Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1815

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

ve věci odpočitatelných položek, uvedených v zákoně č. 586/1992 Sb.

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. června 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha


Ing.Ivan Kočárník, CSc.

ministr financí ČR

prostřednictvím

Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

 V Praze 12.6.1995

Vážený pane ministře,

tato interpelace se týká odpočitatelných položek v zákoně 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Podle § 24 tohoto zákona lze za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které se pro zjištění základu daně odečtou, považovat i výdaje (náklady) na pracovní cesty.

Podle výkladu finančních úřadů, však nelze do těchto výdajů zahrnout předplatné na hromadnou dopravu (roční, půlroční apod.) a to s odůvodněním, že nelze přesně určit, zda byl hromadný prostředek použit na pracovní cestu nebo k soukromým účelům. Jedná se z hlediska zákona o dani z příjmu o pochopitelné stanovisko, ale ne tak zcela již z hlediska ekologického.

Nemožnost zahrnout do odčitatelných položek předplatné na hromadnou dopravu tak způsobuje, že především fyzické osoby nevyužívají hromadné dopravy a raději se orientují na dopravu osobními automobily, jelikož náklady spojené s jejích provozem lze odečíst ze základu daně. Především ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava atd.) tento postoj finančních úřadů přímo ovlivňuje ekologickou situaci, způsobenou nárůstem dopravního výkonu, např. v Praze vzrostl celkový dopravní výkon od roku 1989 o 41 %.

Obracím se tedy na Vás s návrhem, zda by bylo možné novelou resp. využitím písm. d) § 39 výše zmiňovaného zákona, zabezpečit jako uznávaný výdaj (náklad) i předplatné na hromadnou přepravu osob. Toto opatření by vedlo nejenom ke zlepšení ekologické situace především ve velkých městech, ale odrazilo by se i v příjmech organizací zajištujících tuto hromadnou přepravu (mnohdy se jedná o organizace zřízené obcí) a tím pak v ceně jízdného.

Věřím, že jste pochopil důvod mé interpelace a MF zaujme v této otázce ekologické stanovisko.

Děkuji předem za Vaši odpověď.
 RNDr Jaroslav Vlček
 poslanec
 Poslanecké sněmovny
 Parlamentu ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP