Pátek 5. září 1997

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a prosím pana poslance Vrzala, aby se vyjádřil, zda si přeje přednést závěrečné slovo, případně aby se vyjádřil k rozpravě a poté, aby předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já spíše než abych se věcně vyjadřoval k jednotlivým návrhům, bych navrhl proceduru hlasování, čili nejdříve bychom měli rozhodnout o doplnění nebo o legislativní připomínce pana poslance Holuba. Já osobně mohu potvrdit, že skutečně se jedná o legislativní upřesnění, které doplňuje slovo, které při psaní usnesení hospodářského výboru vypadlo z návrhu. Dále potom bychom hlasovali o usnesení hospodářského výboru, tzn. o pozměňovacím návrhu č. a1). Pokud by pan poslanec Ekert souhlasil, o jeho návrhu bychom mohli poté hlasovat jako o pozměňovacím návrhu nebo doplňujícím návrhu k usnesení hospodářského výboru. Upozorňuji na to, že návrh a1) je v rozporu s návrhy c1) a s návrhem e1) pánů poslanců Kopeckého a Krause. Dále tento návrh je ještě doplněn návrhem pod písmenem f), který jsem přednesl v rozpravě já. Všechna ostatní hlasování můžeme hlasovat odděleně, a pokud by tam byly některé návaznosti, tak na ně upozorním při hlasování. Pan poslanec Ekert souhlasí, takže myslím si, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud nejsou žádné výhrady, budeme hlasovat takovým způsobem, o jakém hovořil pan poslanec Vrzal. S faktickou poznámkou, předpokládám, se hlásí pan poslanec Kopecký. Pan poslanec se zřejmě chce vyjádřit ke svému návrhu.

 

Poslanec Robert Kopecký: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já žádám, aby se hlasováním rozhodlo o stažení mého pozměňovacího návrhu v živnostenském zákoně v příloze č. 3 - provozování cestovních kanceláří. Tento návrh stahuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. O tomto návrhu budeme hlasovat. Prosím nyní pana poslance Vrzala, aby doporučil pořadí hlasování, zda bude nejdříve hlasování o návrhu pana poslance Holuba, či pana poslance Kopeckého.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Myslím, že v pořadí tak, jak byly podány, čili bychom rozhodli o návrhu pana poslance Holuba.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Holuba, který padl ve třetím čtení. Prosím, aby se vyjádřil pan ministr i pan zpravodaj.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Já s tím samozřejmě souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 129 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 129 se z přítomných 190 pro vyslovilo 162, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Dále můžeme rozhodnout hlasováním o stažení návrhu, který přednesl pan poslanec Kopecký. Pro přesnost, jedná se o návrh označený písmenem c) č. 3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 130 a ptám se, kdo je pro stažení tohoto návrhu? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 130 se z přítomných 190 pro vyslovilo 170, proti nikdo.Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném písmenem a) č. 1. Je to návrh hospodářského výboru. Předkladatel doporučuje, zpravodaj doporučuje. Upozorňuji, že pokud tento návrh bude přijat, nebudeme moci hlasovat o návrhu c1) a) pana poslance Kopeckého a o návrhu pana poslance Krause e1).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 131 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 131 z přítomných 190 se pro vyslovilo 167, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Budeme hlasovat o druhé části usnesení hospodářského výboru pod písmenem a2). Předkladatel doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 132 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 132 z přítomných 190 se pro vyslovilo 170, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Dále budeme hlasovat u písmene b) o návrhu pana poslance Ekerta, který je doplněním usnesení hospodářského výboru, které jsme schválili. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 133 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 133 se z přítomných 190 pro vyslovilo 52, proti 113. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Dále budeme hlasovat u písmene c) o návrhu označeném číslem 1b). Upozorňuji, že toto hlasování podmiňuje hlasování návrhu uvedeného pod č. 2. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 134 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 134 z přítomných 189 se pro vyslovilo 70, proti 100. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Jak již jsem uvedl, tímto hlasováním jsme vyloučili hlasování o návrhu druhém pana poslance Kopeckého a přicházíme k hlasování o návrhu označeném č. 4 pana poslance Kopeckého. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 135 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 135 se z přítomných 189 pro vyslovilo 79, proti 99. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh č. 5. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 136 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 136 se z přítomných 190 pro vyslovilo 73, proti 104. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Dále bychom hlasovali o návrhu předneseném panem poslancem Ullmannem. Po dohodě s ním můžeme hlasovat najednou o návrzích č. 1 a 2. Předkladatel doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 137 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování č. 137 se z přítomných 190 pro vyslovilo 160, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: O návrzích pana poslance Krause nelze hlasovat, protože jsme schválili návrhy hospodářského výboru, takže zbývá poslední návrh pod písm. f). Zpravodaj doporučuje, předkladatel také doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 138 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 se z přítomných 190 pro vyslovilo 167, proti nikdo.Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Zbývá hlasovat o návrhu jako celku včetně schválených pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přistupujeme k návrhu hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 221, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 se z přítomných 190 pro vyslovilo 171, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Vymětal.

(Poslanec Vymětal vzal svou přihlášku zpět.)

 

Poslanec Ivan Vrzal: Velmi se omlouvám, ale omylem nebyl zanesen do tisku 221/2 návrh usnesení, který byl schválen hospodářským výborem, kterým hospodářský výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, aby požádala vládu o předložení kompletní novely zákona. Když dovolíte, já bych si ten tisk vyndal a přečetl bych přesně návrh tohoto usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane zpravodaji, vyndejte si návrh doprovodného usnesení.

(Smích v sále, hluk.)

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh usnesení mohu přečíst, ale nevím, jestli není třeba hlasováním rozhodnout o zařazení nového bodu. Musím říci, že původně v usnesení hospodářského výboru byl, ale ve sněmovním tisku uveden není. Zdá se, že je to spíše chyba, která vznikla při přepisu, takže myslím, že bychom neměli hlasovat o zařazení nového bodu, ale prosím, aby se k tomu vyjádřili znalci procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já jsem přesvědčena o tom, že v této sněmovně vznikla v zásadě taková praxe, že o textu doplňujícího usnesení se někdy hlasuje, aniž by byl zařazen nový bod, někdy se hlasuje tak, že nový bod je zařazen. Podle toho, jak jste tuto záležitost zdůvodnil, jsem přesvědčena o tom, že v zásadě k tomu, že tento návrh usnesení nebyl součástí sněmovního tisku, došlo spíše technickou chybou při přepisu. Doporučovala bych, abychom hlasovali o tomto návrhu usnesení jako o součásti bodu projednávaného zákona. Pan poslanec Vymětal se k této záležitosti chce vyjádřit.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, zjednodušil bych situaci, protože návrh hospodářského výboru na usnesení sněmovny je uveden v oficiálním sněmovním tisku 221/1. Pochopitelně nejde o pozměňovací návrh, a proto v pozměňovacích návrzích není uveden. Jde jen o pochybení naší sněmovny Mělo by se o něm hlasovat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že je možné souhlasit s tímto výkladem, a prosím zpravodaje, aby tento návrh přečetl, vyjádřil se k němu a pak o něm budeme hlasovat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o předložení komplexní novely živnostenského zákona, a to do konce roku 1997.

 

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přiznávám se, že nemám v této věci přesnou instrukci od svého kolegy Kühnla, nicméně vím o tom, že návrh širší novely živnostenského zákona se připravuje. Já nevidím žádný rozumný smysl v tom, aby sněmovna příslušné doporučení přijímala.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj se vyjádří.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Myslím, že o tomto návrhu můžeme rozhodnout hlasováním. Já k tomuto návrhu přijímám stanovisko výboru, který toto usnesení navrhl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr Kühnl zde není, tudíž může dostat nějakou práci.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 140 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 se z přítomných 188 pro vyslovilo 100. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme ukončili projednávání bodu 20 a budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
podle sněmovního tisku 220 - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení vládního návrhu zákona a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zástupkyně navrhovatele, paní ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová, a zpravodaj ústavně právního výboru, pan poslanec Zdeněk Zajíček.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 220/4. Prosím zpravodaje pana poslance Zdeňka Zajíčka, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám. Ptám se, zda se někdo z přítomných poslankyň a poslanců hlásí do rozpravy. Pan poslanec Krampera. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Zdeněk Krampera: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si v souladu s jednacím řádem učinit opravu sněmovního tisku 220/4 u svého pozměňovacího návrhu na straně 8 písm. f), článek 3, kde ve druhé závorce bych prosil změnit číslovku 248 na 147. Jde o § 147. Došlo tady k omylu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče. Hlásí se někdo dále do rozpravy ke třetímu čtení? Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, rozpravu končím.

Táži se, zda si zástupkyně navrhovatele paní ministryně Parkanová přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Ptám se pana poslance Zdeňka Zajíčka, který je zpravodajem, zda si přeje přednést závěrečné slovo a vyjádřit se k rozpravě. Prosím ho, aby poté předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já myslím, že rozprava k novele trestního zákona už dostatečně proběhla, a proto bych rovnou přistoupil k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pane zpravodaji, uvádějte jednotlivé pozměňovací návrhy. Potom se k nim spolu s paní ministryní vyjádřete.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: K procedurálnímu návrhu, jak postupovat. Budu postupovat při předkládání pozměňovacích návrhů k hlasování podle toho, jak pozměňovací návrhy za sebou byly předloženy. V případě, že některé pozměňovací návrhy budou buď vypouštět, nebo pozměňovat předcházející pozměňovací návrhy, upozorním na to a budeme nejdříve hlasovat byť o těch pozdějších, ale přísnějších návrzích, např. na vypuštění některých ustanovení, a posléze se opět vrátíme k pořadu jednání. Před každým hlasováním na to upozorním.

Přímo k hlasování a k předloženým pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru, tisk 220/1, jsou uvedeny pod písmenem A. Nechal bych hlasovat o bodu 1 A usnesení ústavně právního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O usnesení ústavně právního výboru tedy budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Nyní budeme hlasovat o bodu 1 písmene A. Prosím o vyjádření pana zpravodaje a paní ministryni.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Zpravodaj doporučuje, paní ministryně doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 141 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 se z přítomných 188 pro vyjádřilo 167, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní bychom hlasovali o písmenu A, bod 2. Zpravodaj doporučuje, paní ministryně doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 188 se pro vyslovilo 148, proti 15. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Bod 3 písmene A - zpravodaj doporučuje, paní ministryně doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 143 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 se z přítomných 188 pro vyslovilo 166, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: K bodu 4 písmene A. Zpravodaj nedoporučuje, paní ministryně nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 144 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 se z přítomných 189 pro vyslovilo 109, proti 62. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Bod 5 - paní ministryně doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 145 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 se z přítomných 188 pro vyslovilo 164, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Před bodem 6 písmene A bych upozornil na to, že pan poslanec Kužílek předložil pozměňovací návrh pod písm. G, který navrhuje vypuštění těchto ustanovení návrhu zákona, a proto bych nejprve dal hlasovat o jeho návrhu a posléze případně o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru, případně dalších. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu předneseném poslancem Oldřichem Kužílkem, který je uveden pod písm. G.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 146... (Hlasy ze sálu.)

Omlouvám se, nevyčkala jsem vyjádření paní ministryně a pana zpravodaje. Hlasování 146 bylo zmatečné. Prosím o vyjádření, potom budeme hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Paní ministryně doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 se z přítomných 188 pro vyslovilo 17, proti 140. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Vzhledem k tomu, že návrh pana poslance Kužílka nebyl přijat, je hlasovatelný návrh uvedený pod písmenem A, bod 6, ústavně právního výboru. Nechal bych hlasovat o tomto bodu. Stanovisko paní ministryně kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 se z přítomných 189 pro vyslovilo 165, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní přistoupíme k bodu 7. Stanovisko paní ministryně - doporučuje, stanovisko zpravodaje - doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 149 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 149 se z přítomných 189 pro vyslovilo 152, proti 34. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Bod 8 písmene A - zpravodaj nedoporučuje, paní ministryně nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 150 se z přítomných 189 pro vyslovilo 76, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: K bodu 9 - paní ministryně doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 151 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 189 se pro vyslovilo 163, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: K bodu 10 písmene A. Stanovisko paní ministryně - nedoporučuje, zpravodaj - nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 152 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 se z přítomných 189 pro vyslovilo 48, proti 133. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní bychom přistoupili k písm. B., ale vzhledem k tomu, že jsme schválili některé pozměňovací návrhy ústavně právního výboru, pozměňovací návrhy uvedené pod písm. B. jsou v tento okamžik nehlasovatelné. Přistoupili bychom rovnou k písm. C., k pozměňovacím návrhům předneseným poslankyní Zuzkou Rujbrovou.

Můžeme přistoupit k hlasování bodu 1. Stanovisko paní ministryně nesouhlasné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli vás na žádost některých poslanců odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali a budeme hlasovat o prvním návrhu paní poslankyně Rujbrové.

Zahajuji hlasování č. 153. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 se z přítomných 183 pro vyslovilo 72, proti 95. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Přistoupíme k bodu 2 písm. C. Paní ministryně nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 154. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 se z přítomných 187 pro vyslovilo 143, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Přistoupíme k hlasování o bodu 3. Paní ministryně nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 155. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 se z přítomných 188 pro vyslovilo 92, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Přistoupíme k bodu 4. Paní ministryně nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 156. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 se z přítomných 188 pro vyslovilo 61, proti 110.

Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: K bodu 5. Paní ministryně nedoporučuje, zpravodaje nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 157. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 se z přítomných 188 pro vyslovilo 61, proti 114. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: K bodu 6. Paní ministryně nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 158. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 se z přítomných 188 pro vyslovilo 95, proti 86. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: K bodu 7 návrhu. Paní ministryně nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 159. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 se z přítomných 187 pro vyslovilo 59, proti 106. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Jsme u posledního návrhu paní poslankyně Rujbrové, a to je bod 8. Paní ministryně nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 160. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 se z přítomných 187 pro vyslovilo 95, proti 76. Tento návrh byl přijat.

 

Chtěla bych poprosit paní poslankyně a pány poslance o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o bodu D pozměňovacích návrhů přednesených poslancem Jindřichem Neherou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o návrhy, které plošně zvyšují trestní sazby v podstatě u všech skutkových podstat, nechal bych hlasovat o tomto návrhu jako o komplexu, nicméně musím upozornit, že o některých trestních skutkových podstatách jsme už rozhodli, a proto jsou nehlasovatelné. Já bych je přednesl. Prosil bych, jestli by předkladatel mohl sledovat.

Nehlasovatelné jsou podle mého názoru body 17 - 24 vzhledem k přijatému usnesení ústavně právního výboru a zároveň podle mého názoru jsou nehlasovatelné body 7, 10 a 26, které nesměřují jako pozměňovací návrhy ani k zákonu samotnému, ani k vládnímu návrhu zákona, protože taková ustanovení ani vládní návrh ani samotný zákon nezná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Potvrzuji, že ty body, které přednesl pan zpravodaj, jsou nehlasovatelné, protože se o nich již v předchozím hlasování rozhodlo.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Zároveň mi dovolte, abych upozornil na to, že pan poslanec Nehera hodlá svým pozměňovacím návrhem změnit trestní sazbu u § 156, který zároveň pan poslanec Smetana chce ze zákona vypustit. Proto bych nejprve nechal hlasovat o návrhu pana poslance Smetany na vypuštění tohoto § a posléze případně o změně trestní sazby, kterou navrhuje poslanec Nehera. Proto bych doporučoval momentálně hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Smetany, který je uveden jako bod 1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Matulka si přeje promluvit, upřesnit zřejmě.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nikoliv upřesnit, ale vznést námitku proti tomu, co navrhoval pan zpravodaj. Má sice pravdu v tom, že návrhy kolegy Nehery znamenají plošně do značné míry zvýšení trestních sazeb, nicméně to nemůže být důvodem, abychom o souhrnu těchto návrhů hlasovali najednou. Pokud to snad sám pan předkladatel nežádá, pokud to nepojal jako komplexní pozměňovací návrh, ale samo o sobě to rozhodně důvodem nemůže být.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že předkladatel trvá na tom, aby se hlasovalo jednotlivě, budeme o těchto návrzích hlasovat jednotlivě.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Paní předsedající, respektuji tuto námitku. Nicméně doufám, že platí to, co jsem řekl o bodech 17 - 24 a zároveň o tom, že bychom v současné chvíli hlasovali o bodu H. 1. návrhu pana poslance Smetany. Potom budeme hlasovat po jednotlivých bodech o návrhu pana poslance Nehery.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane zpravodaji, to platí.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Děkuji. Proto bych nechal hlasovat o bodu H. 1. pana poslance Smetany. Stanovisko paní ministryně nesouhlasné, zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 161 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 161 se z přítomných 186 pro vyslovilo 21, proti 149. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Nyní bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. D., nyní tedy k bodu 1. Stanovisko paní ministryně je nesouhlasné, zpravodaje nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 162 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 162 se z přítomných 185 pro vyslovilo 26, proti 136. Tento návrh nebyl přijat.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP