Pátek 5. září 1997

 

4. den schůze Poslanecké sněmovny (5. září 1997)

Přítomno: 193 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.04 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení zástupci vlády, milí hosté, zahajuji čtvrtý jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými hlasovacími kartami a oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Oznamuji, že paní poslankyně Marková má náhradní kartu č. 21, pan poslanec Čermák náhradní kartu č. 20 a pan poslanec Vidím náhradní kartu č. 22.

Z dnešního dne jsou omluveni následující poslankyně a poslanci: paní poslankyně Röschová, pan poslanec Mandík, pan poslanec Laštůvka a z vlády pan ministr Karel Kühnl.

Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném projednávání bodů 12, 13, týkajících se povodňové situace.

 

12.
Informace vlády o povodňové situaci

 

13.
Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického
o povodňové situaci a odstraňování následků škod,
včetně informace o dalším postupu v povodňových oblastech před zimním obdobím

 

Byla ukončena rozprava a pan poslanec Pavel Dostál se krátce v rozpravě vyjádřil. Prosím proto pana poslance Dostála, aby připomněl postup, jak budeme nyní hlasovat o návrzích usnesení, která byla přednesena, a poté hlasování uváděla. Pan poslanec Dostál má slovo.

Omlouvám se, upozorňuji ještě, že z dnešního dne je také omluven pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Pavel Dostál: Dámy a pánové, dobré dopoledne. Děkuji vám, paní předsedající...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, já bych velice ráda poprosila paní poslankyně a pány poslance o klid v jednacím sále. Prosím ještě jednou o ticho.

 

Poslanec Pavel Dostál: Paní a pánové, včera večer jsme se dohodli s řídícím schůze a s přítomnými poslanci na tomto hlasovacím postupu: nejprve se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu usnesení poslaneckého klubu ČSSD. Jelikož pan poslanec Gross si přeje, aby se o každém bodu hlasovalo zvlášť, budu vám každý bod předčítat. Všichni máte přesto na stole verzi tohoto usnesení. Rád bych vás proto požádal o malou jazykovou úpravu.

V bodu IV bod 9 druhý řádek "státních hmotných rezerv" a pak je škrt od písm. a) po písm. u).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Ještě před hlasováním se přihlásil předseda klubu ČSSD.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já se velice omlouvám, ale myslím si, že teď vystoupím s problémem, který není jen problém poslaneckého klubu ČSSD. Jsem informován, že v Praze je opět blokována veřejná doprava oznámením o uložení bomby v metru na trase C, a vím o několika kolezích, nejen z poslaneckého klubu ČSSD, kteří takto uvízli v nastalém dopravním kolapsu. Z těchto důvodů bych si dovolil poprosit o 15minutovou přestávku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhovuji této žádosti, budeme pokračovat v 9.20 hodin. Omlouvám se, došlo k početní chybě, vyhlašuji přestávku do 9 hodin 30 minut.

 

(Schůze přerušena v 9.08 hodin.)

(Jednání zahájeno v 9.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme pokračovat v přerušeném jednání. Prosím pana poslance Dostála, který je zpravodajem k projednávanému bodu, aby se dostavil k řečništi a postupně uváděl jednotlivé návrhy tak, jak avizoval před přerušením jednání.

Současně bych ráda poprosila všechny přicházející poslankyně a poslance, aby se ztišili, aby bylo možné jednat.

V průběhu přestávky jsem vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, všechny odhlásila, takže prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. V okamžiku, kdy v jednacím sále bude takový klid, aby pan zpravodaj mohl hovořit, požádám jej o to, aby uváděl jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.

Současně oznamuji, že pan poslance Honajzer má náhradní kartu č. 18 a že dalším omluveným poslancem na dnešní jednání je pan poslanec Václav Svoboda.

 

Poslanec Pavel Dostál: Paní a pánové, opomněli jsme jednu formální záležitost, že k návrhu usnesení by se samozřejmě měla vyslovit vláda. Za vládu se tohoto úkolu ujme pan ministr životního prostředí Jiří Skalický.

1. Poslanecká sněmovna vyslovuje uznání a poděkování všem, kteří se angažovali v záchranných akcích v oblastech postižených ničivými povodněmi, ať už šlo o příslušníky hasičských sborů, příslušníky policie a armády nebo o dobrovolníky, kteří mnohdy s nasazením vlastního života pomáhali našim občanům postiženým přírodní katastrofou.

Při přepisu vypadlo slovo "policie", nyní jsem ho tam znovu vložil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Doufám, že nebude námitek proti této drobné úpravě.

 

Poslanec Pavel Dostál: Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování pořadové číslo 108. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 184 se pro vyslovilo 181, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Za druhé. Poslanecká sněmovna konstatuje, že mnohdy v důsledku nepřipravenosti státní správy a podcenění varovných signálů došlo pak v mnohých případech k nezvládnutí nastalé situace.

Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové č. 109 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 109 z přítomných 186 se pro vyslovilo 91, proti 77. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Za třetí. Zde je procedurální návrh pana ministra Skalického, aby se o bodu 3 hlasovalo dvakrát: jednak pouze o jeho první větě - tak jste to myslel?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že pan ministr se vyjádří sám.

 

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Děkuji, paní předsedající. Sdílím návrh usnesení, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu o to, aby vypracovala podrobnou analýzu, která se bude týkat vlastních povodní i průběhu záchranných prací, a také zhodnocení, jak byla státní správa na povodně připravena. Jestliže z takovéhoto hodnocení vyplyne nějaké selhání, bude seriózně a poctivě ve zprávě uvedeno. Ale v tomto usnesení už rovnou konstatovat, že zde bylo selhání státních orgánů, mi nepřipadá v tuto chvíli korektní a spravedlivé.

Doporučuji, je-li to možné, aby se hlasovalo o první části do čárky.

Co se týče termínu, konstatuji, že termín 14. schůze pro zevrubné a detailní dokončení této zprávy nestačí. Předpokládám, že do konce října by tato zpráva vlády být předložena měla.

 

Poslanec Pavel Dostál: Pane ministře, dá se to chápat jako pozměňovací návrh, o kterém se bude hlasovat jako o prvním. Hlasovalo by se:

Poslanecká sněmovna žádá vládu o vypracování podrobné analýzy týkající se nejen vlastních povodní a průběhu záchranných prací, ale také zhodnocení, jak byla státní správa na povodně připravena.

V případě, že by to prošlo, už se nebude hlasovat znovu o celém. V případě, že to neprojde, můžeme hlasovat znovu o celém bodu 3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím, že navrhovatel souhlasí s tím, aby jeho pozměňovací návrh byl takovýmto způsobem rozdělen.

Hlásí se pan poslanec Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, myslím, že věcně dojdeme k rozumnému výsledku. Doporučuji, abychom využili ustanovení jednacího řádu, které umožňuje sněmovně hlasováním rozhodnout o odděleném hlasování návrhu usnesení. Teď by proběhlo toto procedurální hlasování.

Potom by proběhlo hlasování o první části pozměňovacího návrhu, poté druhé hlasování o druhé části pozměňovacího návrhu, a teprve na závěr hlasováním o všech pozměňovacích návrzích by proběhlo hlasování o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Dostál.

 

Poslanec Pavel Dostál: Obávám se, že nejde hlasovat zvlášť o druhé části z jazykových důvodů, protože původně je to souvětí. Muselo by se to jazykově upravit.

Zopakuji, na čem jsem se domluvili s panem ministrem Skalickým.

Nejprve by se hlasovalo o jeho pozměňovacím návrhu do tečky - na povodně připravena. Tam, kde je teď čárka, by se udělala tečka.

Pokud by tento pozměňovací návrh byl schválen, pak samozřejmě už nemá smysl hlasovat znovu. Pokud by ovšem schválen nebyl, mohlo by se hlasovat o původním znění celého návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, přiznám se, že bych v tuto chvíli dala přednost postupu, který navrhl pan poslanec Gross, to znamená, že bychom nejdříve procedurálně hlasovali o rozdělení tohoto návrhu, potom o jeho první části, potom o jeho druhé části a potom o návrhu jako celku.

 

Poslanec Pavel Dostál: V tom případě bych jenom potřeboval jako zpravodaj vědět, jak bude znít ta druhá část návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, po konzultaci s kolegou v tuto chvíli myslím, že jediný možný postup, který lze zaujmout, je následující - prosím vás, abyste mě sledovali, zda s takovýmto řešením souhlasíte.

1. by se hlasovalo o první části návrhu až ke slovu "připravena", za kterým by byla tečka.

Druhá část návrhu by v podstatě zopakovala "Opět požádá vládu ..." a byla by tam malá jazyková úprava, místo "včetně rozboru" by bylo "o rozbor". Myslím si, že jde natolik o jazykovou úpravu, že to není potřeba chápat jako zásah do základního návrhu.

Pan poslanec Gross souhlasí s takovýmto postupem.

 

Dám tedy nejdříve procedurálně hlasovat o rozdělení tohoto návrhu, tedy o jeho hlasování k čárce.

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 110. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 190 pro vyslovilo 178, proti 2, tento procedurální návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli budeme tedy hlasovat o první části návrhu až ke slovu "připravena", za kterým by se nacházela tečka.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 111. Ptám se, kdo je pro takovýto návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 190 se pro vyslovilo 189, proti 1, tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhé, oddělené části tohoto návrhu tak, jak jsem ji již uvedla krátce před tímto hlasováním.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 112. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 190 se pro vyslovilo 93, proti 84, tento návrh nebyl přijat.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Dostál: Bod číslo 4. Pane poslanče Grossi, zde pan ministr Ruml a pan ministr Skalický navrhují hlasovat po jednotlivých bodech, protože s některými body vláda souhlasí, s některými nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Gross souhlasí.

 

Poslanec Pavel Dostál: Ano, takže za prvé - Poslanecká sněmovna žádá vládu o urychlené zpracování a předložení zákona o integrovaném záchranném systému.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo113...

 

Poslanec Pavel Dostál: Pan ministr doporučuje zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, vzhledem k tomu, že jsem již zahájila hlasování pořadové číslo 113, nechám je doběhnout a současně je prohlašuji za zmatečné hlasování. Bylo ukončeno.

 

Nyní tedy mohu zahájit nové hlasování o tomto návrhu, ke kterému se již pan ministr vyjádřil.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 190 se pro vyslovilo 186, proti 2, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Za druhé - Poslanecká sněmovna žádá vládu o urychlené zpracování a předložení zákona o prevenci a likvidaci havárií. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 115. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 190 se pro vyslovilo 184, proti 2, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Za třetí - Poslanecká sněmovna žádá vládu o urychlené zpracování a předložení zákona o nouzovém stavu. Pan ministr za vládu nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 116. Kdo je pro tento nám? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 se z přítomných 190 pro vyslovilo 94, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: V tomto případě tedy za třetí - Poslanecká sněmovna žádá vládu o obnovení činnosti meziresortní komise řešící transformaci civilní ochrany, dořešení systému spojení mezi složkami integrovaného záchranného systému ... pardon, promiňte mou popletenost, znovu pro zápis ... Obnovení činnosti meziresortní komise řešící transformaci civilní ochrany. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 117. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 189 se pro vyslovilo 98, proti 78. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Za čtvrté - Poslanecká sněmovna ... (nesouhlas sněmovny s číslováním bodů) ... jelikož jsme třetí bod vyhodili ... (upozornění, že nebyl vyřazen) ... promiňte, tedy za páté - Poslanecká sněmovna žádá vládu o dořešení systému spojení mezi složkami integrovaného záchranného systému, zejména dovybavení hasičských záchranných sborů ČR. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 118. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 190 se pro vyslovilo 184, proti 1, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Za šesté - uzavření mezivládních dohod o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých nehodách se státy sousedícími s ČR. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 119. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 190 se pro vyslovilo 188, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: 7. Poslanecká sněmovna žádá o objektivní posouzení vynakládaných prostředků na hasičské záchranné sbory České republiky v porovnání s obdobnými režimově srovnatelnými systémy. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 120. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 190 se pro vyslovilo 98, proti 77. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: 8. Poslanecká sněmovna požaduje navržení legislativní úpravy řešící postavení Ministerstva vnitra jako ústředního orgánu ve věcech mimořádných událostí, stavu nouze a civilní ochrany. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 121. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 190 se pro vyslovilo 81, proti 87. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: 9. Poslanecká sněmovna žádá vládu o vytvoření podmínek pro decentralizaci a dislokaci vybraných prostředků Státní správy hmotných rezerv, u hasičských záchranných sborů okresů a obcí a stanovit pravidla pro jejich využití. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 122. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 190 se pro vyslovilo 89, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: V. Poslanecká sněmovna považuje za účelné zřízení samostatného povodňového fondu odděleného od státního rozpočtu. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 123. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 190 se pro vyslovilo 74, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: VI. Poslanecká sněmovna žádá vládu o zpracování nové koncepce letecké záchranné služby s propojením na pátrací a záchrannou službu Armády České republiky. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 124. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 190 se pro vyslovilo 98, proti 74. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Včera večer došlo k dohodě, že kolegyně Štěpová svůj pozměňovací návrh přidala k pozměňovacímu návrhu sociální demokracie, takže naposledy budeme hlasovat o návrhu kolegyně Štěpové.

VII. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychleně zahájila jednání o vstupu České republiky do Sociálního a rozvojového fondu Rady Evropy.

Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 125. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 190 se pro vyslovilo 80, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Takže, pokud jsem správné pochopila pana zpravodaje, všechny návrhy byly vyčerpány. Nyní budeme hlasovat o přijetí návrhu jako celku. Takže v tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 126.

Dámy a pánové, omlouvám se. Opět jsem učinila chybu, že jsem zapomněla požádat pana ministra o vyjádření. Pan ministr se bohužel příliš neozýval. Prohlašuji tedy započaté hlasování za zmatečné, hlasování bylo ukončeno, budeme hlasovat znovu.

Prosím pana ministra, aby se vyjádřil k návrhu jako celku. Pan ministr prosí o minutu přestávky. Myslím, že mu můžeme vyhovět, aniž bychom opouštěli sněmovnu.

Paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr se nyní vyjádří k návrhu jako celku a poté budeme hlasovat. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, přestože vláda některé přijaté body nepovažuje za příliš rozumné návrhy, s usnesením vyslovujeme souhlas a doporučujeme jeho přijetí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj se také vysloví.

 

Poslanec Pavel Dostál: Zpravodaj samozřejmě doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 127. Kdo je pro tento návrh celkového usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 189 se pro vyslovilo 176, proti 2, Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Pane ministře, kdybyste ještě minutku vydržel. Ještě je zde přednesený návrh usnesení klubu ODS přednesený včera panem předsedou klubu Honajzerem: Poslanecká sněmovna bere na vědomí přednesené zprávy předsedy vlády Václava Klause a ministra životního prostředí a předsedy ústřední povodňové komise Jiřího Skalického.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana ministra o vyjádření.

 

Poslanec Pavel Dostál: Václav Klaus doporučuje za vládu, zpravodaj doporučuje, protože se domnívá, že naopak tento návrh se může předsadit před celé usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 128 se z přítomných 190 pro vyslovilo 179, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Dostál: Paní místopředsedkyně, já bych jenom pro pořádek pro stenografický záznam dodal, že návrh klubu ODS bude jako bod první celého usnesení a ostatní body se samozřejmě přečíslují. Děkuji vám za spolupráci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já myslím, že to lze konstatovat.

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme ukončili projednávání bodu 12. a 13.

Dalším bodem programu je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 45/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 221 - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto vládního návrhu a prosím, aby za ministra průmyslu a obchodu pana Karla Kühnla, který je dnes omluven, zaujal místo u stolku zpravodajů místopředseda vlády a ministr životního prostředí pan Jiří Skalický a zpravodaj pan poslanec Vrzal. Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 221/2.

Prosím zpravodaje pana poslance Vrzala, nejen aby usedl ke stolku zpravodajů, ale aby spolu se mnou sledoval rozpravu.

Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o klid v jednacím sále, protože v takovémto hluku opravdu není možné pokračovat v projednávání tohoto bodu. (Zvoní.)

Prosím pana poslance Ivana Vrzala, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám. Ptám se, zda se hlásí někdo do rozpravy ke třetímu čtení. Vidím pana poslance Holuba, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, vážení přítomní, prosil bych, abyste si na str. 2 tisku 221/2 v části A1 týkající se § 182 v písm. a) mezi slova "jsou" a "tržnice" vepsali slovo "zejména". Toto slovo vypadlo v okamžiku, kdy jsme v textu, který byl schválen hospodářským výborem, vypouštěli pomlčku a nahrazovali ji slovním spojením tak, aby bylo úplně jasno, o co se jedná, a v tomto textu není zařazeno. Protože jsem si vědom, že toto není úplně standardní legislativně technická připomínka, prosil bych, aby sněmovna svým hlasováním rozhodla, zda ji takto jako legislativně technickou připomínku bere.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Holubovi a vzhledem k tomu, že to, zda návrh je či není ryzí legislativně technickou úpravou, je opravdu poněkud sporné, myslím si, že opravdu jediným možným řešením je, aby sněmovna o této záležitosti rozhodla hlasováním, tak jak se konec konců činí ve sporných případech. Myslím, že takovéto hlasování můžeme uskutečnit hned poté, co uzavřeme rozpravu ke třetímu čtení.

Táži se, paní poslankyně a páni poslanci, zda se někdo dále hlásí do rozpravy ke třetímu čtení. Vzhledem k tomu, že tak není, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra Jiřího Skalického, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Potom poprosím pana zpravodaje, který by rovněž uvedl návrh na hlasování, který přednesl pan poslanec Holub. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Děkuji paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na žádost pana ministra Kühnla, který se musel z dnešního jednání omluvit, jeho jménem zde přednesl stanovisko k pozměňovacím návrhům předneseným v druhém čtení.

Chci za předkladatele konstatovat, že souhlasí s pozměňovacími návrhy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Nedoporučuje však akceptovat návrh pana poslance Ekerta. Vydávání obecně závazné vyhlášky nelze realizovat ve spolupráci v přenesené působnosti. Výkon státní správy zajišťuje obec a nese i odpovědnost za její výkon. Nemůže se tudíž o ni dělit navíc s nestátním orgánem, jako je společenstvo reprezentující jen část podnikatelů.

Co se týče návrhu pana poslance Kopeckého: Návrh pod bodem 1 a) doporučuje nepřijmout, neboť obec by byla zmocněna k závažnému zásahu do práva podnikat, které živnost dává pro celé území státu. Přitom není vůbec řešen problém podnikání na soukromých pozemcích.

Co se týče bodu 1 b), tady rovněž doporučuji jej neakceptovat, neboť podmínky, o kterých hovoří, může stanovit jen zákon, a návrh neobsahuje konkrétní zákonné zmocnění a je navíc otázkou, proč by se mělo jednat pouze o statutární města.

Zrovna tak nedoporučuji přijmout návrh uvedený pod bodem 2. Jestliže se vydává jediná koncese, která platí pro území celého státu, jednotlivé dopravní úřady stanoví místní podmínky a podnikání nelze podmínit vyhláškou např. na půdě hlavního města Prahy.

Zrovna tak doporučuji neakceptovat bod 3. Odborná způsobilost podnikatele sama ještě nezaručuje řádné provozování živnosti. To může vynutit pouze stanovení podmínek podnikání zvláštním právním předpisem. Bez něj je koncese naprosto formálním neúčinným řešením. Bezúhonnost statutárních představitelů nemůže upravovat příloha živnostenského zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj se také může vyjadřovat jen na základě zvláštního zákona.

Řešení problémů cestovních kanceláři předpokládá i náš nově připravovaný návrh novely živnostenského zákona, který bude projednáván samostatně.

Co se týče bodů 4. a 5., nelze souhlasit s návrhem. Pro vydávání osvědčení neexistuje zákonné zmocnění, resp. zákonem stanovené podmínky.

Co se týče návrhů pana poslance Ullmanna v bodě 1. a 2.: Zde jde o skutečný problém neprovázanosti zákonů, který se zatím jen s obtížností řeší výkladem, a proto doporučuji vyslovit se pro tento návrh již nyní, ačkoliv jinak je součástí připravované velké novely živnostenského zákona.

A konečně k návrhům pana poslance Krause: Oba doporučuji nepřijmout. Co se týče prvního z nich, jde v podstatě o původní pozměňovací návrh pana poslance Holuba z hospodářského výboru, který byl akceptován, ale v mírně odlišné podobě.

Co se týče druhého návrhu, tady jde o původní znění, které obligatorně zavazovalo ke zrušení živnostenského oprávnění při jakémkoliv, třeba zcela bezvýznamném porušení tržního řádu. Princip aplikace postihů přiměřeně porušení je vyjádřen už v návrhu hospodářského výboru, který doporučuji k přijetí.

A konečně naposled doporučuji vyslovit souhlas s návrhem pana poslance Vrzala, který řeší určitou mezeru původního návrhu, který nepostihoval činnosti v klasických tržnicích.

Děkuji vám za pozornost.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP