Úterý 29. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady

29. prosince 1992 v 9.15 hodin

Přítomni:

Místopředseda ČNR J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 187 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 19. schůzi České národní rady a všechny vás po vánočních svátcích upřímně vítám opět k práci, abychom ukončili všechna jednání, která jsou třeba do konce tohoto roku dokončit. Prosil bych pány poslance v předsálí.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je přítomno 133 poslanců, a proto můžeme přistoupit k jednání. Na lavice vám byl rozdán návrh pořadu na tuto 19. schůzi ČNR. Dále jsou v návrhu uvedeny tři návrhy zákonů ČNR, které by měly být projednány na navazujících schůzích České národní rady.

Předsednictvo ČNR vám navrhuje, aby 19. schůze projednala čtyři body pořadu. Jsou to

-I. návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR,

- jako bod II. - vládní návrh zákona ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,

- bodem III. je návrh poslance Alfréda Frommera a dalších na usnesení ČNR k odsouzení antisemitismu a rasismu. Je to pokračování přerušeného jednání.

- bodem IV., zatím posledním, je zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 21. do 28. prosince 1992.

Následující tři návrhy zákonů, to je návrh poslanců ČNR Marka Bendy a dalších na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud ČR, dále vládní návrh zákona o ověřování opisů a kopií s listinou atd. a návrh poslanců ČNR Marka Bendy a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje Jednací řád ČNR. Tyto tři návrhy zákonů navrhuje předsednictvo projednat na samostatných schůzích ČNR v souladu s § 73 zákona o Jednacím řádu ČNR, který stanoví 24hodinovou lhůtu pro zprávu výboru nebo společnou zprávu výborů před zahájením schůze ČNR. Podle toho budou tedy odvozeny začátky navazujících schůzí České národní rady.

Návrhy všech tří zákonů, které by měly být projednány na navazujících schůzích ČNR, jste obdrželi prostřednictvím výborů České národní rady. To jsem vám chtěl sdělit v úvodu a nyní se již táži, zda si někdo z vás přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu 19. schůze ČNR tak, jak jej navrhlo předsednictvo ČNR. Není tomu tak. Děkuji. Nechám hlasovat.

Kdo souhlasí s pořadem 19. schůze ČNR tak, jak byl předložen, ať zvedne ruku? 135.

Kdo je proti tomuto návrhu pořadu? Nikdo. Děkuji.

Pořad jsme tedy schválili a přistoupíme k jeho projednávání. Prvním bodem je

I.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

Seznámím vás, paní poslankyně a páni poslanci, se dvěma návrhy na usnesení České národní rady, které předsednictvo ČNR přijalo na své 35. schůzi dne 28. 12. 1992. Svým usnesením č. 297 doporučuje České národní radě vyslovit souhlas s tím, aby vládní návrh zákona ČNR o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, podle sněmovního tisku 293, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady s tím, že bude dodržena lhůta 1 den.

Tento vládní návrh zákona byl přikázán ústavně právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Připomínám, že podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o Jednacím řádu ČNR, rozhodne o takovém návrhu Česká národní rady bez rozpravy.

Táži se proto, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku? 97.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 6. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Ještě druhé usnesení. Svým usnesením č. 300 doporučuje předsednictvo ČNR vyslovit souhlas s tím, aby návrh poslanců ČNR Marka Bendy a dalších na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud České republiky, podle sněmovního tisku 295, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR s tím, že bude dodržena lhůta 1 den. Tento vládní návrh zákona byl přikázán ústavně právnímu výboru.

Táži se proto, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku? 90.

Kdo je proti tomuto návrhu? 7.

Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu programu a tím je

II.

Vládní návrh zákona ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

Z pověření vlády ČR nám vládní návrh zákona ČNR, který jste obdrželi, sněmovní tisk 208, odůvodní ministr vnitra ČR pan Jan Ruml, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda ČR vám předkládá k projednání návrh zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Vzhledem k vzniku samostatného českého státu jde o velmi důležitý zákon a jeho přípravě byla věnována mimořádná pozornost.

Jak jistě víte, původně byla připravena dvoustranná smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, která měla řešit některé závažné otázky na úseku státního občanství. Vzhledem k tomu, že vláda ČR vycházela z principu jednoho státního občanství, zatímco vláda Slovenské republiky preferovala státní občanství dvojí, nedošlo k dohodě a otázky státního občanství vyřeší zákony národních rad obou republik.

Úvodem bych chtěl upozornit především na základní principy, z nichž se při přípravě návrhu zákona vycházelo. Za základní princip uplatněný v navrženém zákoně je zásada, podle které by každý občan měl mít pokud možno pouze jedno státní občanství. Vychází se přitom ze snahy předejít problémům, které jsou s dvojím státním občanstvím spojeny jak pro fyzickou osobu, tak pro stát. Jde zejména o problémy spojené s plněním základní vojenské služby, otázky spojené s příslušností soudů, daňové otázky apod. Z obdobných důvodů tuto zásadu preferují některé jiné státy. Zpravidla přímo ve vlastních zákonech o státním občanství stanoví, že pokud jejich státní občan získá na vlastní žádost cizí státní občanství, pozbývá původní. Jde například o Austrálii, Švédsko, Nizozemí, Rakousko. Řada dalších států řeší uvedený problém tak, že uzavírají dvoustranné smlouvy k předejití vzniku dvojího státního občanství. Československo obdobnou smlouvu uzavřelo s řadou států. Jako první byla uzavřena v roce 1928 se Spojenými státy americkými.

Uvedený princip není v našem právním řádu nový. Vycházelo se i z tradic první republiky, kdy již v ústavě z roku 1920 byla tato zásada deklarována.

Dalším principem je umožnit, aby bylo v co největší únosné míře respektováno právo fyzických osob na vlastní volbu státního občanství. Nově se například do právního předpisu zavádí možnost pozbýt státní občanství České republiky prohlášením za podmínek zákonem stanovených.

Ve vztahu k státním občanům Slovenské republiky je pak v široké míře umožněna volba státního občanství České republiky za předpokladu, že bude mít osoba, která volbu provádí, na území České republiky trvalý pobyt alespoň po dobu dvou let, předloží doklad o propuštění ze státního svazku Slovenské republiky a v posledních pěti letech nebyla soudně trestána za úmyslný trestný čin. Tuto možnost by měli státní občané Slovenské republiky od účinnosti zákona do 31. prosince 1993.

Důležitým principem v souladu s celoevropským trendem je snaha o předcházení bezdomovectví. Přímo v zákoně je stanoveno, že státní občanství České republiky nabývají m.j. osoby mladší 15 let, nalezené na území České republiky, u nichž se nepodaří prokázat, že narozením nabyli cizí státní občanství a dále pak narozením dětí bezdomovců, jejichž rodiče nebo alespoň jeden z nich malí na území České republiky trvalý pobyt.

Při přípravě návrhu zákona je respektována zásada stanovená ústavním zákonem č. 23/1992 Sb., kterým se uvozuje Listina základních lidských práv a svobod, že nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství. Navržené způsoby pozbytí státního občanství proto vždy předpokládají vůli státního občana uvedené občanství pozbýt, a to ať již jde o propuštění ze státního svazku pouze na vlastní žádost nebo prohlášení o pozbytí státního občanství.

Stejně tak je třeba chápat i pozbytí státního občanství České republiky v důsledku nabytí státního občanství cizího státu na vlastní žádost. I zde se však vychází z projevu vůle státních občanů.

Závěrem bych chtěl uvést, že ministerstvo vnitra připravuje vzory podání a prohlášení činěná podle tohoto návrhu zákona. V případě, že tento zákon bude schválen, budou vzory předány k využití všem okresům tak, aby při realizaci zákona nedocházelo k nejasnostem a problémům.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona o nabývání a pozbývání státního občanstí České republiky úzce váže na vznik samostatného českého státu a měl by začít platit od 1. 1. 1993. Proto žádám sněmovnu, aby zákonu dala svůj hlas. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Rumlovi a prosím společného zpravodaje výboru ČNR pana poslance Jana Zahradníčka, aby nám odůvodnil zprávu výborů ČNR, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 209.

Pardon, je tady změna, zprávu odůvodní paní poslankyně Buzková, omlouvám se.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, došlo ke změně vzhledem k tomu, že zpravodajkou za výbor petiční, pro lidská práva a národnosti jsem nakonec byla určena já, takže mi dovolte, abych předložila za tento výbor zprávu k zákonu ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Návrh tohoto zákona byl přikázán pouze našemu výboru, takže jménem našeho výboru předkládám zprávu k tomuto zákonu.

Na úvod bych chtěla odkázat na úvodní slova pana ministra vnitra a dále bych chtěla pouze dodat, že výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, který se tímto zákonem zabýval, přijal zprávu ve znění tisku ČNR 209, který se zabývá pouze některými formulačními podrobnostmi.

Dále se náš výbor domnívá, že forma a znění tohoto zákona jsou vyhovující a odpovídající nově vzniklé právní situaci, která nastane po prvním lednu 1993, a proto doporučuji, aby tento zákon byl přijat ve znění zprávy výboru petičního, pro lidská práva a národnosti.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni a nyní otevírám rozpravu, do které se dosud přihlásili čtyři poslanci. Přečtu je tak, jak přišly přihlášky. Jsou to páni poslanci Hirš, Valenta, Nedorost a Payne. Prosil bych tedy, aby se slova ujal pan poslanec Hirš.

Prosím pouze o písemné přihlášky do rozpravy. Přednost mají ti páni poslanci, kteří hodlají přednést pozměňovací návrhy, prosím, pane poslanče.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych upozornit na tu skutečnost, která mě napadla při čtení návrhu tohoto zákona, a to na to, že po únoru 1948 řada našich občanů, československých státních příslušníků, byla nucena opustit naši republiku, uchýlit se do emigrace a tito lidé většinou získali cizí státní občanství ve státě, kam emigrovali. Vzhledem k tomu, že většina těchto emigrací byla z politických důvodů, neboť těmto lidem hrozila represe ze strany komunistické moci, která ohrožovala přímo jejich samostatnou existenci, a vzhledem k tomu, že tito občaně vykonali velmi mnoho pro dobré jméno Československa, pro svržení komunistického režimu, navrhuji, aby těmto lidem bylo umožněno získat české státní občanství, které při prostudování tohoto zákona by nebylo jinak možné.

Upozorňuji na to, že existují státy, jako je např. Kanada, která umožňuje dvojí státní občanství. Předloženým pozměňovacím návrhem, který nyní přečtu, se odstraní možná nová křivda, kterou bychom na těchto lidech spáchali, a proto doporučuji se nad tímto problémem vážně zamyslet.

Navrhuji proto, aby v § 7 předloženého vládního návrhu byl doplněn další odstavec 4 následujícího znění:

"Fyzické osoby, které byly nuceny opustit území Československé republiky po 25. únoru 1948 nebo území ČSSR a získaly cizí státní občanství a aniž by se věrohodným způsobem vzdaly československého státního občanství a měly v době opuštění republiky trvalý pobyt na území současné České republiky, mohou požádat o udělení státního občanství České republiky. V tomto případě se k občanství cizího státu nepřihlíží."

Touto úpravou musíme upravit další paragrafy. Pokud můj návrh poslanecká sněmovna přijme, musíme § 11 doplnit o odst. 4: "Ministerstvo vnitra u fyzických osob dle § 7 odst. 4 nepožaduje splnění podmínky dle § 7, odst. 1, písm. b, ani předložení dokladů dle § 8 písm. b, pokud právní předpisy státu, jehož je žadatel státním občanem, umožňují současně státní občanství druhého státu. "Dále v § 13, písm. c je nutno doplnit znění o: "Nebo k nabytí cizího státního občanství došlo po opuštění ČSR po únoru 1948 nebo ČSSR, fyzické osoby, která měla československé státní občanství a trvalý pobyt na území současné České republiky. "Podobně by se doplnil i § 17. To je můj hlavní pozměňovací návrh.

Mám ještě formulační návrh. V § 6, odst. 1 třetí řádek zřejmě za slovy "státní občanství" vypadla slova "České republiky". Jinak by odstavec nedával smysl.

Dámy a pánové, doporučuji, abychom těmto lidem umožnili získat české státní občanství. Myslím, že jsem to odůvodnil stručně a výstižně. Jedná se mi o to, aby tito lidé opět nebyli potrestáni další křivdou, kterou bychom jim tímto spáchali.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Hlásí se pan ministr Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážené paní poslankyně a poslanci, neupírám panu poslanci Hiršovi snahu řešit tuto velmi závažnou problematiku. Chtěl bych ho upozornit na to, že tato problematika není řešena navrženým zákonem proto, že ji řeší zákon č. 88/90 Sb., kterým se doplňují a mění předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství. Tento zákon znamená určitou formu rehabilitace na úseku státního občanství. Pokud bývalý státní občan České republiky, nebo Československé republiky, který toto občanství pozbyl propuštěním ze státního svazku nebo odnětím státního občanství od 1. 10. 1949 do 31. 12. 1989, požádá o udělení státního občanství České republiky, je povinností jeho žádosti vyhovět. Žadatel přitom nemusí splňovat podmínky stanovené pro ostatní cizince. Možnost nabýt tímto způsobem zpět státní občanství České republiky mají žadatelé do 31. 12. 1993. Tuto problematiku řeší již zmíněný zákon a podle mého názoru ji není třeba upravovat v tomto zákoně.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hirš.

Poslanec Pavel Hirš: Pokud pan ministr toto dostatečně vysvětlil, a já jsem rád, že tomu tak je, omlouvám se, že jsem neznal tento předpis. Tento svůj návrh stahuji zpět.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vlček.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, tady je jiný problém, který se týká statistiky a porovnávání poměrů emigrantů v naší republice. Pro vaši informaci: od 21. srpna 1968 až do 17. listopadu 1989 emigrovalo z této republiky zhruba 243 tisíc občanů, z toho si jich přes 70 tisíc urovnalo poměry k republice jak bylo dříve závazné. Znamená to, že tady bude potřeba zřejmě připravit dvojí zákonnou normu pro ty, kteří se již vyplatili, a ty, kteří vůbec nejednali s našimi státními orgány v té době.

Ne tak plně souhlasím s argumentem pana kolegy Hirše, když říkal, že emigrace byla převážně politická. Pokud vidíte čísla podle jednotlivých let, vždycky se zvýšila emigrace z našich zemí v letech, kdy se u nás zdražovalo, ať již to byly mléčné výrobky, atd. Jsou to léta 1978 až 79, kdy roční emigrace překročila 12 tisíc občanů za rok. V počátku v letech 1971-72 se emigrace pohybovala kolem 2500 občanů. Podrobná analýza vypadá trochu jinak.

Hlavně jsem chtěl upozornit na dvojí zákonnou normu, na ty, kteří mají už urovnaný vztah k republice a kteří ještě ne.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Jako další je písemně připraven do rozpravy pan poslanec Valenta. Připraví se pan poslanec Nedorost.

Poslanec Josef Valenta: Pane předsedající, dámy a pánové, přesto co zde řekl pan ministr Ruml si myslím, že nic nezkazíme, když se v zákoně objeví toto:

Mám k projednávanému zákonu ČNR o nabývání a pozbývání občanství ČR pozměňovací návrh tohoto znění:

v § 6 zařadit za odst. 1 nový odst. a odst. 2 přečíslovat na odst. 3. Nový odst. by měl tuto podobu:

"Fyzická osoba, která má trvalý pobyt v cizině, si může zvolit státní občanství ČR, jestliže splňuje tyto podmínky:

a) "nabyla čs. státní občanství narozením na území Československa;

b) "v době od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 pozbyla čs. státní občanství na základě pravomocného odsouzení pro nezákonné opuštění republiky."

Hlavním úkolem tohoto zákona je nově komplexně upravit institut státního občanství. Tento zákon klade sice maximální důraz na zachování pouze jednoho státního občanství, nelze však zapomenout na osoby, naše bývalé spoluobčany, kteří opouštěli vlast před zvůlí totalitního režimu a v mnoha případech si tímto činem zachraňovali holý život. Jestliže odepřeme těmto lidem opětné a oprávněné získání občanství, nebudeme se mnoho lišit od těch, kteří je donutili opustit jejich rodnou zemi.

Převážná většina z nás zde přítomných se zavázala v předvolebních slibech v rámci programů svých stran k nápravě křivd totalitního režimu. Schválením tohoto pozměňovacího návrhu můžeme našim krajanům a celému světu dokázat, že naše republika bere vyrovnání s dědictvím minulosti vážně.

Mám tady fax, kde naši občané, kterých se to týká, zdůvodňují argumenty. Mimo jiné tady je: "Americké noviny by přestaly psát o diskriminaci amerických občanů v ČSFR a senátoři by nepsali žádosti prezidentu Bushovi, aby neuděloval žádnou pomoc Čs. republice." Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Valentovi. Prosím pana poslance Payneho, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, sněmovním tiskem č. 208 se zabýval zahraniční výbor, aniž by byl tento tisk výboru přikázán, a přijal v této věci usnesení. Zahraniční výbor se chtěl především zamyslet nad některými aspekty nabývání a pozbývání státního občanství z hlediska mezinárodního práva. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru a podal v té věci pozměňovací návrhy, které nejsou zahrnuty ve společné zprávě. Zahraniční výbor navrhl v § 7, odst. 2 vypustit druhou větu. Tuto záležitost týkající se manželů v zákoně neupravovat, jakým způsobem bude žádost posuzována.

Dále v § 14 odst. 2, obdobným způsobem vypustit konec věty a větu ukončit tečkou místo středníkem.

V § 10 odst. 2 ve třetí větě doporučujeme vložit za slova "který je" slova "nebo byl".

Jde o to, že žadatelé, kteří budou žádat o české občanství, mohou v době, kdy podávají svou žádost, již být propuštěni ze svazku a z toho důvodu by bylo vhodné doplnit tato slova do textu zákona.

Dále zahraniční výbor navrhuje v § 12 odst. 1 změnit text slibu tak, aby státoobčanský slib byl přiměřený znění, které je uvedeno v naší schválené ústavě. Zahraniční výbor navrhl toto znění, které po obsahové stránce je podobné tomu, které bylo uvedeno ve vládním návrhu, formálně je však přizpůsobeno znění ústavy. V § 12 odst. 1 by text slibu zněl:

"Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat všechny zákony a jiné obecně závazné právní předpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti státního občana."

Dále zahraniční výbor navrhl vypustit celý § 28. Bylo to projednáváno se zástupci ministerstva vnitra a ukazuje se, že by to bylo velmi praktické.

Dovolte mi ještě na závěr jednu osobní připomínku. Ve společné zprávě, kterou máte rozdánu, je navrženo vypustit legislativní zkratku, která slova "státní občan České republiky" nahrazuje zkratkou "státní občan".

Toto vypuštění bych si dovolil podpořit. Mimochodem na to upozornil i kolega Hirš, který si pravděpodobně na jednom místě neuvědomil, že je zde zavedena legislativní zkratka a vzhledem k tomu, že tento zákon bude patřit k těm, které budou pravděpodobně občané více potřebovat, zdá se, že by vypuštění legislativní zkratky a uvedení plného textu "státní občan České republiky" v celém textu zákona vedlo k větší srozumitelnosti a přehlednosti zákona. Myslím, že vypuštění této legislativní zkratky a uvádění plného textu na všech místech je účelné, protože se předejde některým nedorozuměním.

Děkuji. To jsou všechny pozměňovací návrhy zahraničního výboru.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Paynovi. Jako další je přihlášen pan poslanec Body, připraví se pan poslanec Čapek.

Poslanec Ladislav Body: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně, kolegové!

Společná zpravodajkyně kolegyně Buzková uvedla, že výbor petiční, pro lidská práva a národnosti tento návrh zákona podpořil a doporučuje ke schválení. Nevím, jak probíhalo jednání našeho výboru, jehož jsem členem, to znamená výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, protože jsem na protest proti tomuto návrhu zákona jednání výboru opustil.

Zdůvodním proč. Především proto, že takto koncipovaný návrh zákona postihne, a tady si musíme říci nahlas pravdu, především občany Slovenské republiky z řad Romů.

Takto navrhované podmínky pro získání státního občanství jsou protizákonným zásahem do práv občanů dosavadní České a Slovenské Federativní Republiky a především občanů, kteří zde již několik desetiletí pobývají a žijí.

Podmínka vzdání se občanství druhého státu, sice dobrovolně, ale pod tlakem získání možnosti státního občanství České republiky, je absolutně pro mne nepřijatelná a absurdní.

Domnívám se, že jde o prudký zásah do Listiny práv a občanských svobod, té listiny, kterou se česká vláda zavázala převzít a respektovat a kterou zakomponovala jako součást ústavního pořádku do příští nové Ústavy České republiky.

Mám zde před sebou, kolegyně a kolegové, závěrečný dokument schůzky KBSE, který nebudu číst, protože ho všichni znáte.

Chtěl bych ale citovat část z principů této schůzky, a to princip 13/7, kde se uvádí: "Vláda nebo stát jsou povinny zajišťovat na svém území každému lidská práva a základní svobody bez jakýchkoliv rozdílů, ať jde o rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické či jiné přesvědčení, národnostní nebo společenský původ, majetkové poměry, místo narození nebo jiné okolnosti."

To je tam prosím uvedeno, to není můj výmysl, to je dokument, který česká vláda přejímá jako závazný.

Ve sjednaných podmínkách se uvádí v žádosti o občanství, že musím napsat, jaké mám majetkové poměry, kde jsem se narodil, kdy jsem se narodil, a teprve poté bude někdo zvažovat, zda toto občanství dostanu či nikoliv.

Myslím, že toto je proti rozumu, proti lidskosti a jestliže někdo tvrdí, že tento návrh zákona je přijatelný pro většinu občanů České republiky, pak si musíme také říci, že tento zákon je menšině na závadu. Bohužel tento zákon poškozuje menšinu v tomto státě a já budu hlasovat proti tomuto zákonu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP