Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1611

INTERPELACE

poslance Jaroslava Vlčka

na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

ve věci dotací na "Údržbu krajiny v kulturním stavu" dle vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 272/1994 Sb.

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Vlčka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 29. března 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Ing.Josef Lux

ministr zemědělství

prostřednictvím

Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

Vážený pane ministře!

V současné době došlo ke změně v přidělování dotací na "Údržbu krajiny v kulturním stavu". Podle současně platné vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 272/1994 Sb. náleží dotace pouze na pozemky, kde průměrná cena půdy je nižší nebo rovna 2,80 Kč.

Cena půdy často neodpovídá realitě zemědělského využití. I v horských a podhorských oblastech nad 600 m.n.m. je cena často vyšší. Proto ani v horských chráněných krajinných oblastech není zajištěno potřebné zklizení zemědělských ploch bez dotací, protože to není rentabilní.

Proto se Vás pane ministře ptám:

1. Kdo z ministerstva odpovídá za zachování kulturního stavu zemědělských ploch v CHKO a horských a podhorských oblastech a za dotační tituly s tím spojené?

2. Proč nebyly návrhy úprav dotační politiky pro rok 1995 dány před schválením k diskusi zemědělské veřejnosti?

3. Jaká je podle Vás možnost řešení pro zemědělce, který hospodaří na těžko přístupných plochách v horských podmínkách, ale kvůli ceně půdy neodpovídající realitě nemá šanci čerpat dotaci?

4. Proč pro dotaci "Údržba krajiny v kulturním stavu" byla jako směrodatná pro dotační titul vzata vyhláška MZe č. 272/1994 Sb., o průměrných cenách půdy v katastrech, která neakceptuje nově platnou vyhlášku 178/1994 Sb. o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů. Dle tohoto ceníku poklesly významně ceny půdy hlavně v 9. klimatickém pásmu, což v mnoha případech řeší problém neodpovídající bonitace. Jaká je možnost rychlé změny v dotačních titulech v tomto směru popř. možnost udělení vyjímky ministerstva financí pro zemědělce v 9. klimatickém pásmu?

5. Dojde v krátké době k přehodnocení bonity půdy v horských oblastech tak, aby vyhlášky 272/94 Sb. a 178/94 Sb. byly v souladu?

Předem Vám pane ministře děkuji za odpověď.

V Praze 15. 3.1995RNDr. Jaroslav Vlček
 poslanec PS Parlamentu ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP