Úterý 22. prosince 1992

Poslanec Vladimír Koronthály: Omlouvám se, že jsem asi neřekl věci dostatečně přesně. Mé vývody, kterými jsem se obracel na pana kolegu Hirše, se netýkaly výpočtů, které provedl pan kolega Budinský. Ty jsou i podle mého názoru korektní, vůči tomu nemám nejmenších námitek.

Nejsem si ovšem jist jedním pozměňovacím návrhem paní kolegyně Marvanové, a to tím posledním. Domnívám se, že má-li Rada rozhodovat podle posledního odstavce nějaké spory, musí být nějakým způsobem jasno, že ředitel má vůči intendantovi nějaké povinnosti. Z toho důvodu tam ten článek je. Jinak by z toho pro ředitele nic neplynulo, žádná další povinnost. Z toho důvodu tam článek byl. Prosím paní kolegyni, zda by to nechtěla ještě zvážit.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji, prosím, aby se ujal slova pan poslanec Libor Novák z Trutnova.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, vidím, že se bohužel rozprava a přednesené pozměňovací návrhy podle mého názoru velice podobají průběhu včerejšího jednání o této problematice. Proto si dovolím podat takovýto pozměňovací návrh:

Navrhuji, aby v čl. 1 § 1 byl odst. 2 vypuštěn. Soudím, že tak se získá čas pro to, aby bylo definitivně rozhodnuto, jak uspořádat symetrii dvou sektorů, o které se právě jedná.

Dovolím si přednést ještě jeden pozměňovací návrh a ten se týká části 3 bodu 3, kde se praví, že § 8 zní, že činnost Rady je hrazena z 0,3 % výnosu ze sazeb za použití rozhlasových a 0,3 % výnosů ze sazeb za používání televizních přijímačů podléhajících evidenci - navrhuji číslovky změnit na 0,4 %. Soudím, že tak bude dobře zajištěno fungování příslušného úřadu.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Kdyby prošel tento pozměňovací návrh kolegy Nováka z Trutnova, tak by ta křehká dohoda, týkající se odst. 2, byla narušena.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Protože se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda se chce na závěr za navrhovatele vyjádřit paní poslankyně Eva Nováková.

Poslankyně Eva Nováková: Vážené kolegyně a kolegové, vývoj rozpravy, jak doufám, dává všechny předpoklady, abychom návrh zákona nakonec schválili, i když s některými kompromisními pozměňovacími návrhy. Děkuji všem, kdo k tomu přispěli.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Je schopen vystoupit společný zpravodaj okamžitě? Prosím ho o závěrečné slovo.

Poslanec František Kozel: Dovolím si vynechat závěrečné slovo, tak jak někteří z předřečníků zde formulovali svůj vztah ke sdělovacím prostředkům, mohu vypadat jako zarputilý zpravodaj z návrhů zákonů z oblasti sdělovacích prostředků. Dovolím si prohlásit, že ani já, ani osoby mně blízké, nemají žádný zájem na těchto sdělovacích prostředcích ve smyslu příslušného ustanovení. Domnívám se, že bychom mohli hlasovat.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Přistupte, prosím, k přednášení jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Poslanec František Kozel: Doufám, že tím přednášením není míněna recitace, v té jsem nevynikal.

Dovoluji si navrhnout takový postup, že bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v pořadí, v jakém byly předneseny.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Odpovídá to jednacímu řádu. Nemá někdo jiný názor? Není-li tomu tak, prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec František Kozel: První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Budinský. Navrhuje, abychom v čl. 4 v § 14 a) v odst. 2 číslovku 4 nahradili číslovkou 7.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Kdo je pro tento návrh kolegy Budinského, ať zvedne ruku! 114.

Kdo je proti? 12.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec František Kozel: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Zemina. Týká se čl. 1 a čl. 4 předloženého návrhu. Pan poslanec Zemina navrhl v čl. 1 § 1 odst. 2 toto znění:

"Dalším vysílacím okruhem České televize svěřeným jí do správy je okruh označovaný ke dni 1. 12. 1992 názvem OK 3, a to do 31. prosince 1995."

Součástí tohoto návrhu je i úprava čl. 4, § 14 a) odst. 1, který má podle návrhu znít:

"Česká televize provozuje televizní vysílání i na dalším vysílacím okruhu do doby, než na tomto vysílacím okruhu zahájí vysílání držitel licence."

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Zástupce předkladatele se chce vyjádřit.

Poslankyně Eva Nováková: Prohlašuji, že s tímto návrhem nesouhlasíme.

(Poslanec Zemina z místa upřesňuje znění: Nahradit "další" "zbývajícím".)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Prosím pana poslance Zemana.

Poslanec Eduard Zeman: Jako jeden z dalších předkladatelů zákona se neshoduji s paní kolegyní Novákovou a s pozměňovacím návrhem kolegy Zeminy souhlasím.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Jednací řád určuje, kdo se může vyjadřovat. Prosím společného zpravodaje, aby pozměňovací návrh upřesnil.

Poslanec František Kozel: Omlouvám se za přehlédnutí, kterého jsem se dopustil v čl. 4 § 14, odst. 1, kde pan poslanec Zemina navrhl toto znění: "Česká televize provozuje televizní vysílání i na zbývajícím vysílacím okruhu do doby, než na tomto vysílacím okruhu zahájí vysílání držitel licence."

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku! 81.

Kdo je proti? 48.

Zdržel se hlasování? 30.

Jsem vyzván k tomu, abych se zeptal, kdo nehlasoval. /2/.

Tento pozměňovací návrh byl přijat. Prosím pana společného zpravodaje o další návrh.

Poslanec František Kozel: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslance Hirš. Ale vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh pana poslance Budinského, domnívám se, že není o čem hlasovat.

Jsme tedy nyní u pozměňovacího návrhu pana poslance Vyvadila, který se týká článku 1, § 1, odst. 2, kde do schváleného textu je navrženo doplnění za slovo "dalším" slova "vlastním". Znění odst. 2 článku 1 § 1 by bylo: "Dalším vlastním vysílacím okruhem České televize je okruh označovaný ke dni 1. prosince 1992 názvem OK 3."

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Faktická pan kolega Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Nechť se kolega Vyvadil nezlobí, ale já se domnívám, že hlasováním a schválením mého pozměňovacího návrhu se jeho pozměňovací návrh vylučuje.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Nyní tedy z titulu toho, co se teď právě stalo, není o čem hlasovat. Prosím další pozměňovací návrh.

poslanec František Kozel: Já jen konstatuji, že pánové se na sebe nezlobí. Jsme u pozměňovacího návrhu, který vznesl pan poslanec Výborný. Týká se čl. 1 § 1 odst. 2, kde navrhuje doplnit za schválený text toto znění: "nestanoví-li zákon přijatý do 31. 12. 1995 jinak."

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti? 10.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec František Kozel: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Benda. Týká se přílohy 1 - vypustit bod 2.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti? 40.

Zdržel se hlasování? 37.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

poslanec František Kozel: Další pozměňovací návrh pan poslanec Gross stáhnul, takže jsou na řadě pozměňovací návrhy paní poslankyně Marvanové. Paní poslankyně navrhla v čl. 4 bodu 4 odst. 2 změnit znění prosím paní poslankyni.

Poslankyně Hana Marvanová: Můj návrh zní: "K zatížení nebo pronájmu na dobu delší tří měsíců nebo ke zcizení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje ředitel předchozí souhlas Rady." Stejný text je potom v čl. 5 bod 1 § 9 odst. 2 příslušného zákona.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s touto "češtinskou" úpravou, ať zvedne ruku. 156.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec František Kozel: Další návrh paní poslankyně Marvanové se týká § 14 b) odst. 3 ve společné zprávě, kde navrhla tento odstavec vypustit.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 118.

Kdo je proti? 7.

Tento návrh byl přijat.

Prosím.

Poslanec František Kozel: Poslední z poslanců, kdo vznesl pozměňovací návrh, byl pan poslanec Libor Novák trutnovský. První návrh zní vypustit v čl. 1 v § 1 odstavec 2.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Paní zástupkyně navrhovatele si přeje vyjádřit se.

Poslankyně Eva Nováková: Domnívám se, že přijetím návrhu kolegy Zeminy s doplněným návrhem poslance Výborného nemůžeme již o tomto návrhu hlasovat.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Technická poznámka pan kolega Koronthály.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové, dovolte mi, abych jen technicky upozornil, že ačkoliv s návrhem pana kolegy Nováka (trutnovského) souhlasím, nedoporučuji jej přijmout, protože ....

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Není rozprava, nemůžete se vyjadřovat k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Je tu uzavřena rozprava, musím vám, pane kolego, odebrat slovo. Faktická - kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Ačkoli bych věcně s panem ing. Novákem souhlasil také rád, domnívám se, že skutečně o tomto návrhu hlasovat nelze, protože návrh poslance Zeminy nebyl doplňovací. Nové znění § 2 a přijetí nového znění tohoto § 2 je vyloučeno hlasováním o vypuštění § 2. V tom případě by to byla revokace, to jednací řád nepřipouští.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: To je technická poznámka, za kterou děkuji. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec František Kozel: Poslední z pozměňovacích návrhů kolegy Libora Nováka se týkal čl. 3, bodu 3, kde navrhl v § 8 změnit číslo 0,3 na 0,4.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: O tomto návrhu můžeme hlasovat.

Kdo tedy souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 40.

Kdo je proti? 53.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

Poslanec František Kozel: Pane místopředsedo, myslím, že jsme dospěli do stavu, kdy jsme opět způsobilí hlasovat o celém znění zákona.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Nevím, jestli jsme způsobilí, ale budeme hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem poslankyně Evy Novákové a dalších na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních v oblasti televizního a rozhlasového vysílání podle sněmovního tisku 274 ve znění zprávy výboru České národní rady pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podle sněmovního tisku 275 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 132.

Kdo je proti? 11.

Konstatuji, že tento zákon byl přijat. Děkuji paní kolegyni Novákové. (Potlesk.)

Paní kolegyně chce ještě závěrečné slovo.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych všem poděkovala za, myslím si, velmi vstřícné jednání a doufám, že se nám bude dařit tak i nadále. Chtěla bych ale z tohoto místa velmi poděkovat panu kolegovi Koronthálymu, který na původním znění měl obrovské zásluhy a vlastně byl podkladem pro náš zákon.

Dále bych chtěla velmi poděkovat tajemníku výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu panu Dvouletému, který nám v tom rovněž velmi pomohl. Děkuji všem.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím ještě o klid. Dovolte mi, abych ukončil 18. schůzi České národní rady. Dovolte mi také, abych se vám omluvil za ne úplně kvalitní řízení dnešní schůze než bývá zvykem. Nemohl jsem vždy použít podkladů a samozřejmě i více než bývá zvykem jsem musel improvizovat. Dovoluji si vám popřát pěkné vánoční svátky a těšit se na nové setkání 28. 12. v 9,00 hodin na předsednictvu ČNR, v 11,00 hodin na schůzi poslaneckých klubů, ve 14,00 hodin na schůzích všech výborů, 29. 12. v 9,00 hodin na 19. schůzi České národní rady.

A ještě než předám závěrečné slovo předsedovi České národní rady Milanu Uhdemu, prosím, abyste zde ještě vyslechli organizační informaci. Iniciativní skupina pro poslanecký návrh ústavního zákona o prozatímním ústavním soudu České republiky je svolána k pracovnímu jednání na 27. 12. v neděli na 14,30 hodin do místnosti č. 56. K práci ve skupině se přihlásili kolegové a kolegyně Payne, Zemina, Dobal, Mašek, Benda, Janů, Wagner, Buzková, Seifer, Vorlíček, Šoler a Hirš.

Prosím tedy pana předsedu Milana Uhdeho, aby se ujal slova.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení pracovníci Kanceláře České národní rady, všichni, kdo jsme tady společně trávili dny a měsíce až do dnešního dne, dovolte mi, abych vám jménem svým, jménem předsednictva České národní rady popřál krásné svátky, trochu klidu, pohodu v kruhu vašich blízkých a dobré pomyšlení. Zejména bych rád zdůraznil pomoc, kterou pro nás znamenala přesná práce všech zaměstnanců spjatých s tímto domem, všech, jejichž práce užíváme, ale kteří nejsou třeba vždy vidět. Doufám, že i jménem vás všech jim mohu co nejsrdečněji poděkovat. Vše dobré, uvidíme se brzy. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP