Úterý 22. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady

22. prosince ve 20.10 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředseda ČNR K. Ledvinka a 111 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, vážení hosté, zahajuji 18. schůzi České národní rady a všechny vás na ni vítám. Na této schůzi máme projednat následující pořad.

Prvním bodem našeho jednání je návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů na projednávání návrhu zákona České národní rady.

Druhým bodem je návrh poslankyně Evy Novákové a dalších na vydání zákona České národní rady a některých opatření v oblasti rozhlasového a televizního vysílání podle sněmovních tisků 274 a 275.

Přeje si někdo navrhnout změnu nebo doplnění pořadu této schůze? Není tomu tak. Rozpravu k tomuto tématu končím a můžeme přistoupit ke schválení pořadu.

Kdo souhlasí s pořadem 18. schůze České národní rady, ať zvedne ruku, 127.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že se budeme řídit schváleným programem.

Prvním bodem této schůze je

I.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhu zákona České národní rady

Předsednictvo České národní rady obdrželo návrh poslanců České národní rady Marka Bendy a dalších k vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 351/89 Sb., o Jednacím řádu České národní rady ve znění zákona České národní rady č. 249/90 Sb., zákona ČNR č. 97/91 Sb., a zákona ČNR 280/91 Sb. Předsednictvo doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas se zkrácením zákonné lhůty k projednávání návrhu u zákona na 5 dnů a k projednání předloženého návrhu na schůzi České národní rady, která se bude konat 29. prosince 1992. Protože podle § 75 Jednacího řádu České národní rady se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 112.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili toto zkrácení lhůty u sněmovního tisku 291.

Druhým bodem dnešní schůze je

II.

Návrh poslankyně Evy Novákové a dalších na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní zisk 274 a zprávu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako sněmovní tisk 275. Předložený návrh zákona odůvodní paní poslankyně Eva Nováková, kterou prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté, dovolte, abych za předkladatele zákona č. 274 poslanců Eduarda Zemana, Jiřího Vyvadila a Evy Novákové na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání tento návrh krátce zdůvodnila.

Návrh zákona předkládá za prvé řešení autorskoprávních majetkových úprav, které jsou nutné vzhledem k zániku Československého rozhlasu a Československé televize k 1. lednu 1993.

Dále v návrhu tohoto zákona jsou řešeny kompromisně ony části zákona č. 190, který byl projednán včera a neschválen.

Za prvé problém rozdělení oprávnění vysílání pro veřejnoprávní televizi a provozovatele privátní řeší náš návrh tím způsobem, že doporučujeme, aby veřejnoprávní televize, stejně tak jako privátní televize v budoucnosti měly oprávnění vysílání každý na jednom celoplošném kanálu. Navíc pro veřejnoprávní televizi doporučujeme, aby byl přidělen kanál OK3.

Další sporný bod, kterým byla otázka financování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je i po dohodě s panem ministrem financí Kočárníkem řešen v našem návrhu následujícím způsobem: vzhledem k tomu, že Česká národní rada již při schvalování rozpočtu schválila této Radě částku, která jí přísluší z rozpočtu, navrhujeme, aby částka, která v návrhu zákona č. 190, činí 1 % z koncesionářských poplatků, byla snížena na O,3 % z koncesionářských poplatků, což by mělo pokrýt její nároky na činnost.

Dále otázka intendantů, která také byla jistým problémem, je v tomto návrhu našem ponechána tak, jak byla v úvodním návrhu č. 190. Navrhovatelé, vědomi si nutností přijmout tento zákon, vás žádají, aby v této podobě jste jej schválili. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji a prosím zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Františka Kozla, aby sněmovně odůvodnil předloženou zprávu výborů.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v pozměněné sestavě jako zpravodaj vám předložil tisky 274, což je návrh poslanců ČNR Evy Novákové, Eduarda Zemana a Jiřího Vyvadila na vydání zákona ČNR o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, a zároveň také tisk 275, což je zpráva výboru ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k tisku 274.

Konstrukce návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání je taková, že novelizuje 4 zákony, které se této oblasti dotýkají. Celý návrh zákona je členěn do 6 článků a dvou příloh, které se týkají majetku zanikajících institucí. Tímto návrhem zákona se náš výbor zabýval na své schůzi včera večer a po projednání doporučil České národní radě předložený návrh se změnami, které jsou uvedeny ve zprávě našeho výboru.

Domnívám se, tolik by ze strany zpravodaje stačilo. Chtěl bych požádat na závěr ty, kteří hodlají podat pozměňovací návrhy, aby tyto návrhy podali písemně. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Kozlovi.

Otevírám rozpravu, do které se první přihlásil pan kolega Budinský, připraví se pan poslanec Hirš.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedající, vážená Česká národní rado, omlouvám se, že vás budu obtěžovat se svým včerejším pozměňovacím návrhem, byť poněkud pozměněným. Chci dát pozměňovací návrh k tisku 275 ke zprávě výborů k předloženého návrhu zákona.

Vzhledem k tomu, že společná zpráva upravuje znění § 14 a), ze kterého vyplývá, že veřejnoprávní televize bude vysílat na dvou kanálech, a to buď na ČTV nebo F1 a potom také na OK3, kde ze zákona má 1 % z vysílacího času reklamy, a pouze jeden kanál bude do budoucna privátní televizí, na kterém podle zákona je dovoleno privátní televizi až 7 %, je nerozumné na dočasnou dobu tomuto kanálu povolovat pouze 4 % reklamy.

Chtěl bych to odůvodnit. Ve včerejším návrhu, který tato sněmovna schválila tím, že navrh pana poslance Hirše i můj kompromisní návrh neschválila, bylo přiděleno na dva kanály po 4 %, na jeden kanál 1 %. Vzhledem k tomu, že většinu nejzalidněnějších aglomerací zasáhnou všechny tři tyto kanály, pak průměrný čas reklamy je 3 %. Ten byl schválen včera Českou národní radou. V tomto návrhu, který je ve společné zprávě, by na dvou veřejnoprávních bylo po 1 %, a na jednom dočasně bez právě veřejnoprávní televize 4 %, což by bylo průměrně pouze 2 %. Došlo by tím ke snížení vysílacích časů reklamy, a to by neslo ten důsledek, že reklama se stává dražší a stávali se dražší, je nedostupná pro podnikatele, zejména pro začínající podnikatele a české podnikatele. Nenavrhuji zvyšování vysílacích časů reklamy tak, jako jsem to navrhoval včera. Navrhuji zachování vysílacích časů, který byl schválen Českou národní radou a navrhuji tedy do § 14 a) odst. 2 číslovku 4 nahradit číslovkou 7 a průměrný vysílací čas 3 % reklamy zůstane zachován.

Tento návrh jsem konzultoval dokonce i se sdružením podnikatelů v uvedeném čase, kteří s tím vyslovili souhlas, a projednal to hospodářský výbor na svém zasedání a také k tomu přijal příslušné usnesení. Děkuji vám za podnikatele, české podnikatele, pokud pro tento návrh budete hlasovat.

Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím kolegu Zeminu, připraví se pan poslanec Hirš.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si přednést pozměňovací návrh, který se týká čl. 1 § 1 navrhovaného zákona s tím, že navrhuji nové znění odst. 2 u § 1. Dalším vysílacím okruhem České televize svěřeným jí do správy, je okruh označovaný ke dni 1. prosince 1992 s názvem OK3, a to do 31. 12. 1995. Můj pozměňovací návrh vychází z té myšlenky, že je podle mého názoru předčasné rozhodnout již dnes zákonem o tom, zda má Česká televize mít v budoucnu, co se týče pozemních spojů dva vysílací okruhy, nebo zda během tří let zjistíme, že by tento okruh měl být svěřen k privatizaci. Během těchto tří let bude zprivatizován celoplošný kanál jeden ze dvou, buď F1 nebo ČTV. Uvidíme, jaká bude úroveň privátního provozovatele, který bude na tomto kanále vysílat. Uvidíme, zda privátní společnosti se budou rozvíjet v oblasti kabelových televizí i přes satelity. Domnívám se, že mnohem fundovaněji v roce 1995 budeme moci rozhodnout o budoucnosti kanálu OK3.

Pokud by tento návrh byl přijat, je třeba provést další změnu, která se týká čl. 4 § 14 a) odst. 1, kde by znění mělo být toto: "Česká televize provozuje televizní vysílání i na dalším vysílacím okruhu do doby, než na tomto vysílacím okruhu zahájí vysílání držitel licence." Je to úprava, aby nedošlo k matení, zda se jedná o tento kanál nebo o další celoplošný kanál svěřený na přechodnou dobu. Proto bych požádal, až se bude hlasovat, aby se hlasovalo dohromady o těchto pozměňovacích návrzích.

Nyní si dovolím ještě jednu technickou záležitost, která se týká č. 5 bodu 1, kde v § 9 odst. 2 zní text takto: "Ke zcizení, zatížení a pronájmu na dobu delší tří měsíců nemovitostí nebo jejich částí je zapotřebí předchozí souhlas Rady." Uznáváte jistě, že to není česky, asi došlo k písařské chybě. Text by měl znít takto: "Ke zcizení, zatížení a pronájmu nemovitostí nebo jejich částí na dobu delší tří měsíců je zapotřebí předchozí souhlas Rady."

Stejná chyba je i v čl. 4 v bodě 4 v § 9 odst. 2. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji, prosím pana kolegu Hirše, připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, včera jsem tady upřímně zdůvodňoval, proč je potřeba zvýšit o určité procento procenta vysílání na reklamy. Kolega Budinský přesně řekl, že nám jde o podporu českých podnikatelů, českých živnostníků a rozvíjení českého středního stavu. Jestliže snížíme počet na reklamu, budou tyto reklamy drahé, naši podnikatelé prostě na to nebudou mít. Proto navrhuji, aby čl. 4 § 124 H odst. 1 odst. 1 zněl takto: "Česká televize provozuje televizní vysílání i na dalším vysílacím okruhu do doby, než na tomto vysílacím okruhu zahájí vysílání držitel licence." To je ve shodě. Ale odst. 2, tam navrhuji, aby číslovka 4 byla zaměněna na číslo 5. Cituji: "Televizní vysílání na vysílacím okruhu podle odst. 1 § 1 odst. 2 nesmí čas vyhrazený reklamě přesáhnout 5 % denního vysílacího času." Pokud tento návrh podpoříme, podpoříme i naše domácí podnikatele. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana poslance Vyvadila. Připraví se pan kolega Výborný.

Poslanec Jiří Vyvadil: Před nedávnem tady byla zahájena nová tradice, že když se nepodaří prosadit nějaký zákon, tak ten, komu se to nepodaří, potom cosi zlověstně vyřkne. Už jsme to zažili dvakrát. Já teď nic zlověstně vyřknout nechci, protože věřím, že proti včerejší situaci dnes nastane v této otázce konsens. Jsem o tom hluboce přesvědčen, protože si nemůžeme dovolit, aby tento konsens nenastal. K textu zákona mám drobnou připomínku k § 1 odstavec 2, za slovo "dalším" vložit slovo "vlastním" vysílacím okruhem. To je jediná připomínka. Osobně věřím, že pokud nepřijdou extremní návrhy, tak tento zákon přijat bude. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Výborného, připraví se pan kolega Váca.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, zdá se mi - a zejména se mi to zdá z usnesení výboru, který je výborem garančním - že ten tisk, který připravila skupina poslanců, je právě tím nosným textem, který nám dovolí zákon přijmout, aniž bychom dostali naši televizi a rozhlas do neřešitelných potíží a naši republiku do stamilionových ztrát. Nicméně se domnívám, že pozměňovací návrh poslance Zeminy k tomuto cíli příliš nesměřuje, když v té klíčové otázce se vrací - byť jen zčásti (to já vím, že jen zčásti) do toho textu nebo do té úpravy, která vlastně byla včera odmítnuta. To mě trochu mrzí, neboť sám jsem chtěl přednést pozměňovací návrh k článku 1 § 1 odstavec 2, který by vyšel ještě více vstříc těm, kteří se domnívají, že tato záležitost nemá být jakýmsi způsobem petrifikována. Chtěl jsem doplnit do druhého odstavce za stávající text slova: "nestanoví-li zákon přijatý do 31. 12. 1995 jinak". Osobně jsem přesvědčen, že tím by bylo vyřešeno to, co kolega Zemina řešit chce a že je to cesta, která by nám dovolila se shodnout na tomto zákoně většinou hlasů. Nicméně poslanec Zemina přednesl svůj návrh jako první a o jeho návrhu bude hlasováno jako o návrhu prvním, nikoli o mém. A tyto návrhy se na první pohled vylučují. Mám za to, že jen na první pohled a i pro případ, že by byl návrh poslance Zeminy přijat, doporučuji, aby za ten text, který by v tom případě byl přijatým textem, byla ona slova "nestanoví-li zákon přijatý do 31. 12. 1995 jinak" připojena.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Vácu. Další přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem v podstatě smuten, když jsme neschválili minulou předlohu zákona o televizi a rozhlase (stručně pro mne). Pro mne to není problematika, které bych se přednostně věnoval. Ale měl bych dotaz dovolí-li pan místopředseda, k těm, kteří zde dnes vystoupili, zda by mohli naplnit číslo usnesení, které pan místopředseda dobře zná, které členům sněmovny ukládá, aby nám oznámili, zda jsou či nejsou - zhruba řečeno osobně zainteresováni na projednávané problematice. Mám vážnou obavu, že celý spor, který zde řešíme, se odehrává o procenta reklam. Ano, jsou v tom velké peníze a rád bych slyšel odpověď od těch, kteří vystoupili. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Technická poznámka pan kolega Výborný, technická poznámka pan kolega Budinský.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, omlouvám se. Čestně prohlašuji, že ani já, ani žádná osoba mně blízká nemá žádný zájem na výsledcích projednávání tohoto zákona.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Faktická poznámka kolega Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Prohlašuji z tohoto místa, že nemám žádný osobní zájem na tom, mimo to, aby čeští podnikatelé měli lepší podmínky k zadávání reklam, aby bylo zvýšeno procento reklamy.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, upřesnil bych to usnesení. Tam se říká, že pouze ten, kdo je zainteresován, to má oznámit. Nikoli opačně. Dále je přihlášen do rozpravy kolega Benda, hlásí se kolega Gross.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si zopakovat svůj návrh ze včerejška, který nebyl schválen, přes kladné stanovisko navrhovatele, které jsem konzultoval i s novými navrhovateli, nikdo nemá žádné námitky a včera to podle mého názoru neprošlo spíš proto, že se nevědělo, o co se jedná. V příloze č. 1 vypustit bod 2. Školicí středisko Jevany - nevidím žádný důvod proč by televize potřebovala ke své práci školicí středisko. K čemu jí může být dobré. Navrhuji to vypustit. Mělo by se v tom postupovat stejně jako u ostatního státního majetku.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Hirš.

Poslanec Pavel Hirš: Kolegyně a kolegové, stejně jako kolega Budinský, s televizí mám společné jen to, že se na ni dívám. Nemám žádný osobní prospěch. Jedná se mi skutečně jenom o naše domácí podnikatele.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Chudoba.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poprosit pana poslance Bendu, jestli by nám mohl zopakovat to, co říkal, protože mu nebylo rozumět. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Mohu poprosit kolegu Bendu, aby opakoval text pozměňovacího návrhu? Děkuji.

Poslanec Marek Benda: Vážená sněmovno, já se velmi omlouvám, pokud mi nebylo rozumět, navrhl jsem, aby z přílohy č. 1 byl vypuštěn bod 2, tím i označení bodu 1. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Pan poslanec Gross se hlásí do rozpravy, připraví se pan poslanec Zemina.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, já zde nebudu hovořit o reklamách, tudíž nemusím podotýkat, že nejsem finančně zainteresován, mám pouze jeden pozměňovací návrh k § 9 odst. 4, který by zněl takto: "Provozovateli rozhlasového vysílání ze zákona se vyhrazují přenosové cesty, část kmitočtového spektra a síť vysílačů, umožňující pokrytí území České republiky" (v návrhu jen) jedním - já navrhuji, aby to bylo "dvěma vysílacími okruhy." Krátké zdůvodnění od odborníků z Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu jsme dostali informaci, která hovoří o tom, že po rozdělení federace zůstanou pro potřeby Českého rozhlasu kmitočty, které umožní sestavení dvou středovlnných okruhů. Domnívám se, že by bylo zbytečné, kdybychom toho druhého okruhu nevyužili.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana poslance Zeminu.

Poslanec Ondřej Zemina: Dámy a pánové, já bych si nejprve dovolil jedním slovem upřesnit návrh, týkající se článku IV § 14a odst. 1, kde si dovolím navrhnout, aby místo slova "dalším vysílacím okruhu" bylo "zbývajícím vysílacím okruhu", aby bylo jasné, že se jedná o třetí okruh, buď F1 nebo ČTV. Aby tam nebylo "další - další". Mohlo by pak dojít ke sporu.

Ale vzhledem k tomu, že dva moji kolegové, doktor Výborný a doktor Vyvadil se vyjádřili k mému pozměňovacímu návrhu, týkajícímu se § 1 odst. 2, dovolím si je opětovat. Velmi si vážím pana doktora Výborného, nicméně se domnívám, že jeho pozměňovací návrh neřeší stejně problém, ba naopak. Pokud by byl přijat můj návrh, tak to znamená, že zákon parlamentu do 31. 12. 1995 by měl upravit, zda vysílací okruh OK3 přejde do vlastnictví České televize, nebo bude dán k privatizaci. Naproti tomu jeho návrh říká, že pokud zákon parlamentu neupraví nic jiného, je okruh OK3 ve vlastnictví České televize.

A ke kolegovi Vyvadilovi: Domnívám se, že kdyby do mého pozměňovacího návrhu se dostalo slovo "dalším vlastním vysílacím okruhem", tak je v logickém rozporu k tomu, že se říká, že je svěřen do správy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Sourala, připraví se kolega Koronthály.

Poslanec Jaroslav Soural: Dámy a pánové, nerad bych ovlivňoval průběh rozpravy, ale snad si mohu dovolit zde z tohoto místa říci, že při vzniku včerejší situace, kdy jsme neschválili zákon, se nutně musela hledat cesta určité politické dohody, určitý konsens. Při předkládání tohoto návrhu takováto dohoda - snad jsem to správně pochopil existovala. Stručně řečeno - neměly by návrhy směřovat k samotné podstatě tohoto zákona, neměli by se snažit jednotliví poslanci prosadit - jak se říká - to, co neprošlo jednou, protože pak bychom se mohli dostat do situace, která se tu včera objevila a ta situace by byla již skutečně hrozivá. Děkuji za pochopení.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. A prosím pana kolegu Koronthályho a připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dámy a pánové, myslím, že po včerejším povídání zde o tomto zákoně, po včerejší diskusi atd., přesně víte, jaká je má představa o sdělovacích prostředcích a jaká není. Přesto jen v duchu toho, co už předjal pan kolega Soural, se domnívám, že tento zákon je natolik důležitý, - zdůrazňuji: natolik důležitý, - že jsem rozhodnut nepodat žádný pozměňující návrh. Ale v duchu téhož bych rád poprosil pana kolegu Grosse, jestli by nechtěl přece jenom zvážit svůj pozměňovací návrh, jestli ho nebude chtít vzít zpět. Kromě toho, že jsme se již na něčem dohodli, tak to má ještě jeden další důvod, že totiž jeho pozměňovací návrh by vedl přímo pouze k proklamativnímu textu, neboť na základě toho, co se dojednalo včera v Bratislavě při jednání mezi zástupci České republiky a Slovenské republiky ohledně dělení sítí, tak z toho jasně plyne jediný fakt, že totiž druhou úplnou celoplošnou středovlnnou síť v České republice nemáme, čili ji zákon v žádném případě nemůže slíbit.

Navíc v této věci už se jednalo mezi Českým rozhlasem a Radou pro vysílání a Český rozhlas byl ujištěn, že za prvé nedojde ke změně skokem, za druhé, že Rada změny provede postupně a navíc, že se Rada postará o to, aby Český rozhlas dostal dostatek doplňujících kmitočtů k tomu, aby skutečně bylo možno všechno, co je potřeba, pokrýt. Rovněž bych rád poprosil pana kolegu Hirše, jestli by nechtěl ještě jednou zvážit návrh na těch pět procent a to mimo jiné i z toho důvodu, že problém, zda se naši podnikatelé dostanou nebo nedostanou do televize se svými reklamami, nespočívá v tom, kolik je tam času. Problém spočívá v monopolu, který momentálně reklamní společnost IP v ruce má a přes který se tam nikdo nemůže dostat tak, jak by se tam dostat chtěl a potřeboval. Jistě všichni víte, že zatímco je momentální norma asi tak pět procent vysílacího času, tak reklamní společnost IP je ochotna obsadit maximálně tři, tři a půl procenta; více nenaplňuje, a to z toho důvodu, že reklamní společnost IP potřebuje držet vysoké ceny. Domnívám se, že není potřeba kvůli tomu zákony měnit, stačí, když se budou dodržovat.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Faktická připomínka - pan kolega Gross, připraví se pan kolega Vyvadil, paní kolegyně Marvanová.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych ocenit přístup kolegy Koronthályho a jak zde bylo řečeno, v zájmu průchodnosti tohoto zákona, i když není mě vnitřní přesvědčení, že tento pozměňovací návrh mohl nějakým způsobem zkomplikovat, přesto svůj pozměňovací návrh stahuji, i když se domnívám, že pokud by byl přijat, tak by zkvalitnil zpravodajství v České republice. Ale tento návrh stahuji. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Vyvadila, připraví se paní kolegyně Marvanová.

Poslanec Jiří Vyvadil: Musím říci, že jsem se bál, když bude mluvit poslanec Koronthály, jak to dopadne a hluboce, hluboce oceňuji jeho vystoupení a jsem rád, protože věřím, že díky tomuto obsahu vystoupení nepochybně zákon přijmeme. Mám také hluboký respekt vůči kolegovi Zeminovi, ať už dopadnou věci jak dopadnou, já pro tento zákon nepochybně budu hlasovat.

Nicméně na tolik velký respekt nemám, abych dával pozměňovací návrh k jeho pozměňovacímu návrhu a to slůvko "vlastní" bylo do navrhovaného textu zákona, nikoliv k jeho pozměňovacímu návrhu.

Nakonec musím sám říci, že budu hlasovat pro tu variantu, kterou předložil kolega Výborný, protože mně se líbí, ale znovu říkám: podřídím se demokratické většině, nepochybně.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji a poprosím paní kolegyni Marvanovou.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám dva pozměňovací návrhy, které jsou spíše formulační nebo technické, a to:

V hlavě IV v bodě 4. § 9, kde se za odst. 1 vkládá odst. 2 bych ráda upozornila na to, že text odst. 2 není úplně srozumitelný. Nepochybně není možné "provádět zcizení na dobu delší než tři měsíce", takže bych navrhovala následující formulační úpravu pro zpřesnění: věta v odst. 2 by podle mého návrhu zněla: "... k zatížení nebo pronájmu na dobu delší tří měsíců nebo ke zcizení nemovitostí nebo jejich částí potřebuje ředitel předchozí souhlas Rady".

Stejný pozměňovací návrh vznáším i k obdobnému čl. V, kde se v bodu 1. doplňuje v § 9 nový odst. 2 stejného znění. Takže můj návrh by i v tomto bodu čl. V bod 1. odst. 2 zněl: "... k zatížení nebo pronájmu na dobu delší tří měsíců nebo ke zcizení nemovitostí nebo jejich částí je zapotřebí předchozí souhlas Rady". A potom mám ještě jeden návrh spíše věcný: navrhuji ze společné zprávy vypustit v § 14b odst. 3, který zní: "K plnění povinností podle odst. 2 poskytuje ředitel intendantovi dostatečné podmínky pro nezávislou tvorbu zpravodajských a publicistických pořadů."

Ráda bych upozornila na to, že toto ustanovení samozřejmě nic neřeší ani nevytváří záruku nezávislosti tvorby zpravodajských a publicistických pořadů. Jistou zárukou nezávislosti tvorby zpravodajských a publicistických pořadů může být leda to, že intendant není bezprostředně závislý na tom, zda je jmenován či odvolán ředitelem, ale že je závislý na Radě. Domnívám se, že toto ustanovení odst. 3 je jenom deklaratorní a právě z toho důvodu navrhuji jej vypustit.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí kolega Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Stahuji své návrhy týkající se stejné problematiky ve prospěch kolegyně Marvanové.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana poslance Koronthályho. Další přihlášky do rozpravy nemám.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP