platnosti. Pokud nepřijmeme usnesení o tom, že zrušujeme, tak obecní zastupitelstvo dále bude jednat tak, jak se usneslo.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Čili stahujete svůj původní pozměňující návrh a já vám za to děkuji, protože to zjednodušuje situaci. Nyní můžeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak ho navrhl pan poslanec Grulich. Je to tak, pane poslanče? Je. Výborně.

Přejete si někdo přihlásit, odhlásit? Nevidím takové přání. Přece jenom. Takže vás v tomto případě odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Nyní mohu zahájit hlasování. Předesílám, hlasujeme o usnesení navrženém panem poslancem Grulichem.

 

Poslanec Václav Grulich: Byl tady požadavek, pane předsedo, ještě jednou přečíst návrh usnesení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pokud je to usnesení stručné, jako že je, prosím, abychom tomuto požadavku vyhověli. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Grulich: Protože usnesení výboru je v doporučující podobě, musíme samozřejmě hlasovat o usnesení sněmovny. Znamenalo by to, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ruší usnesení Městského zastupitelstva ve Fulneku v bodě V/8-5 ze dne 17. a 24. 9. 1996 pro rozpor s § 36 a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Vše.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano. Děkuji. Myslím, že usnesení je zcela jasné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto usnesení? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 358 ze 153 přítomných poslanců bylo 95 pro a 30 proti, čímž byl návrh usnesení přijat.

 

Děkuji panu poslanci Grulichovi i diskutujícím k tomuto bodu 57 a otevírám bod 58, kterým je

 

58.
Návrh na změny ve složení Správní rady Ústřední pojišťovny
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Prosím, aby se úvodního slova ujal předseda volební komise pan poslanec Robert Kolář, seznámil nás s navrženými změnami a s návrhy na další postup. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem na změny ve složení Správní rady ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Rezignací člena Správní rady ústřední pojišťovny VZP České republiky Josefa Ekerta nastoupil na jeho místo v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky náhradník Lubomír Mikš.

K dnešnímu dni jsou tři místa náhradníků Správy rady neobsazena. Nejprve je tedy potřeba vzít na vědomí, že dnem 22. 7. 1997 odstoupil z funkce člena Správní rady ústřední pojišťovny VZP České republiky Josef Ekert a že na jeho místo nastoupil náhradník Lubomír Mikš.

Pokud jde o volbu náhradníků Správní rady, byly volební komisi ve stanovené lhůtě poslaneckými kluby předloženy následující návrhy, a sice návrh na pana Josefa Valentu, poslanecký klub SPR-RSČ, návrh na paní Moniku Turnovskou, poslanecký klub KDU-ČSL, návrh na pana Petra Ježka, poslanecký klub ČSSD a návrh na pana Stanislava Grospiče, poslanecký klub KSČM.

Protože o způsobu volby rozhodla Poslanecká sněmovna již u prvé volby, proběhne volba stejným způsobem, to znamená veřejnou volbou hlasovacím zařízením. Nejprve proto prosím, pane předsedo, aby bylo hlasováno o usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci člena Správní rady ústřední pojišťovny VZP České republiky Josefa Ekerta a současně že v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona 551/1991 Sb., o VZP České republiky nastoupil na jeho místo náhradník Lubomír Mikš.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Předpokládám, že textace je naprosto jasná.

 

Zahajuji hlasování o tomto bodu. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto usnesení? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 359 bylo toto usnesení přijato, a to drtivou většinou hlasů. Ze 158 přítomných bylo 142 pro a nikdo proti.

 

Prosím pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Robert Kolář: Nyní můžeme, pane předsedo, přistoupit k volbě tří náhradníků. Přesto bych asi doporučoval, abyste se dotázal sněmovny, zda si přeje, aby byla vedena rozprava k návrhům tak, jak je jednotlivé poslanecké kluby předložily.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: To není přání sněmovny, to je moje povinnost vyplývající z jednacího řádu. Otevírám rozpravu a sněmovna vyjádří svoji vůli tím, že se do rozpravy někdo přihlásí nebo nepřihlásí. Táži se, zda si někdo k tomuto bodu přeje vystoupit v rozpravě. Není tomu tak, proto rozpravu uzavírám a prosím předsedu volební komise, aby nám ještě jednou jednak přečetl seznam kandidátů a jednak navrhl hlasovací postup.

 

Poslanec Robert Kolář: Nyní můžeme přistoupit k volbě tří náhradníků Správní rady ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Jak jsem již předeslal, volba proběhne veřejnou volbou hlasovacím zařízením, protože jsme tak již volili tímto způsobem v předchozích volbách a Poslanecká sněmovna takto rozhodla.

Budeme tedy hlasovat postupně o čtyřech předložených kandidátech, a sice panu Josefu Valentovi, Monice Turnovské, Petru Ježkovi a panu Stanislavu Grospičovi.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Předpokládám, že stačí pouze počet kladných hlasů, pane předsedo. Je tomu tak. Děkuji.

Takže prosím, abyste ještě jednou uvedl prvního kandidáta, o němž dám poté hlasovat, potom druhého, třetího atd. Prosím.

 

Poslanec Robert Kolář: Prvním kandidátem je pan Josef Valenta.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto kandidátem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko!

Upozorňuji, že nechám doběhnout čas, protože jsme se dohodli, že nám stačí pozitivní hlasy.

Pro pana Valentu se vyslovilo podle monitoru 91 našich kolegů (v hlasování číslo 360). Prosím o druhého kandidáta.

 

Poslanec Robert Kolář: Druhým kandidátem je paní Monika Turnovská.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro paní Turnovskou, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko.

Omlouvám se, že to chvilečku trvá, ale musím nechat doběhnout čas.

Takže paní Turnovská v tuto chvíli získala 73 pozitivních hlasů (v hlasování číslo 361). Prosím o uvedení třetího kandidáta.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan Petr Ježek.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, zahájil jsem hlasování. Kdo je pro pana Petra Ježka, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko.

Děkuji, čas právě doběhl. Pan Ježek získal 71 kladných hlasů (v hlasování číslo 362). A prosím ještě o čtvrtého kandidáta.

 

Poslanec Robert Kolář: Čtvrtým kandidátem je pan Stanislav Grospič.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím pana místopředsedu Ledvinku a kolegyni Jurankovou, aby se nebavili tak nahlas, protože jsem neslyšel jméno čtvrtého kandidáta. Prosím ještě jednou, pane poslanče.

 

Poslanec Robert Kolář: Čtvrtým kandidátem je pan Stanislav Grospič.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji. Budeme tady hlasovat o čtvrtém kandidátovi.

Zahájil jsem hlasování (číslo 363). Kdo je pro tohoto kandidáta, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že čtvrtý kandidát získal - je to napínavé - 72 hlasů.

 

Takže prosím pana poslance Koláře, aby mě kontroloval. Nicméně máme-li zvolit tři náhradníky, pak první je nepochybně pan Valenta s 91 hlasy, druhá je paní Turnovská se 73 hlasy a třetí je pan Grospič se 72 hlasy, a na čestném čtvrtém místě se umístil pan Ježek se 71 hlasem. Má někdo námitky? Zaseklo se někomu hlasovací zařízení? Nebo přijde s dalším zpochybněním hlasování? Není tomu tak. Takže prosím, abyste nyní vyhlásil tuto volbu jako předseda volební komise.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, jak získali jednotliví kandidáti hlasy v prvním kole, konstatuji, že náhradníkem byl zvolen v prvním kole pan Josef Valenta, který získal 91 hlasů. Ostatní tři kandidáti nebyli zvoleni. Protože zbývá obsadit dvě místa, tak všichni tři kandidáti postupují do druhého kola. Pokud k tomu postupu nebude výhrad ve sněmovně, můžeme druhou volbu absolvovat bezprostředně ihned.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Druhou volbu můžeme absolvovat ihned, ano? Omlouvám se, ale z pravé strany stále zaznívají lehce rušivé signály.

Takže v tom případě budeme hlasovat mezi všemi třemi kandidáty, tj. paní Turnovskou, panem Ježkem a panem Grospičem. Souhlasí sněmovna, abychom volili v tomto pořadí? Dobře.

 

Takže zahájím první hlasování (číslo 364): Kdo je pro paní Turnovskou ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Děkuji, čas právě doběhl. V tomto kole získala paní Turnovská 78 hlasů.

 

Dále budeme hlasovat o panu Ježkovi.

Zahájil jsem hlasování (číslo 365): Kdo je pro pana Ježka, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko.

Čas doběhl. Pan Ježek získal 81 kladných hlasů.

 

Mimochodem upozorňuji některé poslance, kteří na mě mávají kartami s žádostí, abych je odhlásil a přihlásil, že ne zcela chápu, co to v případě sčítání pozitivních hlasů znamená. Máme tady jasné kvorum, takže odhlášení a přihlášení vám vůbec nepomůže.

(Projevy nesouhlasu.)

 

Jako o posledním budeme hlasovat o panu poslanci Grospičovi. Kdo je pro pana poslance Grospiče, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko.

Děkuji. Konstatuji, že (v hlasování číslo 366) pan poslanec Grospič získal 69 kladných hlasů.

Takže opět poprosím na základě tohoto výsledku pana předsedu volební komise o slovo.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, aby konstatoval, že ve druhém kole nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů a proto tuto volbu uzavírám tím, že jediným náhradníkem správní rady ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky byl v této volbě zvolen pan Josef Valenta a volba dalších kandidátů může proběhnout na základě nově sestavené kandidátní listiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím, abyste setrval u řečnického pultu, protože v rámci bodu 101 nás ještě čeká návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky. Než k tomuto bodu přejdeme, uděluji slovo k faktické poznámce panu poslanci Brožíkovi.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, dovolte, abyste prostřednictvím vás sdělil panu předsedajícímu, že nemáte pravdu v tom, že není třeba, pokud někdo žádá o odhlášení. My sčítáme kladné hlasy, ale přesto kvorum je důležité proto, aby někdo zvolen byl nebo nebyl. Takže si myslím, že vaše interpretace nebyla správná.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, omlouvám se vám, pane poslanče. Přejete si, nebo mám to chápat jako návrh na opakované hlasování? Ne, děkuji vám.

 

Takže nyní můžeme přejít k bodu

 

101.
Návrh na volbu nového člena dozorčí rady Pozemkového fondu ČR.

 

Prosím opět pana poslance Koláře, jako předsedu volební komise, aby nás seznámil jednak s navrženými kandidáty a jednak předložil návrh na další postup při projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu ČR. Na 10. schůzi Poslanecké sněmovny proběhla první volba dozorčí rady Pozemkového fondu ČR, při níž byli zvoleni 4 členové. Na 12. schůzi Poslanecké sněmovny proběhla druhá volba tohoto orgánu, při níž nebyl zvolen nikdo. Dnes je třeba provést třetí volbu a to volbu jednoho zbývajícího člena dozorčí rady Pozemkového fondu ČR.

Jedná se o volbu člena dozorčí rady na základě zákona 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky ve znění zákona 546/92 Sb. Návrhy byly poslaneckými kluby volební komisi předloženy ve stanovené lhůtě a navrženi byli tito kandidáti: Milan Kynčl - ODA, Milan Eckert - ČSSD.

Protože o způsobu volby Poslanecká sněmovna již rozhodla u prvé volby, doporučuji, aby i dnes proběhla volba stejným způsobem, a to tajným hlasováním. Technicky je volba připravena a já za volební komisi doporučuji, abychom ji uskutečnili na začátku polední přestávky. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Připojuji se k tomuto návrhu, abychom nemuseli přerušovat naše zasedání. Má někdo jiný názor? Není tomu tak. V tom případě jsem podle jednacího řádu povinen otevřít rozpravu k navrženým kandidátům. Činím tak. Přeje si někdo k navrženým kandidátům vystoupit? Nikoho nevidím, a proto rozpravu uzavírám. Vyhlašuji tedy toto tajné hlasování. Předpokládám, pane poslanče Koláři, že pokud jde o vydávání hlasovacích lístků, platí stejná pravidla, jako platila minule, takže volba se uskuteční na začátku vyhlášené polední přestávky. Rozumíme si. Bude to patrně asi 20 minut.

 

/Vyhlášení výsledku voleb viz část 102./

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP