Úterý 14. října 1997

 

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, přihlásil jsem se do této rozpravy proto, abych zdůraznil, že tento bod - ač první - je už jednáním o návrhu zákona o státním rozpočtu. Pokud nebude schváleno to, co vláda navrhuje, v podstatě nelze zahájit jednání o státním rozpočtu. Přesto budu navrhovat, aby jednání o tomto bodu bylo přerušeno. Domnívám se, že nežijeme v situaci, ve které si může dovolit kdekdo co chce. Jestliže jsme vzali všichni vážně na vědomí, že rozpočtové prostředky je třeba snižovat, že si prostě tato země na více nevydělala, tak v logice státního rozpočtu postupujeme tak, abychom zajistili činnosti, které jsou požadovány zajistit, aby stát fungoval.

Bez jakýchkoliv informací, které jsou potřebné, hodláme sáhnout do důchodového zákona a nevíme komu, kde a jak ublížíme. Od ledna letošního roku rozpočtový výbor usiloval o to, aby byly na stole hodnověrné statistické informace. Opakuji starý vtip, ale nicméně ho musím říci, neboť je třeba zřetelně vyslovit, že za statistické informace nelze považovat ty, o nichž se v první hodině statistiky říká, že když má soused k obědu kuře a já nedostanu nic, měli jsme oba půl. A tato situace může v této zemi vzniknout.

Požadoval jsem, aby byla vytvořena jakási sociální mapa země. Zcela jednoznačně zjistit, jaké jsou příjmové kategorie, a to nejen v rozsahu republiky, ale v jednotlivých regionech. Když říkám slovo "regiony", nemyslím tím formálně uznávané nebo existující politické okresy nebo kraje, ale regiony, které se vyznačují tou zvláštní vlastností, že mají nějaký společný sociální prvek, např. že je v nich vysoká nezaměstnanost a jsou to jen části okresů nebo sousedící části dvou okresů apod. Technické řešení takovéhoto problému není složité, ale vůle k tomuto řešení prostě není a nebyla. Sděluji s plnou vážností, že vím, oč běží. Proto jsem řekl úvodem onu větu, že se jedná o státním rozpočtu, že pokud se do hlasování o tomto zákonu nepřijme parlamentní usnesení, kterým se vytvoří předpoklady pro to, abychom nejpozději v průběhu prvního pololetí příštího roku znali naprosto bezpečně sociální situaci občanů, aby byl dokonalý přehled o průměrných výdělcích, pak nebude možné ani přistoupit k jednání o návrhu zákona o státním rozpočtu, protože bez schválení tohoto zákona ty peníze prostě nebudou.

A na druhou stranu si dovoluji všem pánům populistům připomenout, že existuje jen takové řešení, které respektuje zákon o zachování hmoty a energie, který platí i v Čechách. A to je, že buď se zvýší pojistné, aby byly peníze na zvýšení důchodů anebo se důchody nezvýší, nebo se částečně zvýší pojistné a částečně zvýší důchody, ale že ty peníze se buď někde najdou nebo nebude z čeho. Takže ten spor není o tom, aby se někdo dělal krásným před veřejností a sliboval nemožné. To je potřeba spočítat a výsledek budou fakta. Ale nenechám se opít rohlíčkem, že máme výběrová šetření a že něco prokazují. Nechci zdržovat v tomto bodu o tom, jak ta výběrová šetření vypadají, jak jsou respektována pravidla výběrů apod. Trvám na tom, že to nebudou výběrová šetření, že to budou absolutní data a že budou patřičným způsobem zpracovány tak, aby jejich hodnověrnost byla zachována.

Jiný problém je, kdy a v jakém rozsahu budou ta data k dispozici. To je problém technický a o tomto technickém problému můžeme jednat, ale mezní termín musí být stanoven. Jsem ochoten do toho mezního termínu přijmout řešení, ten mezní termín je 30.6. a že do 30.6. se nic nestane, ale po 30.6. musí být varianta, která příp. umožní zvýšení důchodů, prokáže-li se z dat, která budeme mít k dispozici, že je to zapotřebí. Ty data nepotřebujeme jenom k tomuto účelu. My ty data potřebujeme i k tomu, aby se konečně vědělo to, co jsme vždy sledovali mnoho desítek let v zahraničí. Skutečnou hierarchii hodnot podle ocenění práce podle jednotlivých profesí. To je i důvod mravní, to není jen důvod věcný a ekonomický a pokud jde o schopnost to využít ještě k něčemu dalšímu, jsou tu technické prostředky a nejsou složité, aby se v podobném rozsahu dala zjistit i příjmová část rodinných účtů, tedy příjmy domácností podle příjmových skupin domácností při porovnání na lokální spotřební koše by se dalo zjistit to, co je nezbytné vědět, chceme-li se chovat jako odpovědný management země, a nikoliv jako ti, kteří rozhodují jen proto, že se náhodou dostali k rozhodování.

Nehodlám už podpořit žádný sociální zákon, žádné omezování schopnosti člověka důstojně žít, pokud nebudu mít v ruce dokonalé podklady, co tím způsobím. Tím netvrdím, že k tomu omezování nebude muset dojít, pravděpodobně ano, ale pak je otázka spravedlnosti, v jaké míře, které kategorie. Tyto podklady jsou nezbytně důležité i pro to, abychom mohli vstoupit s patřičnou jistotou do dalšího problému, do řešení případných změn daňových zákonů nebo do obsáhlejší daňové reformy. Bez takto zjištěných dat to prostě nejde.

Žádám proto a formálně navrhuji, aby po ukončené rozpravě byl tento bod přerušen a aby bylo předloženo vládou technické řešení, jakým je schopna, ona řídí státní úřady, dát k dispozici podklady, které požaduji.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, uděluji slovo panu poslanci Štraitovi.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolem 15. hodiny jsem mluvil k prázdnému sálu. Nebyl tady přítomen ani pan poslanec Krása, proto neslyšel věci, na které tady znovu upozorňoval. Kdyby si poslechl mé vystoupení, tak by se dozvěděl, že valorizace důchodu není v příštím roce zakomponováno do státního rozpočtu. I kdyby tato situace nastala, kde by se sehnaly peníze na průběžnou valorizaci v průběhu roku? To je za prvé. Za druhé, říkal jsem také, že od poslední valorizace uplyne k 1.1.1999 sedmnáct měsíců. Tato vláda není, a rozpočtové prostředky na to nejsou, schopna sedmnáct měsíců důchody valorizovat. Za třetí jsem říkal, ale i při jiných příležitostech, že důchody našich seniorů jsou podhodnoceny o 11 procentních bodů, důchody jednotlivců a starodůchodců jsou podhodnoceny dokonce o 18 procentních bodů. Samozřejmě, lišíme se tady, vážení kolegové, ve statistice. My toto měření provádíme k roku 1989, státní statistika České republiky to měří k prosinci 1993. V tom jsou přirozeně určité rozdíly. To jsem tady také říkal. V tom svém prvním vystoupení kolem 15. hodiny, že u nás to nejvíce dopadne na rodiny důchodců, dvojici manželskou, či osamělého důchodce. V prvním případě, že budou činit náklady na nájemné 30,7 % a u jednotlivce, tedy seniora o 44,5 % a půl procenta zaplatí náklady za nájemné, což je nesrovnatelné se zeměmi Evropské unie, kde náklady na nájemné činí podle jednotlivých kategorií a jednotlivých bytů 22 - 29%.

Dále jsem říkal v jiných souvislostech, dnes to zopakuji, že se vybralo v této republice za léta 1993, 1994, 1995, 1996, kdy se to přesně statisticky dá odlišit, na pojistném na důchodové zabezpečení, na nemocenské zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti suma sumárum, ačkoli to tady mám rozděleno, o 58,43 mld. více než se dostalo zpátky těmto kategoriím, na které to bylo určeno. To už jsem ale říkal v jiných souvislostech. Samozřejmě, když se nebudeme vzájemně poslouchat, když bude mluvit poslanec opoziční a odejde koaliční, a obráceně, tak si tady budeme mlít stejné věci, pane poslanče Kráso.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Štraitovi a pevně doufám, že konečně mám možnost, aniž bych kohokoliv diskriminoval, uzavřít obecnou rozpravu. Konstatuji, že v obecné rozpravě padly konkrétní dva návrhy. Za prvé návrh na zamítnutí návrhu zákona. Tento návrh předložili páni poslanci Loukota, Špidla, Maixner, Krampera, Smetana, Vik a Vrzáň.

Dále návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Je zde požadavek na odhlášení, ale vidím, že si ještě přeje vystoupit zpravodaj. Dávám mu tedy slovo.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Chtěl bych upozornit, že pan poslanec Wagner dal návrh na přerušení projednávání zákona.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pana poslance Wagnera prosím, aby svůj návrh specifikoval nebo upřesnil po ukončení rozpravy. Nyní jsme ukončili pouze obecnou rozpravu, pak pokud tyto návrhy nebudou přijaty, ještě následuje rozprava podrobná. Takže pokud zde je pan poslanec Wagner, prosím ho, aby svůj návrh specifikoval. Pan poslanec Wagner zde není, takže nic specifikovat nemůže. Takže byl zde požadavek na vaše odhlášení, což právě činím. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, když v hlasování pořadové č. 27 ze 192 přítomných bylo pro 95 a proti 97.

 

Další návrh předložili páni poslanci Loukota, Špidla a Smetana v průběhu rozpravy. Je to návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat, když ze 193 přítomných bylo 96 pro a 97 proti (v hlasování číslo 28).

 

Vzhledem k tomu, že oba návrhy byly zamítnuty, zahajuji podrobnou rozpravu, do níž se přihlásilo asi 5 nebo 6 poslanců. Jako první, a ještě jednou se mu omlouvám, se přihlásil pan poslanec Janeček, připraví se pan poslanec Štrait. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že bylo dohodnuto, že platí pozměňovací návrhy přednesené na minulé schůzi, dovolil bych si doplnit jen jednu legislativně technickou úpravu, jejímž smyslem je omezení administrativní náročnosti při schvalování některých dávek.

Bod 1. Název zákona se navrhuje doplnit takto:

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 114/1991 Sb., o působnosti orgánů Československé socialistické republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Návrh navrhuji doplnit o článek IV, který zní: Zákon České národní rady č. 114/1991 Sb., o působnosti orgánů Československé socialistické republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Návrh navrhuji doplnit o článek IV, který zní: Zákon České národní rady č. 114/1991 o působnosti orgánů Československé socialistické republiky v sociálním zabezpečení ve znění následných předpisů: V § 54, odst. 1 d) se za slova "§ 32, odst. 2 c)" vkládají slova "§ 34 b) jde-li o poskytování příspěvků na provoz motorového vozidla a příspěvku na úhradu pojistného". Dosavadní články IV až VI se označují jako články V až VII.

Za třetí: V čl. V doplnit nový odst. VI, který zní: "V řízení se podle článku IV postupuje u nároků na příspěvek na provoz motorového vozidla a úhradu pojistného vznikající po 31. prosinci 1997."

Písemný text předávám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janečkovi, uděluji slovo panu poslanci Štraitovi, připraví se pan poslanec Krása.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi v rámci této části rozpravy, abych skutečně využil dobrodiní jednacího řádu a nečetl už jednotlivé pozměňovací návrhy znovu, protože předpokládám, že ve třetím čtení, tak jak nás ujistil pan kolega Špidla, se bude hlasovat znovu o tisku 225/2. Tam jsem tehdy přednesl názor nebo pozměňovací návrh k životnímu minimu.

Ale jde mi ještě o druhou věc. Pane předsedo, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím oslovil poslance Zemana, který v 11 hodin přijal delegaci českých seniorů. A jestli by poslanec Zeman nám velice stručně neřekl, co bylo obsahem tohoto jednání a do jaké míry se to týkalo tisku 225. Děkuji poslanci Zemanovi i panu předsedovi Zemanovi.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, rád panu poslanci vyhovím. Přijal jsem petici koordinačního výboru důchodcovských svazů a postoupil jsem ji v souladu s procedurou obvyklou v tomto sboru petičnímu výboru s průvodním dopisem.

Obsahem petice je jednak požadavek, aby reálná hodnota starobních důchodů byla na úrovni roku 1989, jednak, aby byl zachován 50procentní poměr mezi starobním důchodem a hrubou mzdou. Toť vše.

Nyní prosím pana poslance Krásu, aby se ujal slova. Připraví se paní poslankyně Plechatá. Podařilo se mi, paní poslankyně, rozluštit váš podpis, třebaže jste se nahoře nenapsala, takže předpokládám, že to budete po panu poslanci Krásovi vy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Krása: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k tisku 225.

V článku I za bod 13 vložit nový bod 14, který zní: "K § 76 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: Nárok na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisu uvedeného ve větě první vzniká též pojištěncům, kteří dosáhli 50 let do 31. prosince 2005, pokud splňují ostatní podmínky stanovené v tomto předpisu." Dosavadní bod 14 označit jako bod 15.

Dovolím si velmi krátké zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům ve znění pozdějších předpisů umožňuje přiznat starobní důchod za určitých podmínek již od dosažení věku 50 let. Jednou z těchto podmínek je, aby občan dosáhl tohoto věku do 31. prosince roku 2000. Ukázalo se, že je potřebné tuto hranici posunout obdobně, jako se stalo v zákoně č. 134/1997 Sb., čl. I, bod 68. Ostatní podmínky na tento typ důchodu zůstávají beze změny. Tuto úpravu nelze provést novelizací citovaného nařízení vlády, neboť zmocnění, v jehož rámci bylo přijato, bylo mezi tím zrušeno. Proto je třeba řešit tuto otázku zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krásovi. Slovo má paní poslankyně Plechatá, připraví se pan poslanec Škromach.

 

Poslankyně Ivana Plechatá: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podala pozměňovací návrhy k čl. III, konkrétně tedy je to změna zákona o životním minimu. V čl. III dosavadní úpravu § 7 označit jako bod 5 a vložit nové body 1 až 4 tohoto znění:

Článek 1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova k až t nahrazují slovy k jde-li o stipendia ze státního rozpočtu, podpory a příspěvky z prostředků nadací a občanských sdružení, s výjimkou jednorázových věcných plnění, l až s.

Článek 2. V § 6 odst. 2 se za slovo "příplatku" vkládají slova, která včetně poznámky číslo 11 zní: a příspěvku na úhradu potřeb dítěte.

Odkaz pod čarou číslo 11: § 22 odst. 1 a § 37 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.

Článek 3. § 6 odst. 3 a 4 zní:

"Odst. 3) Za příjem za kalendářní měsíc se u osoby, která má příjmy uvedené v odst. 1 písm. a) č. 2 považuje částka rovnající se průměru, který z příjmů této osoby ze samostatné výdělečné činnosti za předchozí kalendářní rok po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o dani z příjmu, připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž alespoň po část měsíce byla činnost, z níž měla osoba příjmy uvedené v odst. 1

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, paní poslankyně. Kolegyně a kolegové, prosím, nerušte. Rušíte naši práci. Když už se chcete bavit, jděte pryč, protože tady nejste užiteční.

Pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Plechatá: Tedy opakuji. .. v odst. 1 písm. a) č. 2 vykonávána, nejméně však částka ve výši životního minima osoby, a není nezaopatřeným dítětem a žije v domácnosti sama. U osoby, která má příjmy uvedené v odst. 1 písm. a) č. 2 a ještě za předchozí kalendářní rok nepodala přiznání k dani z příjmů, se vychází z těchto příjmů za kalendářní rok předcházející takovému roku, nejméně však z částky životního minima osoby, která není nezaopatřeným dítětem a žije v domácnosti sama.

Odst. 4. Zjišťuje-li se příjem v průběhu kalendářního roku, v němž osoba začala vykonávat činnost, z níž měla příjem uvedený v odst. 1 písm. a) č. 2, popřípadě v následujícím kalendářním roce do doby, než bylo podáno přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok, v němž osoba začala vykonávat tuto činnost, a u osoby, která vykonávala tuto činnost, avšak není povinna podat přiznání k dani z příjmů, je příjmem z této činnosti částka určená touto osobou, nejméně však částka ve výši životního minima osoby, která není nezaopatřeným dítětem a žije v domácnosti sama."

Odst. 4. § 6 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"Odst. 5. Je-li příjem uvedený v odst. 1 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou měnu podle příslušného kursu vyhlášeného Českou národní bankou, platného k prvnímu dni období, za které se zjišťuje příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurs, se použije kurs této měny obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni období, za které se zjišťuje příjem. Je-li příjem vyplácený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o dani z příjmu, přepočte se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmu, a to v případech, kdy je obdobím, za něž se příjem zjišťuje, kalendářní rok."

Dovolte mi krátké odůvodnění a zároveň omluvu, že jsem zdržovala sněmovnu tak podrobným ustanovením, ale jde o to, že v zákoně o životním minimu je třeba v nezbytné míře při vymezení započitatelných příjmů reagovat na změny vyplývající ze zákona o státní sociální podpoře a z novely zákona o dani z příjmu, na níž právě zákon o životním minimu při vymezení příjmu odkazuje. Dále je také nutné vyloučit určité jednorázové příjmy, které nemohou stanovení životního minima ovlivnit. Reaguje se zejména na změnu při vymezení příjmů osob, majících příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Je nutné také upravit přepočet cizí měny na českou měnu, a to obdobně jako v novele zákona o státní sociální podpoře.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Plechaté.

Slovo má pan poslanec Škromach. Připraví se pan poslanec Špidla jako poslední písemně přihlášený do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych uvést některé drobné úpravy k mému návrhu v tisku 225/2, a to v části H odst. 5.

Odst. 9 - místo znění "Sboru nápravné výchovy" se nahrazuje "Vězeňské služby".

V odst. 10 znění "územní orgán úřadu práce" se nahrazuje zněním "úřad práce".

V odst. 11 se znění "minimálního mzdového tarifu prvního stupně" nahrazuje zněním "minimální mzdy".

Za odst. 13 se doplňuje poznámka pod čarou:

"1a) § 11 zákona č. 9/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů."

Dále dle § 94 odst. 3 jednacího řádu dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Pokud tento návrh neprojde, podle stejného paragrafu dávám návrh na vrácení zákona do výboru.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Musím pouze procedurálně upozornit, že padl návrh pana poslance Wagnera, abychom hlasovali o přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy. Čili nejdříve mohu nechat hlasovat o návrhu pana poslance Wagnera a teprve poté, kdyby neprošel, o návrhu vašem, resp. dvojnávrhu, abych byl přesný.

A nyní, jak už jsem říkal, jako poslednímu přihlášenému udělím slovo panu poslanci Špidlovi.

Pak se ještě hlásil pan ministr Vodička, který dostane slovo poté. Ale pane ministře, nebude to závěrečné slovo, protože zatím nemám právo uzavřít podrobnou rozpravu, než nechám hlasovat o návrhu pana poslance Wagnera.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Návrhy, které jsem chtěl přednést, přednesl pan poslanec Škromach, tudíž se slova vzdávám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Takže konstatuji, že nyní má slovo pan ministr Vodička. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, přednesu jako poslanec pozměňovací návrh k tisku 225 ještě před hlasováním o procedurálním návrhu pana poslance Wagnera. Takže pozměňovací návrh k tisku 225:

1. V článku IV. odst. 5 se slova "1. října 1997" nahrazují slovy "1. ledna 1998".

2. Článek VI. zní:

"Čl. VI. účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 až 3, 5 až 7, 11 a 13, čl. II a čl. IV odst. 1, 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998, a ustanovení čl. I bodů 4 a 8 až 10 a čl. IV odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. července 1998."

To je celý pozměňovací návrh k tisku 225 před hlasováním o návrhu poslance Wagnera.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Prosím pana poslance Štraita.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Dovolte, abych podle § 54 jednacího řádu, odst. 3 dal návrh na zamítnutí předlohy 225. Činím tak především proto, že je vážně ohrožen sociální smír v České republice přijetím této předlohy.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, tento návrh již padl. Pouze konstatuji, že se k němu připojujete. Zapisuji si vás do seznamu autorů tohoto návrhu.

Kolegyně a kolegové, nyní jsem povinen postupovat takto. Prosím zpravodaje, aby se nevěnoval půvabné stenografce, ale mně a sledoval společně se mnou postup našeho dalšího jednání.

Považuji za korektní hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Wagnera, což je v dikci jednacího řádu návrh na odročení, a to jak mně pan poslanec Wagner napsal do 22.10.1997. V návrhu pana poslance Wagnera je uvedeno, že tento návrh předkládá tak, aby k odročení došlo před ukončením podrobné rozpravy. Abych tomuto návrhu mohl vyhovět, podrobnou rozpravu jsem neukončil.

Byl zde požadavek na vaše odhlášení. Odhlašuji vás proto. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Wagnera.

Ještě se hlásí pan místopředseda Honajzer. Promiňte, že jsem vás neviděl.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane předsedo, dámy a pánové, přihlásil jsem se v okamžiku, kdy jsem chtěl požádat pana předsedu jako předsedajícího schůze, aby dal šanci poslancům zdržujícím se v kuloárech, aby se dostavili do sněmovny. V opačném případě jsem chtěl požádat o přestávku pro jednání klubů.

Vzhledem k tomu, že svým vystoupením pan předseda tuto šanci dal, nežádám v tomto okamžiku o přestávku k projednání.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vidím, že jste dal šanci několika přicházejícím poslancům svým vystoupením, ale tak už to v životě bývá.

 

Můžeme zahájit hlasování o návrhu pana poslance Wagnera.

Zahájil jsem toto hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že při hlasování poř. č. 29 byl tento návrh nepřijat, když ze 194 přítomných se 96 vyslovilo pro a 92 proti, 6 nehlasovalo.

 

Nejsou-li námitky, mohu nyní ukončit podrobnou rozpravu. Zeptám se jak předkladatele, tak zpravodaje, zda po ukončení této rozpravy chtějí ještě vystoupit. Zdá se, že nikdo z nich si to nepřeje.

V průběhu podrobné rozpravy padly další dva návrhy: návrh na zamítnutí návrhu zákona a dále návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Podobně jako v předchozím případě nyní nechám v tomto pořadí o těchto dvou návrzích hlasovat.

 

Nejdříve hlasujeme o zamítnutí návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že při hlasování poř. č. 30 nebyl tento návrh přijat, když ze 194 poslanců se pro vyslovilo 95 a proti bylo 99.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 31 ani tento návrh nebyl přijat, když ze 194 přítomných poslanců bylo 95 pro a 98 proti.

 

Z toho vyplývá, že po zamítnutí obou těchto návrhů končí druhé čtení návrhu zákona. Děkuji navrhovateli i zpravodaji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP